Usuwanie kolizji z liniami najwyższych napięć

Usuwanie kolizji z liniami najwyższych napięć

Do przesyłu energii elektrycznej wykorzystywane są linie najwyższych napięć (NN). Zarządzają nimi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące obowiązki operatora systemu przesyłowego na terytorium całego kraju. Linie NN muszą znajdować się w odpowiedniej odległości poziomej i pionowej od innych obiektów. Jeżeli w pobliżu istniejącej linii ma powstać nowa infrastruktura, może dojść do kolizji. W artykule przedstawiono, na jakich zasadach są one usuwane.


Zarządzanie roszczeniami w procesie inwestycyjnym

Zarządzanie roszczeniami w procesie inwestycyjnym
Zarządzanie roszczeniami jest jednym z kluczowych aspektów prowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym inwestycji budowlanych. W artykule opisano m.in. rodzaje roszczeń kontraktowych i metodykę zarządzania nimi. Przedstawiono również ewolucję sposobu zarządzania roszczeniami w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych, operatorze elektroenergetycznego systemu przesyłowego.

Bezpieczeństwo energetyczne w dobie neutralności klimatycznej

Bezpieczeństwo energetyczne w dobie neutralności klimatycznej

Przedstawiamy analizę przygotowaną przez Narodowe Centrum Analiz Energetycznych dotyczącą alternatywnych scenariuszy zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej przy minimalizacji emisji gazów cieplarnianych. Raport nie stanowi oficjalnego stanowiska PSE.

Let us present the study conducted at the National Centre for Energy Analyses (NCAE) concerning alternative scenarios for ensuring continuity of electricity supply while minimizing greenhouse gas emissions. The analysis in no way reflects the official position of PSE.


Wymiana transgraniczna energii elektrycznej - najważniejsze uwarunkowania

Wymiana transgraniczna energii elektrycznej - najważniejsze uwarunkowania
Przedstawiamy eksperckie opracowanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych "Wymiana transgraniczna energii elektrycznej - najważniejsze uwarunkowania".

Dokument jest dostępny na stronie internetowej.

 


Rynek energii elektrycznej w UE: dobry, zły i brzydki

Rynek energii elektrycznej w UE: dobry, zły i brzydki