FAQ - Rynek Mocy
CERTYFIKACJA OGÓLNA
1. Co to jest jednostka fizyczna wytwórcza istniejąca? (16.03.2018 r.)

Jednostką fizyczną wytwórczą istniejącą jest każda jednostka wytwórcza, która zgodnie zapisami umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, jest uprawniona do dostarczania energii elektrycznej do sieci.

2. Czy zawarcie umowy mocowej zwalnia z obowiązku przystąpienia do certyfikacji ogólnej? (16.03.2018 r.)

Nie, nawet po zawarciu umowy mocowej jednostka fizyczna wytwórcza istniejąca, której moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż (większa bądź równa) 2 MW jest zobowiązana każdego roku przystępować do certyfikacji ogólnej. Udział innych jednostek w certyfikacji ogólnej jest dobrowolny.

3. Czy możliwa jest sytuacja zadeklarowania na etapie certyfikacji ogólnej udziału jednostki fizycznej w aukcji i nieprzystąpienia do certyfikacji do aukcji? Czy wobec takiej jednostki będą wyciągane jakieś konsekwencje? (16.03.2018 r.)

Ustawa o rynku mocy nie przewiduje żadnych konsekwencji wobec jednostek, które na etapie certyfikacji ogólnej zadeklarowały chęć udziału w aukcji, a następnie nie przystąpiły do certyfikacji do aukcji.

4. Czy możliwe jest przystąpienie do certyfikacji do aukcji jednostki, która na etapie certyfikacji ogólnej zadeklarowała brak udziału w aukcji? (16.03.2018 r.)

Jednostka taka może wziąć udział w certyfikacji do aukcji, ale może wnioskować jedynie o wydanie certyfikatu uprawniającego do udziału w rynku wtórnym.

5. Kto musi wziąć udział w certyfikacji ogólnej? (02.01.2024 r.)

W związku z uchyleniem art. 11 ustawy o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131), udział w certyfikacji ogólnej od 2024 nie jest już obowiązkowy dla wszystkich jednostek fizycznych wytwórczych istniejących o mocy osiągalnej brutto większej bądź równej 2 MW.

Certyfikacja ogólna jest obowiązkowa dla wszystkich jednostek mających zamiar brać udział w aukcjach mocy lub rynku wtórnym.

6. Czy certyfikacja ogólna jest obowiązkowa dla jednostek, które nie mają zamiaru uczestniczyć w aukcjach mocy? (02.01.2024 r.)

Certyfikacja ogólna nie jest obowiązkowa, jeżeli jednostki nie mają zamiaru uczestniczyć w aukcjach mocy lub rynku wtórnym.

7. Kto może brać udział w certyfikacji ogólnej? (02.01.2024 r.)

Udział w certyfikacji ogólnej mogą brać wszystkie jednostki fizyczne wytwórcze istniejące i planowane oraz jednostki fizyczne redukcji zapotrzebowania i jednostki redukcji zapotrzebowania planowane, niezależnie od mocy osiągalnej.

8. Czy właściciel jednostki fizycznej musi posiadać prawa własności do tej jednostki? / Czy podmiot posiadający jedynie tytuł prawny do gruntu, na którym znajduje się jednostka fizyczna, może być uznany za właściciela tej jednostki w procesach rynku mocy? (16.03.2018 r.)

Zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie rynku mocy, za właściciela jednostki fizycznej uznaje się podmiot (lub osobę), dla którego operator systemu elektroenergetycznego określił warunki przyłączenia danej jednostki fizycznej lub który zawarł umowę o przyłączenie do sieci, umowę o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej dotyczącą danej jednostki fizycznej, będący jednocześnie uprawnionym do władania jednostką fizyczną w celu jej eksploatacji. W świetle tej definicji, właścicielem danej jednostki fizycznej jest podmiot (osoba), faktycznie władający tą jednostką w celu jej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, niezależnie od posiadania prawa własności do gruntu lub samej jednostki fizycznej.

9. Czy muszę samodzielnie złożyć wniosek o wpis do rejestru? (16.03.2018 r.)

Wniosek o wpis do rejestru nie musi być złożony przez właściciela jednostki fizycznej. Może tego dokonać upoważniona osoba lub podmiot. Upoważnienie podmiotu lub osoby może zostać udzielone na wzorach stanowiących odpowiednio załączniki 4.1 i 4.3 do regulaminu rynku mocy.

10. Czy dopuszczalne jest złożenie załączników na formularzach innych niż wskazane w regulaminie? (16.03.2018 r.)

Nie. Jeżeli regulamin wymaga złożenia dokumentu na formularzu lub zgodnie z określonym wzorem, a wzór lub formularz stanowi załącznik do regulaminu, złożenie dokumentu na innym formularzu lub według innego wzoru będzie uznawane za brak formalny.

11. Jak wypełnić wniosek o wpis do rejestru dla jednostki fizycznej wytwórczej planowanej, w przypadku, gdy nie są znane dokładne dane wymagane w tym wniosku? (16.03.2018 r.)

W przypadku wniosku o wpis do rejestru jednostki fizycznej planowanej dane podawane są zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą. Zgodnie z przepisami punktu 6.3.2.3 regulaminu, w zakresie informacji dotyczących punktów pomiarowych niezbędne jest wskazanie właściwego operatora systemu elektroenergetycznego oraz nazwy/nazw stacji elektroenergetycznej/ych. W odniesieniu do wybranych parametrów, tj. moc osiągalna brutto oraz netto, współczynnik skojarzenia, technologia wytwarzania energii elektrycznej oraz podstawowe i dodatkowe źródło energii pierwotnej, punkty 6.3.2.4.-6.3.2.7 regulaminu wskazują, że wnioskodawca podaje przewidywane parametry dla pierwszego pełnego roku po oddaniu do eksploatacji danej jednostki fizycznej.

12. Czy jednostka fizyczna wytwórcza planowana może przyjść do certyfikacji ogólnej nie znając konfiguracji PPE/MD? (16.03.2018 r.)

Tak. Zgodnie z przepisami punktu 6.3.2.3 regulaminu, w odniesieniu do jednostek fizycznych planowanych wytwórczych, w zakresie informacji dotyczących punktów pomiarowych, niezbędne jest jedynie wskazanie właściwego operatora systemu elektroenergetycznego oraz nazwy/nazw stacji elektroenergetycznej/ych.

13. Czy moc osiągalna jednostki wytwórczej podana w procesie rejestracji musi być równa mocy podanej w koncesji bądź promesie koncesji? (16.03.2018 r.)

Nie. Moc osiągalna jednostki wytwórczej podana w procesie rejestracji nie musi być równa mocy podanej w koncesji bądź promesie koncesji.

14. Czy w wykazie punktów poboru energii (PPE)/miejsc dostarczania (MD) podawanych w certyfikacji ogólnej należy podawać także przyłącza rezerwowe? (16.03.2018 r.)

Tak. Wykaz PPE/MD powinien obejmować kompletny układ zasilania, w tym również przyłącza rezerwowe.

15. Kto nadaje nazwę jednostki fizycznej i czy są określone standardy nadawania nazwy? (16.03.2018 r.)

Nazwa jednostki fizycznej podawana jest przez właściciela/podmiot składający wniosek o wpis do rejestru. Ustawa oraz regulamin nie określają standardów nadawania nazw jednostkom fizycznym.

Nadając nazwę należy mieć na uwadze, że nazwa ta, oprócz unikalnego kodu nadawanego automatycznie w rejestrze, ma służyć identyfikacji danej jednostki.

16. Co należy podać w załączniku 4.1 w tabeli Oznaczenie jednostki fizycznej w wierszach Nazwa jednostki fizycznej, Numer jednostki fizycznej oraz Rodzaj jednostki fizycznej? (16.03.2018 r.)

Nazwa jednostki fizycznej podana w załączniku musi być tożsama z nazwą podaną w rejestrze.

Numer jednostki fizycznej to numer nadany automatycznie w rejestrze. Pole to należy wypełnić, jeżeli dana jednostka fizyczna uzyskała uprzednio wpis do rejestru.

Rodzaj jednostki fizycznej należy podać zgodnie z klasyfikacją określoną w pkt. 6.2.2.2 lub 6.2.3.1 regulaminu.

17. Co znaczy „numer porządkowy” podawany w danych adresowych? (16.03.2018 r.)

Numer porządkowy to numer domu/budynku.

18. W jaki sposób należy zarejestrować jednostkę fizyczną z ograniczeniem w zakresie możliwości udziału w rynku mocy? (16.03.2018 r.)

Jednostki fizyczne, które podlegają wykluczeniu z rynku mocy na podstawie art. 16 ust 2 ustawy o rynku mocy, nie mogą w danym roku dostaw wejść w skład jednostki rynku mocy, ale mogą mieć obowiązek udziału w certyfikacji ogólnej. Gdy dana jednostka fizyczna podlega obowiązkowi określonemu w art. 11 ustawy, wymóg zgłoszenia tej jednostki w certyfikacji ogólnej jest niezależny od faktu wykluczenia tej jednostki z dalszych procesów rynku mocy (taka jednostka nadal podlega obowiązkowi zgłoszenia do certyfikacji ogólnej). Jednostka ta, jeśli przejdzie pozytywnie proces certyfikacji ogólnej, uzyskuje wpis do rejestru na tych samych zasadach, co pozostałe jednostki fizyczne.

19. Jak należy wyznaczyć wskaźnik emisji CO2 w przypadku jednostek kogeneracyjnych? (29.03.2018 r.)
Wskaźnik emisji CO2 powinien być odniesiony do łącznej produkcji brutto energii elektrycznej i ciepła wytworzonych przez źródło kogeneracyjne. Oznacza to, że jednostkowy wskaźnik emisji CO2 oblicza się jako iloraz całkowitej rocznej ilości CO2 wprowadzonej do atmosfery ze źródła wytwórczego, wyrażonej w kg/rok oraz sumy produkcji brutto energii elektrycznej i ciepła wyrażonej w MWh/rok.
20. Rozważmy przypadek podłączenia wielu jednostek fizycznych do wspólnego komina, które zgodnie z dyrektywą IED będą spełniać łącznie konkluzje BAT "na kominie". Czy spełniamy konkluzje BAT wg ustawy o rynku mocy w sytuacji, kiedy ta ustawa mówi, że JRM ma spełniać konkluzje BAT? (29.03.2018 r.)

Wymóg spełnienia przedmiotowych standardów jest potwierdzany niezależną ekspertyzą i stosowany tylko do nowych lub modernizowanych jednostek rynku mocy wytwórczych oraz do źródeł wytwórczych wchodzących w skład jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania jeżeli zamierza ona zawrzeć lub zawarła umowę mocową na więcej niż 1 okres dostaw.

Przykład:

Dwa bloki (A i B) podłączone są do jednego komina, na którym weryfikowane jest spełnienie standardów emisji. Wymagania te spełnione są „na kominie” gdy pracuje blok B albo bloki A i B równocześnie. Bloki A i B będą spełniały od połowy 2021 roku nowe konkluzje BAT (do tego momentu będą spełniały aktualne standardy), poprzez spełnienie warunków dla uzyskania pozwolenia zintegrowanego na ten okres, co potwierdzone jest poprzez niezależną ekspertyzę (na etapie certyfikacji oraz operacyjnego kamienia milowego). W tym przypadku zarówno JRM – blok A jak i JRM – blok B spełnia wymagania ustawy. Jeżeli blok A miałby zostać wyłączony z pozwolenia zintegrowanego  JRM – blok A nie spełni wymagań ustawy w omawianym zakresie.

21. Wymóg spełnienia konkluzji BAT to zgodnie z dyrektywą IED sierpień 2021. Pierwsza płatność mocowa to styczeń 2021. Czy spełnienie standardów wynikających z konkluzji BAT będzie wymagane na styczeń 2021 czy sierpień 2021? (29.03.2018 r.)

W zakresie spełnienia standardów emisyjnych, na etapie weryfikacji operacyjnego kamienia milowego (OKM) wymagane jest złożenie niezależnej ekspertyzy, potwierdzającej, że każdy obiekt energetycznego spalania, którego działanie jest niezbędne, aby jednostka rynku mocy mogła w pełni wykonywać swój obowiązek mocowy, jest objęty pozwoleniem zintegrowanym. W przedmiotowym przypadku, dokument ten powinien potwierdzać spełnienie aktualnych standardów IED na dzień przedkładania oświadczenia o spełnieniu OKM (wymagania, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy).

Niemniej jednak, już na etapie certyfikacji do aukcji dostawca mocy zobowiązany jest złożyć (załączyć) niezależną ekspertyzę, która ma potwierdzić, że wszystkie obiekty energetycznego spalania technologicznie powiązane z jednostką rynku mocy, będą spełniać we wskazanych okresach dostaw wszystkie warunki, niezbędne do uzyskania pozwolenia zintegrowanego lub innego równoważnego dokumentu. W związku z tym, w przypadku, gdy dostawca mocy zamierza zawrzeć umowę mocową na okres dostaw 2021, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi na dzień składania wniosku o certyfikację, ekspertyza musi potwierdzać, że wszystkie ww. obiekty energetycznego spalania w okresie dostaw będą spełniać standardy emisyjne określone również w konkluzjach BAT, które wejdą w życie od 16 sierpnia 2021 r.

Powyższe oznacza, że jednostka rynku mocy w całym okresie dostaw będzie musiała spełniać każdocześnie aktualne standardy emisyjne, przy czym wymagania wynikające z konkluzji BAT, w zakresie jednostek dostosowywanych, będą musiały być spełnione od 16 sierpnia 2021 r.

22. Czy w przypadku jednostki fizycznej przyłączonej do OSDp za pośrednictwem OSDn w certyfikacji ogólnej należy wykazać tylko punkty pomiarowe pomiędzy jednostką a OSDn, czy także dodatkowo pomiędzy OSDn a OSDp? (29.03.2018 r.)

W przypadku jednostek fizycznych przyłączonych do sieci OSDn we wniosku o wpis do rejestru należy wykazać wszystkie punkty pomiarowe na styku z siecią. Nie ma konieczności wykazywania punktów pomiarowych na styku sieci OSDn i OSDp

23. Moja jednostka fizyczna jest jednostką kogeneracyjną i w okresie letnim osiąga znacznie niższą moc niż w okresie zimowym. Którą wartość mocy należy podać jako moc osiągalną netto? (29.03.2018 r.)

Należy podać maksymalną moc osiągalną netto jednostki w roku. Informacje o zmienności mocy zawarte powinny być w planie pracy dotyczącym tej jednostki.

24. Czy jednostka wytwórcza o mocy 10 MW posiadająca umowę z OSD/OSP pozwalającą na wprowadzanie energii do sieci, która przez ponad 90% czasu w roku pobiera energię z sieci ma obowiązek udziału w certyfikacji ogólnej? (29.03.2018 r.)

Tak. Obowiązek udziału w certyfikacji ogólnej jest zależny od mocy osiągalnej brutto jednostki fizycznej oraz zapisów umowy dystrybucyjnej/przesyłowej. Obowiązek udziału w certyfikacji ogólnej ma każdy właściciel jednostki fizycznej wytwórczej o mocy 2MW brutto lub większej, którego umowa przesyłowa lub dystrybucyjna pozwala na wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, niezależnie od tego, czy faktycznie wprowadza energię do sieci.

25. Czy odbiorca, który chce się samodzielnie certyfikować w certyfikacji ogólnej, może w certyfikacji do aukcji udzielić pełnomocnictwo dla agregatora i wchodzić w skład jednostki rynku mocy zagregowanej DSR? (29.03.2018 r.)

Tak. Właściciel może sam złożyć wniosek w certyfikacji ogólnej i nie wyklucza to możliwości późniejszej agregacji przez podmiot agregujący, który będzie dostawcą mocy.

26. Czy w certyfikacji ogólnej jednostka fizyczna wytwórcza musi wykazać układy pomiarowe potrzeb własnych zasilanych z własnego źródła? (29.03.2018 r.)

Nie. W certyfikacji ogólnej konieczne jest wykazanie punktów pomiarowych potrzeb własnych na styku z siecią OSD i/lub OSP.

27. Co należy rozumieć przez moc osiągalną brutto/netto – czy chodzi o teoretyczną moc możliwą do osiągnięcia w roku certyfikacji ogólnej czy też rzeczywistą osiągniętą moc brutto/netto w roku poprzedzającym daną certyfikację ogólną? (29.03.2018 r.)

Moc osiągalną brutto/netto jednostki fizycznej wytwórczej istniejącej należy rozumieć jako maksymalną moc osiągalną brutto/netto danej jednostki fizycznej możliwą do osiągnięcia dla roku kalendarzowego poprzedzającego certyfikację ogólną. Można przy tym uwzględnić ewentualne strukturalne ubytki mocy, na która dana jednostka nie miała wpływu, takie jak np. dostępność energii pierwotnej (np. brak możliwości pracy z mocą osiągalną przez elektrownie wodne w danym roku kalendarzowym, z uwagi na niekorzystne warunki hydrologiczne). W przypadku jednostki fizycznej wytwórczej planowanej, wartości te podaje się jako przewidywane dla roku, w którym nastąpi oddanie danej jednostki do eksploatacji.

28. Czy przy wyznaczaniu współczynnika skojarzenia należy wziąć pod uwagę całe wyprodukowane ciepło czy tylko ciepło wyprodukowane w skojarzeniu? (29.03.2018 r.)

Współczynnik skojarzenia źródła wytwórczego powinien być obliczony uwzględniając całkowitą produkcję energii elektrycznej i ciepła.

29. Czy w przypadku jednostki fizycznej wytwórczej, w której występuje współspalanie różnych paliw, jako paliwo podstawowe należy wymienić tylko jedno paliwo (pierwsze pod względem udziału w całkowitej energii chemicznej wykorzystanych paliw), a jako dodatkowe drugie w kolejności paliwo? (29.03.2018 r.)

Tak. Podstawowe źródło energii pierwotnej to źródło o największym udziale energetycznym w bilansie energii pierwotnej jednostki fizycznej wytwórczej, a dodatkowe źródło energii pierwotnej to następne po podstawowym. Ponadto należy wykazać wszystkie pozostałe źródła energii pierwotnej wykorzystywane przez daną jednostkę, których udział energetyczny w generacji energii elektrycznej jest nie mniejszy niż 2%.

30. Czy w przypadku istniejącej jednostki fizycznej planującej modernizację paliwo podstawowe i dodatkowe należy podać wg stanu obecnego czy wg stanu po modernizacji wpływającej na zmianę paliw wykorzystywanych w jednostce fizycznej wytwórczej? (29.03.2018 r.)

W przedmiotowym przypadku, w certyfikacji ogólnej jednostka ta klasyfikowana jest jako jednostka fizyczna wytwórcza istniejąca. W związku z tym, informacje odnośnie wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej należy podać zgodnie ze stanem za rok kalendarzowy poprzedzający daną certyfikację ogólną.

31. Jak w certyfikacji ogólnej wnioskodawca ma zgłosić jednostkę fizyczną, w odniesieniu do której planowane jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych przed pierwszym okresem dostaw, skutkujących koniecznością uzyskania nowych warunków przyłączenia i zawarcia nowej umowy o przyłączenie? (29.03.2018 r.)

W przedmiotowym przypadku jednostka ta powinna zostać zgłoszona jako jednostka fizyczna wytwórcza planowana. Oznacza to konieczność uzyskania warunków przyłączenia dla tej jednostki do momentu rozpoczęcia certyfikacji do aukcji. Brak uzyskania ww. warunków skutkować będzie odmową wydania certyfikatu jednostce rynku mocy. W przypadku pozytywnego przejścia certyfikacji do aukcji mocy, jednostka ta zostanie zakwalifikowana jako nowa jednostka rynku mocy wytwórcza, co oznacza również, zgodnie z postanowieniami ustawy o rynku mocy, konieczność ustanowienia zabezpieczenia finansowego.

32. Jaki kod miejsca dostarczania należy wskazać dla punktu pomiarowego w sieci przesyłowej i gdzie go znajdę? (29.03.2018 r.)

Jako kod miejsca dostarczania w przypadku punktu pomiarowego w sieci przesyłowej należy wskazać kod będący częścią wspólną kodów oznaczonych w umowie przesyłowej jako „Skrócony kod FPP” – w większości przypadków skrócone kody FPP różnią się ostatnim elementem („_CO” lub „_CP”). Dla większości przypadków kod MD zapisywany jest w formacie „AAAX-X.AAXX.A” gdzie A oznacza literę, a X oznacza cyfrę.

33. Czy złożenie w PURM wniosku o wpis do rejestru, w tym załączników do tego wniosku, wymaga wniesienia przez wnioskodawcę opłat? (03.04.2018 r.)

Nie. Złożenie wniosku o wpis do rejestru nie wymaga wniesienia żadnych opłat.

34. Czy składając wniosek w kolejnej certyfikacji ogólnej należy ponownie dołączyć upoważnienia i pełnomocnictwa wykorzystane w poprzedniej certyfikacji ogólnej? (18.12.2018r.)

Tak, upoważnienia i pełnomocnictwa należy każdorazowo dołączyć do składanego wniosku.

35. Czy składając wniosek w kolejnej certyfikacji ogólnej, mogę wykorzystać upoważnienia i pełnomocnictwa udzielone na potrzeby poprzedniej certyfikacji ogólnej? (18.12.2018r.)

Tak, dopuszczalne jest wykorzystanie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych na potrzeby poprzedniej certyfikacji ogólnej pod warunkiem, że nie zostały one odwołane.

36. Co należy wpisać w wierszu „Numer jednostki fizycznej” wypełniając załącznik 4.1? (18.12.2018 r.)

W wierszu „Numer jednostki fizycznej” należy wpisać unikalny kod jednostki fizycznej nadany przez rejestr, który można odczytać z potwierdzenia wpisu jednostki fizycznej do rejestru (pozycja „Identyfikator”) lub znaleźć na liście wniosków o wpis do rejestru (kolumna o nazwie „Kod jednostki fizycznej”).

37. Czy jednostka fizyczna wchodząca w skład jednostki rynku mocy objętej obowiązkiem mocowym na rok dostaw 2024 może wziąć udział w aukcji głównej dotyczącej tego roku? (18.12.2018 r.)

Nie, w omawianym przypadku, jednostka ta nie będzie mogła wejść w skład jednostki rynku mocy dopuszczonej do udziału w aukcji głównej na rok dostaw 2024.

38. Czy do uczestnictwa danej jednostki fizycznej w aukcjach dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2021 wymagane jest uzyskanie wpisu do rejestru w wyniku certyfikacji ogólnej przeprowadzanej w roku 2019? (18.12.2018 r.)

Tak, w opisanym przypadku koniecznym jest uzyskanie wpisu do rejestru w certyfikacji ogólnej przeprowadzanej w roku 2019. Jako cel certyfikacji w sekcji I wniosku, należy zaznaczyć odpowiednie pola potwierdzające chęć udziału w aukcji dodatkowej na dany kwartał roku dostaw 2021.

CERTYFIKACJA DO AUKCJI – TWORZENIE JRM
1. Dla kogo udział w certyfikacji do aukcji jest obowiązkowy? (16.03.2018 r.)

Udział w certyfikacji do aukcji jest dobrowolny, niemniej jednak jest on konieczny dla jednostek zamierzających brać udział w aukcjach mocy lub rynku wtórnym.

2. Czy w 2018 roku można złożyć jeden wniosek o certyfikację w celu utworzenia jednostki rynku mocy oraz dopuszczenia jej do udziału w aukcji głównej na okresy dostaw 2021, 2022 oraz 2023? (16.03.2018 r.)

Nie. W celu utworzenia jednostki rynku mocy oraz dopuszczenia jej do udziału w aukcji głównej na okresy dostaw 2021, 2022 oraz 2023 należy w jednej certyfikacji złożyć trzy odrębne wnioski o certyfikację.

3. Czy jednostka wytwórcza nieposiadająca wydanych warunków przyłączenia może przystąpić do certyfikacji? (16.03.2018 r.)

Nie. W certyfikacji do aukcji niezbędne jest dołączenie do wniosku o certyfikację kopii umowy o przyłączenia albo warunków przyłączenia, jeżeli taka umowa nie została zawarta. Jednostka wytwórcza, dla której nie zostały wydane warunki przyłączenia, nie może uczestniczyć w certyfikacji do aukcji.

4. W jaki sposób można uzyskać kwalifikację jako potwierdzona jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania w pierwszej certyfikacji do aukcji w 2018 roku? (16.03.2018 r.)

W przypadku, gdy dostawca mocy dołączy do wniosku o certyfikację potwierdzenie wykonania testu redukcji zapotrzebowania, operator kwalifikuje tę jednostkę jako potwierdzoną jednostkę rynku mocy redukcji zapotrzebowania. W celu uzyskania ww. potwierdzenia, dostawca mocy może złożyć do OSP wniosek o przeprowadzenie testu redukcji zapotrzebowania, z zastrzeżeniem, że wniosek ten może dotyczyć wyłącznie jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania posiadających ważny wpis do rejestru.

5. Czy możliwe jest zgłoszenie dowolnej jednostki OZE do aukcji mocy, a w przypadku wygranej rezygnacja z zielonych certyfikatów od 01.01.2021, czyli od pierwszej płatności mocowej? (29.03.2018 r.)

Tak. Wyjątek stanowią instalacje spalania wielopaliwowego oraz układy hybrydowe (w rozumieniu ustawy OZE), w przypadku których nie jest wymagana rezygnacja z prawa otrzymywania świadectw pochodzenia. Dla tych jednostek wolumen obowiązku mocowego jest pomniejszany o wolumen, za który przyznane zostaną świadectwa pochodzenia.

6. Kto może zostać dostawcą mocy? (17.07.2018 r.)

Dostawcą mocy może zostać każdy podmiot (osoba) upoważniony przez właściciela jednostki fizycznej do dysponowania tą jednostką poprzez załącznik 4.2 do regulaminu rynku mocy.

7. Czy mogę być dostawcą mocy dla jednostki fizycznej, której jestem właścicielem? (17.07.2018 r.)

Tak. W odniesieniu do takiej jednostki fizycznej, podczas tworzenia jednostki rynku mocy w certyfikacji do aukcji, załącznik 4.2 nie jest wymagany.

8. Czy istnieje ograniczenie liczby jednostek rynku mocy reprezentowanych przez danego dostawcę mocy? (17.07.2018 r.)

Nie. Dostawca mocy może dysponować dowolną liczbą jednostek rynku mocy.

9. Moja jednostka nie uzyskała wpisu do rejestru w toku certyfikacji ogólnej. Czy mogę ją wykorzystać podczas tworzenia jednostki rynku mocy w certyfikacji do aukcji, która jest przeprowadzana po tej certyfikacji ogólnej? (17.07.2018 r.)

Nie. W skład jednostki rynku mocy mogą wchodzić wyłącznie jednostki fizyczne z aktualnym wpisem do rejestru. Ograniczenie to nie dotyczy jednak jednostek, które zastąpią jednostki redukcji zapotrzebowania planowane.

10. Czy podczas tworzenia jednostki rynku mocy mogę wykorzystać jednostkę fizyczną, która uzyskała wpis do rejestru na wniosek innej osoby? (17.07.2018 r.)

Tak. W tym celu, we wniosku o certyfikację, należy podać unikatowy kod jednostki fizycznej uzyskany w wyniku certyfikacji ogólnej oraz przedstawić pełnomocnictwo 4.2 wystawione przez właściciela tej jednostki uprawniające do dysponowania nią na potrzeby procesów rynku mocy.

11. Gdzie mogę znaleźć unikatowy kod jednostki fizycznej? (17.07.2018 r.)

Unikatowy kod jednostki fizycznej jest to jej identyfikator zawarty w potwierdzeniu wpisu jednostki do rejestru. Potwierdzenie można wygenerować za pośrednictwem Portalu Uczestnika Rynku Mocy.

12. Czy jednostka rynku mocy objęta obowiązkiem mocowym w danym roku dostaw może złożyć wniosek o certyfikację do aukcji dodatkowych na ten rok dostaw? (17.07.2018 r.)

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o rynku mocy, jednostka rynku mocy objęta obowiązkiem mocowym na dany rok dostaw nie może zostać zgłoszona do certyfikacji do aukcji dodatkowych dotyczących tego roku. Wyjątek od tej zasady stanowią jednostki rynku mocy składające się z jednostek fizycznych wytwarzających rocznie więcej niż 30% energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji – mają one możliwość przystąpienia zarówno do aukcji głównej, jak i aukcji dodatkowej na dany rok dostaw.

13. Jakie obowiązki spoczywają na dostawcy mocy? (17.07.2018 r.)

Dostawca mocy jest odpowiedzialny za stworzenie jednostki rynku mocy oraz jej reprezentowanie w procesach rynku mocy. Jest on również stroną umowy mocowej, co oznacza, że jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązku mocowego za pomocą jednostek fizycznych wchodzących w skład jednostki rynku mocy. Będzie on również otrzymywał wynagrodzenie z tytułu wykonywania obowiązku mocowego oraz uiszczał kary w przypadku jego niewykonania.

14. Na jakie konto zostanie zwrócone zwolnione zabezpieczenie finansowe ustanowione w formie pieniężnej? (17.07.2018 r.)

Zabezpieczenie finansowe zostanie zwrócone na numer rachunku bankowego, który został podany przez użytkownika rejestru we wniosku o certyfikację.

15. Czym jest certyfikat warunkowy? (17.07.2018 r.)

Certyfikat warunkowy wydawany jest w odniesieniu do nowej jednostki rynku mocy wytwórczej oraz niepotwierdzonej jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania. Uprawnia on do udziału w aukcji mocy po wniesieniu zabezpieczenia finansowego.

16. Czy jest możliwa zmiana dostawcy mocy w odniesieniu do danej jednostki rynku mocy w roku kalendarzowym? (03.08.2018 r.)

Taka sytuacja nie jest możliwa, ponieważ zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o rynku mocy, jednostką rynku mocy może dysponować tylko jeden dostawca mocy w danym roku kalendarzowym.

17. Czy jednostka fizyczna może wchodzić w skład wielu jednostek rynku mocy w danym roku dostaw? (03.08.2018 r.)

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o rynku mocy, jednostka fizyczna może wchodzić w skład tylko jednej jednostki rynku mocy w danym roku kalendarzowym.

18. Czy podczas składania wniosku o certyfikację do aukcji głównej na rok dostaw 2024 istnieje możliwość wykorzystania/aktualizacji danych, które zostały podane w poprzedniej certyfikacji do aukcji głównej, jeśli jednostka rynku mocy uzyskała certyfikat w 2018 r.? (30.08.2019 r.)

Jeżeli jednostka rynku mocy otrzymała w poprzednich certyfikacjach do aukcji głównej certyfikat i jednocześnie nie jest objęta umową mocową na dany rok dostaw, którego dotyczy certyfikacja do aukcji głównej, a użytkownik rejestru posiada odpowiednie uprawnienia do podglądu wniosków o certyfikację do aukcji, to dane z ostatniego wniosku o certyfikację do aukcji mogą zostać wykorzystane do utworzenia jednostki rynku mocy w kolejnym okresie dostaw. Sekcje II oraz IV-VII wniosku o certyfikację do aukcji zostaną automatycznie uzupełnione danymi z ostatniego wniosku o certyfikację do aukcji. Dane te będzie można edytować, przed ostatecznym złożeniem wniosku.

19. Kiedy można wygasić certyfikat? (30.08.2019 r.)

Certyfikat wydany dla jednostki rynku mocy może zostać wygaszony wyłącznie dla jednostki nieposiadającej przyszłych obowiązków mocowych w okresie obowiązywania tego certyfikatu. Aby złożyć wniosek o wygaszenie certyfikatu należy w Portalu Uczestnika Rynku Mocy z listy wniosków o certyfikację do aukcji wybrać wniosek o statusie „Zatwierdzony” i kliknąć przycisk „Wygaś certyfikat”.

CERTYFIKACJA DO AUKCJI – PEŁNOMOCNICTWA, UPOWAŻNIENIA
1. W jaki sposób mogę upoważnić inny podmiot do dysponowania jednostką fizyczną, której jestem właścicielem? (17.07.2018 r.)

Upoważnienie dostawcy mocy do dysponowania jednostką fizyczną powinno zostać sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik 4.2 do regulaminu rynku mocy i podpisane zgodnie z reprezentacją właściciela jednostki fizycznej. Przykłady wypełnionych pełnomocnictw znajdują się w zakładce „Instrukcje użytkownika”.

2. W jaki sposób mogę upoważnić inny podmiot do dysponowania jednostką fizyczną w przypadku, gdy należy ona do kilku współwłaścicieli? (17.07.2018 r.)

W takim przypadku należy załączyć upoważnienia sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik 4.2 do regulaminu rynku mocy w tylu egzemplarzach, ilu jest współwłaścicieli.

3. W certyfikacji ogólnej posługiwałem się pełnomocnictwem 4.3, które uprawniało do składania wniosków, o których mowa w art. 12 ustawy (certyfikacja ogólna) jak i wniosków, o których mowa w art. 15 ustawy (certyfikacja do aukcji). Czy do wniosku o certyfikację mogę dołączyć ww. pełnomocnictwo? (17.07.2018 r.)

Tak, pod warunkiem że dostawcą mocy jest ten sam podmiot, który był mocodawcą w dokumencie tego pełnomocnictwa.

4. Czy pełnomocnictwo powinno być opatrzone podpisem kwalifikowanym każdego z reprezentantów podmiotu? (17.07.2018 r.)

Jeżeli pełnomocnictwo zostało podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu, może ono zostać załączone w takiej formie. Jeżeli jednak pełnomocnictwo zostało sporządzone w formie pisemnej, wymagane jest aby jego skan został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę składającą wniosek o certyfikację.

5. W certyfikacji do aukcji na poprzedni rok dostaw posługiwałem się pełnomocnictwem zgodnym z załącznikiem 4.2 do regulaminu rynku mocy, które uprawniało do składania wniosków, o których mowa w art. 15 ustawy (certyfikacja do aukcji). Czy do wniosku na kolejny okres dostaw mogę dołączyć ww. pełnomocnictwo? (30.08.2019 r.)

Tak – jeżeli dane pełnomocnictwo nie zostało odwołane. Należy jednocześnie dołączyć odpis pełny z KRS pozwalający na potwierdzenie umocowania osób podpisujących pełnomocnictwo lub odpis aktualny z daty udzielenia pełnomocnictwa.

6. W certyfikacji do aukcji na poprzedni rok dostaw posługiwałem się pełnomocnictwem zgodnym z załącznikiem 4.3 do regulaminu rynku mocy, które uprawniało do składania wniosków, o których mowa w art. 15 ustawy (certyfikacja do aukcji). Czy do wniosku na kolejny okres dostaw mogę dołączyć ww. pełnomocnictwo? (30.08.2019 r.)

Tak – jeżeli dane pełnomocnictwo nie zostało odwołane. Należy jednocześnie dołączyć odpis pełny z KRS pozwalający na potwierdzenie umocowania osób podpisujących pełnomocnictwo lub odpis aktualny z daty udzielenia pełnomocnictwa.

CERTYFIKACJA DO AUKCJI – PARAMETRY TECHNICZNE, ZAWARTOŚĆ WNIOSKU
1. Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny spełniać wymagania, o których mowa w pkt. 21 regulaminu rynku mocy już na etapie certyfikacji do aukcji? (16.03.2018 r.)
  

Nie. W przypadku kiedy układy pomiarowe nie spełniają wymagań niezbędnych do poprawnego prowadzenia rozliczeń, możliwe jest uzyskanie od właściwego operatora potwierdzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o rynku mocy, o ile właściciel tych układów pomiarowo-rozliczeniowych zobowiąże się do dostosowania ich do wymagań, o których mowa w pkt. 21 regulaminu rynku mocy przed rozpoczęciem okresu dostaw. Uzyskanie przedmiotowego potwierdzenia jest zadaniem właściciela jednostki wytwórczej.

2. Czy do wyznaczenia jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla należy wziąć pod uwagę jedynie paliwo właściwe wykorzystywane w procesie produkcji energii elektrycznej, czy należy uwzględnić również paliwo rozpałkowe? (17.07.2018 r.)

Przy wyznaczaniu wskaźników emisji należy uwzględnić wszystkie strumienie paliwa, w tym także paliwa pomocniczego, rozpałkowego, które zużywane są w trakcie normalnej pracy jednostki, podczas rozruchów i odstawień, jak i w czasie zdarzeń nietypowych (awarii). Więcej szczegółów o metodach wyznaczania tych wskaźników można znaleźć w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

3. W jaki sposób określić sprawność jednostki przy minimum technicznym oraz przy mocy osiągalnej, jeśli nie były wykonywane pomiary eksploatacyjne, gwarancyjne lub pomodernizacyjne tej jednostki? (17.07.2018 r.)

Przy określaniu parametrów technicznych jednostki, jeżeli brak jest wyżej wspomnianych danych z pomiarów, należy posłużyć się rzeczywistymi danymi eksploatacyjnymi jednostki lub dokumentacją techniczną (charakterystykami ruchowymi) dostarczoną przez wykonawcę wraz z urządzeniem.

4. Jak wyznaczyć wartość minimum technicznego wytwarzania energii elektrycznej wyrażonego w stosunku do mocy osiągalnej netto? (17.07.2018 r.)

Minimum techniczne wytwarzania energii elektrycznej wyrażone w stosunku do mocy osiągalnej netto jest to wartość ilorazu mocy elektrycznej tej jednostki (moc elektryczna brutto pomniejszona o moc zużywaną przez urządzenia i układy technologiczne tej jednostki niezbędne do wytwarzania energii elektrycznej lub energii elektrycznej i ciepła) przy jej minimum technicznym oraz mocy elektrycznej osiągalnej netto, wyrażona w procentach.

5. Czy w odniesieniu do jednostki wytwórczej wysokosprawnej kogeneracji, informacje o kosztach operacyjnych oraz kapitałowych, wymienione w punkcie 7.4.2.1 podpunkt 9) lit. e) regulaminu rynku mocy, dotyczą tylko generacji energii elektrycznej, czy także produkcji ciepła? (17.07.2018 r.)

Wszystkie jednostki, również jednostki wytwarzające energię elektryczną i ciepło (kogeneracyjne), podają sumaryczne koszty operacyjne bez dzielenia ich i przyporządkowywania do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

6. W jaki sposób należy poświadczyć kopie dokumentów wymaganych w certyfikacji do aukcji (np. umowa o przyłączenie)? (17.07.2018 r.)

Poświadczenie załączników za zgodność z oryginałem realizowane jest poprzez opatrzenie ich elektronicznym podpisem kwalifikowanym użytkownika składającego wniosek o certyfikację.

7. Z jaką dokładnością (ile miejsc po przecinku) należy podawać wskaźniki emisji? (17.07.2018 r.)

Wskaźniki emisji powinny być podawane z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

8. Jednostka rynku mocy składa się z grupy jednostek fizycznych produkujących energię elektryczną w różnych technologiach. Jaki będzie korekcyjny współczynnik dyspozycyjności dla tej jednostki? (17.07.2018 r.)

Jeżeli jednostka rynku mocy składa się z grupy jednostek fizycznych należących do różnych grup technologii dostarczania mocy, korekcyjny współczynnik dyspozycyjności dla tej jednostki rynku mocy jest równy najniższemu spośród korekcyjnych współczynników dyspozycyjności jednostek fizycznych wchodzących w jej skład.

9. Jak wyliczyć sprawność ogólną netto? Czy dla jednostek kogeneracyjnych uwzględnia ona potrzeby własne? (03.08.2018 r.)

Sprawność ogólna netto to iloraz sumy rocznej generacji energii elektrycznej netto i całkowitej rocznej produkcji ciepła wprowadzonego do sieci odbiorców w roku poprzedzającym certyfikację do rocznego zużycia przez jednostkę kogeneracyjną energii pierwotnej zawartej w paliwie.

W przypadku jednostek kogeneracyjnych, potrzeby własne – np. kotłowni wodnej (zlokalizowanej wewnątrz jednostki rynku mocy) pomniejszają moc osiągalną netto jednostki kogeneracyjnej, co powinno zostać uwzględnione podczas wyznaczania sprawności ogólnej netto.

10. Czy wielkości parametrów technicznych podawanych we wniosku o certyfikację, np. minimum techniczne wytwarzania lub szybkość zmian wielkości produkcji energii elektrycznej muszą być potwierdzone testami lub wynikać z dokumentacji technicznej? (03.08.2018 r.)

W przypadku braku danych uzyskanych na podstawie badań (przeprowadzonych testów) lub dokumentacji technicznej dopuszcza się wykorzystanie danych eksploatacyjnych przy określeniu parametrów technicznych.

11. Czy podając we wniosku o certyfikację informacje o których mowa w pkt 7.4.2.1 ppkt. 9 lit. e Regulaminu Rynku Mocy, w pozycji „wartość bieżąca (netto) środków trwałych składających się na jednostkę fizyczną” należy wpisać także wartości niematerialne? (03.08.2018 r.)

Tak.

W przypadku gdy księgową wartość środków trwałych można obliczyć jedynie dla kilku jednostek fizycznych razem, podział wartości środków trwałych przypadających na poszczególną jednostkę fizyczną należy dokonać proporcjonalnie do udziału jej mocy osiągalnej netto w sumie mocy osiągalnych netto wszystkich jednostek fizycznych, dla których obliczono sumaryczną wartość bieżącą netto.

12. Czy podając parametry jednostki fizycznej po modernizacji podczas wypełniania wniosku o certyfikację, koszty stałe należy podać według cen nominalnych czy realnych w 2018 roku? (03.08.2018 r.)

Parametry jednostki fizycznej po modernizacji należy określić po cenach realnych roku poprzedzającego certyfikację, tak jak ma to miejsce w przypadku informacji o kosztach operacyjnych i kapitałowych, o których mowa w pkt 7.4.2.1 ppkt. 9 lit. e Regulaminu Rynku Mocy.

13. W jaki sposób należy uwzględniać amortyzację w ramach kosztów stałych operacyjnych podawanych we wniosku o certyfikację? (03.08.2018 r.)

W przypadku kosztów stałych operacyjnych, o których mowa w pkt. 7.4.2.1 ppkt. 9 lit. nie należy uwzględniać amortyzacji, ponieważ nie jest ona kosztem operacyjnym. Ponadto należy stosować pkt. 7.4.2.5 wskazujący , że koszty te powinny być określone zgodnie z zasadami rachunkowości zarządczej stosowanymi przez właścicieli jednostek fizycznych oraz powinny bazować na przepływach pieniężnych ujętych memoriałowo w odniesieniu do danego roku kalendarzowego.

14. Czy aby uzyskać certyfikat konieczne jest posiadanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej? (03.08.2018 r.)

Nie, w przypadku braku koncesji, wymagane jest dołączenie do wniosku o certyfikację promesy koncesji.

15. Czy aby złożyć wniosek o certyfikację nowej jednostki rynku mocy wytwórczej wymagane jest posiadanie pozwolenia na budowę? (03.08.2018 r.)

Nie. Do wniosku o certyfikację nowej jednostki rynku mocy wytwórczej należyjednak dołączyć prawomocne pozwolenie na budowę tylko wówczas, jeżeli jest wymagane na podstawie przepisów prawa budowlanego, i jeśli zostało ono wydane. W przypadku, gdy w momencie składania wniosku o certyfikację pozwolenie to nie zostało wydane, należy w harmonogramie rzeczowo-finansowym (odpowiednio załącznik 7.2 albo 7.2a) wskazać planowany termin jego uzyskania.

16. Jaki musi być termin ważności promesy umowy bankowej potwierdzającej możliwość pozyskania finansowania, przedkładanej w procesie certyfikacji do aukcji? (03.08.2018)

Promesa umowy bankowej na finansowanie inwestycji, przedstawiana zgodnie z pkt. 7.4.2.6 podpunkt 4) lit. b) albo pkt. 7.4.2.7 podpunkt 5) lit. b) Regulaminu rynku mocy, powinna być ważna co najmniej do zakończenia certyfikacji do aukcji, w której jest przedkładana. W przypadku certyfikacji odbywającej się w 2018 r., powinna być ważna co najmniej do 31.10.2018 r.

17. W certyfikacji do aukcji planuję utworzyć jednostkę rynku mocy wyłącznie do udziału w rynku wtórnym. Czy zawartość wniosku w takim przypadku jest taka sama jak podczas tworzenia jednostki do udziału w aukcjach? (21.08.2018 r.)

W przypadku zgłoszenia jednostki rynku mocy wyłącznie do udziału w rynku wtórnym należy załączyć te same załączniki (odpowiednie do typu jednostki rynku mocy), jak ma to miejsce w przypadku jednostki rynku mocy tworzonej do udziału w aukcjach mocy. We wniosku nie jest natomiast wymagane podanie wielkości obowiązku mocowego, którą dostawca mocy będzie oferował dla jednostki rynku mocy w danej aukcji (pkt. 7.4.2.1 podpunkt 3 regulaminu rynku mocy).

18. Kiedy jednostka wytwórcza spełnia limit emisji? (04.09.2020 r.)

Jednostka wytwórcza spełnia limit emisji dwutlenku węgla, gdy wyznaczony, zgodnie z pkt. 7.4.2.2 regulaminu rynku mocy, dla danego roku kalendarzowego jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla jest niższy niż 550g CO2/kWh.

19. Za jaki okres należy wyznaczyć jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla w celu sprawdzenia spełnienia przez jednostkę wytwórczą limitu emisji? (04.09.2020 r.)

Jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla dla jednostki wytwórczej należy wyznaczyć
w odniesieniu do roku kalendarzowego przypadającego na okres dostaw, którego dotyczy dana certyfikacja. W przypadku ubiegania się o umowę mocową na okres dłuższy niż 1 rok, należy wyznaczyć go w odniesieniu do każdego roku dostaw przypadającego na wnioskowany okres trwania obowiązku mocowego. W takim przypadku – limit emisji powinien być spełniony w każdym roku trwania obowiązku mocowego.

20. Kiedy jednostka wytwórcza spełnia wolumen emisji? (04.09.2020 r.)

Jednostka wytwórcza spełnia wolumen emisji, kiedy wyznaczony, zgodnie z pkt. 7.4.2.7 regulaminu rynku mocy, wskaźnik średniorocznej emisji dwutlenku węgla jest niższy od 350 kgCO2/kWe.

21. Za jaki okres należy wyznaczyć średnioroczną emisję dwutlenku węgla w celu sprawdzenia spełnienia wolumenu emisji? (04.09.2020 r.)

Wartość średniorocznej emisji dwutlenku węgla wyznacza się, zgodnie z pkt. 7.4.2.7 regulaminu rynku mocy, dla okresu ostatnich trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym odbywa się certyfikacja do aukcji mocy.

Dla przypadku gdy dana jednostka wytwórcza rozpoczęła komercyjną produkcję w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym odbywa się certyfikacja do aukcji mocy lub w tym okresie przeszła znaczną modernizację, która wpłynęła na wielkość jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla, liczba lat kalendarzowych dla których wyznaczana jest wielkość emisji, zgodnie z pkt. 7.4.2.7, może zostać zmniejszona do liczby pełnych lat kalendarzowych, które upłynęły od daty rozpoczęcia komercyjnej produkcji albo zakończenia modernizacji do roku, w którym odbywa się certyfikacja do aukcji, przy czym liczba ta nie może być równa zero.

22. Czy jednostka wytwórcza niespełniająca limitu emisji może wchodzić w skład jednostki rynku mocy? (04.09.2020 r.)

Jednostka wytwórcza niespełniająca limitu emisji nie może wchodzić w skład jednostki rynku mocy, jeżeli jednostka ta rozpoczęła komercyjną produkcję 4 lipca 2019 r. albo po tej dacie. W przypadku, gdy rozpoczęcie komercyjnej produkcji nastąpiło przed dniem 4 lipca 2019 r. i jednocześnie jednostka ta spełnia wolumen emisji, może ona wejść w skład jednostki rynku mocy.

Niezależnie od powyższego, w certyfikacji do aukcji głównej na rok 2025 przewidziano możliwość uzyskania certyfikatu przez jednostki niespełniające limitu i wolumenu emisji (emitujące powyżej 550 gCO2/kWh i powyżej 350 kgCO2/kWe), które rozpoczęły komercyjną produkcję przed dniem 4 lipca 2019 r. Należy jednak zaznaczyć, że umowy mocowe zawarte w wyniku aukcji głównej na rok 2025, dla wyżej wskazanych jednostek, zostaną skrócone do 6 miesięcy (okres umowy mocowej będzie obejmował okres od 01.01.2025 do 30.06.2025).

23. Czy w przypadku jednostki wytwórczej kogeneracyjnej jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla wyznaczany jest z uwzględnieniem wytwarzanego ciepła? (04.09.2020 r.)

Zgodnie z pkt. 7.4.2.2 regulaminu rynku mocy, jednostkowy  wskaźnik emisji dwutlenku węgla dla jednostki wytwórczej określany w celu sprawdzenia spełnienia przez tę jednostkę limitu emisji, należy wyznaczyć wyłącznie w odniesieniu do projektowej sprawności wytwarzania energii elektrycznej, w której nie  uwzględnia się produkcji ciepła. Zasada ta obowiązuje wszystkie jednostki wytwarzania energii elektrycznej, a więc również jednostki kogeneracyjne.

24. Jak wyznaczyć jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla dla biogazowni rolniczej? (04.09.2020 r.)

Zgodnie z opinią Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) nr 22/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. („opinia ACER”) wydaną na podstawie art. 22 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14 czerwca 2019 r. str. 54) – Załącznik nr 1, paliwa biogazowe uznaje się za zeroemisyjne. Jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla wyznaczony dla jednostki wytwórczej wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz, będzie zatem równy zero.

Analogicznie traktowane są jednostki wytwórcze wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biomasę lub biopłyny.

25. Jak wyznaczyć jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla dla magazynu energii? (04.09.2020 r.)

W przypadku magazynów energii elektrycznej zasilanych z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z pkt 7.4.2.6. ppkt 2) lit. a regulaminu rynku mocy, przyjmuje się, że emisja dwutlenku węgla wynosi zero.

W przypadku magazynów energii współpracujących bezpośrednio z jednostką wytwórczą, zgodnie z  pkt 7.4.2.6. ppkt 1) lit. b regulaminu rynku mocy, przyjmuje się jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla magazynu za równy jednostkowemu wskaźnikowi emisji tej jednostki wytwórczej. Jeśli magazyn energii połączony jest bezpośrednio z kilkoma jednostkami wytwórczymi, przyjmuje się że jednostkowy wskaźnik emisji magazynu energii jest równy najwyższemu ze wskaźników współpracujących bezpośrednio jednostek wytwórczych.

26. W jaki sposób należy obliczyć wskaźniki emisji dwutlenku węgla dla jednostki rynku mocy, która składa się z jednostek fizycznych o różnych poziomach emisyjności? (04.09.2020 r.)

Wartością podawaną we wniosku o certyfikację jest jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla wyznaczony dla całej jednostki rynku mocy. Zgodnie z pkt. 7.4.2.3 regulaminu rynku mocy, wskaźnik ten w przypadku jednostki rynku mocy, w skład której wchodzi kilka jednostek wytwórczych, wyznaczany jest jako suma iloczynów jednostkowych wskaźników emisji dwutlenku węgla danych jednostek wytwórczych i ich udziału w wypełnieniu oferowanego obowiązku mocowego całej jednostki rynku mocy.

27. W jaki sposób należy obliczyć wskaźniki emisji dwutlenku węgla dla jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, która składa się z jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania z generacją wewnętrzną oraz bez generacji wewnętrznej?

Jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla, podawany we wniosku o certyfikację, należy wyznaczyć, zgodnie z pkt. 7.4.2.3 regulaminu rynku mocy, jako suma iloczynów jednostkowych wskaźników emisji dwutlenku węgla danych jednostek wytwórczych i ich udziału w wypełnieniu oferowanego obowiązku mocowego całej jednostki rynku mocy.

Dla jednostki redukcji zapotrzebowania bez generacji wewnętrznej jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla wynosi zero.

28. Jak wyliczyć sprawność projektową stosowaną do wyliczania jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla jednostki wytwórczej i czym ta sprawność różni się od sprawności wytwarzania energii elektrycznej netto? (04.09.2020 r.)

Sprawność projektowa jest to sprawność liczona jako iloraz mocy elektrycznej netto i całkowitego zużycia paliwa, dla warunków projektowych. Osobno wyznacza się sprawność wytwarzania energii elektrycznej netto, która stanowi iloraz całkowitego wolumenu energii elektrycznej netto wytworzonej w danym roku i energii pierwotnej całego zużytego paliwa przez jednostkę wytwórczą.

29. Kto powinien podpisać załącznik nr 7.10 do regulaminu rynku mocy? (04.09.2020 r.)

Załącznik 7.10 należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym użytkownika rejestru składającego oświadczenie w rejestrze.

30. W jakim punkcie pracy należy wyznaczyć sprawność w warunkach projektowych wytwarzania energii elektrycznej w danej jednostce wytwórczej, na potrzeby wyznaczenia jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla? (18.12.2020 r.)
Zgodnie z art. 22 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej sprawność w warunkach projektowych powinna być wyznaczana w nominalnym punkcie pracy, rozumianym, zgodnie z opinią Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) nr 22/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r., jako praca przy maksymalnej wartości mocy elektrycznej netto, którą jednostka wytwórcza jest w stanie generować w sposób ciągły, zgodną z umową o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej.
CERTYFIKACJA DO AUKCJI – NIEZALEŻNA EKSPERTYZA
1. W jaki sposób i w jakim układzie powinna zostać sporządzona niezależna ekspertyza dołączana do wniosku o certyfikację? (17.07.2018 r.)

Zarówno ustawa o rynku mocy oraz regulamin rynku mocy nie precyzują wzoru, wg którego powinna zostać sporządzona niezależna ekspertyza. Natomiast wychodząc naprzeciw pytaniom zainteresowanych, PSE S.A. opracowały i opublikowały zalecenia w zakresie sposobu i metodyki jej wykonania. Dokument ma charakter poglądowy i zawiera sugerowaną zawartość kolejnych części ekspertyzy, które mają na celu zapewnienie kompletności ekspertyz z punktu widzenia weryfikacji ich poprawności. Zalecenia dostępne są pod adresem: https://www.pse.pl/documents/20182/98611984/Zalecenie+do+sporz%C4%85dzania+niezale%C5%BCnej+ekspertyzy

2. Czy do każdego wniosku o certyfikację należy dołączyć niezależną ekspertyzę? (17.07.2018 r.)

Nie. Dokument ten jest wymagany wyłącznie w przypadku ubiegania się o zawarcie umowy mocowej obejmującej obowiązek mocowy na więcej niż 1 rok dostaw.

3. Czy podczas składania wniosków o certyfikację do aukcji na różne lata dostaw, można posłużyć się tą samą niezależną ekspertyzą? (17.07.2018 r.)

Niezależna ekspertyza sporządzana jest w odniesieniu do roku dostaw. W związku z tym, w przypadku chęci wzięcia udziału w kilku aukcjach głównych, do każdego wniosku o certyfikację do aukcji dołącza się odrębną ekspertyzę.

4. Czy dopuszcza się, aby podmiot wykonujący niezależną ekspertyzę zlecił wykonanie części prac innym podmiotom? (17.07.2018 r.)

Tak. Dopuszcza się, aby poszczególne części ekspertyzy zostały sporządzone przez  podwykonawców. W takim przypadku, w każdej części sporządzonej przez podwykonawcę należy umieścić dodatkowo imiona i nazwiska osób wykonujących daną część oraz opis doświadczeń poszczególnych osób w wykonywaniu analiz o charakterze odpowiadającym zawartości merytorycznej danej części ekspertyzy. Niezależnie od powyższego, załącznik 7.7 powinien być podpisany wyłącznie przez wykonawcę (podmiot główny wykonujący ekspertyzę), a ekspertyza przez wszystkie osoby uczestniczące w jej sporządzeniu.

5. Czy dopuszcza się, aby niezależną ekspertyzę wykonało łącznie kilka podmiotów? (17.07.2018 r.)

Tak. Dopuszcza się, aby niezależna ekspertyza została wykonana łącznie przez kilka podmiotów, np. przez konsorcjum kilku podmiotów. W takim przypadku, liczba załączników 7.7 jest zależna od liczby podmiotów wchodzących w skład konsorcjum. Każdy podmiot dołącza odrębny załącznik 7.7. Dodatkowo, w treści ekspertyzy należy podać informacje o składzie konsorcjum, w celu możliwości identyfikacji danych dotyczących wszystkich podmiotów.

6. Czy wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez wykonawcę niezależnej ekspertyzy? (17.07.2018 r.)

Nie. Zarówno niezależna ekspertyza, jak i załącznik 7.7 mogą zostać podpisane odręcznie przez wykonawcę ekspertyzy. Wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej dostawcę mocy, która będzie składała wniosek o certyfikację.

7. Jak należy interpretować zakres rzeczowy nakładów inwestycyjnych (finansowych) we wskazanym w ustawie o rynku mocy okresie np. 2014-2020? Czy należy wskazać w ramach tego okresu wszystkie nakłady planowane lub poniesienie czy tylko wybrane przez inwestora na poziomie wymaganym do uzyskania umowy mocowej na więcej niż 1 rok dostaw? (03.08.2018 r.)

W ramach zgłaszanych nakładów inwestycyjnych (finansowych) nie ma obowiązku podawania wszystkich poniesionych nakładów. Istnieje możliwość uwzględnienia wybranych pozycji, które pozwolą na osiągnięcia wymaganego poziomu nakładów uprawniającego do oferowania obowiązku mocowego na więcej niż 1 rok dostaw. W przypadku okresu dostaw 2021, nakłady muszą pochodzić z okresu od stycznia 2014 roku do końca 2020.

8. Jaki rodzaj nakładów inwestycyjnych (finansowych) uprawnia do uzyskania umowy mocowej na więcej niż 1 rok dostaw? Czy do nakładów można wyłącznie wliczać te związane wyłącznie z dostosowaniem jednostek do nowych konkluzji BAT? (03.08.2018 r.)

Poniesione lub planowane do poniesienia nakłady inwestycyjne (finansowe) powinny dotyczyć, w przypadku:

 • nowej i modernizowanej JRM wytwórczej – układów i instalacji związanych funkcjonalnie i technologicznie z wytwarzaniem lub magazynowaniem energii elektrycznej,
 • JRM redukcji zapotrzebowania – dostosowania urządzeń odbiorcy do możliwości świadczenia usług redukcji zapotrzebowania, na budowę magazynu energii elektrycznej lub wewnętrznego źródła wytwarzania energii elektrycznej, które będą stanowiły część urządzeń odbiorcy końcowego.

Powyższe oznacza, że zakres elementów zaliczanych do nakładów inwestycyjnych (finansowych) nie obejmuje wyłącznie dostosowania jednostek do konkluzji BAT.

9. W jaki sposób alokować nakłady inwestycyjne (finansowe), w przypadku gdy dotyczą one wspólnych instalacji różnych jednostek fizycznych? (03.08.2018 r.)

Zgodnie z pkt. 7.4.5.5. regulaminu rynku mocy alokacja nakładów odbywa się proporcjonalnie do mocy osiągalnej netto jednostek fizycznych wchodzących w skład jednostki rynku mocy.

10. Czy odsetki od kredytu można uwzględnić jako nakład finansowy na układy i instalacje związane funkcjonalnie i technologicznie z wytwarzaniem lub magazynowaniem energii elektrycznej? (21.08.2018 r.)

Tak, odsetki od kredytu można uwzględnić jako ww. nakład finansowy.

CERTYFIKACJA DO AUKCJI – UMOWY NA WIĘCEJ NIŻ 1 ROK DOSTAW
1. Ile będą wynosiły progi jednostkowych nakładów finansowych uprawniających do oferowania obowiązków mocowych na więcej niż 1 okres dostaw? (16.03.2018 r.)

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o rynku mocy, jednostkowe poziomy nakładów inwestycyjnych są parametrami aukcji głównej. Ich wartości zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Energii, o którym mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o rynku mocy. Zgodnie z przepisami przejściowymi do ustawy o rynku mocy, pierwsze parametry aukcji mocy zostaną ogłoszone w przepisach wykonawczych do ustawy do dnia 22 sierpnia 2018 r.

2. W jaki sposób przypisać do poszczególnych jednostek rynku mocy nakłady poniesione na instalacje wspólne dla wielu jednostek fizycznych? (16.03.2018 r.)

Zgodnie z pkt. 7.4.5.4 regulaminu, poniesione nakłady należy rozdzielić na wszystkie jednostki fizyczne, których działanie jest zależne od tych instalacji, proporcjonalnie do mocy osiągalnej netto. Nakłady na jednostkę rynku mocy stanowią sumę nakładów przypisanych jednostkom fizycznym wchodzącym w jej skład.

3. Za jaki okres należy podać jednostkowe poziomy nakładów inwestycyjnych na potrzeby certyfikacji do pierwszej aukcji głównej? (17.07.2018 r.)

Na potrzeby certyfikacji do pierwszej aukcji głównej (tj. na rok 2021), okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych trwa od dnia 1 stycznia 2014 r. do rozpoczęcia roku dostaw.

4. Czy jednostka, która posiada certyfikaty uprawniające ją do udziału w aukcjach głównych na lata 2021, 2022 i 2023 i w wyniku aukcji na rok 2021 zawarła umowę mocową na 15 okresów dostaw, może wziąć udział w aukcjach głównych na lata 2022 i 2023? (17.07.2018 r.)

Nie. W przypadku zawarcia w wyniku aukcji głównej na rok dostaw 2021 umowy mocowej na 15 okresów dostaw, certyfikaty na lata 2022 i 2023 zostaną wygaszone niezwłocznie po ogłoszeniu wyników aukcji głównej na rok 2021.

5. Czy przygotowując harmonogram rzeczowo–finansowy można uwzględnić dodatkowe zadania, które zostały wykonane, a nie były częścią umowy inwestycyjnej? (03.08.2018 r.)

Zgodnie z regulaminem rynku mocy zawartość harmonogramu rzeczowo-finansowego określa wyłącznie jego minimalny zakres. Oznacza to, że zarówno w części finansowej oraz rzeczowej harmonogramu można uwzględnić dodatkowe pozycje, w zależności od potrzeb wypełniającego.

6. Jak rozumieć pojęcie wieloletniego obowiązku mocowego w kontekście okresu trwania umowy mocowej? (03.08.2018 r.)

Zawarcie umowy mocowej w wyniku aukcji głównych następuje z chwilą ogłoszenia wstępnych wyników aukcji, pod warunkiem zawieszającym do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji. W wyniku aukcji głównych umowy mocowe są zawierane przed rozpoczęciem okresu dostaw (od roku 2019 będą zawierane 5 lat przed rozpoczęciem okresu dostaw) i obwiązują do czasu zakończenia ostatniego obowiązku mocowego. Oznacza to, że okres obowiązywania umowy mocowej liczony jest od momentu jej zawarcia do zakończenia trwania ostatniego obowiązku mocowego. Natomiast okres obowiązku mocowego liczony jest dopiero od rozpoczęcia danego okresu dostaw do jego zakończenia, a okres ten zawiera się w okresie obowiązywania umowy mocowej. Jeżeli zatem obowiązek mocowy w ramach danej umowy mocowej obejmuje więcej niż jeden rok dostaw, w takim przypadku mamy do czynienia z wieloletnim obowiązkiem mocowym. Na rynku mocy maksymalna długość obowiązku mocowego to 17 lat.

7. W jaki sposób JRM utworzona na podstawie art. 95 ustawy powinna wykazać poniesione nakłady finansowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy? (03.08.2018 r.)

W przypadku nowych, modernizowanych JRM wytwórczych oraz JRM redukcji zapotrzebowania, które ubiegają się o zawarcie umowy mocowej na więcej niż 1 rok dostaw, potwierdzenie parametrów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawyodbywa się poprzez dołączenie do wniosku o certyfikację niezależnej ekspertyzy. Dokument ten potwierdza m.in. planowane lub poniesione nakłady finansowe, spełnienie wymagań emisyjnych i ewentualnie wymagań dotyczących tzw. „green bonus”. W przypadku JRM utworzonych na podstawie art. 95, należy uznać, że wystarczające będzie dołączenie niezależnej ekspertyzy.

8. Za jaki okres należy wskazać nakłady inwestycyjne na potrzeby certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2024? (30.08.2019 r.)

Na potrzeby certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2024, okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do rozpoczęcia roku dostaw.

9. Czy jednostka rynku mocy może brać udział w certyfikacji do aukcji głównej, jeżeli posiada już wieloletnią umowę mocową obejmującą rok dostaw, którego dotyczy ta certyfikacja? (30.08.2019 r.)

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy dostawca mocy nie może złożyć wniosku o certyfikację do aukcji głównej w odniesieniu do jednostki rynku mocy, dla której zawarł już wieloletnią umowę mocową obejmującą okres dostaw, którego dotyczy ta certyfikacja.

CERTYFIKACJA DO AUKCJI - BADANIE SYTUACJ EKONOMICZNEJ
1. Czy przedsiębiorstwo, które znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a jednostka gospodarcza (grupa kapitałowa), w skład której wchodzi to przedsiębiorstwo jest w „dobrej” sytuacji ekonomicznej, może złożyć wniosek o certyfikację? (07.09.2022 r.)
Nie. Zarówno podmiot planujący złożyć wniosek o certyfikację jak i jednostka gospodarcza (grupa kapitałowa), w skład której wchodzi to przedsiębiorstwo, w terminie rozpoczęcia danej certyfikacji do aukcji głównej lub aukcji dodatkowych nie mogą znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
2. Czy do wniosku o certyfikację należy dołączyć dokumenty niezbędne do badania sytuacji ekonomicznej dostawcy mocy, tj. oświadczenie jednostki gospodarczej jako całości, formularz dot. pomocy publicznej oraz sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych w przypadku utworzenia jednostki rynku mocy do udziału wyłącznie w rynku wtórnym? (07.09.2022 r.)

Tak. Zarówno w przypadku utworzenia jednostki rynku mocy w celu udziału w aukcji głównej jak i do udziału wyłącznie w rynku wtórnym, należy załączyć dokumenty niezbędne do oceny sytuacji ekonomicznej dostawcy mocy.

3. Czy mikroprzedsiębiorstwo i małe przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przekazania sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych? (07.09.2022 r.)

Nie. Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312, z późn. zm.), sprawozdań finansowych nie przekazują mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy.

4. Jakie dokumenty finansowe jest zobowiązane do przekazania przedsiębiorstwo funkcjonujące krócej niż 3 lata? (07.09.2022 r.)

W przypadku przedsiębiorstwa funkcjonującego krócej niż 3 lata, dopuszczalne jest przekazanie sprawozdań finansowych z krótszego okresu, w tym bieżących dokumentów księgowych.

5. Gdzie znajdę informację dot. identyfikatora gminy, w której podmiot ma miejsce zamieszkania albo siedzibę, wskazywany w części A pkt 4) formularza dot. pomocy publicznej? (07.09.2022 r.)

Lista identyfikatorów gmin jest dostępna pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/prowadzone_rejestry.php

6. Kto powinien podpisać oświadczenie o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej jako całości oraz formularz dot. pomocy publicznej? (07.09.2022 r.)
Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej jako całości oraz formularz dot. pomocy publicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym użytkownika rejestru składającego wniosek o certyfikację, upoważnionego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego zgodnie z zał. 4.3 do Regulaminu lub kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób upoważnionych do reprezentowania danego podmiotu.
7. Czy w przypadku mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, istniejącego krócej niż 3 lata, należy wypełnić część B pkt. 1) i 2) formularza dot. pomocy publicznej? (07.09.2022 r.)

Nie. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, istniejący krócej niż 3 lata (licząc od dnia ich utworzenia do dnia złożenia wniosku o certyfikację) nie muszą wypełniać części B pkt. 1 i 2 formularza.

8. Czy należy wypełnić część B pkt 4) formularza dot. pomocy publicznej? (07.09.2022 r.)

Nie. Część B pkt 4) formularza nie jest obowiązkowy w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną w ramach rynku mocy.

9. Czy należy wypełnić część B pkt 6) formularza dot. pomocy publicznej? (07.09.2022 r.)

Nie. Część B pkt 6) formularza nie jest obowiązkowy w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną w ramach rynku mocy.

10. Czy należy wypełnić część D pkt 4) formularza dot. pomocy publicznej? (07.09.2022 r.)

Część D pkt 4) formularza należy wypełnić w przypadku nowych oraz modernizowanych jednostek rynku mocy wytwórczych, a także w przypadku jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania ubiegającej się o umowę mocową na więcej niż jeden rok dostaw.

11. Czy należy wypełnić część D pkt 5) formularza dot. pomocy publicznej? (07.09.2022 r.)

Nie. Część D pkt 5) formularza nie jest obowiązkowy w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną w ramach rynku mocy.

12. Czy należy wypełnić część D pkt. 6) i 7) formularza dot. pomocy publicznej? (07.09.2022 r.)

Nie. Część D pkt. 6) i 7) formularza nie są obowiązkowe w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną w ramach rynku mocy.

CERTYFIKACJA DO AUKCJI DODATKOWYCH
1. Czy muszę składać cztery oddzielne wnioski w przypadku chęci zgłoszenia jednostki rynku mocy do udziału w czterech aukcjach dodatkowych dotyczących poszczególnych kwartałów tego samego roku dostaw? (05.12.2019)
Nie, użytkownik powinien  złożyć jeden wniosek z zaznaczeniem czterech aukcji dodatkowych dla danej jednostki rynku mocy. W przypadku wielokrotnego zgłoszenia tej samej jednostki rynku mocy przez tego samego dostawcę mocy, PSE rozpatruje wyłącznie wniosek o certyfikację złożony najpóźniej, a pozostałe wnioski zostawia bez rozpoznania.
2. Czy jednostka rynku mocy objęta obowiązkiem mocowym na rok dostaw 2021 może przystąpić do certyfikacji do aukcji dodatkowych? (05.12.2019)
Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o rynku mocy, jednostka rynku mocy objęta obowiązkiem mocowym na dany rok dostaw nie może zostać zgłoszona do certyfikacji do aukcji dodatkowych dotyczących tego samego roku. Wyjątek stanowią jednostki rynku mocy składające się z jednostek fizycznych wytwarzających rocznie więcej niż 30% energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, które na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy, mogą wziąć udział zarówno w aukcji głównej, jak i aukcji dodatkowej na ten sam rok dostaw, z zastrzeżeniem, że suma oferowanych obowiązków mocowych przez tę jednostkę nie może być wyższa niż iloczyn mocy osiągalnej netto i korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności dla tej jednostki.
3. Czy jednostka rynku mocy, która brała udział w aukcji głównej na rok dostaw 2021, lecz nie została objęta obowiązkiem mocowym, może zostać zgłoszona do udziału w aukcjach dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021? (05.12.2019)
Tak, zapisy art. 15 ust. 4, które wskazują na ograniczenia w tym zakresie, odnoszą się wyłącznie do jednostek rynku mocy objętych obowiązkiem mocowym na dany rok dostaw.
4. Czy jednostka rynku mocy utworzona w toku certyfikacji do aukcji dodatkowych może uzyskać dopuszczenie do udziału w rynku wtórnym na cały rok dostaw? (05.12.2019)
Tak, certyfikat dopuszczający do udziału w rynku wtórnym, uzyskany w wyniku certyfikacji do aukcji dodatkowych na dany rok dostaw, uprawnia do udziału w rynku wtórnym przez wszystkie kwartały roku dostaw, których dotyczą aukcje dodatkowe.
5. Czy jest możliwość zawarcia umowy mocowej na więcej niż 1 okres dostaw w toku jednej aukcji dodatkowej? (05.12.2019)
Nie, w toku jednej aukcji dodatkowej jednostka rynku mocy może zostać objęta obowiązkiem mocowym na nie więcej niż jeden okres dostaw. Równocześnie są prowadzone 4 aukcje dodatkowe, a okresem dostaw dla pojedynczej aukcji dodatkowej jest jeden kwartał danego roku dostaw.
6. Czy pełnomocnictwo sporządzone na wzorze 4.3 do regulaminu rynku mocy, wystawione na potrzeby certyfikacji do aukcji głównych może być użyte także w certyfikacji do aukcji dodatkowych? (05.12.2019)
Tak, pod warunkiem, że dane pełnomocnictwo nie zostało odwołane.
7. Czy podczas składania wniosku na wybrany kwartał roku dostaw należy podać parametry techniczno-ekonomiczne dla wybranego kwartału w poprzedzającym roku kalendarzowym? (05.12.2019)

Nie, parametry techniczno-ekonomiczne jednostki rynku mocy należy wyznaczać na podstawie danych za cały rok kalendarzowy poprzedzający certyfikację do aukcji, niezależnie od wybranych kwartałów w certyfikacji do aukcji dodatkowych.

8. W jaki sposób dostawca mocy powinien poświadczyć/wykazać spełnienie warunku wytwarzania rocznie więcej niż 30% energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji przez jednostki fizyczne wchodzące w skład jednostki rynku mocy (art. 15 ust. 5 ustawy)? (05.12.2019)

Podczas składania wniosku w certyfikacji do aukcji dodatkowych dostawca mocy w sekcji IV powinien zaznaczyć pole pn. „Oświadczam, że jednostka rynku mocy będąca przedmiotem wniosku składa się z jednostek fizycznych wytwarzających rocznie więcej niż 30% energii elektrycznej w  wysokosprawnej kogeneracji”. Dodatkowo,  w sekcji VII w polu „Załączniki dodatkowe”, dostawca mocy może załączyć informacje dokumentujące spełnienie przedmiotowego warunku. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących prawidłowości przedmiotowego oświadczenia, OSP może wystąpić do dostawcy mocy o przesłanie dodatkowych dokumentów/obliczeń poprzez wezwanie do usunięcia wad lub braków formalnych wniosku o certyfikację.

ZABEZPIECZENIA FINANSOWE
1. Jako zabezpieczenie finansowe zamierzam przedłożyć umowę poręczenia sporządzoną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 13.3 do Regulaminu Rynku Mocy. Czy wzór Załącznika nr 1 do tej umowy poręczenia, tj. oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji, jest dostępny publicznie? (11.10.2018 r.)

Tak. Wzór oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji jest dostępny na stronie www.rynekmocy.pl, w zakładce „Certyfikacja do aukcji”.

2. Czy oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji, sporządzone na innym wzorze niż opublikowanym przez PSE S.A., będzie akceptowalne dla PSE S.A.? (11.10.2018 r.)

PSE S.A. będą akceptowały oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji, jeśli wprowadzone w nim zmiany będą miały charakter wyłącznie redakcyjny. Niezależnie, we wzorze przewidziano wprost możliwość modyfikacji klauzuli w zakresie treści dotyczącej konieczności lub braku konieczności uzyskania zgód korporacyjnych na dokonanie czynności objętej aktem notarialnym, co podyktowane jest indywidualną sytuacją prawną każdego z podmiotów udzielających takiego poręczenia (str. 2, przypis nr 2 wzoru oświadczenia).

3. Na jakim etapie ustanawiania zabezpieczenia należy dołączyć do umowy poręczenia oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji? (11.10.2018 r.)

Oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji musi zostać dostarczone wraz z projektem Umowy poręczenia. Oświadczenie to stanowić będzie Załącznik nr 2 do ww. umowy poręczenia.

4. Czy dopuszczalne jest przedłożenie oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji w innej formie, niż akt notarialny? (11.10.2018 r.)

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 lit. c Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych, oświadczenie o poddaniu się egzekucji składane jest wyłącznie w formie aktu notarialnego. Tym samym nie jest dopuszczalne przedłożenie oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji w innej formie niż akt notarialny.

5. Jak należy określić termin obowiązywania umowy poręczenia wskazany w § 7 pkt 1 wzoru umowy poręczenia (załącznik 13.3 do Regulaminu Rynku Mocy)? (11.10.2018 r.)

Termin wskazany w § 7 pkt 1 wzoru umowy poręczenia musi obejmować okres na wystąpienie przez PSE S.A. do sądu o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności, przy czym PSE S.A. będą mogły wystąpić o nadanie takiej klauzuli w okresie przedawnienia roszczenia o zapłatę przez Poręczyciela kwoty odpowiadającej wysokości zabezpieczenia finansowego, do którego zatrzymania PSE S.A. będą mogły być uprawnione. Okres przedawnienia wynosi 3 lata. Termin ten należy liczyć od daty zaistnienia przesłanki uprawniającej PSE S.A. do zatrzymania zabezpieczenia.

6. W jakim terminie PSE S.A., jako wierzyciel, będą mogły wystąpić do Sądu o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności? (11.10.2018 r.)

PSE S.A. będą mogły wystąpić do sądu o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie obowiązywania umowy poręczenia, określonym w § 7 pkt 1 umowy poręczenia.

7. W jakim terminie należy ustanowić zabezpieczenie finansowe? (17.10.2018 r.)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych, dostawca mocy jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia finansowego nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem aukcji mocy, której to zabezpieczenie dotyczy.

8. W odniesieniu do nowej jednostki rynku mocy wytwórczej otrzymałem certyfikaty warunkowe do aukcji głównych na lata 2021, 2022 oraz 2023. Czy wystarczające jest wniesienie jednego zabezpieczenia finansowego na potrzeby wszystkich trzech aukcji? (17.10.2018 r.)

Nie, zabezpieczenie na potrzeby każdej aukcji ustanawiane jest odrębnie. Jeżeli dostawca mocy chce wziąć udział we wszystkich aukcjach, zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia do każdej z nich odrębnie.

9. Czy w przypadku niepotwierdzonej jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania wystarczające jest wniesienie jednego zabezpieczenia finansowego na potrzeby wszystkich trzech aukcji głównych przeprowadzanych w 2018 r.? (17.10.2018 r.)

Tak, jeśli certyfikat dopuszczający do udziału w aukcji pozostanie w mocy (nie zostanie wygaszony na wniosek dostawcy mocy). Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o rynku mocy, nie jest wymagane ustanowienie zabezpieczenia finansowego w przypadku, gdy zostało ono już ustanowione na potrzeby poprzednich aukcji a certyfikat pozostaje w mocy.

10. Czy w przypadku zawarcia umowy mocowej na rok dostaw 2021, obejmującej również okresy dostaw 2022-2023, należy ustanowić zabezpieczenie na potrzeby aukcji głównych na lata dostaw 2022 i 2023? (17.10.2018 r.)

Jeżeli dostawca mocy w toku aukcji głównej na rok dostaw 2021 zawrze umowę mocową obejmującą również okresy dostaw 2022-2023, jego certyfikaty warunkowe do aukcji na lata 2022 i 2023 zostaną wygaszone przez OSP (odpowiednie postanowienia pkt. 23.4 lub 23.5 Regulaminu Rynku Mocy). W związku z tym, wygasają również przesłanki do ustanowienia zabezpieczenia na poczet tych aukcji.

11. Jaka jest wysokość zabezpieczenia finansowego ustanawianego w odniesieniu do nowej jednostki rynku mocy wytwórczej? (17.10.2018 r.)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych, wysokość zabezpieczenia finansowego w tym przypadku wynosi 43 zł za każdy kilowat mocy, która będzie oferowana w aukcji mocy.

12. Jaka jest wysokość zabezpieczenia finansowego ustanawianego w odniesieniu do niepotwierdzonej jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania? (17.10.2018 r.)
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych, wysokość zabezpieczenia finansowego w tym przypadku jest zależna od stosunku łącznej mocy osiągalnej jednostek redukcji zapotrzebowania planowanych wchodzących w skład niepotwierdzonej jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania do mocy osiągalnej netto tej jednostki rynku mocy (sposób obliczenia wysokości zabezpieczenia określony jest w paragrafie 2 ust. 2 ww. Rozporządzenia).
13. Na jaki rachunek bankowy należy ustanowić zabezpieczenie finansowe w formie pieniężnej? (17.10.2018 r.)

Zabezpieczenie finansowe w formie pieniężnej należy ustanowić na rachunek bankowy OSP wskazany w certyfikacie warunkowym, w pozycji „Numer rachunku bankowego”.

14. Zamierzam ustanowić zabezpieczenie finansowe w formie pieniężnej. Jaki rodzaj przelewu powinienem wykonać? (17.10.2018 r.)

W ramach zabezpieczeń na rynku mocy należy dokonać zwykłego przelewu. Do tego rodzaju płatności nie wolno stosować przelewu typu split payment.

15. Jaki powinien być tytuł przelewu w przypadku ustanawiania zabezpieczenia finansowego w formie pieniężnej na rachunek bankowy OSP? (17.10.2018 r.)

Zgodnie z pkt. 13.3.5 Regulaminu Rynku Mocy, w tytule przelewu należy podać kod jednostki rynku mocy oraz numer certyfikatu warunkowego. Ponadto, jeśli w tytule przelewu będzie możliwe podanie dodatkowych informacji, wskazane jest dopisanie nazwy jednostki rynku mocy (opcjonalnie). W takim przypadku, tytuł przelewu powinien mieć format:

Kod_jednostki_rynku_mocy, Numer_certyfikatu_warunkowego, (Nazwa_jednostki_rynku_mocy).

Dane te (poza nazwą jednostki) dostępne są w wygenerowanym z Portalu Uczestnika Rynku Mocy (PURM) certyfikacie warunkowym, z zastrzeżeniem, że jako kod jednostki rynku mocy należy rozumieć podany w certyfikacie warunkowym „identyfikator jednostki rynku mocy”. Kod i nazwa jednostki są również dostępne w PURM, w zakładce: Certyfikacja->Przeglądaj wnioski o certyfikację->odpowiednio kolumna „Nazwa JRM” oraz „Kod JRM”.

Podanie ww. danych umożliwi szybkie i poprawne przyporządkowanie przez OSP ustanowionego zabezpieczenia do właściwej jednostki rynku mocy na dany rok dostaw.

16. Co przyjmuje się za termin ustanowienia zabezpieczenia finansowego w formie pieniężnej? (17.10.2018 r.)

Za datę ustanowienia zabezpieczenia finansowego w formie pieniężnej przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego OSP, przy czym musi to nastąpić nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem aukcji mocy, której dotyczy zabezpieczenie.

17. Co przyjmuje się za termin ustanowienia zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej? (22.03.2022 r.)

Za datę ustanowienia zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej uznaje się dzień:

 • doręczenia na adres siedziby operatora oryginału gwarancji, w przypadku formy pisemnej, albo
 • przesłania dokumentu gwarancji w formie elektronicznej na adres e-mail rynek.mocy@pse.pl, przy czym musi być on opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania wystawcy dokumentu gwarancji na podstawie wpisu do właściwego rejestru lub przez osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo do reprezentacji wystawcy dokumentu gwarancji, w przypadku formy elektronicznej,

przy czym musi to nastąpić nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem aukcji mocy, której dotyczy zabezpieczenie (w przypadku formy pisemnej, nie później niż do godz. 15.00 ostatniego dnia na ustanowienie zabezpieczenia).

18. Co przyjmuje się za termin ustanowienia zabezpieczenia finansowego w formie umowy poręczenia? (22.03.2022 r.)

Za datę ustanowienia zabezpieczenia finansowego w formie umowy poręczenia uznaje się dzień zawarcia umowy poręczenia pomiędzy poręczycielem a OSP, przy czym musi to nastąpić nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem aukcji mocy, której dotyczy zabezpieczenie. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że OSP podpisuje albo odmawia podpisania umowy poręczenia wraz z podaniem przyczyny jej niepodpisania, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia umowy do OSP.

19. Na jaki adres należy przesłać zabezpieczenie w formie gwarancji lub umowy poręczenia? (22.03.2022 r.)

W przypadku wyboru formy pisemnej, dokumenty zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji lub umowy poręczenia należy przesłać na adres:

Departament Rozwoju Systemu

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

Na kopercie należy zamieścić dopisek: „Zabezpieczenie finansowe – RYNEK MOCY”.

W przypadku wyboru formy elektronicznej, dokumenty zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji lub umowy poręczenia należy przesłać na adres e-mail rynek.mocy@pse.pl, przy czym wypis aktu notarialnego, będącego zabezpieczeniem umowy poręczenia, należy dostarczyć do OSP w oryginale na adres podany powyżej.

20. Czy zabezpieczenie finansowe w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej/umowy poręczenia może zostać przekazane dostarczone do OSP bezpośrednio przez dostawcę mocy lub wystawcę gwarancji (gwaranta)/poręczyciela? (17.10.2018 r.)

Tak, jest to dozwolone. Zabezpieczenie finansowe w tej formie może zostać dostarczone zarówno przez dostawcę mocy, jak również przez wystawcę gwarancji (gwaranta).

21. Czy zabezpieczenie finansowe w formie umowy poręczenia może zostać dostarczone do OSP bezpośrednio przez Poręczyciela? (17.10.2018 r.)

Tak, jest to dozwolone. Zabezpieczenie finansowe w tej formie może zostać dostarczone zarówno przez dostawcę mocy, jak również przez Poręczyciela.

22. W jaki sposób należy dostarczyć dokument potwierdzający poziom kategorii ratingowej, stanowiący podstawę zwolnienia z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia finansowego? (17.10.2018 r.)

Dokument potwierdzający poziom kategorii ratingowej można przekazać OSP poprzez rejestr rynku mocy, w wiadomości wysłanej za pośrednictwem systemu PURM. Należy wykorzystać do tego funkcjonalność „Utwórz wiadomość” w menu „Komunikacja”, wybierając temat wiadomości „Zabezpieczenia finansowe”. W treści wiadomości należy wpisać kod jednostki rynku mocy i numer certyfikatu warunkowego, którego dotyczy zabezpieczenie, oraz załączyć przedmiotowy dokument potwierdzający poziom kategorii ratingowej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej pełnomocnictwo 4.3.

23. Dokument potwierdzający poziom kategorii ratingowej dostawcy mocy, stanowiący podstawę zwolnienia z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia finansowego, został załączony do wniosku o certyfikację jednostki rynku mocy, dla której wydany został certyfikat warunkowy. Czy wymagane jest ponowne przekazanie tego dokumentu do OSP? (17.10.2018 r.)

W takim przypadku nie jest konieczne ponowne przekazywanie tego dokumentu do OSP. W odniesieniu do jednostek rynku mocy, dla których we wniosku o certyfikację załączono dokument potwierdzający poziom kategorii ratingowej, OSP wyda certyfikaty dopuszczające do udziału w odpowiedniej aukcji mocy.

24. Gdzie można znaleźć numer certyfikatu warunkowego, który należy podać w treści gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub umowy poręczenia? (17.10.2018 r.)

Numer certyfikatu warunkowego podany jest w nagłówku certyfikatu warunkowego wygenerowanego z systemu PURM.

25. Na jaki termin powinna zostać ustanowiona gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa? (17.10.2018 r.)

W par. 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych, wskazane są minimalne okresy na jakie powinny być ustanawiane gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe. Niezależnie, OSP rekomenduje ustanowienie gwarancji:

 • do zakończenia trzeciego roku dostaw, albo do czasu zakończenia trwania umowy mocowej, jeżeli została zawarta na mniej niż trzy lata dostaw - w przypadku nowej jednostki rynku mocy wytwórczej,
 • do rozpoczęcia pierwszego okresu dostaw - w przypadku niepotwierdzonej jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania.

 

DYSPONENT, OFERENT, PEŁNOMOCNICTWA
1. Czy dysponent i oferent są ustanawiani w odniesieniu do jednostek rynku mocy czy do podmiotu, który reprezentują? (17.07.2018 r.)

Zarówno dysponent jak i oferent ustanawiani są w odniesieniu do podmiotu, który reprezentują.

2. Jaką rolę pełni dysponent? (17.07.2018 r.)

Dysponent jest upoważniony do nadawania uprawnień innym użytkownikom rejestru do wglądu w dane dotyczące jednostek fizycznych i jednostek rynku mocy reprezentowanych przez dany podmiot.

3. Jaką rolę pełni oferent? (17.07.2018 r.)

Oferent posiada uprawnienia do składania oświadczeń w toku aukcji mocy oraz do zgłaszania transakcji na rynku wtórnym. Jeden podmiot może mieć ustanowionych wielu oferentów.

4. Czy jest możliwe nadanie roli dysponenta w odniesieniu do danego podmiotu więcej niż jednemu użytkownikowi rejestru? (17.07.2018 r.)

Nie. Zgodnie z pkt. 4.1.10 regulaminu rynku mocy, rolę dysponenta w odniesieniu do danego podmiotu może pełnić tylko jeden użytkownik rejestru.

5. Czy dany podmiot może nadać jednemu użytkownikowi rejestru zarówno rolę dysponenta jak i oferenta? (17.07.2018 r.)

Tak. W odniesieniu do jednego podmiotu rolę dysponenta i oferenta może pełnić ten sam użytkownik rejestru.

6. Nie posiadam uprawnień dysponenta lub oferenta. W jaki sposób należy złożyć wniosek o nadanie roli dysponenta lub oferenta? (17.07.2018 r.)

Wnioski o nadanie roli dysponenta lub oferenta można złożyć wyłącznie za pośrednictwem rejestru (zakładka: „Uprawnienia” -> „Wniosek dysponenta i oferenta”). We wniosku należy podać dane identyfikacyjne podmiotu, w odniesieniu do którego wnioskodawca będzie pełnił daną rolę oraz dołączyć pełnomocnictwo sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 4.3 do regulaminu rynku mocy. Dodatkowo nadanie uprawnień dysponenta lub oferenta jest możliwe w czasie certyfikacji ogólnej i certyfikacji do aukcji poprzez dołączenie do wniosku pełnomocnictwa sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 4.3 do regulaminu rynku mocy, w którym zaznaczono odpowiednie pola.

7. Kiedy można złożyć wniosek o nadanie roli dysponenta lub oferenta? (17.07.2018 r.)

Użytkownik rejestru może złożyć wniosek o nadanie mu roli dysponenta lub oferenta w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że wniosek o nadanie roli dysponenta lub oferenta rozpatrywany jest przez PSE S.A. w terminie 14 dni kalendarzowych od jego złożenia.

8. Chciałbym pełnić rolę oferenta w najbliższej aukcji mocy. Do kiedy muszę złożyć wniosek o nadanie roli oferenta? (17.07.2018 r.)

Oferent musi zostać ustanowiony nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed najbliższą aukcją mocy, w której zamierza pełnić tę funkcję. Biorąc pod uwagę, że wniosek o nadanie roli oferenta rozpatrywany jest przez OSP w terminie 14 dni kalendarzowych od jego złożenia, należy go złożyć odpowiednio wcześniej.

9. W jaki sposób przekazać rolę dysponenta innej osobie? (17.07.2018 r.)

Aby ustanowić nowego dysponenta, dana osoba powinna złożyć za pośrednictwem rejestru wniosek o nadanie roli dysponenta wraz z pełnomocnictwem do pełnienia roli. Poprzednie pełnomocnictwo wygaśnie z chwilą złożenia ww. pełnomocnictwa dla nowej osoby, a rola dysponenta zostanie odebrana automatycznie i przekazana nowemu dysponentowi.

10. Czy możliwe jest, aby jeden użytkownik pełnił rolę oferenta/dysponenta dla więcej niż jednej jednostki rynku mocy w ramach jednego podmiotu? (17.07.2018 r.)

Tak. Jest to możliwe, ponieważ dysponent ustanowiony jest w odniesieniu do podmiotu. Nie jest natomiast możliwe ustanowienie więcej niż jednego dysponenta dla jednego podmiotu.

11. Jestem upoważniony do pełnienia roli dysponenta, oferenta oraz do składania wniosków w toku certyfikacji ogólnej i certyfikacji do aukcji na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w 2019 r. Czy na podstawie tego pełnomocnictwa mogę złożyć w 2021 r. wniosek w toku certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2026? (09.02.2021 r.)

Tak. Użytkownik rejestru umocowany do dokonywania ww. czynności na podstawie pełnomocnictwa zgodnego z zał. 4.3 do Regulaminu, udzielonego w 2019 r., a więc w wersji obowiązującej przed wejściem w życie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/2/2020, jest uprawniony do złożenia wniosku w toku certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2026.

12. Posiadam pełnomocnictwo do składania wniosków w toku certyfikacji ogólnej i certyfikacji do aukcji udzielone po 29.01.2021 r., sporządzone zgodnie z zał. 4.3 do Regulaminu w wersji obowiązującej przed wejściem w życie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/2/2020. Czy na podstawie tego pełnomocnictwa jestem uprawniony do złożenia wniosku o wpis do rejestru w styczniu 2022 r.? (09.02.2021 r.)

Nie. W opisanym przypadku pełnomocnictwo opracowane zgodnie z zał. 4.3 do Regulaminu należy sporządzić na podstawie wzoru zatwierdzonego Kartą aktualizacji nr RRM/Z/2/2020. Pełnomocnictwo udzielone po 29.01.2021 r. na wzorze stanowiącym zał. 4.3 do Regulaminu w wersji obowiązującej przed wejściem w życie Karty aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 nie będzie akceptowane przez PSE S.A.

13. Użytkownik rejestru upoważniony do składania wniosków o zastąpienie jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie innej niż na wzorze stanowiącym zał. 4.3 do Regulaminu w wersji zmienionej Kartą aktualizacji nr RRM/Z/2/2020, planuje złożyć w sierpniu 2021 r. wniosek o zastąpienie jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej. Czy takie pełnomocnictwo będzie akceptowane przez PSE? (09.02.2021 r.)

Nie. Takie upoważnienie do złożenia wniosku o zastąpienie nie będzie akceptowane przez PSE. W przypadku wniosków o zastąpienie składanych po 29.01.2021 r. jedynym obowiązującym wzorem upoważnienia będzie pełnomocnictwo sporządzone według nowego wzoru stanowiącego zał. 4.3 do Regulaminu w brzmieniu nadanym Kartą aktualizacji
nr RRM/Z/2/2020.

Powyższy przypadek dotyczy również sporządzonych w formie innej niż na wzorze stanowiącym zał. 4.3 do Regulaminu w wersji zmienionej Kartą aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 pełnomocnictw dla użytkownika rejestru uprawniających do:

 • dokonywania czynności dotyczących testu redukcji zapotrzebowania,
 • dokonywania czynności dotyczących monitorowania realizacji umowy mocowej oraz
 • dokonywania w imieniu Mocodawcy innych czynności niż wymienione powyżej związanych z wykonywaniem umów mocowych.

Każde pełnomocnictwo dla użytkownika rejestru, udzielone po 29.01.2021 r. powinno zostać sporządzone na nowym wzorze, zgodnym z zał. 4.3 do Regulaminu w brzmieniu nadanym Kartą Aktualizacji nr RRM/Z/2/2020.

AUKCJA MOCY
1. Czy aukcja mocy kończy się z jednakową ceną dla wszystkich jednostek rynku mocy? (16.03.2018 r.)

Tak. W przypadku jednostek rynku mocy zlokalizowanych w KSE, aukcja mocy kończy się jednakową ceną dla wszystkich jednostek rynku mocy, niezależnie od ich statusu w aukcji. W przyszłości będą możliwe odrębne ceny dla jednostek rynku mocy składających się z jednostek fizycznych zagranicznych.

2. Czy niezłożenie oferty wyjścia w trakcie aukcji mocy może skutkować zawarciem umowy mocowej? (16.03.2018 r.)

Tak. Aukcje mocy są prowadzone w formie aukcji holenderskiej z malejącą ceną. Do wygrania aukcji mocy nie jest konieczne podjęcie aktywnego działania w trakcie aukcji. Niezłożenie oferty wyjścia w danej rundzie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem ceny wywoławczej kolejnej rundy. Natomiast niezłożenie żadnej oferty wyjścia w toku całej aukcji skutkuje zawarciem umowy mocowej po cenie zakończenia aukcji (jednakowej dla wszystkich uczestniczących jednostek).

3. Czy wszystkie jednostki rynku mocy modernizowane są zobowiązane do złożenia oświadczenia o rezygnacji z modernizacji wraz ze wskazaniem ceny minimalnej modernizacji? (16.03.2018 r.)

Nie. Wszystkie oświadczenia składane w toku aukcji są dobrowolne. Brak złożenia ww. oświadczenia w danej rundzie jest równoznaczny z utrzymaniem kwalifikacji jako jednostka modernizowana. Złożenie tego oświadczenia skutkuje zmianą kwalifikacji na jednostkę rynku mocy istniejącą w przypadku, gdy cena na aukcji mocy spadnie poniżej ceny wskazanej w oświadczeniu o rezygnacji z modernizacji. Oświadczenie o rezygnacji z modernizacji w toku aukcji mocy należy przy tym traktować wyłącznie jako zmianę warunków udziału w aukcji, która nie jest wiążąca dla faktycznych prac związanych z modernizacją danej jednostki fizycznej.

4. Czy wszystkie jednostki rynku mocy ubiegające się o zawarcie umowy mocowej na więcej niż jeden okres dostaw są zobowiązane do złożenia oświadczenia o cenie minimalnej wieloletniego obowiązku mocowego? (16.03.2018 r.)

Nie. Wszystkie oświadczenia składane w toku aukcji są dobrowolne. Brak złożenia ww. oświadczenia w danej rundzie jest równoznaczny z podtrzymaniem chęci zawarcia wieloletniej umowy mocowej po cenie wywoławczej kolejnej rundy. Złożenie ww. oświadczenia skutkuje jedynie skróceniem okresu obowiązywania umowy mocowej, w przypadku zakończenia aukcji z ceną niższą niż zadeklarowana w oświadczeniu. Oświadczenie to nie jest traktowane jako oferta wyjścia i nie skutkuje zmianą kwalifikacji jednostki rynku mocy. Złożenie takiego oświadczenia nie wyklucza możliwości późniejszego złożenia oferty wyjścia w odniesieniu do tej jednostki.

5. Czy dostawca mocy dysponujący kilkoma JRM może mitygować ryzyko niewykonania obowiązku mocowego jednej JRM pomniejszając oferowany obowiązek mocowy innej JRM? (29.03.2018 r.)

Tak. Dostawca mocy zgłaszając JRM w certyfikacji do aukcji sam określa wielkość oferowanego obowiązku mocowego z uwzględnieniem ograniczenia dotyczącego wartości maksymalnej (obowiązek mocowy nie może być wyższy niż iloczyn sumy mocy osiągalnych netto wszystkich jednostek fizycznych wchodzących w skład tej jednostki rynku mocy oraz korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności tej jednostki). W przypadku jednostek rynku mocy należących do jednego dostawcy mocy, możliwa jest realokacja wielkości wykonanego obowiązku mocowego.

6. Czy wielkość oferowanego obowiązku mocowego musi być równa iloczynowi mocy osiągalnej netto i KWD? (29.03.2018 r.)

Nie. Wielkość obowiązku mocowego nie może być wyższa niż iloczyn sumy mocy osiągalnych netto wszystkich jednostek fizycznych wchodzących w skład tej jednostki rynku mocy oraz korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności tej jednostki. Możliwe jest więc oferowanie obowiązku mocowego mniejszego lub równego tej wartości.

7. W jaki sposób mogę zrezygnować z udziału w aukcji mocy po otrzymaniu certyfikatu uprawniającego do udziału w tej aukcji? (17.07.2018 r.)

Ustawa nie przewiduje możliwości rezygnacji z udziału w aukcji głównej. Uzyskanie certyfikatu uprawniającego do udziału w danej aukcji mocy jest jednoznaczne z przystąpieniem danej jednostki rynku mocy do danej aukcji mocy. Wyjątkiem od tej reguły jest przypadek certyfikatu warunkowego, w odniesieniu, do którego we właściwym terminie nie zostanie ustanowione zabezpieczenie (brak ustanowienia zabezpieczenia wyklucza z możliwości wzięcia udziału w aukcji mocy).

8. Czy mogę zmienić wielkość oferowanego obowiązku mocowego przed rozpoczęciem aukcji? (13.11.2018 r.)

Nie ma możliwości zmiany wielkości oferowanego obowiązku mocowego po wydaniu certyfikatu uprawniającego do udziału w danej aukcji mocy.

9. W jakich godzinach będą przeprowadzone aukcje mocy na lata 2021, 2022 oraz 2023? (13.11.2018 r.)

Informacje nt. godzin przeprowadzenia aukcji zawarte są w szczegółowych harmonogramach aukcji publikowanych przez OSP. Zgodnie z harmonogramem aukcji głównej na rok dostaw 2021 (zakładka: Aukcja główna na rok dostaw 2021), aukcja ta rozpocznie się dnia 15 listopada 2018 r. o godzinie 8:00. Godziny rozpoczęcia kolejnych aukcji głównych (na lata 2022 i dalsze) zostaną podane w harmonogramach aukcji publikowanych przez OSP nie później niż 14 dni przed ich rozpoczęciem.

10. Ile będzie trwała pojedyncza runda aukcji mocy? (13.11.2018 r.)

Zgodnie z pkt. 9.1.8 regulaminu rynku mocy, czas trwania jednej rundy w toku aukcji mocy jest nie krótszy niż 25 minut. Zgodnie z harmonogramem aukcji głównej na rok dostaw 2021,  czas trwania pojedynczej rundy w tej aukcji wynosi 30 minut.

11. Kto może składać oferty/oświadczenia w toku aukcji mocy? (13.11.2018 r.)

Oferty oraz oświadczenia w aukcji mocy mogą być składane jedynie przez użytkownika rejestru posiadającego nadaną rolę oferenta w odniesieniu do danego dostawcy mocy.

12. Jestem dysponentem danego dostawcy mocy. Czy mogę składać oferty/oświadczenia w toku aukcji? (13.11.2018 r.)

Nie, oferty oraz oświadczenia w odniesieniu do jednostek rynku mocy mogą być składane wyłącznie przez użytkowników rejestru posiadających nadaną rolę oferenta.

13. W jaki sposób mogę złożyć oferty/oświadczenia w aukcji mocy? (13.11.2018 r.)

Oferty oraz oświadczenia w aukcji mocy składane są wyłącznie poprzez Portal Aukcyjny będący częścią Portalu Uczestnika Rynku Mocy (PURM). W tym celu, po zalogowaniu do PURM, należy z menu głównego wybrać zakładkę „Aukcje” → „Bieżąca aukcja”. Zalogowanie do Portalu Aukcyjnego wymaga wpisania hasła użytkownika wykorzystywanego do logowania w PURM oraz potwierdzenia kodem SMS. Proces składania ofert/oświadczeń został szczegółowo opisany w dokumencie pt. „Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy - Udział w aukcji mocy” dostępnym w zakładce „Aukcja główna na rok dostaw 2021”.

14. Kiedy mogę składać oferty/oświadczenia w aukcji mocy? (13.11.2018 r.)

Oferty oraz oświadczenia mogą być składane jedynie w czasie trwania rundy.

15. Jaka czynność przyjmowana jest jako czas złożenia oferty/oświadczenia? (13.11.2018 r.)

Jako czas złożenia oferty/oświadczenia system przyjmuje czas przesłania do systemu wygenerowanego przez system dokumentu zawierającego ofertę/oświadczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym użytkownika rejestru (czas zamknięcia apletu Szafir po skutecznym złożeniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Oferty oraz oświadczenia przesłane do systemu po czasie zakończenia rundy nie są uznawane za skutecznie złożone.

16. Jakie oferty/oświadczenia mogę złożyć w odniesieniu do istniejącej jednostki rynku mocy? (13.11.2018 r.)

W odniesieniu do istniejącej jednostki rynku mocy, oferent może złożyć jedynie ofertę wyjścia z ceną mniejszą lub równą cenie maksymalnej dla cenobiorców, z wyłączeniem ofert/oświadczeń składanych w odniesieniu do jednostek rynku mocy stworzonych na podstawie art. 95 ustawy o rynku mocy, dla których dodatkowo istnieje możliwość złożenia oświadczenia o cenie minimalnej wieloletniego obowiązku mocowego oraz ofert wyjścia z ceną wyjścia nie wyższą niż cena maksymalna aukcji.

17. Kiedy mogę złożyć ofertę wyjścia w odniesieniu do jednostki rynku mocy ze statusem cenobiorcy? (13.11.2018 r.)

Oferta wyjścia dla jednostki rynku mocy ze statusem cenobiorcy może być złożona tylko z ceną mniejszą lub równą cenie maksymalnej dla cenobiorców (art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy), zatem złożenie jej jest możliwe dopiero w rundzie, w której cena minimalna jest równa lub mniejsza od ceny maksymalnej dla cenobiorców oraz w rundach następujących po niej.

18. Jakie oferty/oświadczenia mogę złożyć w odniesieniu do nowej jednostki rynku mocy wytwórczej? (13.11.2018 r.)

W odniesieniu do nowej jednostki rynku mocy wytwórczej możliwe jest złożenie następujących ofert/oświadczeń:

 • oświadczenia o cenie minimalnej wieloletniego obowiązku mocowego (w przypadku jednostki uprawnionej do oferowania obowiązku mocowego na więcej niż jeden okres dostaw),
 • oferty wyjścia.
19. Jakie oferty/oświadczenia mogę złożyć w odniesieniu do modernizowanej jednostki rynku mocy? (13.11.2018 r.)

W odniesieniu do modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej możliwe jest złożenie następujących ofert/oświadczeń:

 • oświadczenia o rezygnacji z modernizacji wraz ze wskazaniem ceny minimalnej modernizacji,
 • oświadczenia o cenie minimalnej wieloletniego obowiązku mocowego (w przypadku jednostki uprawnionej do oferowania obowiązku mocowej na więcej niż jeden okres dostaw),
 • oferty wyjścia.
20. Jakie oferty/oświadczenia mogę złożyć w odniesieniu do jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania? (13.11.2018 r.)

W odniesieniu do jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania możliwe jest złożenie następujących ofert/oświadczeń:

 • oświadczenia o cenie minimalnej wieloletniego obowiązku mocowego (w przypadku jednostki uprawnionej do oferowania obowiązku mocowej na więcej niż jeden okres dostaw),
 • oferty wyjścia.
21. Czym skutkuje złożenie oświadczenia o cenie minimalnej wieloletniego obowiązku mocowego? (13.11.2018 r.)

W przypadku zakończenia aukcji z ceną niższą niż podana w ww. oświadczeniu, czas trwania obowiązku mocowego tej jednostki zostaje skrócony do jednego roku. W takim przypadku, jednostka rynku mocy nie zmienia swojego typu ani statusu.

22. Czym skutkuje złożenie oświadczenia o rezygnacji z modernizacji wraz ze wskazaniem ceny minimalnej modernizacji? (13.11.2018 r.)

Złożenie oświadczenia o rezygnacji z modernizacji skutkuje zmianą typu jednostki rynku mocy w trakcie aukcji z modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej na istniejącą jednostkę rynku mocy wytwórczą oraz zmianą jej statusu z cenotwórcy na cenobiorcę. W przypadku zakończenia aukcji z ceną niższą niż podana w ww. oświadczeniu, umowa mocowa zostaje zawarta w stosunku do istniejącej jednostki rynku mocy wytwórczej z okresem trwania obowiązku mocowego równym jeden rok.

23. Czy mogę złożyć oferty/oświadczenia w odniesieniu do kilku jednostek rynku mocy jednocześnie? (13.11.2018 r.)

System umożliwia wygenerowanie oraz podpisanie kilku ofert/oświadczeń jednocześnie z zastrzeżeniem, że dotyczy to jednostek tego samego dostawcy mocy.

24. Czy mogę modyfikować oraz wycofywać oferty/oświadczenia w czasie trwania rundy? (13.11.2018 r.)

Tak, zgodnie z pkt. 9.2.2.2. regulaminu rynku mocy, oferty/oświadczenia złożone w danej rundzie mogą być modyfikowane oraz wycofywane wyłącznie w czasie jej trwania. Szczegółowa instrukcja modyfikacji i zmiany ofert zawarta jest w dokumencie pt. „Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy - Udział w aukcji mocy” dostępnym w zakładce „Aukcja główna na rok dostaw 2021”.

25. Czy mogę wycofać oferty/oświadczenia złożone w poprzedniej rundzie? (13.11.2018 r.)

Nie, nie ma takiej możliwości. Wycofanie oraz modyfikacja ofert/oświadczeń odnosi się jedynie do tych, które zostały złożone w czasie trwania obecnej rundy.

26. Czy oferty/oświadczenia dotyczące jednej jednostki rynku mocy mogą być składane przez kilku oferentów? (13.11.2018 r.)

Uprawnienia oferenta nadawane są w odniesieniu do podmiotu, a nie pojedynczej jednostki rynku mocy. System dopuszcza złożenie oferty/oświadczenia dotyczącego danej jednostki rynku mocy przez jednego z oferentów danego dostawcy mocy, a następnie jego modyfikację bądź wycofanie przez innego oferenta danego dostawcy mocy.

27. Czy wylogowanie użytkownika z systemu PURM w trakcie trwania aukcji skutkuje brakiem możliwości powrotu do udziału w aukcji? (13.11.2018 r.)

Nie, aby powrócić do udziału w trwającej aukcji mocy należy ponownie zalogować się do PURM, a następnie do Portalu Aukcyjnego.

28. Gdzie znajdę informację o wynikach aukcji? (13.11.2018 r.)

Zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy, OSP opublikuje wstępne wyniki aukcji w terminie do 3 dni roboczych po jej zakończeniu. Ostateczne wyniki aukcji mocy zostaną opublikowane przez Prezesa URE w pierwszym dniu roboczym następującym po 21 dniu od dnia jej zakończenia(art. 39 ust.3 ustawy).

29. Czy istnieje możliwość podglądu złożonych ofert/oświadczeń po zakończeniu aukcji mocy? (13.11.2018 r.)

Tak, oferty oraz oświadczenia złożone przez danego użytkownika rejestru w toku zakończonych aukcji mocy będą dostępne do wglądu po zalogowaniu do systemu PURM, w zakładce „Historia złożonych ofert”.

30. Czy mogę złożyć, zmodyfikować albo wycofać oferty wyjścia w odniesieniu do kilku kwartałów jednocześnie w toku aukcji dodatkowych? (16.03.2020 r.)

Nie, wszelkie działania mogą być wykonywane wyłącznie w odniesieniu do jednej aukcji dodatkowej (kwartału).

31. Czy przechodząc do aukcji dodatkowej na inny kwartał muszę ponownie zalogować się do modułu aukcyjnego? (16.03.2020 r.)

Nie, oferent po zalogowaniu do modułu aukcyjnego może uczestniczyć we wszystkich toczących się aukcjach dodatkowych. Przechodzenie do innej trwającej aukcji dodatkowej nie wymaga ponownego zalogowania do modułu aukcyjnego. Przejście pomiędzy kwartałami realizowane jest poprzez wybranie odpowiedniej zakładki w module aukcyjnym.

32. Czy mam możliwość jednoczesnego podglądu szczegółowych parametrów rund wszystkich czterech aukcji dodatkowych? (16.03.2020 r.)

Tak, po zalogowaniu do modułu aukcyjnego oferent ma możliwość podglądu szczegółowych parametrów rund wszystkich czterech aukcji dodatkowych w zakładce „Dane aukcji”.

MONITOROWANIE UMÓW MOCOWYCH
1. Czy istnieje możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających osiągnięcie Finansowego Kamienia Milowego (FKM) i Operacyjnego Kamienia Milowego (OKM) na etapie certyfikacji do aukcji mocy? (16.03.2018 r.)

Nie. Ustawa o rynku mocy nie przewiduje możliwości potwierdzenia osiągnięcia FKM i OKM na etapie certyfikacji do aukcji głównej. W związku z tym, nawet jeżeli dokumenty przedłożone w toku certyfikacji do aukcji potwierdzają spełnienie wymagań określonych dla FKM lub OKM, wykazanie ich spełnienia po zawarciu umowy mocowej nadal będzie wymagane, zgodnie z przepisami ustawy o rynku mocy.

2. Czy istnieje możliwość zmiany terminów podanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym przekazywanym na etapie certyfikacji do aukcji? (08.03.2021r.)

Tak. Istnieje możliwość zmiany terminów w harmonogramie, jednakże zmiana ta jest możliwa dopiero w procesie monitorowania umów mocowych. Zmiana harmonogramu może nastąpić w wyniku dostarczenia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w ramach składania dokumentów dotyczących spełnienia FKM lub raportu inwestycyjnego, o których mowa w pkt. 14 regulaminu.

3. Jakie jednostki rynku mocy zobowiązane są do spełnienia FKM? (19.04.2019 r.)

Zgodnie art. 52 ust. 1 ustawy o rynku mocy, spełnienie FKM wymagane jest w odniesieniu do nowych oraz modernizowanych jednostek rynku mocy wytwórczych, które zawarły umowy mocowe w toku aukcji głównej.

4. W jakim terminie należy przekazać dokumenty potwierdzające spełnienie FKM? (22.03.2022 r.)

Przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie FKM musi nastąpić w terminie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji głównej.

 

5. Co należy rozumieć jako dokumenty potwierdzające spełnienie FKM? (19.04.2019 r.)

Zgodnie z pkt. 14.1.1.3 regulaminu rynku mocy, dostawca mocy przekazuje do OSP za pośrednictwem rejestru oświadczenie o spełnieniu FKM sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 14.1 do regulaminu rynku mocy. Ww. oświadczenie zawiera zestawienie faktur oraz umów potwierdzających spełnienie wymagań z art. 52 ust. 1 ustawy o rynku mocy.

6. Jakie są konsekwencje braku spełnienia FKM w odniesieniu do nowej jednostki rynku mocy wytwórczej? (22.03.2022 r.)

W przypadku nowej jednostki rynku mocy wytwórczej, zgodnie art. 46 ust. 1 ustawy o rynku mocy, umowa mocowa zostaje rozwiązana. Ponadto, zgodnie z art. 47 ustawy o rynku mocy, zabezpieczenie finansowe zostaje zatrzymane lub zrealizowane albo, w przypadku zwolnienia z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia, dostawca mocy uiszcza karę w wysokości kwoty zabezpieczenia, którą byłby zobowiązany ustanowić. Dodatkowo, dostawca mocy płaci karę odpowiadającą sumie kar, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy o rynku mocy, które nie stały się należne do dnia rozwiązania umowy mocowej, a które zostałyby naliczone do końca trzeciego roku dostaw albo do końca okresu, na jaki została zawarta umowa mocowa, jeżeli została ona zawarta na mniej niż trzy lata dostaw.

7. Jakie są konsekwencje braku spełnienia FKM w odniesieniu do modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej? (19.04.2019 r.)

W przypadku modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej, zgodnie art. 46 ust. 2 ustawy o rynku mocy, umowa mocowa zostaje skrócona do jednego roku, zaś dostawca mocy nie może otrzymać w odniesieniu do tej jednostki certyfikatu kwalifikującego ją jako modernizowaną jednostkę rynku mocy w dwóch kolejnych certyfikacjach do aukcji głównej.

8. W odniesieniu do jakich jednostek rynku mocy dostawca mocy zobowiązany jest do dostarczania raportów inwestycyjnych? (08.03.2021 r.)

Zgodnie z pkt. 14.1.3.1 regulaminu rynku mocy, dostawca mocy zobowiązany jest do dostarczania raportów inwestycyjnych w odniesieniu do jednostek rynku mocy objętych umową mocową na więcej niż 1 rok dostaw (zarówno nowych i modernizowanych jednostek wytwórczych, jak i jednostek redukcji zapotrzebowania). W przypadku jednostek wytwórczych, obowiązek dotyczy wyłącznie tych, które spełniły FKM.

9. Do kiedy należy przekazać raport inwestycyjny? (22.03.2022 r.)

Raport ten, zgodnie z pkt. 14.1.3.2 regulaminu rynku mocy, przekazywany jest w terminie 10 dni roboczych po zakończeniu każdego okresu obejmującego 6 pełnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od trzeciego roku następującego po roku przeprowadzenia aukcji głównej, w wyniku której została zawarta umowa mocowa na więcej niż 1 rok dostaw.

10. Jakie dokumenty należy dostarczyć w ramach raportu inwestycyjnego? (08.03.2021 r.)

Katalog wymaganych dokumentów w zakresie raportu inwestycyjnego został opisany w pkt. 14.1.3.3 regulaminu rynku mocy. Raport, w zależności od typu jednostki rynku mocy której dotyczy, powinien być sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 14.8 (nowa jednostka rynku mocy wytwórcza) albo nr 14.9 (modernizowana jednostka rynku mocy wytwórcza) albo nr 14.10 (jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania) do regulaminu. Dokumenty te należy przekazać do OSP poprzez rejestr.

11. Jaki jest maksymalny dopuszczalny rozmiar plików załączanych poprzez rejestr w ramach składania raportu inwestycyjnego? (08.03.2021 r.)

Formularz dedykowany do przekazywania dokumentów stanowiących raport inwestycyjny umożliwia dołączenie:

 • raportu inwestycyjnego – 1 plik do 20 MB;
 • pełnomocnictwa dla użytkownika rejestru – 1 plik do 20 MB;
 • załączników dodatkowych – 50 plików do 20 MB każdy.

W formularzu dostępna jest również możliwość wpisania dodatkowych informacji w formie tekstowej.

12. Czy możliwa jest poprawa raportu inwestycyjnego złożonego w rejestrze? (08.03.2021 r.)

W przypadku, gdy dostawca mocy zidentyfikuje błędy w złożonym dokumencie, a czas na składanie raportów inwestycyjnych jeszcze nie upłynął, dostawca mocy ma możliwość złożenia nowej wersji raportu zawierającej poprawione dokumenty. Po tym terminie, OSP przystępuje do weryfikacji ostatniej złożonej wersji raportu w odniesieniu do danej jednostki rynku mocy i zgodnie z pkt. 14.1.3.11 regulaminu rynku mocy, w przypadku stwierdzenia braku kompletności raportu lub wątpliwości w zakresie jego treści może wezwać dostawcę mocy do usunięcia wad lub braków formalnych raportu.

13. Co powinien zawierać raport inwestycyjny? (08.03.2021 r.)

Raport inwestycyjny powinien zawierać aktualny spis zrealizowanych, będących w realizacji oraz planowanych do zrealizowania zadań dotyczących danej jednostki rynku mocy wraz z nakładami inwestycyjnymi na ich realizację.

14. Jak należy wypełnić raport inwestycyjny w przypadku rezygnacji z realizacji zadania planowanego na etapie certyfikacji do aukcji? (08.03.2021 r.)

Przykładowo, jeżeli na etapie certyfikacji do aukcji wskazano 10 zadań planowanych do zrealizowania, a w międzyczasie realizację dwóch z nich zaniechano, raport inwestycyjny powinien zawierać pozostałych 8 zadań. W polu „Informacje dodatkowe” należy opisać, które zadania wykazane na etapie certyfikacji do aukcji zostały zaniechane oraz które zostały dodane do harmonogramu inwestycji.

15. Czy konieczne jest dostarczenie raportu inwestycyjnego, w przypadku gdy złożono poprzez rejestr oświadczenie o spełnieniu OKM, ale nie zostało ono jeszcze potwierdzone przez OSP? (08.03.2021 r.)

W pkt. 14.1.3.1, regulamin rynku mocy nakłada na dostawcę mocy obowiązek dostarczania raportów inwestycyjnych aż do czasu osiągnięcia OKM przez daną jednostkę rynku mocy. Spełnienie OKM przez jednostkę rynku mocy potwierdzane jest przez OSP w rejestrze, po stwierdzeniu poprawności przesłanych dokumentów. Jeśli oświadczenie o spełnieniu OKM nie zostanie pozytywnie zweryfikowane przed upływem terminu na złożenie raportu inwestycyjnego, zasadnym jest złożenie raportu przez dostawcę mocy.

16. Jakie są konsekwencje niedostarczenia raportu inwestycyjnego? (08.03.2021 r.)

Zgodnie z pkt. 14.1.3.14 regulaminu rynku mocy, niedostarczenie raportu inwestycyjnego może stanowić poważne naruszenie postanowień umowy mocowej.

17. Jakie jednostki rynku mocy zobowiązane są do spełnienia OKM? (19.04.2019 r.)

Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rynku mocy, spełnienie OKM wymagane jest w odniesieniu do jednostek rynku mocy, które zawarły umowy mocowe na więcej niż 1 rok dostaw w toku aukcji głównej.

18. W jakim terminie należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie OKM? (19.04.2019 r.)

Przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie OKM musi nastąpić przed rozpoczęciem pierwszego okresu dostaw, którego dotyczy umowa mocowa. Wyjątek stanowią nowe jednostki rynku mocy wytwórcze, które mogą przedstawić ww. dokumenty do zakończenia 3. roku dostaw albo przed zakończeniem trwania umowy mocowej, jeżeli została zawarta na mniej niż trzy lata dostaw, z zastrzeżeniem przepisów art. 47 ust. 2 ustawy o rynku mocy.

19. Co należy rozumieć jako dokumenty potwierdzające spełnienie OKM? (19.04.2019 r.)

Katalog wymaganych dokumentów w odniesieniu do jednostek rynku mocy wytwórczych oraz jednostek rynku mocy redukcji zapotrzebowania został opisany w pkt. 14.1.2.3 oraz 14.1.2.4 regulaminu rynku mocy. Dokumenty potwierdzające spełnienie OKM należy przekazać do OSP poprzez rejestr.

20. Jakie są konsekwencje braku spełnienia OKM przed rozpoczęciem pierwszego roku dostaw w przypadku nowej jednostki rynku mocy wytwórczej? (22.03.2022 r.)

W przypadku nowej jednostki rynku mocy wytwórczej, zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy o rynku mocy, dostawca mocy płaci karę za każdy miesiąc opóźnienia w wysokości 5% miesięcznej wartości obowiązku mocowego objętego umową mocową – w pierwszym roku dostaw, 15% miesięcznej wartości obowiązku mocowego objętego umową mocową - w drugim roku dostaw, 25% miesięcznej wartości obowiązku mocowego objętego umową mocową – w trzecim roku dostaw, obliczonej na podstawie najwyższej ceny zamknięcia aukcji mocy odnoszącej się do danego roku dostaw (tj. z uwzględnieniem cen na aukcjach dodatkowych). Dodatkowo, dana jednostka rynku mocy nie otrzymuje wynagrodzenia za wykonywanie obowiązku mocowego oraz jest wykluczona z udziału w rynku wtórnym (nie może przenieść posiadanego obowiązku mocowego) do czasu spełnienia OKM. Gdy nowa jednostka rynku mocy wytwórcza nie spełni OKM do zakończenia trzeciego roku dostaw albo przed zakończeniem trwania umowy mocowej, jeżeli została zawarta na mniej niż trzy lata dostaw, zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2) ustawy o rynku mocy, umowa mocowa ulega rozwiązaniu z mocy prawa.

21. Jakie są konsekwencje braku spełnienia OKM przed rozpoczęciem pierwszego roku dostaw w przypadku modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej? (03.08.2018 r.)

W przypadku modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy o rynku mocy, czas trwania umowy mocowej ulega skróceniu z mocy prawa do 1 roku. Dodatkowo dostawca mocy nie może otrzymać w odniesieniu do tej jednostki certyfikatu kwalifikującego ją jako modernizowaną jednostkę rynku mocy w dwóch kolejnych certyfikacjach do aukcji głównej następujących po roku, w którym nastąpiło skrócenie czasu trwania umowy mocowej.

22. Czy w oświadczeniu o poniesieniu całkowitych nakładów inwestycyjnych na potrzeby spełnienia OKM (załącznik 14.2) należy wykazać dokumenty przedstawione w oświadczeniu o spełnieniu FKM (załącznik 14.1)? (22.03.2022 r.)

Wykazanie dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie co najmniej 10% wymaganych nakładów inwestycyjnych na etapie FKM nie oznacza, że oświadczenie składane na potrzeby spełnienia OKM powinno zawierać jedynie dokumenty potwierdzające poniesienie pozostałych 90% nakładów. Oświadczenie na potrzeby spełnienia OKM musi potwierdzać poniesienie 100% nakładów inwestycyjnych.

23. Czy niezależna ekspertyza na potrzeby spełnienia OKM musi być sporządzona przez ten sam podmiot co niezależna ekspertyza na potrzeby certyfikacji do aukcji? (17.03.2020 r.)

Nie, dopuszcza się aby niezależna ekspertyza sporządzona na potrzeby spełnienia OKM została opracowana przez inny podmiot niż niezależna ekspertyza sporządzona na potrzeby uzyskania certyfikatu. Zalecenia do sporządzenia ww. ekspertyzy dostępne są pod adresem: https://www.pse.pl/monitorowanie-umow-mocowych.

24. Co należy wpisać w kolumnie „Sposób powiązania z realizacją jednostki rynku mocy”, wypełniając oświadczenie o spełnieniu FKM/OKM (załącznik 14.1/załącznik 14.2)? (08.03.2021 r.)

W tym miejscu należy krótko opisać przedmiot danej faktury lub umowy. Dodatkowo powinno się określić, czy zadanie dedykowane jest jednej jednostce rynku mocy, czy też nakłady poniesione w związku z przedmiotową umową lub fakturą zostały alokowane na inne jednostki fizyczne. W przypadku alokacji nakładów, należy określić wszystkie jednostki, na które wykonano alokacje.

25. W jaki sposób przypisać nakłady inwestycyjne poszczególnym jednostkom rynku mocy w przypadku, gdy dotyczą one instalacji wspólnych dla wielu jednostek fizycznych? (08.03.2021 r.)

Zgodnie z pkt. 7.4.5.4 i 7.4.5.5 regulaminu rynku mocy, alokacja całkowitych nakładów inwestycyjnych odbywa się proporcjonalnie do mocy osiągalnej netto jednostek fizycznych posiadających wspólną instalację w rozumieniu pkt. 7.4.5.6 regulaminu rynku mocy. Wypełniając załącznik 14.1 w przypadku oświadczenia o spełnieniu FKM lub 14.2 w przypadku oświadczenia o spełnieniu OKM, w kolumnie „Wartość całkowita dokumentu księgowego netto, zł” należy wpisać łączną wartość dokumentu księgowego, zaś w kolumnie „Wartość księgowa nakładów netto alokowana na jednostkę rynku mocy, zł” – część tej kwoty przypisaną danej jednostce fizycznej wchodzącej w skład jednostki rynku mocy będącej przedmiotem oświadczenia.

26. Czy zaliczka wypłacona wykonawcy może zostać zaliczona jako nakład inwestycyjny w ramach spełniania FKM/OKM? (22.03.2022 r.)

Wypłacone zaliczki mogą być zaliczone jako poniesione nakłady inwestycyjne, pod warunkiem udokumentowania ich wypłacenia fakturą zaliczkową. Dodatkowo, zgodnie z pkt. 14.1.1.10 oraz 14.1.2.11 regulaminu rynku mocy, OSP może wystąpić do dostawcy mocy o przekazanie dodatkowych dokumentów wyjaśniających (np. potwierdzenia dokonania zapłaty).

27. Czy możliwe jest przekazanie zestawienia faktur oraz zawartych umów w formie pliku Excel? (08.03.2021 r.)

Dostawca mocy zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o spełnieniu FKM/OKM za pośrednictwem rejestru, w którym możliwe jest załączanie plików wyłącznie w formacie *.pdf. W związku z tym, nie ma możliwości zamieszczenia w rejestrze oświadczenia w formie pliku Excel.

28. W jaki sposób zostanę poinformowany o pozytywnym rozpatrzeniu oświadczenia złożonego w ramach monitorowania umowy mocowej (FKM/RI/OKM)? (08.03.2021 r.)

Pozytywne rozpatrzenie oświadczenia złożonego w ramach monitorowania umowy mocowej (FKM/RI/OKM) odnotowywane jest przez OSP wpisem w rejestrze rynku mocy. Dodatkowo, powiadomienie o wpisaniu ww. informacji do rejestru zostanie wysłane na adres e-mail użytkownika składającego dane oświadczenie.

29. Czy osoba składająca oświadczenie w ramach monitorowania umowy mocowej (FKM/RI/OKM) w PURM musi posiadać specjalne pełnomocnictwo? (08.03.2021 r.)

Osoba składająca oświadczenia w ramach monitorowania umowy mocowej w PURM powinna legitymować się pełnomocnictwem potwierdzającym umocowanie do składania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 52 ustawy o rynku mocy, sporządzonym zgodnie z załącznikiem 4.3 do regulaminu rynku mocy..

30. Czy istnieje możliwość zmiany wielkości całkowitych nakładów inwestycyjnych podanych na etapie certyfikacji do aukcji? (22.03.2022 r.)

Tak. Zmiana całkowitych nakładów inwestycyjnych możliwa jest na każdym z etapów monitorowania umowy mocowej (FKM/RI/OKM) z zastrzeżeniem, że wartość jednostkowego poziomu nakładów inwestycyjnych nie może być mniejsza niż jednostkowy poziom nakładów inwestycyjnych, warunkujący właściwą kwalifikację jednostki rynku mocy, określony w parametrach aukcji głównej, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy o rynku mocy, w wyniku której jednostka rynku mocy zawarła umowę mocową. W takiej sytuacji należy, w zależności od składanego oświadczenia, dostarczyć odpowiednie dokumenty zawierające zaktualizowaną wartość całkowitych nakładów inwestycyjnych wraz z opisem wyjaśniającym zaistniałe zmiany.

Zastąpienie jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej
1. Kto może złożyć wniosek o zastąpienie jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej? (30.07.2020)

Wniosek o zastąpienie może zostać złożony wyłącznie przez reprezentanta dostawcy mocy będącego właścicielem danej jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej. Użytkownik składający wniosek w PURM powinien mieć nadane uprawnienia dysponenta lub uprawnienia do przeglądania wniosków o certyfikację w odniesieniu do danego dostawcy mocy.

2. Czy osoba składająca wniosek o zastąpienie w PURM musi załączyć odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania dostawcy mocy? (29.01.2021)

Tak. Osoba składająca wniosek o zastąpienie powinna legitymować się pełnomocnictwem, zgodnym z załącznikiem 4.3 do Regulaminu rynku mocy, potwierdzającym umocowanie do dokonywania czynności dotyczących zastąpienia jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej, zgodnie z postanowieniami rozdziału 10 regulaminu. 

3. Czy można wypełnić jeden wniosek o zastąpienie kilku jednostek redukcji zapotrzebowania planowanych? (30.07.2020)

Nie. Jeden wniosek o zastąpienie może dotyczyć wyłącznie jednej jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej.

4. Moja jednostka redukcji zapotrzebowania planowana wchodzi w skład trzech odrębnych jednostek rynku mocy na okresy dostaw 2021, 2022 oraz 2023. Czy mogę zastąpić ją innymi jednostkami fizycznymi na każdy z tych okresów dostaw? (30.07.2020)

Nie ma możliwości kilkukrotnego zastąpienia jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej. Po zaakceptowaniu wniosku o zastąpienie, jednostka redukcji zapotrzebowania planowana przestaje istnieć. W skład wszystkich jednostek rynku mocy zawierających zastąpioną jednostkę redukcji zapotrzebowania planowaną wejdą jednostki fizyczne podane we wniosku o zastąpienie.

5. Czy mogę zastąpić jednostkę redukcji zapotrzebowania planowaną jednostką fizyczną, której właścicielem jest inny podmiot? (30.06.2021)

Tak. Jednostkę redukcji zapotrzebowania planowaną można zastąpić jednostką fizyczną, należącą do innego podmiotu. Aby tego dokonać konieczna jest znajomość kodu jednostki, danych właściciela, lokalizacji i parametrów technicznych jednostki fizycznej. Dodatkowo, należy dołączyć pełnomocnictwo do dysponowania jednostką fizyczną udzielone przez jej właściciela, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 4.4 do Regulaminu Rynku Mocy.

6. Czy mogę zastąpić jednostkę redukcji zapotrzebowania planowaną o mocy 70 MW kilkoma jednostkami fizycznymi redukcji zapotrzebowania? (30.07.2020)

Nie. Zgodnie z pkt. 10.1.7. Regulaminu Rynku Mocy, jednostka redukcji zapotrzebowania planowana o mocy większej niż 50 MW może zostać zastąpiona wyłącznie jedną jednostką fizyczną redukcji zapotrzebowania o mocy osiągalnej redukcji zapotrzebowania równej wartości mocy podanej dla zastępowanej jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej we wniosku o wpis do rejestru.

7. Czy mogę zastąpić jednostkę redukcji zapotrzebowania planowaną grupą jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania składającą się zarówno z jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania wpisanych uprzednio do rejestru jak i z nowych jednostek wpisywanych do rejestru w wyniku złożenia wniosku o zastąpienie? (30.07.2020)

Tak. Jednostkę redukcji zapotrzebowania planowaną można zastąpić grupą jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania składającą się z jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania wpisanych do rejestru, które nie wchodzą w skład jednostki rynku mocy posiadającej ważny certyfikat lub nowych jednostek fizycznych wpisywanych do rejestru w wyniku zaakceptowania przez OSP wniosku o zastąpienie.

8. W jakim terminie dostawca mocy powinien złożyć wniosek o zastąpienie? (30.06.2021)

Dostawca mocy może złożyć wniosek o zastąpienie nie wcześniej niż w dacie ogłoszenia wyników aukcji następującej bezpośrednio po certyfikacji, w której jednostka rynku mocy, w skład której wchodzi zastępowana jednostka redukcji zapotrzebowania planowana uzyskała ważny certyfikat, lecz nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem:

 • okresu dostaw, na który została zawarta umowa mocowa – w przypadku, gdy zastępowana jednostka redukcji zapotrzebowania planowana wchodzi w skład jednostki rynku mocy objętej umową mocową;
 • ostatniego kwartału roku dostaw określonego w certyfikacie – w przypadku, gdy zastępowana jednostka redukcji zapotrzebowania planowana wchodzi w skład jednostki rynku mocy nieobjętej umową mocową.

Dodatkowo, zastąpienie jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej musi nastąpić przed złożeniem wniosku o wykonanie testu redukcji zapotrzebowania.

9. Czy możliwe jest wprowadzenie zmian we wniosku o zastąpienie po jego złożeniu? (30.07.2020)

Nie. Użytkownik rejestru składając wniosek o zastąpienie nie ma możliwości autokorekty złożonego wniosku, ani ponownego złożenia wniosku dla tej samej jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej. Jeżeli OSP w wyniku weryfikacji stwierdzi, że wniosek nie spełnia wymogów określonych w regulaminie, dostawca mocy zostanie wezwany do usunięcia wad lub braków formalnych wniosku, w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia.

RYNEK WTÓRNY - OBRÓT WTÓRNY
1. Co należy zrobić, aby transakcja obrotu wtórnego została prawidłowo zgłoszona do rejestru i poddana weryfikacji przez OSP? (23.03.2020r.)

W pierwszym kroku oferent dostawcy mocy zbywającego obowiązek mocowy zgłasza w Portalu Uczestnika Rynku Mocy daną transakcję poprzez podanie szczegółowych informacji i podpisanie zgłoszenia w systemie. Transakcja zostaje przekazana dostawcy mocy nabywającemu obowiązek mocowy i następnie jego oferent weryfikuje jej szczegóły. Za moment zgłoszenia danej transakcji do rejestru przyjmuje się moment, w którym oferent dostawcy mocy nabywającego obowiązek mocowy potwierdzi daną transakcję poprzez podpisanie jej potwierdzenia.

2. Kiedy najpóźniej należy zgłosić transakcję obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym? (23.03.2020r.)

Transakcje muszą zostać zgłoszone do rejestru najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczą.

3. Czy OSP weryfikuje porozumienia/umowy zawarte pomiędzy dostawcami mocy dotyczące przenoszonego obowiązku mocowego? (23.03.2020r.)

OSP nie weryfikuje porozumień/umów zawartych między dostawcami mocy, nie wymaga także przedstawienia dowodów zawarcia tego rodzaju porozumień. Oznacza to, że transakcje pomiędzy dostawcami mocy zawierane są w dowolnej formie, bez udziału OSP.

4. Jaki minimalny wolumen obowiązku mocowego może zostać przeniesiony w ramach jednej transakcji? Jaki jest minimalny okres trwania takiego obowiązku mocowego? (23.03.2020r.)

Minimalna wielkość obowiązku mocowego, którego może dotyczyć dana transakcją to 0,001MW. Natomiast minimalny okres jego trwania to jedna godzina z zakresu 7:00-22:00 w dni robocze.

5. Czy przeniesienie obowiązku mocowego może obejmować jednostki, które należą do tego samego dostawy mocy? (29.04.2022 r.)

Tak, aktualne przepisy przewidują możliwości przenoszenia obowiązku mocowego między jednostkami rynku mocy tego samego dostawcy mocy.

6. Czy jako dysponent danego dostawcy mocy mogę zgłaszać transakcje obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym? (23.03.2020r.)

Nie, jedynie użytkownik posiadający nadaną rolę oferenta w odniesieniu do podmiotu, będącego dostawcą mocy, może zgłaszać transakcje w Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Dysponent ma możliwość podglądu wszystkich transakcji.

7. Jak długo OSP weryfikuje daną transakcję? (23.03.2020r.)

OSP ma 3 dni robocze, liczone od chwili zgłoszenia transakcji, na wyrażenie wobec niej sprzeciwu. Jeżeli transakcja jest prawidłowa, OSP dokonuje wpisania danej transakcji do rejestru.

8. Czym skutkuje wpisanie transakcji do rejestru? (23.03.2020r.)

Wpisanie transakcji do rejestru może skutkować zmianą umowy mocowej, którą objęta jest dana jednostka rynku mocy, jej rozwiązaniem w przypadku zbycia całego posiadanego obowiązku mocowego albo zawarciem nowej umowy mocowej, w przypadku, gdy jednostka rynku mocy nie była objęta żadną umową.

9. Czy po wpisaniu przez OSP danej transakcji do rejestru, mogę zobaczyć, jak wpłynęło to na posiadaną umowę mocową? (23.03.2020r.)

W Portalu Uczestnika Rynku Mocy jest możliwość wygenerowania potwierdzenia zawarcia umowy mocowej (PZUM). Po wpisaniu danej transakcji do rejestru, PZUM zostaje zaktualizowany o wpisaną transakcję i zawiera szczegółowe informacje o wolumenie, cenie oraz okresie w jakim dana jednostka rynku mocy posiada obowiązek mocowy. Widoczny jest także identyfikator danego obowiązku mocowego.

10. Identyfikator obowiązku mocowego posiada oznaczenia „P” oraz „W”. Co dokładnie oznaczają te litery? (23.03.2020r.)

Litera „P” pojawia się przy tych obowiązkach mocowych, których cena może podlegać pomniejszeniu o wielkość wynikającą z udzielonej pomocy publicznej zgodnie z art. 62 ustawy o rynku mocy. Natomiast litera „W” pojawia się przy tych obowiązkach mocowych, których cena będzie podlegać waloryzacji zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o rynku mocy.

11. Czy mogę edytować szczegóły transakcji, która pojawiła się na liście transakcji do potwierdzenia w Portalu Uczestnika Rynku Mocy? (23.03.2020r.)

Nie, w przypadku błędnej transakcji, której nie chcemy potwierdzić, należy ją odrzucić. Oferent dostawcy mocy zbywającego obowiązek mocowy będzie musiał ponownie złożyć nową transakcję z prawidłowymi danymi.

12. Jestem dostawcą mocy dla jednostki, która zawarła umowę wieloletnią obejmującą lata 2021-2024, czy mogę posiadany obowiązek mocowy zbyć z całego okresu trwania umowy mocowej? (23.03.2020r.)

Nie, po zakończeniu aukcji dodatkowych na dany rok dostaw, można przenosić obowiązek mocowy dotyczący tego samego okresu dostaw. Oznacza to, że po zakończeniu aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2021 można przenieść obowiązek mocowy posiadany wyłącznie w roku 2021 w ramach danej umowy mocowej.

13. Mam zawarte 3 umowy mocowe na rok 2021: z aukcji głównej, z aukcji dodatkowej na pierwszy i czwarty kwartał. Chcę nabyć na rynku wtórnym dodatkowy obowiązek mocowy w dwóch tygodniach lipca. Do której umowy zostanie przypisany ten obowiązek mocowy? Co byłoby w przypadku, gdybym posiadał umowy tylko z aukcji dodatkowych (23.03.2020r.)

Nabyty obowiązek mocowy zostanie przypisany do umowy zawartej w toku aukcji głównej.  W przypadku gdy jednostka nie jest objęta umową mocową zawartą w toku aukcji głównej, ale posiada umowę mocową zawartą w toku aukcji dodatkowych na pierwszy kwartał, to obowiązek mocowy zostanie przypisany do umowy na pierwszy kwartał.  W przypadku braku umowy mocowej na pierwszy kwartał obowiązek mocowy zostanie przypisany do umowy na najwcześniejszy kwartał (odpowiednio na drugi, na trzeci i na czwarty kwartał). W potwierdzeniu zawarcia umowy mocowej, generowanym dla każdej umowy będzie zawarty dokładny harmonogram obowiązku mocowego, uwzględniający transakcje obrotu wtórnego wpisane do rejestru.

RYNEK WTÓRNY - REALOKACJA
1. Co należy zrobić, aby transakcja realokacji została prawidłowo przekazana do weryfikacji OSP? (30.06.2023 r.)

W pierwszym kroku oferent dostawcy mocy, którego jednostka rynku mocy nie wykonała obowiązku mocowego w okresie przywołania na rynku mocy, zgłasza w Portalu Uczestnika Rynku Mocy daną transakcję poprzez podanie wymaganych informacji i podpisanie zgłoszenia w systemie. Transakcja zostaje przekazana do potwierdzenia dostawcy mocy, którego jednostka rynku mocy dostarczyła do systemu moc ponad wielkość wymaganą w okresie przywołania na rynku mocy. Za moment zgłoszenia danej transakcji do rejestru przyjmuje się moment podpisania potwierdzenia transakcji realokacji.

2. Kiedy należy zgłosić transakcję realokacji? (30.06.2023 r.)

Transakcja realokacji dotycząca okresu przywołania na rynku mocy, który odbył się w miesiącu m, musi zostać przekazana do OSP najpóźniej w 5. dniu roboczym po udostępnieniu przez OSP 7. dnia roboczego miesiąca m+3 danych pomiarowo-rozliczeniowych dotyczących miesiąca m.

Przykład:

Okres przywołania na rynku mocy miał miejsce we wrześniu 2022 r. Transakcje realokacji mogły być składane od 9 do 16 grudnia 2022 r.

3. Jak długo OSP weryfikuje transakcję realokacji? (30.06.2023 r.)

OSP może wyrazić sprzeciw wobec transakcji w terminie 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia transakcji. Jeżeli transakcja jest prawidłowa, OSP dokonuje wpisania danej transakcji do rejestru.

4. Czy OSP weryfikuje porozumienia/umowy zawarte pomiędzy dostawcami mocy dotyczące realokowanego wykonania obowiązku mocowego? (30.06.2023 r.)

OSP nie weryfikuje porozumień/umów zawartych między dostawcami mocy, nie wymaga także przedstawienia dowodów zawarcia tego rodzaju porozumień oraz nie uczestniczy w ich zawieraniu.

5. Jaka wielkość wykonania obowiązku mocowego może zostać realokowana? (30.06.2023 r.)

Wielkość realokowanego wykonania obowiązku mocowego nie może przekraczać wielkości niewykonania obowiązku mocowego posiadanego przez jednostkę rynku mocy, która nie wykonała skorygowanego obowiązku mocowego w okresie przywołania na rynku mocy oraz nie może przekraczać wielkości nadwyżki wykonania obowiązku mocowego posiadanego przez jednostkę rynku mocy, która dostarczyła do systemu moc ponad wielkość wymaganą w okresie przywołania na rynku mocy. Minimalna wielkość realokowanego wykonania obowiązku mocowego to 0,001 MW.

6. Czy realokacja wykonania obowiązku mocowego może obejmować jednostki, które należą do tego samego dostawcy mocy? (30.06.2023 r.)
Tak.
7. Czy jako dysponent danego dostawcy mocy mogę zgłaszać transakcje realokacji? (30.06.2023 r.)

Nie, jedynie użytkownik posiadający nadaną rolę oferenta w odniesieniu do podmiotu będącego dostawcą mocy może zgłaszać transakcje w Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Dysponent ma możliwość podglądu wszystkich transakcji.

8. Czym skutkuje wpisanie transakcji do rejestru? (30.06.2023 r.)

W przypadku jednostki rynku mocy, na którą realokowane jest wykonanie skorygowanego obowiązku mocowego, wpisanie transakcji do rejestru może skutkować zmianą wielkości mocy do wyznaczenia kary. W przypadku jednostki rynku mocy, z której realokowane jest wykonanie skorygowanego obowiązku mocowego, skutkiem będzie zmiana wielkości mocy do wyznaczenia premii.

9. Kiedy zostanie opublikowane rozliczenie wykonania okresu przywołania na rynku mocy uwzględniające zgłoszone transakcje realokacji? (30.06.2023 r.)

Rozliczenie wykonania okresu przywołania na rynku mocy, który odbył się w miesiącu m, uwzględniające zgłoszone transakcje realokacji, zostanie opublikowane nie później niż 10. dnia roboczego miesiąca m+4.

10. Czy mogę edytować szczegóły transakcji realokacji, która pojawiła się na liście transakcji do potwierdzenia w Portalu Uczestnika Rynku Mocy? (30.06.2023 r.)

Nie, w przypadku błędnej transakcji należy ją odrzucić. Oferent dostawcy mocy, którego jednostka rynku mocy nie wykonała obowiązku mocowego w okresie przywołania na rynku mocy będzie musiał ponownie złożyć transakcję z prawidłowymi danymi.

11. Czy istnieje możliwość wycofania zgłoszenia transakcji realokacji? (30.06.2023 r.)

Tak, OSP umożliwia wycofanie zgłoszenia transakcji realokacji przed upływem 1 dnia roboczego następującego po dniu, w którym ta transakcja została przekazana do OSP. Wycofanie zgłoszenia transakcji, podobnie jak zgłoszenie transakcji, przebiega dwuetapowo. Za moment wycofania transakcji realokacji przyjmuje się moment podpisania potwierdzenia wycofania transakcji, czyli zakończenie drugiego etapu wycofywania zgłoszenia transakcji.

12. Kto może rozpocząć proces wycofywania zgłoszenia transakcji realokacji? (30.06.2023 r.)

Każda ze stron transakcji może rozpocząć proces wycofywania zgłoszenia transakcji – zarówno dostawca mocy rozliczający niewykonanie obowiązku mocowego, jak i dostawca mocy realizujący wykonanie obowiązku mocowego. Zgłoszenia wycofania może dokonać jedynie użytkownik posiadający nadaną rolę oferenta.

13. Jakie są warunki udziału w procesie realokacji? (30.06.2023 r.)

W procesie realokacji może brać udział jednostka rynku mocy, która w momencie potwierdzenia transakcji spełniała następujące warunki:

 • posiadanie certyfikatu uprawniającego do udziału w rynku wtórnym na rok dostaw, w którym wystąpił dany okres przywołania na rynku mocy,
 • spełnienie Operacyjnego Kamienia Milowego (dotyczy nowej jednostki rynku mocy wytwórczej),
 • wykonanie testu redukcji zapotrzebowania (dotyczy jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania),
 • uiszczenie kar za niewykonanie obowiązku mocowego we wcześniejszych okresach przywołania na rynku mocy,
 • zgłoszenie gotowości do wykonania obowiązku mocowego, w przypadku zakończenia testowego okresu przywołania na rynku mocy z wynikiem negatywnym,
 • posiadanie odpowiedniej wielkości niewykonania lub nadwyżki wykonania obowiązku mocowego,
 • terminowe zgłoszenie lub potwierdzenie transakcji.
14. Jaka jest kolejność rozpatrywania przekazanych transakcji? (30.06.2023 r.)

Transakcje przesłane z datą wcześniejszą lub z niższym numerem porządkowym (w przypadku potwierdzania kilku transakcji równocześnie), ustalonym przez dostawcę mocy, którego jednostka rynku mocy dostarczyła do systemu moc ponad wielkość wymaganą w okresie przywołania na rynku mocy, rozpatrywane są w pierwszej kolejności.

ROZLICZENIA - WYNAGRODZENIA
1. Czy wynagrodzenie należne z tytułu świadczenia obowiązku mocowego jest zależne od mocy osiągalnej danej jednostki rynku mocy? (16.03.2018 r.)

Wynagrodzenie z tytułu świadczenia obowiązku mocowego jest zależne od mocy zaoferowanej na aukcji mocy przez dostawcę mocy (wielkość obowiązku mocowego deklarowana jest na etapie certyfikacji do aukcji) oraz wyniku transakcji zawieranych na rynku wtórnym. Suma obowiązków mocowych, którymi objęta jest dana jednostka nie może być większa niż iloczyn mocy osiągalnej netto danej jednostki i korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności (KWD).

Przykład:

 • Moc osiągalna netto jednostki rynku mocy: 200 MW
 • KWD: 0,9
 • Maksymalna wielkość obowiązku mocowego danej jednostki rynku mocy: 200 MW x 0.9 = 180 MW.
2. Czy jednostka rynku mocy będzie otrzymywała wynagrodzenie od każdego dostarczonego MW w okresie przywołania na rynku mocy? (22.03.2022 r.)

Wynagrodzenie z tytułu świadczenia obowiązku mocowego nie jest zależne od mocy dostarczonej w okresie przywołania na rynku mocy. Moc dostarczona w okresie przywołania na rynku mocy ma jedynie wpływ na ewentualną karę (w przypadku niewykonania obowiązku mocowego w okresie przywołania na rynku mocy) lub uzyskanie prawa do premii (w przypadku nadwyżki wykonania obowiązku mocowego w okresie przywołania na rynku mocy).

Wynagrodzenie jest zależne od faktu objęcia obowiązkiem mocowym (w wyniku umowy mocowej) i jest wypłacane odpowiednio za każdy miesiąc, z zastrzeżeniem obowiązku wykonania demonstracji zgodnie z postanowieniami ustawy o rynku mocy. Kary, o których mowa powyżej, mogą pomniejszać wynagrodzenie.

Niezależnie od wynagrodzenia za wykonywanie obowiązku mocowego, energia elektryczna dostarczona w okresie przywołania na rynku mocy przez jednostki fizyczne wchodzące w skład jednostki rynku mocy rozliczana jest na zasadach obowiązujących na rynku energii elektrycznej.

3. Czy w przypadku jednostki rynku mocy istniejącej wynagrodzenie z tytułu świadczenia obowiązku mocowego pomniejszane jest o wielkość otrzymywanej pomocy publicznej o charakterze inwestycyjnym? (16.03.2018 r.)

Zgodnie z ustawą o rynku mocy, wynagrodzenie z tytułu świadczenia obowiązku mocowego pomniejszane jest o wielkość otrzymywanej pomocy publicznej w przypadku nowej albo modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej.

4. Czy jednostka rynku mocy będzie otrzymywała wynagrodzenie od mocy osiągalnej czy tylko od ilości skorygowanej o KWD? (29.03.2018 r.)

Wynagrodzenie zależne jest od obowiązku mocowego danej jednostki rynku mocy wynikającego z zawartej umowy mocowej. Jeśli dostawca mocy w certyfikacji do aukcji zgłosi wielkość obowiązku mocowego jako maksymalną tj. równą iloczynowi mocy osiągalnej i KWD, to właśnie od tej wartości będzie liczone wynagrodzenie.

5. Jak należy rozumieć najwyższą cenę zamknięcia aukcji mocy dotyczącą danego roku, która jest brana pod uwagę zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy o rynku mocy przy wyliczaniu rocznego limitu kar w odniesieniu do danej jednostki rynku mocy? (03.08.2018 r.)

Najwyższa cena zamknięcia aukcji mocy na dany rok dostaw to najwyższa wartość spośród: ceny zamknięcia aukcji głównej oraz czterech cen zamknięcia aukcji dodatkowych przeprowadzonych na ten sam rok dostaw.

6. W jakim terminie należy dostarczyć OSP informację o środkach otrzymanych w ramach systemów wsparcia innych niż rynek mocy? (29.01.2021 r.)

Zgodnie z pkt. 17.1.4.2 regulaminu rynku mocy, w odniesieniu do jednostki rynku mocy, której należne jest wynagrodzenie za dany miesiąc rozliczeniowy, w ciągu 5 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu rozliczeniowego, dostawca mocy dostarcza do OSP za pośrednictwem rejestru informację o:

 • zamiarze wnioskowania o przyznanie jednostkom fizycznym wchodzącym w skład jednostki rynku mocy wsparcia w ramach systemów wsparcia innych niż rynek mocy, podlegającego odliczeniu od wynagrodzenia za wykonywanie obowiązku mocowego zgodnie z przepisami art. 63 ustawy o rynku mocy, albo
 • braku zamiaru wnioskowania o przyznanie jednostkom fizycznym wchodzącym w skład jednostki rynku mocy wsparcia w ramach systemów wsparcia innych niż rynek mocy, podlegającego odliczeniu od wynagrodzenia za wykonywanie obowiązku mocowego zgodnie z przepisami art. 63 ustawy o rynku mocy.
7. Czy mogę przekazać informację o środkach otrzymanych w ramach systemów wsparcia innych niż rynek mocy zbiorczo w odniesieniu do wszystkich jednostek, do których posiadam uprawnienia? (29.01.2021 r.)

Informacje o środkach otrzymanych w ramach systemów wsparcia innych niż rynek mocy można przekazać zbiorczo jedynie w przypadku braku zamiaru wnioskowania o przyznanie jednostkom fizycznym wchodzącym w skład jednostki rynku mocy wsparcia w ramach systemów wsparcia innych niż rynek mocy, podlegającego odliczeniu od wynagrodzenia za wykonywanie obowiązku mocowego, zgodnie z przepisami art. 63 ustawy o rynku mocy. 

Zbiorcze przesłanie informacji jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do jednostek rynku mocy należących do jednego dostawcy mocy.

8. Jakie dane zawiera informacja o wynagrodzeniu za wykonanie obowiązku mocowego? (29.01.2021 r.)

Informacja o wynagrodzeniu składa się z:

 • Okresu rozliczeniowego w formacie RRRR/MM,
 • Numeru rozliczenia JRM/XXXX,
 • Kodu jednostki rynku mocy,
 • Nazwy jednostki rynku mocy,
 • Nazwy dostawcy mocy albo imienia i nazwiska,
 • Adresu albo adres siedziby,
 • Numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 • Kwoty wynagrodzenia netto (zł),
 • Stawki VAT (%),
 • Kwoty VAT (zł),
 • Kwoty wynagrodzenia brutto (zł),
 • Statusu wynagrodzenia.

W oparciu o powyższe dane dostawca mocy powinien wystawić fakturę i przekazać ją do OSP.

9. W jaki sposób udostępniana będzie informacja o wynagrodzeniu? (29.01.2021 r.)

Informację zawierającą wartość miesięcznego wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 17.1.1.1, stanowi tabela rozliczeń widoczna w PURM w zakładce „Rozliczenia”. Ponadto informacja jest możliwa do wygenerowania w PURM w formie raportu. Raport zawiera wszystkie jednostki rynku mocy danego dostawcy mocy, do których użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, którym należne jest wynagrodzenie za dany miesiąc rozliczeniowy.

10. Czy przekazanie informacji o środkach otrzymanych w ramach systemów wsparcia innych niż rynek mocy wymaga stosownego pełnomocnictwa? (22.03.2022 r.)

W przypadku zamiaru wnioskowania o przyznanie jednostkom fizycznym wchodzącym w skład jednostki rynku mocy wsparcia w ramach systemów wsparcia innych niż rynek mocy, podlegającego odliczeniu od wynagrodzenia za wykonywanie obowiązku mocowego zgodnie z przepisami art. 63 ustawy o rynku mocy, zgodnie z pkt. 17.1.4.8 regulaminu rynku mocy, do przekazania informacji o środkach otrzymanych w ramach systemów wsparcia innych niż rynek mocy upoważniony jest użytkownik, który:

 • spełnia wymagania, o których mowa w pkt. 4.1.6 regulaminu rynku mocy oraz
 • posiada stosowne uprawnienia nadane przez dysponenta danego podmiotu.

Wzór stosownego pełnomocnictwa dostępny jest tutaj. Należy pamiętać o odpowiednim oznaczeniu zakresu umocowania.

11. Jakie są konsekwencje niedostarczenia informacji o środkach otrzymanych w ramach systemów wsparcia innych niż rynek mocy w terminie? (29.01.2021 r.)

W przypadku niedostarczenia przez dostawcę mocy w wyznaczonym terminie informacji, znajdują zastosowanie przepisy pkt. 17.1.4.3 regulaminu rynku mocy.

12. Jakie uprawnienia są niezbędne w procesie rozliczeń? (29.01.2021 r.)

W tabeli rozliczeń widoczne są jednostki rynku mocy, w odniesieniu do których funkcję dostawcy mocy pełni podmiot, do którego użytkownik posiada uprawnienia:

 • dysponenta lub
 • do przeglądania umów lub
 • do obsługi umów i rozliczeń
13. W jaki sposób powinno się przekazać informację o środkach otrzymanych w ramach systemów wsparcia innych niż rynek mocy? (29.01.2021 r.)

W przypadku, o którym mowa w pkt. 17.1.4.2 podpunkt 1) regulaminu rynku mocy, użytkownik przekazuje oświadczenie dotyczące otrzymywanego wsparcia załączając dokument w formacie .pdf, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w PURM. Na podstawie przesłanego oświadczenia OSP odpowiednio pomniejsza należne wynagrodzenie. Do tej informacji użytkownik ma możliwość dołączenia dodatkowych załączników, które będą pomocne przy weryfikacji danych.

W przypadku, o którym mowa w pkt. 17.1.4.2 podpunkt 2) regulaminu rynku mocy, użytkownik przekazuje oświadczenie dotyczące braku otrzymywanego wsparcia zaznaczając odpowiednią opcję w PURM.

14. Na jakie dane nabywcy powinna zostać wystawiona faktura? (29.01.2021 r.)

Dostawca mocy wystawia fakturę z tytułu wykonania obowiązku mocowego do OSP. Dane nabywcy to:

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

ul. Warszawska 165

05-520 Konstancin-Jeziorna

NIP: 5262748966

REGON: 015668195

15. Jaki powinien być tytuł płatności na fakturze? (29.01.2021 r.)

Sugerowany tytuł płatności brzmi: „Wykonanie obowiązku mocowego przez jednostkę rynku mocy [nazwa JRM] o kodzie [kod JRM] w okresie rozliczeniowym [RRRR/MM]”

16. W jaki sposób przesłać fakturę do OSP? (29.01.2021 r.)

Regulamin rynku mocy dopuszcza dwie możliwości przekazywania faktur do OSP:

 1. Z wykorzystaniem platformy elektronicznej wymiany danych, stosowanej w spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (link do informacji tutaj),
 2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rozliczenia.rm@pse.pl   
17. Czy możliwe jest wystawienie zbiorczej faktury dla kilku jednostek rynku mocy w ramach jednego okresu rozliczeniowego? (03.02.2021 r.)
Nie – w odniesieniu do każdej jednostki rynku mocy wystawiana jest odrębna faktura.
18. Jaki dokument należy złożyć w odniesieniu do wsparcia otrzymywanego na gruncie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (świadectwa pochodzenia) w ramach składania informacji, o której mowa w pkt. 17.1.4.4 Regulaminu Rynku Mocy? (26.04.2021 r.)

Dokumentem potwierdzającym wolumen energii objęty wsparciem z tytułu świadectw pochodzenia może być wyciąg z Rejestru Świadectw Pochodzenia, obejmujący informacje z zakładki „Szczegóły świadectwa pochodzenia”, zawierający co najmniej:

 • dane świadectwa pochodzenia, w tym w szczególności wolumen energii objęty świadectwami pochodzenia (pozycja pn. „Liczba wystawionych PM”) oraz okres rozliczeniowy (miesiąc rozliczeniowy) tożsamy z okresem, za który należne jest wynagrodzenie z rynku mocy (pozycje pn. „Produkcja od” oraz „Produkcja do”),
 • dane producenta,
 • dane źródła.
19. Jaki dokument należy złożyć w odniesieniu do wsparcia otrzymywanego na gruncie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (premie) w ramach składania informacji, o której mowa w pkt. 17.1.4.4 Regulaminu Rynku Mocy? (26.04.2021 r.)

Dokumentem potwierdzającym wolumen energii objęty wsparciem z tytułu premii może być informacja zawierająca dane przedstawione w informacji otrzymanej od Prezesa URE, określającej wysokość przyznanej premii lub pozytywnie rozpatrzonym wniosku, złożonym do Zarządcy Rozliczeń S.A., o wypłatę premii, zawierająca co najmniej:

 • numer jednostki kogeneracyjnej odpowiadającej danej jednostce rynku mocy,
 • numer jednostki fizycznej wchodzącej w skład jednostki rynku mocy,
 • kod jednostki rynku mocy,
 • rodzaj otrzymanego wsparcia,
 • okres rozliczeniowy (miesiąc rozliczeniowy) tożsamy z okresem, za który należne jest wynagrodzenie z rynku mocy,
 • wolumen energii objętej wsparciem.

Stosowną informację należy załączyć w PURM w formie dokumentu w formacie .pdf lub zamieścić w polu „informacje dodatkowe” we wniosku.

Przykład treści informacji:

Oświadczam, że jednostka kogeneracji o numerze [numer jednostki kogeneracji] odpowiadająca jednostce fizycznej o kodzie [kod jednostki fizycznej] wchodzącej w skład jednostki rynku mocy o kodzie [kod JRM] uzyskała premię [gwarantowaną/gwarantowaną indywidualną/kogeneracyjną/kogeneracyjną indywidualną*]za miesiąc [okres rozliczeniowy] w odniesieniu do [wolumen energii elektrycznej] MWh energii elektrycznej wytworzonej w tej jednostce kogeneracji.

*wybrać odpowiednie

20. Kiedy najwcześniej mogę złożyć dokument potwierdzający wolumen energii objęty wsparciem otrzymywanym na gruncie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (premie) w ramach składania informacji, o której mowa w pkt. 17.1.4.4 Regulaminu Rynku Mocy? (26.04.2021 r.)
Informacja może zostać złożona nie wcześniej niż z chwilą zatwierdzenia przez Zarządcę Rozliczeń S.A. wniosku dotyczącego przyznania wsparcia z tytułu premii.
21. Czy jeśli uwzględnienie wsparcia z innych systemów wsparcia skutkuje odliczeniem całości wynagrodzenia z tytułu rynku mocy za dany okres rozliczeniowy to wymagane jest wystawienie przez dostawcę mocy faktury za ten okres? (26.04.2021 r.)
W przypadku gdy wsparcie otrzymywane w ramach innych systemów wsparcia skutkuje odliczeniem całości wynagrodzenia należnego z tytułu rynku mocy, OSP w informacji o wynagrodzeniu publikuje wartość 0. Dostawca mocy nie wystawia wówczas faktury z tytułu wynagrodzenia za rynek mocy w danym okresie rozliczeniowym.
22. Czy do złożenia informacji dotyczącej wsparcia przyznanego w ramach systemów wsparcia innych niż rynek mocy niezbędne jest posiadanie stosownego pełnomocnictwa? (26.04.2021 r.)
Tak. Niezbędne jest posiadanie przez użytkownika składającego przedmiotową informację pełnomocnictwa uprawniającego co najmniej do dokonywania czynności zgodnie z postanowieniami pkt. 17 regulaminu rynku mocy, udzielone na wzorze stanowiącym załącznik 4.3 do regulaminu rynku mocy. Pełnomocnictwo należy załączyć wraz z dokumentem potwierdzającym wolumen energii objęty wsparciem z innych systemów.
ROZLICZENIA - ZWROTY WYNAGRODZEŃ
1. W jakiej sytuacji dostawca mocy zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia za wykonywanie obowiązku mocowego? (22.03.2022 r.)

Dostawca mocy zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia w przypadku uzyskania negatywnego wyniku demonstracji w odniesieniu do danej jednostki rynku mocy oraz w związku z niespełnieniem limitu emisji przez daną jednostkę rynku mocy w danym roku kalendarzowym.

2. Za jaki okres dostawca mocy zobowiązany jest zwrócić otrzymane wynagrodzenie? (22.03.2022 r.)

Dostawca mocy zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia za cały kwartał, którego dotyczyła demonstracja zakończona wynikiem negatywnym lub za cały rok kalendarzowy, w którym jednostka rynku mocy nie spełniła limitu emisji.

3. Na jaki rachunek bankowy należy zwrócić wynagrodzenie? (22.03.2022 r.)

Wynagrodzenie należy zwrócić na rachunek podstawowy OSP, prowadzony w PLN. Numer rachunku dostępny jest tutaj.

4. Jaki powinien być tytuł przelewu dotyczącego zwrotu wynagrodzenia? (22.03.2022 r.)

Sugerowany tytuł przelewu brzmi: „Zwrot wynagrodzenia za wykonywanie obowiązku mocowego przez jednostkę rynku mocy o kodzie [kod JRM] w miesiącu rozliczeniowym [MM.RRRR]”.

5. Jaki dokument jest podstawą do zwrotu wynagrodzenia? (22.03.2022 r.)

Podstawą do zwrotu wynagrodzenia jest faktura korygująca na kwotę 0 zł, wystawiana przez dostawcę mocy odrębnie dla każdego miesiąca rozliczeniowego w kwartale, którego dotyczyła demonstracja zakończona wynikiem negatywnym lub w roku kalendarzowym, w którym jednostka rynku mocy nie spełniła limitu emisji. Wobec czego, w odniesieniu do danego kwartału należy wystawić 3 faktury korygujące, a w odniesieniu do roku kalendarzowego 12 faktur korygujących.

6. W jakim terminie dostawca mocy zobowiązany jest do wystawienia faktur korygujących dot. zwrotu wynagrodzenia? (22.03.2022 r.)

Dostawca mocy zobowiązany jest do wystawienia faktur korygujących w terminie do 10. dnia roboczego po:

 • otrzymaniu od OSP, poprzez rejestr, informacji o negatywnym wyniku demonstracji za dany kwartał – w przypadku, gdy dostawca mocy nie zgłosił zastrzeżenia do danych pomiarowo-rozliczeniowych, albo
 • upływie terminu na przekazanie informacji o skorygowanym wyniku demonstracji – w przypadku, gdy dostawca mocy zgłosił zastrzeżenie dotyczące poprawności danych pomiarowo-rozliczeniowych i po stwierdzeniu ich niepoprawności, albo
 • upływie terminu na rozpatrzenie reklamacji przez OSP wobec negatywnego wyniku demonstracji – w przypadku, gdy dostawca mocy skorzystał z uprawnienia do jej złożenia, albo
 • otrzymaniu od OSP, poprzez rejestr, informacji o niespełnieniu limitu emisji w danym roku kalendarzowym, albo
 • upływie terminu na rozpatrzenie reklamacji przez OSP wobec informacji o niespełnieniu limitu emisji w danym roku kalendarzowym – w przypadku, gdy dostawca mocy skorzystał z uprawnienia do jej złożenia.
7. W jakim terminie dostawca mocy zwraca wynagrodzenie do OSP? (22.03.2022 r.)

Zwrot wynagrodzenia powinien nastąpić w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktur korygujących.

8. Jaka powinna być data sprzedaży na fakturze dotyczącej zwrotu wynagrodzenia? (22.03.2022 r.)

Data sprzedaży na fakturze korygującej powinna być taka sama jak na fakturze pierwotnej, w odniesieniu do której została wystawiona korekta.

ROZLICZENIA - KARY
1. Gdzie dostępne są informacje o naliczonych karach? (30.06.2021 r.)

Lista naliczonych kar dostępna jest w PURM w module „Rozliczenia”. Na liście widoczne są kary dotyczące jednostek rynku mocy, w odniesieniu do których rolę dostawcy mocy pełni podmiot, do którego użytkownik posiada uprawnienia:

 • dysponenta lub
 • do przeglądania umów lub
 • do obsługi umów i rozliczeń.

System wyświetla listę naliczonych kar za niewykonanie obowiązku mocowego podczas okresu przywołania na rynku mocy lub testowego okresu przywołania na rynku mocy, w podziale na poszczególne miesiące.

2. Kiedy zostanie naliczona kara za niewykonanie obowiązku mocowego w okresie przywołania na rynku mocy? (22.03.2022 r.)

Kara za niewykonanie obowiązku mocowego w okresie przywołania na rynku mocy zostanie naliczona w terminie do 10. dnia roboczego miesiąca m+4, gdzie m jest miesiącem, w którym dana jednostka rynku mocy nie wykonała obowiązku mocowego podczas okresu przywołania na rynku mocy.

3. Kiedy zostanie naliczona kara za niewykonanie obowiązku mocowego w testowym okresie przywołania na rynku mocy? (22.03.2022 r.)

Kara za niewykonanie obowiązku mocowego w testowym okresie przywołania na rynku mocy zostanie naliczona w terminie 5 dni roboczych po upływie terminu na udostępnienie skorygowanego wyniku testowego okresu przywołania na rynku mocy, o którym mowa:

 • w pkt. 16.8.3.5 regulaminu rynku mocy, w przypadku, gdy dostawca mocy nie zgłosił zastrzeżenia dotyczącego poprawności danych pomiarowo-rozliczeniowych albo
 • w pkt. 16.8.3.7 regulaminu rynku mocy, w przypadku, gdy dostawca mocy zgłosił zastrzeżenie dotyczące poprawności danych pomiarowo-rozliczeniowych.
4. Jaki dokument jest podstawą do zapłaty kary za niewykonanie obowiązku mocowego i w jaki sposób przekazywany jest do dostawcy mocy? (30.06.2021 r.)

Zapłata kary za niewykonanie obowiązku mocowego odbywa się na podstawie noty księgowej wystawionej przez OSP w terminie 14 dni kalendarzowych od przekazania do dostawcy mocy informacji o wysokości kary.

Dokument przesyłany jest do dostawcy mocy z wykorzystaniem platformy elektronicznej wymiany danych, stosowanej w spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na dedykowany adres e-mail dostawcy mocy, w przypadku gdy dostawca mocy nie jest użytkownikiem ww. platformy.

5. Jaki jest termin płatności naliczonej kary? (30.06.2021 r.)

Nota księgowa dotycząca naliczonej kary wystawiana jest z terminem płatności 14 dni kalendarzowych od daty jej wystawienia przez OSP.

6. Jaka wielkość obowiązku mocowego jednostki rynku mocy uwzględniana jest we wzorze, na podstawie którego OSP oblicza karę za niewykonanie obowiązku mocowego? (22.03.2022 r.)

Według wzoru zamieszczonego w pkt. 17.2.2.1 regulaminu rynku mocy, obowiązkiem mocowym, na podstawie którego OSP oblicza karę, jest wielkość skorygowanego obowiązku mocowego jednostki rynku mocy w danym okresie przywołania na rynku mocy, pomniejszona o wielkość wykonania skorygowanego obowiązku mocowego jednostki rynku mocy w danym okresie przywołania na rynku mocy i wielkość będącą rozliczeniem niewykonania obowiązku mocowego poprzez dostarczenie mocy przez inną jednostkę rynku mocy w wyniku transakcji realokacji.

7. Na jaki rachunek bankowy należy wpłacić naliczoną karę? (02.11.2022 r.)

Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić karę, podany jest na nocie księgowej.

8. Jaki powinien być tytuł przelewu dotyczącego zapłaty naliczonej kary? (30.06.2021 r.)

W przypadku kary:

 • wynikającej z niewykonania obowiązku mocowego podczas okresu przywołania na rynku mocy lub testowego okresu przywołania na rynku mocy sugerowany tytuł przelewu brzmi „Kara nr [numer kary] za niewykonanie obowiązku mocowego przez jednostkę rynku mocy o kodzie [kod JRM] w miesiącu [MM.RRRR].”
 • z tytułu opóźnienia spełnienia OKM sugerowany tytuł przelewu brzmi „Kara wynikająca z  opóźnienia spełnienia OKM przez jednostkę rynku mocy o kodzie [kod JRM] w miesiącu [MM.RRRR] na podstawie noty [numer noty].”
9. W jaki sposób obliczana jest stawka kary za niewykonanie obowiązku mocowego na dany rok kalendarzowy i jaka jest jej wartość na poszczególne lata? (22.03.2022 r.)

Jednostkowa stawka kary na dany rok kalendarzowy obliczana jest wg wzoru z paragrafu 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym. Jednostkowe stawki kar na poszczególne lata znajdują się pod adresem: https://www.pse.pl/wykonanie-obowiazkow-mocowych.

10. Jednostka rynku mocy w danym miesiącu kalendarzowym nie wykonała obowiązku mocowego podczas każdego z dwóch ogłoszonych przez OSP okresów przywołania na rynku mocy. Dlaczego w tabeli zawierającej listę kar widoczna jest tylko jedna kara dla tej jednostki rynku mocy? (30.06.2021 r.)

Tabela zawierająca listę kar za niewykonanie obowiązku mocowego wyświetla sumaryczną wartość naliczonej kary za dany miesiąc kalendarzowy, której składowymi są kary dotyczące niewykonania obowiązku mocowego w poszczególnych okresach przywołania na rynku mocy.

11. Jaki jest maksymalny roczny oraz miesięczny limit kar za niewykonanie obowiązku mocowego? (30.06.2021 r.)

Suma kar za niewykonanie obowiązku mocowego naliczonych w odniesieniu do danej jednostki rynku mocy nie może przekroczyć:

 1. w  danym roku dostaw - podwojonego iloczynu największego obowiązku mocowego jednostki rynku mocy w tym roku dostaw i najwyższej ceny zamknięcia aukcji mocy dotyczącej tego roku;
 2. w danym miesiącu roku dostaw – 20% limitu rocznego, o którym mowa w pkt. a).
12. Kiedy zostanie naliczona kara wynikająca z opóźnienia spełnienia OKM? (30.06.2021 r.)

Zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy o rynku mocy, dostawca mocy płaci karę za każdy miesiąc roku dostaw, który rozpoczął się przed spełnieniem OKM. Kara wynikająca z opóźnienia spełnienia OKM naliczana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od zakończenia miesiąca, którego dotyczy.

13. Jaka jest wysokość kary wynikająca z opóźnienia spełnienia OKM? (30.06.2021 r.)

Zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy o rynku mocy, w przypadku gdy umowa mocowa dotyczy nowej jednostki rynku mocy wytwórczej, za każdy miesiąc roku dostaw, który rozpoczął się przed spełnieniem OKM, dostawca mocy płaci karę w wysokości:

 1. 5% miesięcznej wartości obowiązku mocowego objętego umową mocową – w pierwszym roku dostaw
 2. 15% miesięcznej wartości obowiązku mocowego objętego umową mocową – w drugim roku dostaw
 3. 25% miesięcznej wartości obowiązku mocowego objętego umową mocową – w trzecim roku dostaw.

Miesięczna wartość wynagrodzenia obliczana jest na podstawie najwyższej ceny zamknięcia aukcji mocy dotyczących danego roku dostaw, w tym aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały tego roku dostaw.

ROZLICZENIA - PREMIE
1. Kto jest uprawniony do otrzymania premii? (18.10.2022 r.)

Podmiotem uprawnionym do otrzymania premii jest dostawca mocy, który w okresie przywołania na rynku mocy dostarczył moc ponad skorygowany obowiązek mocowy jednostki rynku mocy zlokalizowanej w systemie. Premię otrzymuje także dostawca mocy, który w okresie przywołania na rynku mocy dostarczył moc przez jednostkę rynku mocy certyfikowaną na dany rok dostaw, lecz nie zawarł umowy mocowej w odniesieniu do tej jednostki, obejmującej okres, w którym wystąpił okres przywołania na rynku mocy.

2. W jaki sposób obliczana jest kwota premii? (18.10.2022 r.)

Premię należną dostawcy mocy nalicza się proporcjonalnie do nadwyżki mocy dostarczonej przez tego dostawcę oraz wielkości kar z tytułu niewykonania obowiązków mocowych zgromadzonych za dany okres rozliczeniowy. Szczegółowy sposób wyznaczania premii opisany jest w pkt. 17.3.2.1 Regulaminu Rynku Mocy.

3. Czy istnieje maksymalna kwota premii? (18.10.2022 r.)

Maksymalna wartość premii za dostarczenie mocy ponad obowiązek mocowy w okresie przywołania na rynku mocy w danym roku dostaw ograniczona jest limitem, o którym mowa w pkt. 17.3.2.2.

4. Jaki jest okres rozliczeniowy w przypadku premii? (18.10.2022 r.)

Okresem rozliczeniowym premii jest rok kalendarzowy.

5. Kiedy zostanie naliczona premia? (18.10.2022 r.)

Informacja o wysokości premii zostanie przekazana dostawcy mocy do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku za który jest należna z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia okresu przywołania na rynku mocy w ostatnim kwartale roku dostaw, po upływie terminu o którym mowa w pkt 17.2.1.3 podpunkt 2) Regulaminu Rynku Mocy, OSP dokonuje ponownej weryfikacji wysokości należnej premii. W przypadku, gdy zweryfikowana wysokość premii różni się od wysokości uprzednio przekazanej dostawcy mocy, OSP udostępnia dostawcy mocy skorygowaną informację o wysokości premii.

6. Czy możliwy jest brak premii za dany okres rozliczeniowy pomimo dostarczenia mocy ponad skorygowany obowiązek mocowy w okresie przywołania na rynku mocy? (18.10.2022 r.)

Tak, istnieje możliwość nieotrzymania premii, pomimo dostarczenia mocy ponad skorygowany obowiązek mocowy w okresie przywołania na rynku mocy. Premie wypłacane są ze środków zgromadzonych z tytułu kar za niewykonanie obowiązku mocowego w poprzednim roku dostaw, w przypadku braku ich naliczenia, pula środków na wypłatę premii wyniesie 0.

7. Jaki dokument jest podstawą do wypłacenia premii? (18.10.2022 r.)

Podstawą do wypłaty premii jest faktura wystawiana przez dostawcę mocy, odrębnie dla każdej jednostki rynku mocy której należna jest premia.

8. Jaki powinien być termin płatności faktury? (18.10.2022 r.)

Fakturę należy wystawić z terminem płatności wynoszącym 21 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania przez OSP.

9. W jaki sposób i w jakim terminie należy przesłać fakturę do OSP? (18.10.2022 r.)

Regulamin Rynku Mocy dopuszcza dwie możliwości przekazywania faktur do OSP:

 • z wykorzystaniem platformy elektronicznej wymiany danych, stosowanej w spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rozliczenia.rm@pse.pl  

Faktury powinny być dostarczone do OSP w terminie 7 dni kalendarzowych:

 • po otrzymaniu od OSP informacji o wysokości premii – w przypadku gdy w ostatnim kwartale roku dostaw za który należna jest premia nie wystąpił okres przywołania na rynku mocy albo
 • po upływie terminu na korektę informacji, o którym mowa w pkt. 17.3.2.5 – w przypadku gdy w ostatnim kwartale roku dostaw za który należna jest premia wystąpił okres przywołania na rynku mocy.
10. Gdzie dostępne są informacje o należnych premiach? (18.10.2022 r.)

Lista należnych premii dostępna jest w PURM w module „Rozliczenia”. Na liście widoczne są premie dotyczące jednostek rynku mocy, w odniesieniu do których rolę dostawcy mocy pełni podmiot, do którego użytkownik posiada uprawnienia:

 • dysponenta lub
 • do przeglądania umów lub
 • do obsługi umów i rozliczeń.

System wyświetla listę naliczonych premii za dostarczenie mocy ponad skorygowany obowiązek mocowy w okresach przywołania na rynku mocy w poprzednim roku dostaw.

WYKONANIE OBOWIĄZKÓW MOCOWYCH – DANE POMIAROWE
1. W jakiej formie OSP publikuje dane pomiarowo-rozliczeniowe? (28.09.2021 r.)

OSP publikuje dane pomiarowo-rozliczeniowe w formie raportów dobowych poprzez portal użytkownika rynku mocy. Raport zawiera godzinne odczyty dla odpowiednich punktów pomiarowych wchodzących w skład jednostek fizycznych zawierających się w jednostkach rynku mocy, do których użytkownik posiada stosowne uprawnienia.

2. Kiedy OSP publikuje w rejestrze dane pomiarowo-rozliczeniowe za dany miesiąc rozliczeniowy? (04.05.2022 r.)

Zgodnie z pkt. 16.9.5 regulaminu rynku mocy, OSP publikuje w rejestrze dane pomiarowo-rozliczeniowe za miesiąc rozliczeniowy m w terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu miesiąca m+1, np. dane pomiarowo-rozliczeniowe za miesiąc rozliczeniowy styczeń 2022 r. zostały opublikowane w rejestrze do 9 marca 2022 r.

3. Do kiedy dostawca mocy może zgłosić zastrzeżenia dotyczące poprawności danych pomiarowo-rozliczeniowych za dany miesiąc rozliczeniowy? (04.05.2022 r.)

Zgodnie z pkt. 16.9.6 regulaminu rynku mocy, dostawca mocy może zgłosić zastrzeżenia dotyczące poprawności danych pomiarowo-rozliczeniowych w terminie 5 dni roboczych od opublikowania tych danych w rejestrze. Np. jeżeli dane pomiarowo-rozliczeniowe za miesiąc rozliczeniowy styczeń 2022 r. zostały opublikowane w rejestrze do 9 marca 2022 r., to dostawca mocy mógł zgłosić przedmiotowe zastrzeżenia do 16 marca 2022 r.

4. Dostawca mocy zgłosił zastrzeżenia dotyczące poprawności danych pomiarowo-rozliczeniowych za dany miesiąc rozliczeniowy, na podstawie których OSP rozliczył wykonanie obowiązku mocowego. Czy OSP ponownie zweryfikuje to wykonanie, jeżeli w wyniku weryfikacji zastrzeżenia stwierdzi niepoprawność tych danych? (28.09.2021 r.)

W takim przypadku OSP ponownie zweryfikuje wykonanie obowiązku mocowego i dokona wpisu stosownej informacji w rejestrze.

WYKONANIE OBOWIĄZKÓW MOCOWYCH – DEMONSTRACJA
1. Czy oświadczenie o demonstracji można złożyć przed zakończeniem danego kwartału? (06.04.2021 r.)

Nie. Zgodnie z art. 67 ustawy o rynku mocy demonstrację wykazuje się po zakończeniu kwartału. Demonstrację należy wykazać dla najwyższego obowiązku mocowego w danym kwartale. Wielkość tego obowiązku będzie znana dopiero po zakończeniu kwartału, gdy będzie możliwe uwzględnienie wszystkich transakcji na rynku wtórnym.

2. Czy można wykazać demonstrację za dzień świąteczny lub godziny pomiędzy 22:00-7:00 w dzień roboczy? (06.04.2021 r.)

Nie. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym demonstrację wykazuje się dla godzin 7:00-22:00 w dniach przypadających od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Jednostka rynku mocy przez większą część kwartału nie posiadała obowiązku mocowego, ale nabyła obowiązek mocowy na ostatni tydzień tego kwartału w wyniku transakcji na rynku wtórnym. Czy można wskazać godziny z początku kwartału w celu wykazania zdolności do wykonania obowiązku mocowego (demonstracji)? (06.04.2021 r.)

Tak, jeżeli podczas wskazanej godziny (7:00-22:00 w dniach przypadających od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) jednostka rynku mocy dostarczyła do sieci moc w wysokości co najmniej swojego najwyższego obowiązku mocowego w danym kwartale.

4. Jednostka rynku mocy posiada skorygowany obowiązek mocowy wynoszący 200 MW. W okresie przywołania na rynku mocy jednostka dostarczyła do systemu 100 MW, ale rozliczyła w całości niewykonanie obowiązku mocowego w wyniku transakcji realokacji na rynku wtórnym. Czy w takim wypadku jednostka wykazała zdolność do wykonania obowiązku mocowego (demonstracji)? (06.04.2021 r.)

Nie. Jednostka rynku mocy nie wykazała zdolności do wykonania obowiązku mocowego, ponieważ w okresie przywołania na rynku mocy nie dostarczyła do systemu mocy w wielkości pełnego skorygowanego obowiązku mocowego.

5. Czy w przypadku wykonania pełnego skorygowanego obowiązku mocowego w okresie przywołania na rynku mocy lub uzyskania pozytywnego wyniku w testowym okresie przywołania na rynku mocy należy wykazywać demonstrację dla jednostki rynku mocy? (06.04.2021 r.)

W przypadku, gdy jednostka rynku mocy uzyskała pozytywny wynik testowego okresu przywołania na rynku mocy lub wykonała pełny skorygowany obowiązek mocowy w okresie przywołania na rynku mocy uznaje się, że jednostka ta wykazała zdolność do wykonania obowiązku mocowego (demonstrację). W takim przypadku należy złożyć w rejestrze oświadczenie o demonstracji ze wskazaniem daty i godziny ogłoszonego testowego okresu przywołania na rynku mocy lub okresu przywołania na rynku mocy.

6. Czy jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania może na potrzeby wykazania demonstracji wskazać godzinę, w której ta jednostka samodzielnie ograniczyła czasowo zużycie energii elektrycznej? (06.04.2021 r.)

Nie. W przypadku jednostek rynku mocy redukcji zapotrzebowania konieczne jest uzyskanie pozytywnego wyniku testowego okresu przywołania na rynku mocy, wykonanie pełnego skorygowanego obowiązku mocowego w okresie przywołania na rynku mocy, wykonanie innej usługi polegającej na redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP lub złożenie wniosku o przeprowadzenie testowego okresu przywołania na rynku mocy lub wniosku o wezwanie do realizacji ww. usługi.

7. Jak wyznaczana jest wielkość wykonania obowiązku mocowego na potrzeby wykazania demonstracji w odniesieniu do jednostki wytwórczej? (06.04.2021 r.)

Wielkość wykonania obowiązku mocowego na potrzeby wykazania demonstracji w odniesieniu do jednostki wytwórczej obliczana jest zgodnie z pkt. 16.4.7 regulaminu rynku mocy.

Kalkulator służący do wyznaczenia wielkości wykonania jest dostępny pod adresem: https://www.pse.pl/rynek-mocy-instrukcje-uzytkownika (Narzędzie umożliwiające obliczenie wielkości mocy dostarczonej do systemu).

8.Czy OSP, w procesie prowadzenia ruchu KSE, uwzględni konieczność wykazania demonstracji przez daną jednostkę rynku mocy? (06.04.2021 r.)

Nie. OSP, w procesie prowadzenia ruchu KSE, samodzielnie nie zaplanuje wykazania demonstracji przez daną jednostkę rynku mocy. Odpowiedzialność za wykazanie zdolności do wykonania obowiązku mocowego leży wyłącznie po stronie dostawcy mocy. Dostawca mocy może przy tym skorzystać ze wszystkich dostępnych środków umożliwiających dostarczenie mocy do systemu w wysokości równej co najmniej najwyższemu obowiązkowi mocowemu w danym kwartale.

9.Dostawca mocy, w odniesieniu do nowej jednostki rynku mocy wytwórczej, złożył oświadczenie o spełnieniu OKM nie później niż w przedostatnim dniu danego kwartału. Czy jest wymagane wykazanie demonstracji w odniesieniu do tej jednostki za ten kwartał? (06.04.2021 r.)

Tak. Wymagane jest złożenie oświadczenia o demonstracji w odniesieniu do nowej jednostki rynku mocy wytwórczej, która złożyła oświadczenie o spełnieniu OKM nie później niż w przedostatnim dniu danego kwartału.

10. Dostawca mocy, który jest stroną umowy mocowej, zbył cały obowiązek mocowy jednostki rynku mocy, której dotyczy umowa mocowa, w danym kwartale. Czy jest wymagane wykazanie demonstracji w odniesieniu do tej jednostki za ten kwartał? (06.04.2021 r.)

Nie. W przypadku gdy jednostka rynku mocy nie była objęta obowiązkiem mocowym w danym kwartale, nie jest wymagane wykazanie demonstracji w odniesieniu do tej jednostki za ten kwartał.

11. W jaki sposób obliczane jest dostarczenie mocy do systemu przez poszczególne typy jednostek w czasie demonstracji? (06.04.2021 r.)

Dostarczenie mocy, w przypadku jednostek fizycznych wytwórczych, jest obliczane zgodnie z pkt. 16.4.7 regulaminu rynku mocy, a w przypadku jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania zgodnie z § 8-11 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym.

12. Czy dostawca mocy może zgłosić zastrzeżenia dotyczące poprawności danych pomiarowo-rozliczeniowych dotyczących daty i godziny wskazanej w oświadczeniu o demonstracji? (04.05.2022 r.)

Tak, pod warunkiem, że nie upłynął termin na zgłaszanie zastrzeżenia dotyczącego poprawności danych pomiarowo-rozliczeniowych dotyczących miesiąca wskazanego w oświadczeniu. Zgodnie z pkt. 16.9.6 regulaminu rynku mocy, dostawca mocy może zgłosić zastrzeżenia dotyczące poprawności danych pomiarowo-rozliczeniowych w terminie 5 dni roboczych od opublikowania tych danych rejestrze. W przypadku gdy upłynął termin na zgłaszanie zastrzeżeń dotyczących poprawności danych pomiarowo-rozliczeniowych, a dostawca mocy ma zastrzeżenia do negatywnego wyniku demonstracji, dostawca mocy może złożyć reklamację do wpisu w rejestrze dotyczącego negatywnego wyniku demonstracji w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o wyniku demonstracji.

13. Czy dostawca mocy może zgłosić zastrzeżenia dotyczące negatywnego wyniku demonstracji? (04.05.2022 r.)

Tak. Zgodnie z pkt. 19.1 podpunkt 11) regulaminu rynku mocy, dostawca mocy może złożyć reklamację do wpisu w rejestrze dotyczącego negatywnego wyniku demonstracji w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o wyniku demonstracji.

WYKONANIE OBOWIĄZKÓW MOCOWYCH – OKRES PRZYWOŁANIA NA RYNKU MOCY
1. Zgodnie z pkt. 16.3.1.3 regulaminu rynku mocy informacje, o których mowa w pkt. 16.3.1.1, są publikowane w cyklu rocznym, miesięcznym, tygodniowym i dobowym. Gdzie są publikowane te informacje? (06.04.2021 r.)

Informacje, o których mowa w pkt. 16.3.1.1 regulaminu rynku mocy, są publikowane na stronie internetowej PSE pod adresem: https://www.pse.pl/dane-systemowe/plany-pracy-kse/plan-koordynacyjny-5-letni/wielkosci-podstawowe.

2. Co należy zrobić, aby otrzymywać powiadomienia dotyczące ogłoszonych okresów przywołania na rynku mocy? (06.04.2021 r.)

Osoba, która chce otrzymywać powiadomienia o ogłaszanych okresach przywołania na rynku mocy, musi zapisać się do subskrypcji informacji o okresach przywołania na rynku mocy na Portalu Uczestnika Rynku Mocy pod adresem: https://purm.pse.pl/ poprzez podanie numeru telefonu i adresu e-mail. Nie trzeba być użytkownikiem rejestru, aby zapisać się do tej subskrypcji.

3. Czy użytkownik rejestru posiadający rolę dysponenta lub oferenta jest domyślnie zapisany do subskrypcji informacji o ogłoszeniu okresu przywołania na rynku mocy? (28.09.2021 r.)

Użytkownicy posiadający rolę dysponenta lub oferenta nie są domyślnie zapisani do subskrypcji informacji o ogłoszeniu okresu przywołania na rynku mocy. W celu otrzymywania tych powiadomień należy zapisać się do subskrypcji informacji o okresach przywołania na rynku mocy na Portalu Uczestnika Rynku Mocy pod adresem: https://purm.pse.pl/.

4. Czy osoba wpisana na listę powiadamianych o ogłoszeniu testowego okresu przywołania na rynku mocy jest domyślnie zapisana do subskrypcji informacji o ogłoszeniu okresu przywołania na rynku mocy? (28.09.2021 r.)

Osoby wpisane na listę powiadamianych o ogłoszeniu testowego okresu przywołania na rynku mocy nie są domyślnie zapisane do subskrypcji informacji o ogłoszeniu okresu przywołania na rynku mocy. W celu otrzymywania tych powiadomień należy zapisać się do subskrypcji informacji o okresach przywołania na rynku mocy na Portalu Uczestnika Rynku Mocy pod adresem: https://purm.pse.pl/.

5. Z jakim wyprzedzeniem będzie ogłaszany okres przywołania na rynku mocy? (06.04.2021 r.)

Okres przywołania na rynku mocy będzie ogłaszany nie później niż 8 godzin przed jego rozpoczęciem.

6. Wraz z ogłoszeniem okresu przywołania na rynku mocy OSP publikuje wielkości, o których mowa w pkt. 16.1.2 regulaminu rynku mocy, na swojej stronie internetowej. Na jakiej konkretnie stronie i w jakiej formie zostaną opublikowane te wielkości? (06.04.2021 r.)

Informacja o ogłoszeniu okresu przywołania na rynku mocy będzie publikowana na stronie internetowej PSE. Niezależnie, wszystkie cztery wielkości, o których mowa w pkt. 16.1.2 regulaminu rynku mocy, oraz współczynnik pozwalający wyznaczyć skorygowany obowiązek mocowy będą opublikowane wraz z ogłoszeniem okresu przywołania na rynku mocy na stronie logowania do Portalu Uczestnika Rynku Mocy pod adresem: https://purm.pse.pl/. Informacje te będą widoczne bez konieczności logowania się do Portalu Uczestnika Rynku Mocy.

7. W jaki sposób można zgłaszać zdarzenia nagłe? (04.05.2022 r.)

Informację o wystąpieniu zdarzenia nagłego należy zgłosić poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem Portalu Uczestnika Rynku Mocy, dołączając pełnomocnictwo uprawniające do dokonywania czynności zgodnie z postanowieniami pkt. 16 regulaminu rynku mocy, udzielone na wzorze stanowiącym załącznik 4.3 do regulaminu rynku mocy, jeżeli wcześniej nie zostało ono złożone i przyjęte przez OSP.

8. W jaki sposób obliczane jest wykonanie skorygowanego obowiązku mocowego przez poszczególne typy jednostek w okresie przywołania na rynku mocy? (06.04.2021 r.)

Wykonanie skorygowanego obowiązku mocowego jest obliczane zgodnie z pkt. 16.2.4 regulaminu rynku mocy z uwzględnieniem pkt. 16.6.11-16.6.12 regulaminu.

9. Dostawca mocy posiada jednostkę rynku mocy wytwórczą, w skład której wchodzi jednostka fizyczna uczestnicząca aktywnie w bilansowaniu KSE w ramach mechanizmu centralnego bilansowania, a jednocześnie świadcząca regulacyjne usługi systemowe. W jaki sposób wyznaczana jest średnia godzinowa moc takiej jednostki fizycznej wytwórczej w godzinie h (PWYKh), o której mowa w pkt. 16.2.7 regulaminu rynku mocy? (06.04.2021 r.)

Średnia godzinowa moc takiej jednostki fizycznej wytwórczej w godzinie h równoznaczna jest mocy rzeczywiście wprowadzonej do systemu w danej godzinie.

10. Dostawca mocy zrezygnował z usztywnionej pracy jednostki wytwórczej w związku z wykonywanymi pomiarami, gdyż na godzinę pomiarów ogłoszono okres przywołania na rynku mocy. Jak jest w takim przypadku wyznaczana wartość POSWh, o której mowa w pkt. 16.2.7 regulaminu rynku mocy? (06.04.2021 r.)

Wielkość POSWh będzie wyznaczana jako wielkość równa mniejszej z sumy mocy złożonych i przyjętych ofert bilansujących oraz rzeczywistej dyspozycyjności tej jednostki w danym okresie przywołania na rynku mocy.

11. Czy informacja o ogłoszeniu okresu przywołania na rynku mocy może być przekazywana w nocy lub w dzień świąteczny? (06.04.2021 r.)

Tak. Informacja o ogłoszeniu okresu przywołania na rynku mocy jest przekazywana z co najmniej 8-godzinnym wyprzedzeniem, więc w przypadku gdy okres przywołania na rynku mocy zostanie ogłoszony dla godzin 7.00-8.00 w poniedziałek będący dniem roboczym, informacja ta zostanie przekazana najpóźniej w niedzielę do godziny 23.00.

WYKONANIE OBOWIĄZKÓW MOCOWYCH – TESTOWY OKRES PRZYWOŁANIA NA RYNKU MOCY
1. Co należy zrobić, aby otrzymywać powiadomienia dotyczące ogłoszonych testowych okresów przywołania na rynku mocy? (06.04.2021 r.)

Osoba, która chce otrzymywać powiadomienia o ogłaszanych testowych okresach przywołania na rynku mocy, musi zostać zgłoszona przez dysponenta do otrzymywania takich powiadomień. W tym celu dysponent musi podać numer telefonu lub adres e-mail, na który będą wysyłane te powiadomienia w odniesieniu do każdej jednostki rynku mocy oddzielnie. Szczegółowe informacje znajdują się w pkt. 3. Podręcznika Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Subskrypcja informacji o okresach przywołania na rynku mocy oraz powiadomień o testowych okresach przywołania na rynku mocy. Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://www.pse.pl/rynek-mocy-instrukcje-uzytkownika.

2. Z jakim wyprzedzeniem będzie ogłaszany testowy okres przywołania na rynku mocy? (06.04.2021 r.)

Testowy okres przywołania na rynku mocy będzie ogłaszany nie później niż 8 godzin przed jego rozpoczęciem.

3. Ile razy OSP może ogłosić testowy okres przywołania na rynku mocy dla danej jednostki rynku mocy? (06.04.2021 r.)

Jeżeli jednostka rynku mocy uzyska pozytywny wynik testowego okresu przywołania na rynku mocy w danym kwartale, OSP nie ogłosi kolejnych testowych okresów przywołania na rynku mocy dla tej jednostki w tym kwartale. W przeciwnym przypadku, każdorazowo po zgłoszeniu przez dostawcę mocy ponownej gotowości do wykonywania obowiązku mocowego, testowy okres przywołania na rynku mocy może być ogłaszany wielokrotnie – do momentu uzyskania pozytywnego wyniku przez tę jednostkę.

4. Jaką moc musi dostarczyć do systemu jednostka rynku mocy w testowym okresie przywołania na rynku mocy? (06.04.2021 r.)

W testowym okresie przywołania na rynku mocy dostarczona do systemu moc (uwzględniająca pobór na potrzeby własne i ogólne także w przypadku ich odrębnego zasilania), powiększona o ubytki wynikające z poleceń OSP lub OSD, musi być nie mniejsza niż obowiązek mocowy tej jednostki rynku mocy w godzinie testowego okresu przywołania na rynku mocy.

5. Jakie są konsekwencje ukończenia testowego okresu przywołania na rynku mocy z wynikiem negatywnym? (04.05.2022 r.)

W związku z ukończeniem testowego okresu przywołania na rynku mocy z wynikiem negatywnym dostawcy mocy nie przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie obowiązku mocowego za okres od godziny następującej po godzinie, w której wystąpił testowy okres przywołania na rynku mocy do godziny, w której dokonano przez rejestr zgłoszenia gotowości do wykonania obowiązku mocowego przez jednostkę rynku mocy (włącznie). Ponadto zostanie również naliczona kara za niewykonanie obowiązku mocowego w danym testowym okresie przywołania na rynku mocy. Dostawcy mocy nie przysługuje także zwrot uzasadnionych kosztów testowego okresu przywołania na rynku mocy.

6. Czy dostawca mocy może zgłosić gotowość do wykonania obowiązku mocowego przez jednostkę rynku mocy, w odniesieniu do której przeprowadzony został testowy okres przywołania na rynku mocy przed opublikowaniem danych pomiarowych? (06.04.2021 r.)

Tak. Po przeprowadzeniu testowego okresu przywołania na rynku mocy dla jednostki rynku mocy dostawca mocy może w dowolnym momencie zgłosić gotowość do wykonania obowiązku mocowego przez tę jednostkę.

7. Czy dostawca mocy może zwrócić się do OSP z wnioskiem o ogłoszenie testowego okresu przywołania na rynku mocy dla jednostki rynku mocy wytwórczej? (06.04.2021 r.)

Nie. Dostawca mocy może zwrócić się do OSP z wnioskiem o ogłoszenie testowego okresu przywołania na rynku mocy wyłącznie dla jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania.

8. Czy OSP jest zobowiązany do ogłoszenia testowego okresu przywołania na rynku mocy po otrzymaniu wniosku o ogłoszenie testowego okresu przywołania na rynku mocy dla danej jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania? (06.04.2021 r.)

Nie. OSP nie jest zobowiązany do ogłoszenia testowego okresu przywołania na rynku mocy po otrzymaniu takiego wniosku. Jeżeli OSP nie ogłosi testowego okresu przywołania na rynku mocy, uznaje się, że zdolność do wykonania obowiązku mocowego została wykazana przez tę jednostkę.

9. W jaki sposób można zgłaszać awarię jednostki fizycznej wchodzącej w skład jednostki rynku mocy? (04.05.2022 r.)

Informację o awarii jednostki rynku mocy należy zgłosić w Portalu Uczestnika Rynku Mocy, postępując zgodnie z poniższymi krokami: Wykonanie → Testowe okresy przywołania na rynku mocy → Obsługa zgłoszeń i wniosków → Zgłoś awarię. Należy pamiętać o dołączeniu pełnomocnictwa uprawniającego do dokonywania czynności zgodnie z postanowieniami pkt. 16 regulaminu rynku mocy udzielonego na wzorze stanowiącym załącznik 4.3 do regulaminu rynku mocy, jeżeli wcześniej nie zostało ono złożone i przyjęte przez OSP.

10. Ile razy można przekazać OSP informację o awarii jednostki fizycznej wchodzącej w skład jednostki rynku mocy w celu uniemożliwienia OSP ogłoszenia testowego okresu przywołania na rynku mocy dla tej jednostki rynku mocy? (06.04.2021 r.)

Tylko dwa pierwsze przypadki przekazania informacji o awarii jednostki fizycznej wchodzącej w skład jednostki rynku mocy uniemożliwiają OSP ogłoszenie testowego okresu przywołania na rynku mocy dla tej jednostki rynku mocy przez 72 godziny. Każde kolejne zgłoszenie awarii w odniesieniu do danej jednostki rynku mocy w danym kwartale nie ma wpływu na procesy rynku mocy.

11. Czy awaria jednostki fizycznej wchodzącej w skład jednostki rynku mocy zgłoszona później niż 72 godziny przed zakończeniem kwartału skutkuje wliczeniem tej awarii do limitu dwóch awarii w kwartale, podczas których nie można ogłosić testowego okresu przywołania na rynku mocy dla tej jednostki rynku mocy, dla obu kwartałów? (06.04.2021 r.)

Nie. Zgłoszenie awarii w takim przypadku wliczać się będzie tylko do limitu w kwartale, w którym dokonano zgłoszenia.

12. Czy awaria jednostki fizycznej wchodzącej w skład jednostki rynku mocy, zgłoszona później niż 72 godziny przed zakończeniem kwartału, uniemożliwia ogłoszenie testowego okresu przywołania na rynku mocy przez 72 godziny? (06.04.2021 r.)

Jeżeli zgłoszenie było pierwszym lub drugim zgłoszeniem awarii w kwartale wcześniejszym, testowy okres przywołania na rynku mocy nie może być ogłoszony przez 72 godziny od chwili dokonania zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie było co najmniej trzecim zgłoszeniem awarii w danym kwartale, testowy okres przywołania na rynku mocy może być ogłoszony w całym czasie trwania tej awarii – zarówno we wcześniejszym, jak i późniejszym kwartale, chyba że dostawca mocy dokona nowego zgłoszenia awarii już po rozpoczęciu nowego kwartału.

13. Czy zgłoszenie awarii jednostki fizycznej wchodzącej w skład jednostki rynku mocy skutkuje pomniejszeniem wynagrodzenia dla tej jednostki z powodu braku możliwości ogłoszenia testowego okresu przywołania na rynku mocy w czasie trwania awarii? (06.04.2021 r.)

Nie. Zgłoszenie awarii jednostki fizycznej wchodzącej w skład jednostki rynku mocy nie skutkuje pomniejszeniem wynagrodzenia.

14. Czy informacja o ogłoszeniu testowego okresu przywołania na rynku mocy może być przekazywana w nocy lub w dzień świąteczny? (06.04.2021 r.)

Tak. Informacja o ogłoszeniu testowego okresu przywołania na rynku mocy jest przekazywana z co najmniej 8-godzinnym wyprzedzeniem, więc w przypadku gdy testowy okres przywołania na rynku mocy zostanie ogłoszony dla godzin 7.00-8.00 w poniedziałek będący dniem roboczym, informacja ta zostanie przekazana najpóźniej w niedzielę do godziny 23.00.

15. W jaki sposób obliczane jest dostarczenie mocy do systemu przez poszczególne typy jednostek w czasie testowego okresu przywołania na rynku mocy? (06.04.2021 r.)

Dostarczenie mocy, w przypadku jednostek fizycznych wytwórczych, jest obliczane zgodnie z pkt. 16.4.7 regulaminu rynku mocy, a w przypadku jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania zgodnie z § 8-11 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym.

16. Jaka powinna być zawartość wniosku o zwrot uzasadnionych kosztów testowego okresu przywołania na rynku mocy? (04.05.2022 r.)
Zawartość wniosku o zwrot uzasadnionych kosztów testowego okresu przywołania na rynku mocy określona jest w pkt. 16.8.1.14 regulaminu rynku mocy. Dodatkowe zalecenia dotyczące sporządzenia dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów związanych z wykonaniem testowego okresu przywołania na rynku mocy dostępne są pod adresem: https://www.pse.pl/wykonanie-obowiazkow-mocowych w dokumencie zawierającym zalecenia dotyczące sporządzenia dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów związanych z testowym okresem przywołania na rynku mocy.
17. W momencie ogłoszenia testowego okresu przywołania na rynku mocy jednostka wytwórcza nieaktywna na rynku bilansującym nie była zaplanowana do pracy w godzinie testowego okresu przywołania na rynku mocy. Jakie koszty związane z wykonaniem testowego okresu przywołania na rynku mocy dostawca mocy może przedstawić we wniosku o zwrot uzasadnionych kosztów? (04.08.2021 r.)

Dostawca mocy może wykazać koszty związane z uruchomieniem jednostki do pracy. Sugerowane jest dołączenie planu pracy jednostki na dzień przeprowadzenia testowego okresu przywołania na rynku mocy.

18. W momencie ogłoszenia testowego okresu przywołania na rynku mocy jednostka wytwórcza nieaktywna na rynku bilansującym była zaplanowana do pracy z mocą mniejszą niż jej obowiązek mocowy w godzinie testowego okresu przywołania na rynku mocy. Jakie koszty związane z wykonaniem testowego okresu przywołania na rynku mocy dostawca mocy może przedstawić we wniosku o zwrot uzasadnionych kosztów? (04.08.2021 r.)
Dostawca mocy może wykazać dodatkowe koszty związane z pracą jednostki ponad zakładaną moc (np. koszt zużytego paliwa). Sugerowane jest dołączenie planu pracy jednostki na dzień przeprowadzenia testowego okresu przywołania na rynku mocy.
19. Czy uzasadnione koszty związane z wykonaniem testowego okresu przywołania na rynku mocy mogą obejmować tylko godzinę testowego okresu przywołania na rynku mocy? (04.08.2021 r.)

Uzasadnione koszty mogą obejmować czas dłuższy niż 1 godzina, w której przeprowadzono testowy okres przywołania na rynku mocy, jeżeli wynika to ze sposobu wykonania testowego okresu przywołania na rynku mocy (np. procesy technologiczne danej jednostki wymagają podjęcia dodatkowych działań poza godziną testowego okresu przywołania na rynku mocy).

20. Jaką informację należy podać w nazwie towaru/usługi na fakturze, będącej podstawą do zwrotu uzasadnionych kosztów testowego okresu przywołania na rynku mocy? (07.08.2023 r.)
Przykładowa nazwa towaru/usługi na fakturze, będącej podstawą do zwrotu uzasadnionych kosztów testowego okresu przywołania na rynku mocy: Zwrot uzasadnionych kosztów w związku z wykonaniem testowego okresu przywołania w dniu 15.05.2021 godz.13:00-14:00 przez jednostkę rynku mocy o kodzie JRM/xxx. Nr wniosku ZKSZ/JRM/xxx/2021/2/01.
21. Jaką datę należy podać jako datę dostawy na fakturze, będącej podstawą do zwrotu uzasadnionych kosztów testowego okresu przywołania na rynku mocy? (07.08.2023 r.)
Należy podać dzień, w którym odbył się testowy okres przywołania na rynku mocy.
22. Jaki termin zapłaty należy podać na fakturze, będącej podstawą do zwrotu uzasadnionych kosztów testowego okresu przywołania na rynku mocy? (07.08.2023 r.)
Należy podać termin zapłaty wynoszący 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania prawidłowo wystawionej faktury do OSP, zgodnie z pkt. 17.1.10.3 regulaminu rynku mocy.
REJESTR RYNKU MOCY
1. Czy osoby umocowane do podpisania pełnomocnictw dołączanych do wniosku muszą posiadać elektroniczny podpis kwalifikowany? (16.03.2018 r.)

Można wyróżnić dwa przypadki:

 • wszystkie osoby umocowane podpisują dokument w wersji papierowej – w takiej sytuacji skan dokumentu musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem osoby składającej wniosek w rejestrze (poświadczenie zgodności z oryginałem),
 • wszystkie osoby umocowane podpisują dokument w wersji elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – nie jest wymagany dodatkowy podpis osoby składającej wniosek w rejestrze.
2. Co muszę mieć/przygotować, aby złożyć wniosek w certyfikacji ogólnej? (16.03.2018 r.)

Wnioski o wpis do rejestru składane są w formie elektronicznej i podpisywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niezbędne jest zatem posiadanie dostępu do komputera podłączonego do sieci Internet oraz urządzeń i certyfikatów pozwalających na składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ponadto, złożenie wniosku wymaga instalacji oprogramowania Java Runtime Environment oraz w przypadku niektórych przeglądarek internetowych dodatkowych wtyczek oprogramowania. Instrukcje instalacji dostępne są na stronie internetowej PSE.

3. Czy możliwa jest zmiana w rejestrze parametrów technicznych jednostki fizycznej, np. mocy osiągalnej? (16.03.2018 r.)

Tak. Wszystkie zmiany powstałe po rejestracji jednostki fizycznej należy zgłosić za pośrednictwem rejestru. Zmiana parametrów technicznych nie wpływa na zmianę wielkości i ceny obowiązku mocowego zawartych umów. Jednostki fizyczne, które w danym roku uczestniczą wyłącznie w certyfikacji ogólnej, zgłaszają informacje o zmianie parametrów zawartych we wniosku o wpis do rejestru w najbliższej certyfikacji ogólnej. W przeciwnym wypadku, procedura zmiany określona jest w pkt. 20.3 regulaminu.

4. Czy istnieje możliwość podpisania wniosku w rejestrze za pomocą profilu zaufanego ePUAP? (16.03.2018 r.)

Nie. Ustawa o rynku mocy przewiduje wyłącznie podpisywanie wniosków z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w związku z czym obsługa profilu zaufanego ePUAP nie jest przewidywana.

5. Czy załączniki do wniosków składanych poprzez rejestr muszą być opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby, która składa wniosek, czy może być to podpis innej osoby? (16.03.2018 r.)

Wszystkie załączniki do wniosków składanych w rejestrze muszą być opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby, która składa wniosek w rejestrze. Wyjątkiem są pełnomocnictwa podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez członków organu wystawiającego dane pełnomocnictwo.

6. Jakie formaty załączników są dopuszczalne? (16.03.2018 r.)

W rejestrze możliwe jest załączanie wyłącznie plików w formacie *.pdf podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Czy wniosek o wpis do rejestru może złożyć dowolna osoba posiadający podpis kwalifikowany nie będąca pracownikiem spółki, która jest właścicielem jednostki fizycznej? (29.03.2018 r.)

Istnieje możliwość złożenia wniosku o wpis do rejestru przez dowolną osobę fizyczną, z zastrzeżeniem że dana spółka musi udzielić odpowiedniego umocowania tej osobie na wzorze stanowiącym załącznik nr 4.3. do regulaminu rynku mocy.

8. Czy koniecznym jest przesłane dodatkowo wypełnionego załącznika 4.1 w przypadku gdy czynności wpisu do Rejestru będzie dokonywał pracownik podmiotu posiadający upoważnienie do dokonania rejestracji udzielone przez zarząd spółki na wzorze z załącznika 4.3 do Regulaminu? (29.03.2018 r.)

Nie, jeżeli pełnomocnictwo sporządzone na wzorze załącznika 4.3. będzie udzielone takiemu pracownikowi bezpośrednio przez spółkę będącą właścicielem jednostki fizycznej zgłaszanej w certyfikacji ogólnej. W takim przypadku wystarczy upoważnienie sporządzone na wzorze załącznika 4.3. Jeżeli natomiast pełnomocnictwo sporządzone na wzorze załącznika 4.3. będzie udzielone takiemu pracownikowi przez podmiot posiadający upoważnienie właściciela jednostki do dokonania rejestracji, w takim przypadku obok pełnomocnictwa sporządzonego na wzorze załącznika 4.3. należy dołączyć również upoważnienie udzielone takiemu podmiotowi sporządzone na wzorze 4.1.

9. Czy koniecznym jest załączenie upoważnień i pełnomocnictw sporządzonych na wzorach 4.1 i 4.3 gdy czynności wpisu do Rejestru dla spółki A wchodzącej w skład grupy kapitałowej będzie dokonywał pracownik podmiotu B wchodzący w skład tej samej grupy kapitałowej? (29.03.2018 r.)

Tak, w takim przypadku wymaganym jest załączenie zarówno załączników sporządzonych na wzorach 4.1 oraz 4.3, chyba, że pracownik podmiotu B zostanie upoważniony bezpośrednio przez spółkę A, z wykorzystaniem załącznika sporządzonego na wzorze 4.3.

10. Czy pełnomocnictwa i upoważnienia sporządzone zgodnie z załącznikami do Regulaminu powinny być uzupełnione w tylu egzemplarzach ilu jest współwłaścicieli spółki? (29.03.2018 r.)

Tak. W przypadku załączników 4.1., 4.2. oraz 4.3. do regulaminu uzupełnia się go w tylu egzemplarzach, ilu jest współwłaścicieli.

11. Czy w przypadku, gdy sposób reprezentacji danej spółki wymaga podpisu dwóch członków zarządu, to użytkownik rejestru musi posiadać upoważnienie wystawione przez każdego członka zarządu oddzielnie? (29.03.2018 r.)

Nie. Pełnomocnictwa i upoważnienia powinny zostać podpisane przez wszystkie osoby umocowane (zgodnie z reprezentacją KRS) na jednym dokumencie w odniesieniu do jednej osoby upoważnianej. A zatem w przedmiotowym przypadku wymaga się podpisu dwóch członków zarządu na jednym dokumencie.

12. Jakie dane powinien zawierać kwalifikowany podpis elektroniczny używany na potrzeby uczestnictwa w procesach rynku mocy? (29.03.2018 r.)

Do podpisywania dokumentów oraz wykonywania operacji w rejestrze rynku mocy konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego jednoznacznie potwierdzającego tożsamość użytkownika rejestru. W certyfikacie kwalifikowanym nie jest wymagana zawartość danych na temat reprezentowanego przez użytkownika podmiotu.

13. W wyniku podpisania dokumentu podpisem kwalifikowanym otrzymuję plik z rozszerzeniem *.pdf.XAdES. Nie mogę takiego pliku załączyć w systemie PURM. Co powinienem zrobić? (17.07.2018 r.)

W takiej sytuacji, w ustawieniach programu do obsługi podpisu kwalifikowanego należy zmienić format podpisu na: „PAdES/dla plików PDF/”. Po zmianie konfiguracji należy ponownie podpisać dokument. Szczegółowe informacje na temat sposobu zmiany tego ustawienia powinny być zawarte w dokumentacji oprogramowania dostarczanego wraz z podpisem. Opcjonalnie, w celu utworzenia podpisanego pliku we właściwym formacie, możliwe jest wykorzystanie narzędzia wbudowanego w program Adobe Acrobat Reader (zakładka „Narzędzia” – „Certyfikaty” – „Podpisz cyfrowo”).

14. Jaki jest maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku załączanego do wniosku o certyfikację w portalu uczestnika rynku mocy? (03.08.2018 r.)

Maksymalny, dopuszczalny rozmiar pojedynczego pliku załączanego do wniosku o certyfikację wynosi 20 MB.

15. Po zakończeniu certyfikacji ogólnej a przed rozpoczęciem certyfikacji do aukcji mocy zmienił się właściciel jednostki fizycznej. Co należy zrobić w tej sytuacji? (03.08.2018 r.)

Zgodnie z pkt. 20.2.1. ppkt 1) regulaminu rynku mocy, informację o zmianie właściciela należy zgłosić poprzez rejestr. Za przekazanie tej informacji odpowiedzialny jest nowy właściciel jednostki fizycznej. Zakres informacji o zmianie właściciela jednostki fizycznej określa pkt. 20.2.2. regulaminu. W celu zgłoszenia takiej informacji należy w Portalu Uczestnika Rynku Mocy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

Komunikacja->Utwórz wiadomość->Wybierz temat->Zmiany właścicielskie->Treść komunikatu (treść zgodna z pkt. 20.2.2. regulaminu rynku mocy)

Zmiany właścicielskie
1. Czy możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków wynikających z certyfikatów lub umów mocowych na inny podmiot w ramach łączenia się spółek kapitałowych lub ich podziału w trybie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 z późn. zm.)? (22.01.2020 r.)

Tak. W takim przypadku, użytkownik rejestru poprzez rejestr rynku mocy (posiadający stosowne pełnomocnictwo do reprezentacji danego podmiotu, zgodne ze wzorem zał. 4.3 do regulaminu rynku mocy) powinien:

 • złożyć oświadczenie, iż na skutek łączenia się spółek albo ich podziału na określoną spółkę:
  • przeszły prawa i obowiązki z danego certyfikatu lub danej umowy mocowej,
  • przeszło prawo własności lub prawo dysponowania jednostką fizyczną, która wchodzi w skład jednostki rynku mocy, dla której wydano certyfikat lub poprzez którą dostawca mocy posiada obowiązek mocowy wynikający z umowy mocowej, o których mowa powyżej,

Oświadczenie powinno być złożone przez spółkę, na którą przeszyły w/w prawa i obowiązki oraz przez spółkę, która je przekazała, o ile w wyniku procesu łączenia się spółek albo ich podziału nie została rozwiązana;

 • złożyć potwierdzony sądowo odpis planu podziału/połączenia spółek, zarejestrowany w KRS (dotyczy użytkownika rejestru posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania spółki, na którą przeszyły w/w prawa i obowiązki).

Wzór oświadczenia

 

Poniżej przedstawiono przykłady obrazujące najczęstsze przypadki zmiany właścicielskiej dotyczącej podmiotu będącego dostawcą mocy. Przykłady należy traktować wyłącznie jako poglądowe.

Przykład 1.

Spółka kapitałowa, która jest właścicielem jednostki fizycznej i jednocześnie dostawcą mocy dla jednostki rynku mocy, w której skład wchodzi powyższa jednostka fizyczna (dalej „Spółka 1”), ulega podziałowi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 z późn. zm.). Wskazana jednostka rynku mocy uzyskała certyfikat dopuszczający do aukcji głównej i do rynku wtórnego, i poprzez tę jednostkę rynku mocy Spółka 1 jako dostawca mocy posiada obowiązek mocowy wynikający z zawartej umowy mocowej. Podział polega na przeniesieniu części majątku Spółki 1, obejmującej jednostkę fizyczną, wraz z prawami i obowiązkami wynikającymi z certyfikatu i umowy mocowej, na już istniejącą spółkę kapitałową (dalej „Spółka 2”). Jakie działania powinien podjąć dotychczasowy i nowy dostawca mocy, aby powyższe zmiany uwzględnić w rejestrze?

Aby dokonać stosownej zmiany w rejestrze rynku mocy:

 • użytkownik rejestru (posiadający stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Spółki 2) musi przekazać poprzez rejestr: poświadczony sądowo odpis planu podziału Spółki 1 zarejestrowanego w KRS oraz oświadczenie, że w związku z dokonanym podziałem Spółki 1, na Spółkę 2 przeszły prawa i obowiązki z certyfikatu i umowy mocowej, dotyczących danej jednostki rynku mocy w skład której wchodzi ta jednostka fizyczna, a także oświadczenie w zakresie przejścia na Spółkę 2 prawa własności lub prawa do dysponowania daną jednostką fizyczną,
 • użytkownik rejestru (posiadający stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Spółki 1) musi przekazać poprzez rejestr oświadczenie, że w związku z dokonanym podziałem Spółki 1, na Spółkę 2 przeszły prawa i obowiązki z certyfikatu i umowy mocowej, dotyczące danej jednostki rynku mocy w skład której wchodzi ta jednostka fizyczna, a także oświadczenie w zakresie przejścia na Spółkę 2 prawa własności lub prawa do dysponowania daną jednostką fizyczną.

Wskazane powyżej oświadczenie powinno zawierać następującą treść:

„Działając w imieniu ……., niniejszym oświadczamy, że w wyniku dokonanego z dniem dd.mm.rrrr podziału Spółki 1 przez przeniesienie części jej majątku w postaci  Nazwa jednostki fizycznej na Spółkę 2, doszło do przejścia na Spółkę 2 wszelkich praw i obowiązków:

 1. wynikających z certyfikatu, wydanego w dniu dd.mm.rrrr  dla jednostki rynku mocy oznaczonej w rejestrze rynku mocy jako JRM/XYZ, uprawniającego do uczestnictwa w aukcji głównej i rynku wtórnym na rok dostaw rrrr;
 2. wynikających z umowy mocowej nr …………….. ;

a także prawa własności lub prawa do dysponowania jednostką rynku mocy, oznaczoną w rejestrze rynku mocy jako JRM/XYZ.”

Przykład 2.

Spółka kapitałowa, która jest właścicielem jednostki fizycznej i jednocześnie dostawcą mocy dla jednostki rynku mocy, w której skład wchodzi powyższa jednostka fizyczna (dalej „Spółka 1”),  łączy się, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 z późn. zm.), ze spółką kapitałową (dalej „Spółka 2”), przy czym Spółka 2 jest spółką przejmującą, Spółka 1 ulega rozwiązaniu. Jednostka rynku mocy uzyskała certyfikat dopuszczający do aukcji głównej i do rynku wtórnego. Poprzez tę jednostkę rynku mocy, Spółka 1 jako dostawca mocy posiada obowiązek mocowy wynikający z zawartej umowy mocowej. Jakie działania powinien podjąć dotychczasowy i nowy dostawca mocy, aby powyższe zmiany uwzględnić w rejestrze?

Aby dokonać stosownej zmiany w rejestrze rynku mocy:

 • użytkownik rejestru (posiadający stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Spółki 2) musi przekazać poprzez rejestr: poświadczony sądowo odpis planu połączenia Spółki 1 i Spółki 2 zarejestrowany w KRS oraz oświadczenie, że w związku z dokonanym połączeniem Spółki 1 i Spółki 2, na Spółkę 2 przeszły prawa i obowiązki z certyfikatu i umowy mocowej, dotyczące danej jednostki rynku mocy w skład której wchodzi ta jednostka fizyczna, a także oświadczenie w zakresie przejścia na Spółkę 2 prawa własności lub prawa do dysponowania daną jednostką fizyczną.

Wskazane powyżej oświadczenie powinno zawierać następującą treść:

„Działając w imieniu ……., niniejszym oświadczamy, że w wyniku dokonanego z dniem dd.mm.rrrr połączenia Spółki1 i Spółki 2 poprzez przejęcie przez Spółkę 2 majątku Spółki 1 w postaci  Nazwa jednostki fizycznej, doszło do przejścia na Spółkę 2 wszelkich praw i obowiązków:

 1. wynikających z certyfikatu, wydanego w dniu dd.mm.rrrr  dla jednostki rynku mocy oznaczonej w rejestrze rynku mocy jako JRM/XYZ, uprawniającego do uczestnictwa w aukcji głównej i rynku wtórnym na rok dostaw rrrr;  
 2. wynikających z umowy mocowej nr …………………….;

a także prawa własności lub prawa do dysponowania jednostką rynku mocy, oznaczoną w rejestrze rynku mocy jako JRM/XYZ.”

2. Czy możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków wynikających z certyfikatów lub umów mocowych w ramach zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 z późn. zm.) lub jego zorganizowanej części, w tym, w ramach wnoszenia wkładu do innej spółki (aport)? (22.01.2020 r.)

Nie, gdyż powyższa czynność prawna dotycząca przedsiębiorstwa nie skutkuje sukcesją uniwersalną, w tym nie prowadzi do przeniesienia zobowiązań na nowy podmiot. Natomiast wszelkie zmiany własnościowe w odniesieniu do jednostek fizycznych należy zgłosić w formie i na zasadach określonych w ramach punktu 20.2 Regulaminu rynku mocy.

Oświadczenia dotyczące limitu emisji
1. Mam jednostkę rynku mocy certyfikowaną w certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2021. Jakie oświadczenia mam złożyć? (11.02.2022 r.)

Dla jednostek rynku mocy certyfikowanych w toku certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2021 niezbędne jest złożenie oświadczenia o dacie rozpoczęcia produkcji komercyjnej. W przypadku, gdy w skład jednostki rynku mocy wchodzi co najmniej jedna jednostka wytwórcza, która rozpoczęła produkcję komercyjną w dniu 4 lipca 2019 r. lub później, konieczne staje się także złożenie oświadczenia dotyczącego limitu emisji (załącznik 14.14 do Regulaminu).

2. Mam jednostkę rynku mocy redukcji zapotrzebowania z certyfikatem na rok dostaw 2021. We wniosku o zastąpienie złożyłem już oświadczenie o rozpoczęciu produkcji komercyjnej. Jakie oświadczenia mam złożyć? (11.02.2022 r.)

W przypadku jednostek redukcji zapotrzebowania zastąpionych na rok dostaw 2021 konieczne jest złożenie oświadczenia o rozpoczęciu produkcji komercyjnej, nawet jeśli takie oświadczenie zostało już złożone w ramach wniosku o zastąpienie. Ponadto w przypadku, gdy w skład jednostki rynku mocy wchodzi co najmniej jedna jednostka wytwórcza, która rozpoczęła produkcję komercyjną w dniu 4 lipca 2019 r. lub później, konieczne jest także złożenie oświadczenia dotyczącego limitu emisji (załącznik 14.14 do Regulaminu).

4. Czy jestem zobowiązany złożyć oświadczenie dotyczące limitu emisji, jeśli w mojej jednostce rynku mocy (DSR) nie ma jednostek wytwórczych? (11.02.2022 r.)

Tak. Oświadczenie dotyczące limitu emisji jest wymagane dla każdej jednostki rynku mocy posiadającej certyfikat na poprzedni rok dostaw. W przypadku jednostek redukcji zapotrzebowania, w skład których nie wchodzą żadne jednostki wytwórcze, w formularzu stanowiącym załącznik 14.14 do Regulaminu należy zaznaczyć stosowne oświadczenie, że we wskazanym roku dostaw w skład jednostek fizycznych tworzących wskazaną jednostkę rynku mocy nie wchodziły żadne jednostki wytwórcze.

5. Czy istnieje obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego limitu emisji dla umów mocowych zawartych przed 31.12.2019 r.? (11.02.2022 r.)

Złożenie oświadczenia dotyczącego limitu emisji jest obligatoryjne dla wszystkich jednostek rynku mocy, które posiadały umowy mocowe na rok dostaw 2021, z wyłączeniem jednostek składających się z jednostek fizycznych, w skład których wchodzą wyłącznie jednostki wytwórcze, które rozpoczęły produkcję komercyjną przed dniem 4 lipca 2019 r. W takim wypadku dostawca mocy zgodnie z pkt. 23.17 Regulaminu w terminie na złożenie oświadczenia dotyczącego limitu emisji powinien złożyć oświadczenie dotyczące rozpoczęcia produkcji komercyjnej przez wszystkie jednostki wytwórcze, o ile takie oświadczenie nie zostało złożone w dotychczas przeprowadzonych procesach certyfikacji do aukcji.

6. Moja jednostka rynku mocy składa się z wielu jednostek fizycznych, w których znajduje się wiele jednostek wytwórczych. Czy w sytuacji kiedy jedna z jednostek wytwórczych (stanowiąca niewielką składową, jeśli chodzi o moc mojej jednostki rynku mocy) nie spełniła limitu emisji w 2021 r., a pozostałe jednostki go spełniły to limit emisji dla całej jednostki rynku mocy uznaje się za spełniony? (11.02.2022 r.)

W opisanej sytuacji limit emisji nie zostanie spełniony. Zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy o rynku mocy limit emisji uznaje się za spełniony przez jednostkę rynku mocy, jeśli żadna z jednostek wytwórczych wchodzących w skład jednostek fizycznych tworzących daną jednostkę rynku mocy nie przekroczyła limitu emisji w danym roku dostaw. Wobec powyższego, nawet jeśli jednostka wytwórcza mająca niewielki, pod względem oferowanej mocy, udział w całej jednostce rynku mocy, nie spełni limitu emisji to dla jednostki rynku mocy limit ten również nie jest spełniony.

7. W jakim terminie należy złożyć oświadczenie dotyczące limitu emisji? (11.02.2022 r.)

Oświadczenie dotyczące limitu emisji należy złożyć w terminie 90 dni od końca roku dostaw. W roku 2022 termin ten upływa 31 marca.

8. Czy osoba składająca oświadczenie dotyczące limitu emisji musi posiadać specjalne pełnomocnictwo? (11.02.2022 r.)

Osoba składająca oświadczenia dotyczące limitu emisji powinna legitymować się pełnomocnictwem potwierdzającym umocowanie do złożenia oświadczenia dotyczącego limitu emisji lub wolumenu emisji oraz wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt. 14.3 regulaminu rynku mocy, sporządzonym zgodnie z załącznikiem 4.3 do regulaminu.

9. Czy każdy, kto składa oświadczenie o spełnieniu limitu emisji, musi dołączyć potwierdzenie zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych w tym oświadczeniu przez podmiot akredytowany? (04.03.2022 r.)

Nie. Obowiązek złożenia potwierdzenia dotyczy jedynie jednostek rynku mocy obejmującej co najmniej jedną jednostkę wytwórczą, w której wykorzystywane jest więcej niż jedno paliwo, termicznie przekształcane są odpady lub wychwytywany i przenoszony jest dwutlenek węgla.

W tym miejscu warto podkreślić, że za jednostkę spalającą więcej niż jedno paliwo uznaje się jednostki spalające paliwa kopalne wraz z biomasą. Stosowanie paliw pomocniczych nie jest w tym kontekście rozumiane jako przesłanka powodująca konieczność przedstawienia potwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych w tym oświadczeniu przez podmiot akredytowany.

Należy jednak pamiętać, że w odniesieniu do każdej jednostki rynku mocy operator może wezwać do przedstawienia powyższego potwierdzenia.

10. Moja jednostka rynku mocy nie spełniła limitu emisji w roku 2021, w jej skład wchodzi jednostka fizyczna wytwórcza, która spala trzy różne paliwa. Czy muszę do oświadczenia o niespełnieniu limitu emisji dołączyć także potwierdzenie zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych w tym oświadczeniu wystawione przez podmiot akredytowany? (11.02.2022 r.)

Nie. Obowiązek złożenia potwierdzenia istnieje tylko w przypadku składania oświadczenia o spełnieniu limitu emisji przez daną jednostkę rynku mocy.

11. Mam umowę z aukcji dodatkowej na pierwszy kwartał 2021 r. Moja jednostka rynku mocy nie spełniła limitu emisji, a w jej skład wchodzą wyłącznie jednostki wytwórcze, które rozpoczęły produkcję komercyjną przed dniem 4 lipca 2019 r. Czy w przypadku złożenia oświadczenia o niespełnieniu limitu emisji będę zobowiązany do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia? (11.02.2022 r.)

Nie. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1505), w odniesieniu do jednostki rynku mocy, składającej się z jednostek fizycznych, w skład których wchodzą wyłącznie jednostki wytwórcze, które rozpoczęły produkcję komercyjną przed dniem 4 lipca 2019 r.  przepisy art. 67a ustawy o rynku mocy (w tym obowiązek złożenia oświadczenia oraz brak wypłaty lub ewentualny zwrot otrzymanego wynagrodzenia lub premii) stosuje się dopiero od roku 2025.

12. Mam jednostkę rynku mocy certyfikowaną na rok 2021, złożoną z jednostki fizycznej w skład której wchodzi jednostka wytwórcza, która rozpoczęła produkcję komercyjną po 4 lipca 2019 r. Jakie są konsekwencje złożenia w odniesieniu do niej oświadczenia o niespełnieniu limitu emisji? (11.02.2022 r.)

W przypadku niespełnienia w 2021 r. limitu emisji przez jednostkę rynku mocy, w skład której wchodzi jednostka wytwórcza, która rozpoczęła produkcję komercyjną w dniu 4 lipca 2019 r. lub później, dostawca mocy będzie zobowiązany zwrócić wynagrodzenie otrzymane za wykonywanie obowiązku mocowego powstałego w toku aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021. Natomiast wynagrodzenie z tytułu obowiązków mocowych powstałych w wyniku aukcji głównych na rok dostaw 2021 nie będzie podlegało zwrotowi.

13. Mam jednostkę rynku mocy, która nie spełnia limitu emisji i której jednostki wytwórcze rozpoczęły produkcję komercyjną w 2020 r. W wyniku transakcji na rynku wtórnym przejąłem obowiązki mocowe od innych jednostek rynku mocy. Część tych obowiązków pochodzi z umów mocowych z aukcji głównej na rok dostaw 2021, a część z aukcji dodatkowych. Czy w przypadku złożenia oświadczenia o niespełnieniu limitu emisji będę musiał zwrócić całość otrzymanego wynagrodzenia? (11.02.2022 r.)

Nie. Zgodnie z art. 67a ust. 9 ustawy o rynku mocy zwrot otrzymanego wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia należnego za wykonywanie obowiązku mocowego, który powstał nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 r. w wyniku aukcji mocy (są to umowy mocowe z aukcji głównych na lata dostaw 2021, 2022, 2023 oraz 2024), również w przypadku, gdy ten obowiązek został przeniesiony na inną jednostkę rynku mocy w wyniku transakcji na rynku wtórnym, niezależnie od liczby transakcji, którym podlegał. Zatem zwrot będzie dotyczył wyłącznie wynagrodzenia należnego za wykonywanie obowiązku mocowego powstałego w aukcjach dodatkowych.

Cross-border participation in Capacity Market
1. Where can I find information on the processes in polish capacity market that the foreign unit has to have completed willing to participate in the capacity auction? (09.12.2022 r.)

Essentials of each process can be found in guideline dedicated for foreign participants (here).

2. What is a Physical Unit? (09.12.2022 r.)

A Physical Unit is a separate set of technical equipment with associated metering points in the system. Each generator constitutes a separate Physical Unit to the extent that it has a separate generator output circuit with associated metering points. If a metering point is assigned to the generator output circuit from more than one generator, these units shall constitute one Physical Unit.

For example, depending on the metering points configuration, one power plant which has 5 generators may be treated as one Physical Unit or five separate.

3. Can a foreign Capacity Provider conclude the capacity agreement for more than 1 delivery year? (09.12.2022 r.)

No, foreign Capacity Providers are eligible to conclude capacity agreements only for 1 delivery year.

4. How to establish the Capacity Market Unit? (09.12.2022 r.)
After the pre-auction, Capacity Provider shall create a Capacity Market Unit (CMU) comprising one or more Physical Units. In order to do that, one shall submit an application for certification during the main certification process. The application is submitted electronically through the Register. There are two possible types of CMUs:

 

 1. existing generating capacity market unit that may consist of:
 • one generating Physical Unit with net capacity no less than 2 MW;
 • a group of generating Physical Units with total net capacity no less than 2 MW but no more than 50 MW (maximum net capacity of single Physical Unit in such group must not exceed 10 MW)
 1. demand side response capacity market unit that may consist of:
 • one demand side response Physical Unit with net capacity no less than 2 MW;
 • a group of demand side response Physical Units with total net capacity no less than 2 MW but no more than 50 MW.
5. Who can become a capacity provider? (09.12.2022 r.)

Any entity (person) authorized by the owner of a Physical Unit to dispose of that unit on the basis of Appendix 4.2 to the Capacity Market Rules may become a Capacity Provider.

6. As a PURM user, do I need to have the appropriate power of attorney? (09.12.2022 r.)

No. If you willing to be user in passive way, you do not need to have the power of attorney although any activity requires you to have one unless you are the owner of the Physical Unit. The relevant power of attorney shall be drawn up in the form of Appendix 4.3 to the Capacity Market Rules, available here.

7. Can I be a Capacity Provider for a Physical Unit I own? (09.12.2022 r.)

Yes. There are no restrictions in regard to being a Capacity Provider for owned Physical Units.

8. Is there a limit to the number of Capacity Market Units represented by a given Capacity Provider? (09.12.2022 r.)

No. The Capacity Provider can operate with any number of Capacity Market Units.

9. What is the minimum bid size requirement in the pre-auction? (09.12.2022 r.)

In accordance with the point 5.2.2.4 (3) of Capacity Market Rules, the offered volume of capacity obligation shall be not less than 2MW.

10. What are the obligations of the Capacity Provider? (09.12.2022 r.)

The Capacity Provider is responsible for creating the Capacity Market Unit and representing it in Capacity Market processes. It is also a party to the Capacity Agreement, which means that it is responsible for performing the capacity obligation. It will also receive remuneration for the performance of the capacity obligation and pay penalties in case of non-performance.

11. What is the capacity obligation? (09.12.2022 r.)

The capacity obligation consists of two parts:

 • maintaining readiness to deliver the volume of capacity specified in the capacity agreement to the system by Capacity Market Unit
 • delivering it during the System Stress Event.
12. What does the remuneration for Capacity Provider result from? (09.12.2022 r.)
Capacity Provider receives a remuneration in the amount of capacity obligation times clearing price resulting from capacity auction it occurs.
The value of the net monthly remuneration for the performance of the capacity obligation shall be calculated separately for each capacity market unit in accordance with the formula in point 17.1.4.1 of the Capacity Market Rules.
13. Do I have to choose between participation in Energy/Balancing market and Capacity Market? (09.12.2022 r.)
Energy Market and the Capacity Market are two separate markets. If you have a capacity agreement concluded on Capacity Market there is no obligation to bid on the Energy Market. It depends on your business decision if you participate in both of them.
14. How can I submit offers in the pre-auctions? (09.12.2022 r.)

In order to submit offers in the pre-auction, you will have to create an account in the Register - PURM (here) and submit an application to be assigned with a bidder role in relation to your entity. The bidder role has to be established minimum 1 day before pre-auction. For that purpose you will need to acquire a Power of Attorney. PoA shall be issued on the template Appendix 4.3 (here) and has to be signed by the representants of the Capacity Provider. User manual, which describes the abovementioned processes, can be found here. Moreover, in order to establish an account in PURM and submit applications/offers etc. you will need the qualified electronic signature.

15. How does the secondary market works? (09.12.2022 r.)
In general, the secondary market allows Capacity Providers to mitigate their risk of not being able to fulfil their capacity obligations. Transactions must be reported to the Register not later than 24 hours prior to the commencement of the period they relate to.
There is a minimum volume of traded capacity obligation: 0,001 MW (1 kW) and a minimum duration of traded capacity obligation: 1 hour. Secondary market transactions may regard to hours between 7 a.m. to 10 p.m. during working days as system stress event may occur. Foreign Capacity Market Units are allowed to trade capacity obligations with other foreign Capacity Market Units located in the same transmission system and they are also allowed to transfer capacity obligations on Capacity Market Units located in Polish Power System.
16. What forms of collateral are acceptable regarding foreign units? (09.12.2022 r.)
In accordance with paragraph 3 (8) of the Regulation of the Minister of Energy of September 3, 2018 on financial collateral provided by capacity providers and participants in pre-auctions, foreign participants are required to provide collateral only in cash.
17. In what form do I need to establish the collateral? (07.03.2023 r.)

The collateral, established by foreign capacity providers, can only be provided in cash, by ordinary transfer to the PSE’s bank account.
Transfer details:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
PL56 1240 5918 1111 0000 4913 7468
BIC/SWIFT: PKOPPLPW

The title of the transfer shall specify information about pre-auction which the capacity provider intends to participate in:

 • “Pre-auction Lithuania 2028” – Lithuanian units participating in pre-auction for the main auction for delivery year 2028
 • “Pre-auction Sweden 2028” – Swedish units participating in pre-auction for the main auction for delivery year 2028
 • “Pre-auction Slovakia 2028” – Slovak units participating in pre-auction for the main auction for delivery year 2028

In case of willingness to participate in pre-auctions for the additional auctions, the title of the bank transfer should include :

 • “Pre-auction Lithuania Q12025” – Lithuanian units participating in pre-auction for the additional auction for first the quarter of delivery year 2025
 • “Pre-auction Sweden Q22025” – Swedish units participating in pre-auction for the additional auction for the second quarter of delivery year 2025
 • “Pre-auction Slovakia Q42025” – Slovak units participating in pre-auction for the additional auction for the fourth quarter of delivery year 2025

If the capacity provider wants to participate in the pre-auctions for the main auction and 4 additional auctions (for each quarter), collaterals in five separate transfers with the appropriate titles should be provided.

18. What amount shall be established as a collateral? (09.12.2022 r.)
Pre-auction participant shall establish a collateral in the amount of 43 PLN per each kW of capacity to be offered in the pre-auction.
19. By what date do I need to establish the collateral? (07.03.2023 r.)

The deadline for collateral establishment is 3 days before each pre-auction (for main auction or additional auction).

20. When will the collateral shall be returned to Capacity Provider? (09.12.2022 r.)
After the pre-auction, the established collateral shall be divided into two parts:
• Collateral corresponding to the volume of accepted bids – which shall be returned after the Capacity Market Units established i.e. Capacity Market Unit receives the certificate enabling to participate in the upcoming main auction. This shall happen not later than 4 weeks before the main auction.
• Collateral corresponding to the volume of non-accepted bids – which shall be returned no later than 7 days after the pre-auction.
21. Is it possible that the duration of a system stress event exceeds 1 hour? (09.12.2022 r.)
Single System Stress Event (SSE) lasts one hour but there can be multiple System Stress Events announced on a given day. System Stress Events may occur on working days from 7 a.m. to 10 p.m. so maximum number of SSEs per day is 15.
22. Can energy storage participate in the capacity auction when it is co-located with PV? (09.12.2022 r.)
In such case, if energy storage and PV would be considered as one Physical Unit, there is no possibility to split them for the purpose of capacity market. The de-rating factor applied to such unit would depend on the dominant technology. It shall be defined as a technology with greater net capacity.
For example if net capacity of PV exceeds the net capacity of storage, the de-rating factor for PVs will apply to this unit.
23. Where does PSE publish the de-rating factor values for each technology? (09.12.2022 r.)
De-rating factors for each capacity auction are determined in the Regulation on parameters for the main and additional auctions issued by the Minister relevant for energy. The Regulation shall be issued no later than 18 weeks before the main auction. After the publication, the Regulation will be available on the website (here), along with the previous regulations on parameters.
24. Can foreign units participate in the main and additional auctions? (09.12.2022 r.)
There are no constraints preventing foreign capacity in participating in additional auctions. Each additional auction has its own pre-auction. In order to express a willingness to participate in the additional auction for a given quarter, a bid must be submitted in the pre-auction for that auction, likewise as for the main auctions.
25. Where can I find the final results of the auctions? (09.12.2022 r.)
Historical auction clearing prices can be found on website www.rynekmocy.pl in dedicated tabs, separately for each auction.
26. As a foreign entity, do I have to take part in the general certification? (09.12.2022 r.)
No. The foreign units do not need to participate in the general certification. The accepted pre-auction bid is being replaced by Physical Units in the course of main certification.
27. What information shall be included in the bid submitted in the pre-auction? (09.12.2022 r.)
A bid submitted in a pre-auction shall contain:
• Capacity Provider’s identification data,
• offered volume of capacity obligation (not less than 2 MW),
• price of the capacity obligation (zł/kW/year),
• offer’s CO2 emission factor (CO2 emission factor of each Physical Unit which will replace that offer during the main certification must not exceed that value, for example if the offer is assigned with emission of 500 g/kWh, all Physical Units which will form part of Capacity Market Unit replacing that offer must have an emission factor not exceeding 500 g/kWh),
• information whether the offer is divisible or not,
• account number to which the collateral shall be returned.
28. How to sign documents submitted to the Register? (09.12.2022 r.)
Each document uploaded to the Register, as well as each application submitted via PURM need to be signed using qualified electronic signature.
Qualified electronic signature is an electronic signature that is compliant with EU Regulation No 910/2014 (eIDAS Regulation) for electronic transactions within the internal European market. It enables to verify the authorship of a declaration in electronic data exchange over long periods of time. Qualified electronic signatures can be considered as a digital equivalent to handwritten signatures.
29. In what order are the bids submitted in pre-auction? (09.12.2022 r.)
Bids shall be selected by arranging them from the cheapest to the most expensive one and then by accepting the bids starting from the cheapest until the maximum volume of capacity to be procured in a given pre-auction is reached. Whenever several bids have the same price, they shall be ranked first, according to the consecutive lowest unit carbon dioxide emission factor and then according to the exact time of submission of the bids as recorded in the register.
30. What does the divisibility of the bid involve? (09.12.2022 r.)
If the last bid to be accepted makes the total volume of accepted bids exceed the maximum volume of capacity to be procured in a given pre-auction and this bid is:
• divisible – the bid is accepted in the part corresponding to the difference between the maximum volume of capacity to be procured in a given pre-auction and the sum of the capacity volumes in previously selected bids;
• indivisible – the bid is rejected.
31. How is the unit penalty rate determined, and when will it be published? (03.10.2023 r.)

The unit penalty rate for a given delivery year is calculated by the President of ERO. This value is published on the Public Information Bulletin's website (https://bip.ure.gov.pl/) by December 15th of the preceding year.

 

32. What is the definition of the demonstration? Is it metered generation only or does it include bids submitted in day-ahead and intraday market as well? (03.10.2023 r.)
A demonstration requires physical delivery of capacity to the system and it does not include dayahead and intraday market
33. Can I split a Physical Unit into various bids during the pre-auction? For example, can a 10 MW unit be split into two bids of 5 MW each? (03.10.2023 r.)
No, each bid must correspond to one Capacity Market Unit. Physical Units cannot be split into multiple Capacity Market Units
34. Is it allowed to aggregate generators with the same metering point under one bid? Can units with the same connection point be considered individual bids? (03.10.2023 r.)
A Physical Unit comprises specific technical equipment with associated metering points. Each generator is a separate Physical Unit if it has a distinct generator output circuit. If a metering point is shared by multiple generators, they constitute one Physical Unit. The bid size must be at least 2 MW, and splitting Physical Units is not allowed. 
35. What is the maximum capacity obligation a Capacity Market Unit can accept through secondary market transactions? Is it limited by the derated capacity of the Capacity Market Unit? (03.10.2023 r.)
Yes, the primary limit is the de-rated capacity of the Capacity Market Unit . However, generating Capacity Market Units can be contracted up to its net attainable capacity but for not more than 300 hours in a given delivery year
36. What is the minimum size of the capacity obligation that can be traded in the secondary market? (03.10.2023 r.)
The minimum size of the capacity obligation that can be traded in the secondary market is 1 kW
37. What is the minimum/maximum period (days, weeks, months, years) of the capacity obligation that can be traded in the secondary market? (03.10.2023 r.)
The capacity obligation can be traded for a minimum period of 1 hour and a maximum period of 1 year in the secondary market.
38. Is it possible to trade capacity obligations between generating capacity market unit and demand side response unit in the secondary market? (03.10.2023 r.)
Yes. Transactions in the secondary capacity market require only certification of capacity market units for the same delivery year. Please note that demand side response units must have proven unit status. 
39. What is the period for transactions in the secondary market? (03.10.2023 r.)
Capacity providers can trade capacity obligations up to December of the next year after the conclusion of additional auctions in March of the present year. For example, if conclusion of additional auctions regarding delivery year 2024 takes place 7th April 2023, transactions regarding that delivery period can be made up to the end of December 2024. 
40. How is the capacity agreement concluded after winning the capacity auction? (03.10.2023 r.)
Upon winning the capacity auction, the capacity agreement is concluded automatically in electronic form. Its content constitutes appendix 11.1 to the Capacity Market Rules.
41. What are the subsequent steps for foreign capacity provider after winning capacity auction to fulfill its obligations? (03.10.2023 r.)
After winning the auction, the capacity provider must maintain readiness to provide the specified electrical capacity during the delivery period and deliver it to the transmission system of the Member State directly interconnected to the system during system stress events announced by PSE.
42. When applying for the rightholder/bidder role, should I attach any other documents in addition to appendix 4.3? (03.10.2023 r.)
The register user must also submit an extract from the relevant register confirming the authority of the persons signing the appendix 4.3 to represent the capacity provider.