Instrukcje użytkownika

 

Certyfikacja do aukcji głównej 2018 r.

 

Zalecenia w przedmiocie sporządzenia ekspertyzy w celu wykonania obowiązku określonego w art. 19 ust. 2 pkt 2, art. 19 ust. 3 pkt 4 oraz art. 20 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy w związku z pkt. 7.4.5 regulaminu rynku mocy.

 

 

Rejestr Rynku Mocy - Instrukcje użytkownika

 

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy (Wersja: 1.3)

 


 

Przykłady wypełnionych załączników 4.1 i 4.3 do regulaminu rynku mocy
 

Poniżej przedstawiono przykłady obrazujące najczęstsze przypadki udzielenia pełnomocnictw lub upoważnień na potrzeby certyfikacji ogólnej. Przykłady te nie wyczerpują wszystkich możliwości, w związku z czym należy traktować je wyłącznie jako poglądowe. Informacje uzupełniane przez wnioskodawcę oznaczono kolorem czerwonym.

 

Przykład 1.

Właściciel jednostki fizycznej (podmiot niebędący osobą fizyczną) udziela swojemu pracownikowi (lub innej osobie fizycznej) pełnomocnictwa do składania wniosków o wpis do rejestru (certyfikacja ogólna).

Załącznik 4.3

 

Przykład 2.

Właściciel jednostki fizycznej (podmiot niebędący osobą fizyczną) upoważnia inny podmiot niebędący osobą fizyczną do składania wniosków o wpis do rejestru jednostki fizycznej. W dalszej kolejności podmiot upoważniony udziela pełnomocnictwa w imieniu właściciela swojemu pracownikowi (lub innej osobie fizycznej).

Załącznik 4.1 Załącznik 4.3

 

Przykład 3.

Właściciel jednostki fizycznej będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą udziela swojemu pracownikowi (lub innej osobie fizycznej) pełnomocnictwa do składania wniosków o wpis do rejestru (certyfikacja ogólna).

Załącznik 4.3

 

Przykład 4.

Właściciel jednostki fizycznej będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, upoważnia inny podmiot niebędący osobą fizyczną do składania wniosków o wpis do rejestru jednostki fizycznej. W dalszej kolejności podmiot upoważniony udziela pełnomocnictwa w imieniu właściciela swojemu pracownikowi (lub innej osobie fizycznej).

Załącznik 4.1 Załącznik 4.3

 

Przykład 5.

Właściciel jednostki fizycznej będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, upoważnia inną osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą do składania wniosków o wpis do rejestru jednostki fizycznej i udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do reprezentowania właściciela jednostki fizycznej na potrzeby certyfikacji ogólnej.

Załącznik 4.1