Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

27 stycznia 2022, 14:38

UE zatwierdziła wsparcie dla drugiej fazy projektów synchronizacji państw bałtyckich
W środę 26 stycznia komitet koordynacyjny instrumentu UE Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility, CEF) pozytywnie ocenił i zatwierdził wniosek złożony przez operatorów systemów przesyłowych z krajów bałtyckich i Polski. Komitet przyznał 170 mln euro pomocy finansowej dla szeregu projektów w ramach synchronizacji krajów bałtyckich z obszarem synchronicznym Europy kontynentalnej (CESA). Czterech operatorów...

Więcej...

25 stycznia 2022, 15:16

Informacja OSP nt. tłumaczenia na język polski tekstu dokumentu „Methodology for Identifying Regional Electricity Crisis Scenarios”
Dokument „Methodology for Identifying Regional Electricity Crisis Scenarios”, zatwierdzony decyzją Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) z dnia 6 marca 2020 r. numer 07/2020, został przygotowany w języku angielskim. „Metoda ustalania scenariuszy regionalnego kryzysu elektroenergetycznego”, stanowi jego tłumaczenie na język polski. Metoda opracowana została zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gotowości na...

Więcej...

19 stycznia 2022, 15:59

Zaktualizowane Standardy Techniczne w PSE
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne: Autotransformator jednofazowy 700/700/5 MVA, 410/√3 / 245/√3 / 15,75 kV (nr kodowy: PSE-ST.ATR_1F_400_220_kV_700_MVA) Niniejszy standard stanowi zbiór wymagań technicznych, konstrukcyjnych, eksploatacyjnych oraz dotyczących prób jakie musi spełniać jednofazowy...

Więcej...

17 stycznia 2022, 13:05

Inwestycje PSE na interaktywnej mapie
Polskie Sieci Elektroenergetyczne do 2030 roku rozbudują Krajowy System Elektroenergetyczny o blisko 3 600 km nowych linii 400 kV. Modernizację przejdzie również 1 600 km istniejących linii najwyższych napięć i 44 stacje elektroenergetyczne. PSE z myślą o swoich partnerach społecznych przygotowało interaktywną mapę inwestycji, która ułatwi uzyskanie informacji na ich temat. ...

Więcej...

10 stycznia 2022, 10:09

Ogłoszenie ostatecznych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2026
Działając na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1854), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2026 przeprowadzonej w dniu 16 grudnia 2021 r. Ww. informacja dostępna jest pod adresem https://www.pse.pl/rynek-mocy-dokumenty-powiazane . ...

Więcej...

5 stycznia 2022, 14:46

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE ws. zmiany wymagań regionalnych w CCR Core w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji
Na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 3 i art. 55 Rozporządzenia (UE) 2016/1719 wszyscy operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core (dalej: CCR Core) opracowali zmianę obowiązujących wymagań regionalnych w CCR Core w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji (dalej: Metoda). Na podstawie powyższego, propozycja zmienionej Metody została przekazana do...

Więcej...

4 stycznia 2022, 13:35

Nowe możliwości dla wykonawców inwestycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych
Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, które wykazują co najmniej milion złotych rocznego obrotu, mogą ubiegać się o zawarcie z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowy ramowej o wykonawstwo. Spółka ogłosiła przetarg publiczny nieograniczony, a umowy z wybranymi wykonawcami obejmą lata od 2022 do 2026 r. Umowy ramowe na wykonawstwo prac budowlanych to nowa ścieżka udzielania zamówień proponowana przez PSE....

Więcej...

30 grudnia 2021, 14:56

PSE dokonały waloryzacji cen obowiązków mocowych dla wieloletnich umów mocowych
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej „PSE S.A.”) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”), działając zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy, dokonały waloryzacji cen obowiązków mocowych dla wieloletnich umów mocowych począwszy od 1 stycznia 2022 r. PSE S.A. informują jednocześnie, że do...

Więcej...

28 grudnia 2021, 09:56

OIRE publikuje model danych migracji CSIRE
Przygotowanie danych inicjalnych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu migracji danych i uruchomienia CSIRE. Za dostarczenie danych do migracji odpowiedzialni są uczestnicy rynku, którym działanie to pozwoli: odpowiednio przygotować dane źródłowe, zlokalizować braki danych lub związane z nimi nieprawidłowości, które muszą zostać uzupełnione lub skorygowane, ...

Więcej...

23 grudnia 2021, 12:51

Plan wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii
OIRE opracował Plan wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii umożliwiający uczestnikom rynku energii zaplanowanie działań, do których są zobowiązani, w związku z budową i uruchomieniem CSIRE. Plan wdrożenia CSIRE uwzględnia terminy określone w Ustawie, przedstawia proces opracowania i uzgodnień dokumentów stanowiących podstawy formalne wdrożenia CSIRE oraz proces migracji...

Więcej...

21 grudnia 2021, 10:51

Projekt Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii 5.0 jest już dostępny
Operator Informacji Rynku Energii, którego rolę pełnią PSE S.A., odpowiada za opracowanie i wdrożenie Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii („SWI”). Najnowsza wersja SWI 5.0 została opublikowana. Najnowsze SWI w wersji 5.0 zawierają kompletny opis wszystkich procesów, które będą realizowane za pośrednictwem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii („CSIRE”). Dokumentację zaktualizowano w...

Więcej...

20 grudnia 2021, 08:03

PSE opublikowały wyniki aukcji wstępnej
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”) opublikowały wyniki aukcji wstępnej do aukcji głównej na rok dostaw 2026 dla strefy, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 ustawy. Wyniki dostępne są pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-wstepna .

Więcej...

20 grudnia 2021, 07:54

PSE S.A. opublikowały wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2026
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”), zgodnie z art. 38 ustawy, opublikowały wstępne wyniki aukcji głównej na rok 2026. Wyniki dostępne są pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-glowna-na-rok-dostaw-2026

Więcej...

17 grudnia 2021, 12:55

Szczegółowy harmonogram certyfikacji ogólnej w 2022 r.
Realizując zapisy pkt. 3.1.1 regulaminu rynku mocy, PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji ogólnej organizowanej w 2022 r. Wnioski o wpis do rejestru będzie można składać od 3 do 17 stycznia 2022 r. włącznie. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce „ Certyfikacja ogólna ”.

Więcej...

16 grudnia 2021, 08:51

Aukcja główna na rok 2026 została zakończona
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcja główna na rok dostaw 2026 zakończyła się w rundzie 1. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854) wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia.

Więcej...

16 grudnia 2021, 08:01

Aukcja główna na rok 2026 została rozpoczęta
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcja główna na rok dostaw 2026 rozpoczęła się o godzinie 8:00. Pełny harmonogram aukcji głównej znajduje się pod adresem: https://www.pse.pl/aukcja-glowna-na-rok-dostaw-2026 .

Więcej...

14 grudnia 2021, 11:26

Akademia Mocy PSE – dawka elektryzującej wiedzy dla mazowieckich uczniów
uczniów Jak powstaje prąd elektryczny? Jak dostarczyć energię elektryczną z elektrowni do Twojego domu? Dlaczego potrzebujemy sieci elektroenergetycznych? Dzięki innowacyjnym zajęciom zorganizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne uczniowie klas 7-8 w 24 szkołach na Mazowszu znają już odpowiedzi na te pytania. Najnowszy projekt edukacyjny PSE „Akademia Mocy” pozwolił uczniom poznać w praktyce, co oznaczają podstawowe pojęcia...

Więcej...

14 grudnia 2021, 09:42

Zmiana regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Partnera Biznesowego
Zgodnie z pkt 18 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Partnera Biznesowego obowiązującego od 8 listopada 2021 r. Operator Systemu Przesyłowego (OSP) z 30-dniowym wyprzedzeniem informuje o planowanej zmianie ww. Regulaminu. Nowa treść Regulaminu: została opublikowana na stronie internetowej OSP pod adresem: https://www.pse.pl/portal-partnera-biznesowego/regulamin , zostanie przesłana...

Więcej...

9 grudnia 2021, 15:18

Upoważnienie do pełnienia roli Administratora Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego – dodatkowe wytyczne
ytyczne Upoważnienie do pełnienia roli Administratora Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego – dodatkowe wytyczne Zgodnie z zapisami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Partnera Biznesowego dokument stanowiący Załącznik nr 1 do ww. Regulaminu, tj. Upoważnienie do pełnienia roli Administratora Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego (dalej: „Upoważnienie ABPB”) powinien zostać podpisany...

Więcej...

8 grudnia 2021, 10:24

Przeprowadzono udany test odbudowy litewskiego systemu elektroenergetycznego
4 grudnia PSE i Litgrid, operatorzy systemów przesyłowych Polski i Litwy, przeprowadzili test, którego celem było sprawdzenie możliwości odbudowy systemu litewskiego z wykorzystaniem połączenia LitPol Link oraz nowych autotransformatorów w stacji elektroenergetycznej Alytus. Test symulował sytuację, w której największe litewskie elektrownie są wyłączone, a do ich ponownego uruchomienia wykorzystywana jest...

Więcej...

Strona 1 z 47
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 1 - 20 z 930 rezultatów.