Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

17 maja 2021, 22:11

Wyłączenia bloków w Elektrowni Bełchatów. System pracuje stabilnie
W poniedziałek 17 maja ok. godz. 16.30 doszło do zakłócenia na stacji elektroenergetycznej Rogowiec, należącej do Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wskutek zadziałania automatyki stacyjnej nastąpiło wyłączenie 10 bloków w Elektrowni Bełchatów, należącej do spółki PGE GiEK. Utracono 3640 MW mocy. System został niezwłocznie zbilansowany przez PSE m.in. poprzez uruchomienie generacji w...

Więcej...

14 maja 2021, 14:36

17 czerwca 2021 r. planowane jest uruchomienie Interim Coupling
Planowane uruchomienie Interim Coupling będzie dawało możliwość zawierania transakcji w ramach mechanizmu łączenia rynków dnia następnego (SDAC Interim Coupling) z dostawą od 18 czerwca. Jednocześnie informujemy, że między 31 maja a 7 czerwca 2021 r. prowadzone będą testy dla uczestników rynku, dzięki którym możliwe będzie sprawdzenie działania nowych mechanizmów. Interim Coupling to projekt...

Więcej...

7 maja 2021, 15:17

Aktualizacja strategii monitorowania rynku bilansującego
W dniu 30 kwietnia 2021 r. Biuro Monitorowania Rynku Bilansującego w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. przyjęło nową strategię monitorowania rynku bilansującego w celu identyfikacji podejrzeń Naruszeń REMIT. Kontekst aktualizacji strategii Aktualizacja Strategii jest podyktowana koniecznością dostosowania zasad monitorowania rynku bilansującego do zmian wynikających z...

Więcej...

5 maja 2021, 12:05

Animacja prezentująca najważniejsze informacje o OIRE i CSIRE
W myśl projektu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne Polskie Sieci Elektroenergetyczne są wyznaczone do pełnienia funkcji Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE), który utworzy i będzie nadzorował Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE). W CSIRE będą gromadzone i przetwarzane dane niezbędne między innymi do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, czy też dokonywania rozliczeń za...

Więcej...

30 kwietnia 2021, 12:16

Zmiana regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Partnera Biznesowego
Zgodnie z pkt 15 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Partnera Biznesowego obowiązującego od 18 listopada 2020 r. Operator Systemu Przesyłowego z 30-dniowym wyprzedzeniem informuje o planowanej zmianie ww. Regulaminu. Nowa treść regulaminu została opublikowana na stronie internetowej OSP pod adresem: https://www.pse.pl/portal-partnera-biznesowego/regulamin , oraz zostanie przesłana na adres...

Więcej...

29 kwietnia 2021, 11:10

Rynek mocy w liczbach – rynek wtórny
wtórny Dokumenty do pobrania: Rynek mocy w liczbach – rynek wtórny

Więcej...

27 kwietnia 2021, 09:13

Strategiczna linia 400 kV Kozienice-Miłosna z decyzjami lokalizacyjnymi
Wojewoda Mazowiecki wydał komplet decyzji o ustaleniu lokalizacji linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Miłosna. To strategiczna inwestycja, której realizacja jest kluczowa dla zapewnienia niezawodności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W styczniu 2021 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. otrzymały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnych to kolejny...

Więcej...

26 kwietnia 2021, 18:16

Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych- aktualizacja
Z dniem 28 kwietnia 2021 r. wejdą w życie postanowienia zaktualizowanego dokumentu Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych opracowanego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (kodeks NC RfG), który reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania...

Więcej...

23 kwietnia 2021, 17:09

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej
W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Układy zasilania potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych NN” oraz „Aparatura rozdzielcza SN”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. Standardowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania techniczne dla układów zasilania potrzeb własnych...

Więcej...

20 kwietnia 2021, 14:38

Rynek mocy w liczbach - certyfikacja ogólna 2021
Dokumenty do pobrania: Rynek mocy w liczbach - certyfikacja ogólna 2021 (pdf)

Więcej...

19 kwietnia 2021, 16:01

Publikacja narzędzia umożliwiającego wyznaczenie wielkości wykonania obowiązku mocowego dla jednostek rynku mocy redukcji zapotrzebowania – metoda profilu historycznego
ycznego PSE S.A. opublikowały narzędzie umożliwiające obliczenie wielkości wykonania obowiązku mocowego przez jednostkę rynku mocy redukcji zapotrzebowania z wykorzystaniem danych pomiarowo-rozliczeniowych wszystkich MD/PPE tworzących jej kompletny układ zasilania dla metody profilu historycznego. Plik w formacie .xlsx zawiera następujące sekcje: instrukcję – wskazującą sposób wypełniania poszczególnych arkuszy pliku oraz opisującą obliczane wartości, wprowadzania danych –...

Więcej...

19 kwietnia 2021, 10:05

Ponad 3 miliony złotych przekażą PSE na realizację projektów społecznych w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”
Samorządy i ich jednostki organizacyjne – np. przedszkola, szkoły, biblioteki czy ośrodki pomocy społecznej – oraz organizacje pozarządowe mogą już zgłaszać swoje wnioski w III edycji ogólnopolskiego programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W tym roku nabór zostanie przeprowadzony w trzech turach – wiosennej, letniej i jesiennej. Uczestnicy pierwszej z nich już mogą zgłaszać swoje...

Więcej...

16 kwietnia 2021, 12:05

Szczegółowe informacje o webinarium SDAC na temat wdrożenia Projektu DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling)
Projekt DE-AT-PL-4M MC ma na celu połączenie granic krajów 4M MC z obszarem Multi‑Regional Coupling (MRC) poprzez wprowadzenie przydziału przepustowości na zasadzie implicit w oparciu o wyznaczanie zdolności przesyłowych netto (NTC-based) na sześciu granicach (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT). Uruchomienie projektu planowane jest na 10 czerwca 2021 r. Od tego momentu nastąpi przestawienie na jedną wspólną aukcję na dla...

Więcej...

13 kwietnia 2021, 14:38

Informacja OSP na temat decyzji URE ws. dodatkowych właściwości FCR
Na podstawie art. 118 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (UE) 2017/1485 wszyscy operatorzy systemów przesyłowych (dalej: OSP) z każdego obszaru synchronicznego zostali zobowiązani, w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie Rozporządzenia (UE) 2017/1485, do opracowania wspólnej propozycji dotyczącej dodatkowych właściwości Rezerwy utrzymania częstotliwości (z ang. Frequency containment reserves - FCR), zgodnie z art. 154 ust. 2...

Więcej...

9 kwietnia 2021, 16:31

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa URE ws. zatwierdzenia metody podziału kosztów koordynowanego redysponowania i zakupów przeciwnych regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa
Na podstawie art. 74 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (dalej: „Rozporządzenie (UE) 2015/1222”), operatorzy systemów przesyłowych (dalej: „OSP”) poszczególnych regionów wyznaczania zdolności przesyłowych (dalej: „CCR”), zostali zobowiązani do opracowania wspólnej metody podziału kosztów koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych (dalej: „metoda RCCS”), najpóźniej w terminie...

Więcej...

9 kwietnia 2021, 16:18

Informacja OSP na temat decyzji ACER nr 2/2021 ws. zmiany procedur rezerwowych z art. 44 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222
Na podstawie art. 44 Rozporządzenia (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (dalej: Rozporządzenie (UE) 2015/1222) operatorzy systemów przesyłowych (dalej: OSP) zostali zobowiązani, w terminie szesnastu miesięcy od wejścia w życie Rozporządzenia (UE) 2015/1222, we współpracy ze wszystkimi pozostałymi OSP z regionu wyznaczania zdolności przesyłowych, do opracowania procedur...

Więcej...

6 kwietnia 2021, 17:52

Ogłoszenie ostatecznych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2022
Działając na podstawie art. 39 ust. 3 w zw. z art. 94 ust. 9 pkt 3) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 247 z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ostateczne wyniki aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2022 przeprowadzonych w dniu 16 marca 2021 r. Ww. informacja dostępna jest pod adresem ...

Więcej...

2 kwietnia 2021, 14:29

Lasy Państwowe we współpracy z PSE zamontowały kolejne platformy dla rybołowów
Dzięki porozumieniu zawartemu między Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi oraz Lasami Państwowymi, na słupach linii najwyższych napięć zostały zainstalowane kolejne trzy platformy pod gniazda lęgowe dla rybołowów. Platformy pojawiły się na terenie nadleśnictw Gryfino i Kliniska. Polskie Sieci Energetyczne i Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych od 2018 r. realizują projekt ochrony rybołowa. W ramach...

Więcej...

1 kwietnia 2021, 08:17

PSE podpisały umowy na usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru na okres od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. podpisały 6 umów na świadczenie usługi DSR Interwencyjnej Redukcji Poboru w okresie od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r. Wykonawcy, spółki CMC Poland Sp. z o.o., Enel X Polska Sp. z o.o., Enspirion Sp. z o.o., Lerta S.A., Polenergia Obrót S.A. oraz Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., zostali wybrani w drodze postępowania przetargowego. Interwencyjna Redukcja Poboru to jeden ze środków zaradczych (obok pomocy...

Więcej...

31 marca 2021, 14:13

1 kwietnia 2021 rozpoczyna się proces składania oświadczeń o demonstracji za 1. kwartał roku dostaw 2021
PSE S.A. przypominają, że oświadczenia o wykazaniu zdolności do wykonania obowiązku mocowego (demonstracji) można składać w terminie od 1 do 15 kwietnia 2021 r. do godziny 23:59:59. Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o rynku mocy, po zakończeniu każdego kwartału w roku dostaw, dostawca mocy wykazuje operatorowi zdolność do wykonania obowiązku mocowego w stosunku do każdej z jednostek rynku mocy, która objęta była w danym kwartale...

Więcej...

Strona 5 z 47
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 81 - 100 z 929 rezultatów.