Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

1 marca 2021, 14:25

Szczegółowe harmonogramy aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2022
Realizując zapisy pkt. 9.1.4. regulaminu rynku mocy PSE S.A. opublikowały szczegółowe harmonogramy aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2022. Każdy harmonogram zawiera m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi. Szczegółowe informacje dotyczące opublikowanych harmonogramów znajdują się w zakładkach: „ 1 kwartał 2022 ”, „ 2 kwartał 2022 ”, „...

Więcej...

1 marca 2021, 13:21

Linia 400 kV Mikułowa – Świebodzice z decyzją środowiskową
wiskową Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 26 lutego br. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice na Dolnym Śląsku. Oddanie inwestycji do użytku zaplanowano na 2025 rok. W ocenie RDOŚ, zakładany sposób realizacji projektu i stosowane rozwiązania techniczne wraz z działaniami minimalizującymi określonymi w tej...

Więcej...

26 lutego 2021, 13:44

PSE ogłaszają terminy aukcji głównej na rok dostaw 2026 oraz aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 247, z późn. zm., dalej „ustawa”), realizując zapisy art. 29 ust. 2 ustawy, ogłaszają daty przeprowadzenia: aukcji głównej na rok dostaw 2026 – 16 grudnia 2021 r. aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023 – 17 marca 2022 r. ...

Więcej...

16 lutego 2021, 12:58

Zaktualizowano kolejne standardy techniczne w PSE
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne. „Zasady ochrony od przepięć i koordynacja izolacji linii i stacji elektroenergetycznych PSE S.A.” ( link do pobrania ) Zaktualizowany dokument, obowiązujący w spółce, stanowi zbiór wymagań dot. wyboru sposoby uziemienia punktu neutralnego sieci, doboru i instalowania oraz...

Więcej...

12 lutego 2021, 12:14

Rekord zapotrzebowania na moc
W piątek 12 lutego 2021 r. o godz. 10:45 odnotowano rekordowe, najwyższe w historii zapotrzebowanie KSE na moc - 27 617 MW*. Poprzednie najwyższe zapotrzebowanie na moc odnotowano 18 stycznia 2021 roku. Wyniosło ono wówczas 27 380 MW. Na tak wysokie zapotrzebowanie wpłynęła przede wszystkim niska temperatura powietrza. Bardzo wysokie zapotrzebowanie utrzymywało...

Więcej...

10 lutego 2021, 15:55

Zaktualizowane standardy techniczne w PSE
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne. Linia kablowa do zasilania potrzeb własnych ( link do pobrania ) Zaktualizowany dokument, obowiązujący w spółce, obejmuje wymagania techniczne dla linii kablowej SN stosowaną do połączenia podstawowego oraz rezerwowego źródła zasilania dla układów zasilania potrzeb własnych...

Więcej...

10 lutego 2021, 10:22

Udane uruchomienie polskiego MNA dla rynków dnia następnego
9 lutego 2021 r. uruchomiono aukcje w ramach procesu jednolitego łączenia rynków dnia następnego z udziałem wielu Nominowanych Operatorów Rynku Energii (NEMO) w Polsce, tzw. Multi-NEMO Arrangements (MNA). Celem jednolitego łączenia rynków dnia następnego - Single Day-Ahead Coupling (SDAC) jest stworzenie jednego ogólnoeuropejskiego międzystrefowego rynku energii elektrycznej dnia następnego....

Więcej...

5 lutego 2021, 09:28

Interwencyjna Redukcja Poboru - 6 chętnych do świadczenia nowej usługi DSR
4 lutego 2020 r. otwarto oferty w postępowaniu na Interwencyjną ofertową redukcję poboru mocy przez odbiorców (Interwencyjna Redukcja Poboru). Oferty przedstawiło łącznie sześciu potencjalnych Wykonawców: Polenergia Obrót S.A., Enel X Polska Sp. z o.o., Enspirion Sp. z o.o., Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., CMC Poland Sp. z o.o. oraz Lerta SA. Udział w postępowaniu mogły wziąć podmioty, które posiadają...

Więcej...

4 lutego 2021, 09:28

Najdłuższa linia 400 kV na Dolnym Śląsku gotowa
Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchomiły 155-kilometrowy ciąg liniowy o napięciu 400 kV, który połączył stacje elektroenergetyczne Mikułowa przy zachodniej granicy kraju i Pasikurowice niedaleko Wrocławia. Koszt inwestycji to pół miliarda złotych. Dzięki połączeniu dwóch odcinków nowobudowanych linii 400 kV relacji Mikułowa – Czarna i Czarna – Pasikurowice ...

Więcej...

3 lutego 2021, 09:57

Rozpoczęły się badania dna morskiego pod kabel Harmony Link
Rozpoczęły się badania dna Morza Bałtyckiego w ramach budowy Harmony Link, nowego połączenia morskiego między Polską a Litwą. Projekt jest realizowany przez PSE i Litgrid, operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej w Polsce i na Litwie. Harmony Link to jedna z największych inwestycji w infrastrukturę przesyłową w naszej części Europy. Za przeprowadzenie badania planowanej trasy...

Więcej...

29 stycznia 2021, 16:03

Publikacja instrukcji dotyczącej wynagrodzeń z tytułu wykonania obowiązku mocowego
PSE S.A. opublikowały dokument pn.: "Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Proces rozliczeń rynku mocy – wynagrodzenia". Instrukcja przedstawia proces wypłaty wynagrodzenia, w tym w szczególności sposób przekazywania do OSP informacji dotyczącej środków otrzymanych w ramach systemów wsparcia innych niż rynek mocy oraz wystawienia faktury na podstawie informacji zawierającej wartość...

Więcej...

29 stycznia 2021, 10:30

9 lutego na rynku dnia następnego zacznie działać mechanizm Multi-NEMO
Zakończyły się testy rozwiązań technicznych wdrażających mechanizm Multi-NEMO na rynku dnia następnego, umożliwiający operacyjny udział wielu giełd w rynku energii elektrycznej. Trwają ostatnie ustalenia między zaangażowanymi podmiotami, w związku z czym mechanizm zacznie działać 9 lutego 2021 roku. Komunikat w tej sprawie jest dostępny tutaj (jęz. ang.).

Więcej...

28 stycznia 2021, 13:49

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Testy SAT dla urządzeń i układów zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.”
W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Testy SAT dla urządzeń i układów zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych podmiotów o zgłaszanie uwag do przedmiotowego dokumentu. Standardowa Specyfikacja Techniczna zawiera zakres i wymagania dotyczące przeprowadzania testów SAT (Substation Acceptance Test) na stacjach elektroenergetycznych oraz szablony programów testów SAT dla różnych układów...

Więcej...

27 stycznia 2021, 14:07

Informacja dotycząca stawki kary za niewykonanie obowiązku mocowego w roku dostaw 2021
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że zgodnie z §16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym (dalej: Rozporządzenie), stawka kary za niewykonanie obowiązku mocowego obowiązująca w 2021 roku wynosi 4263,47 zł/MWh . Stawka została obliczona na podstawie danych...

Więcej...

27 stycznia 2021, 13:44

Strategiczna linia 400 kV relacji Kozienice - Miłosna z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Miłosna. Inwestycja jest realizowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Decyzja RDOŚ potwierdza, że PSE realizują inwestycję zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z dbałością o poszanowanie zasobów naturalnych. Na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu...

Więcej...

26 stycznia 2021, 08:03

Podział obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej 8 stycznia 2021 r. – aktualizacja
lizacja 8 stycznia 2021 roku o godz. 14.05 czasu środkowoeuropejskiego obszar synchroniczny Europy kontynentalnej podzielił się na dwie części. Było to spowodowane serią następujących po sobie wyłączeń elementów systemu przesyłowego, które wystąpiły w bardzo krótkim czasie. Stowarzyszenie europejskich operatorów systemów przesyłowych ENTSO-E, którego członkiem są PSE, opublikowało aktualizację informacji na temat wydarzeń z 8 stycznia. ...

Więcej...

25 stycznia 2021, 15:03

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Lokalizacja układów pomiarowych energii elektrycznej w obiektach elektroenergetycznych PSE S.A.”
W związku z opracowaniem Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Lokalizacja układów pomiarowych energii elektrycznej w obiektach elektroenergetycznych PSE S.A.”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. Standardowa Specyfikacja Techniczna określa zasady opomiarowania stacji elektroenergetycznych NN/110 kV i NN/SN, których właścicielem lub współwłaścicielem jest OSP oraz możliwości odczytu i udostępniania danych...

Więcej...

25 stycznia 2021, 10:31

Opiniowanie opracowania pn.: „Guideline of technical requirements for offshore transformer substation”
W związku z opracowywaniem przez PSE S.A. dokumentu pn.: „Guideline of technical requirements for offshore transformer substation”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego opracowania. W ww. dokumencie określone zostały szczegółowe wymagania techniczne, stawiane przez PSE S.A., dla morskich stacji (platform) transformatorowych. Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod...

Więcej...

18 stycznia 2021, 18:50

Rekord zapotrzebowania na moc
W poniedziałek 18 stycznia 2021 r. o godz. 10:45 odnotowano rekordowe, najwyższe w historii zapotrzebowanie KSE na moc - 27 380 MW. Poprzednie najwyższe zapotrzebowanie na moc odnotowano 10 grudnia 2020 roku. Wyniosło ono wówczas 26 817 MW. Na tak wysokie zapotrzebowanie wpłynęła przede wszystkim niska temperatura powietrza, przekraczająca na niektórych...

Więcej...

15 stycznia 2021, 18:21

Podział obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej 8 stycznia 2021 – aktualizacja
lizacja 8 stycznia 2021 roku o godz. 14.05 czasu środkowoeuropejskiego system synchroniczny Europy kontynentalnej podzielił się na dwie części. Było to spowodowane serią następujących po sobie wyłączeń elementów systemu przesyłowego, które wystąpiły w bardzo krótkim czasie. Publikujemy tłumaczenie komunikatu ENTSO-E na ten temat. Linię podziału systemu zaznaczono na mapie: Tuż po 14.05 częstotliwość w...

Więcej...

Strona 5 z 45
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 81 - 100 z 891 rezultatów.