Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

12 marca 2021, 11:37

Publikacja zmienionej metody z art. 40 ust. 5 SO GL –Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE
chu KSE Zgodnie z art. 40 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej: SO GL ), PSE S.A. jako operator sytemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej: OSP ) są zobowiązane do określenia w porozumieniu z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (dalej: OSD ) i znaczącymi użytkownikami sieci (dalej: SGU ), możliwości...

Więcej...

11 marca 2021, 15:58

Publikacja narzędzia umożliwiającego obliczenie wielkości mocy dostarczonej do systemu
PSE S.A. opublikowały narzędzie umożliwiające obliczenie wielkości mocy dostarczonej do systemu przez jednostkę fizyczną z wykorzystaniem danych pomiarowo-rozliczeniowych wszystkich MD/PPE tworzących jej kompletny układ zasilania. Plik w formacie .xlsx zawiera następujące sekcje: instrukcję - wskazującą sposób wypełniania danymi pomiarowymi poszczególnych arkuszy pliku, cześć obliczeniową –...

Więcej...

9 marca 2021, 16:57

Materiały ze spotkania informacyjnego dotyczącego II etapu reformy rynku bilansującego
9 marca br. odbyło się spotkanie inicjujące prace nad II etapem reformy rynku bilansującego zorganizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Niżej przekazujemy link do zapisu spotkania oraz prezentację ze spotkania. Spotkanie poprowadzili: Paweł Pikus , Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Andrzej Midera , Dyrektor...

Więcej...

9 marca 2021, 13:14

Publikacja instrukcji dotyczących okresów zagrożenia, testowych okresów zagrożenia oraz raportów danych pomiarowych
PSE S.A. opublikowały następujące dokumenty: Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Wykonanie obowiązku mocowego – okres zagrożenia (Wersja: 1.0) Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Wykonanie obowiązku mocowego – testowe okresy zagrożenia (Wersja: 1.0) Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Raporty danych pomiarowych (Wersja: 1.0) Instrukcje przedstawiają...

Więcej...

8 marca 2021, 17:42

Opiniowanie opracowania pn.: „technical requirements for substation equipment for power evacuation from offshore wind farms”
W związku z opracowywaniem przez PSE S.A. dokumentu pn.: „technical requirements for substation equipment for power evacuation from offshore wind farms”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego opracowania. W ww. dokumencie określone zostały szczegółowe wymagania techniczne, stawiane przez PSE S.A., urządzeniom służącym do przesyłu energii elektrycznej (offshore i onshore), instalowanym w układach...

Więcej...

5 marca 2021, 13:56

Informacja OSP dotycząca decyzji Prezesa URE zatwierdzającej wniosek o utworzenie regionalnych centrów koordynacyjnych
W dniu 14 czerwca 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (dalej: Rozporządzenie 2019/943). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943&from=PL Na podstawie art. 35 ust. 1 Rozporządzenia 2019/943 operatorzy systemów przesyłowych...

Więcej...

5 marca 2021, 12:36

KSE pracuje stabilnie i nie obowiązują ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wyznaczone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”), w związku z licznymi zapytaniami ze strony Klientów innogy Operator Sp. z o.o. dotyczącymi wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz obowiązujących stopniach zasilania, wyjaśniają że: Krajowy System Elektroenergetyczny pracuje...

Więcej...

3 marca 2021, 11:26

Spotkanie informacyjne dotyczące II etapu reformy rynku bilansującego
Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące II etapu reformy rynku bilansującego. Spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym 9 marca 2021 r., w godzinach od 11:00 do 13:00. Zgłoszenia udziału należy dokonywać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem spotkaniem informacyjnym oraz...

Więcej...

2 marca 2021, 09:28

Przetarg na zakup usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru został rozstrzygnięty
PSE S.A. 1 marca 2021 r. podjęły decyzję o przyjęciu wszystkich poprawnie złożonych ofert w postępowaniu na zakup usługi Interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorców (Interwencyjna Redukcja Poboru). Usługa Interwencyjnej Redukcji Poboru będzie świadczona w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., przez 6 wykonawców: CMC Poland Sp. z o.o., Lerta S.A., Enel X Polska Sp. z o.o.,...

Więcej...

1 marca 2021, 14:25

Szczegółowe harmonogramy aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2022
Realizując zapisy pkt. 9.1.4. regulaminu rynku mocy PSE S.A. opublikowały szczegółowe harmonogramy aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2022. Każdy harmonogram zawiera m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi. Szczegółowe informacje dotyczące opublikowanych harmonogramów znajdują się w zakładkach: „ 1 kwartał 2022 ”, „ 2 kwartał 2022 ”, „...

Więcej...

1 marca 2021, 13:21

Linia 400 kV Mikułowa – Świebodzice z decyzją środowiskową
wiskową Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 26 lutego br. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice na Dolnym Śląsku. Oddanie inwestycji do użytku zaplanowano na 2025 rok. W ocenie RDOŚ, zakładany sposób realizacji projektu i stosowane rozwiązania techniczne wraz z działaniami minimalizującymi określonymi w tej...

Więcej...

26 lutego 2021, 13:44

PSE ogłaszają terminy aukcji głównej na rok dostaw 2026 oraz aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 247, z późn. zm., dalej „ustawa”), realizując zapisy art. 29 ust. 2 ustawy, ogłaszają daty przeprowadzenia: aukcji głównej na rok dostaw 2026 – 16 grudnia 2021 r. aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023 – 17 marca 2022 r. ...

Więcej...

16 lutego 2021, 12:58

Zaktualizowano kolejne standardy techniczne w PSE
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne. „Zasady ochrony od przepięć i koordynacja izolacji linii i stacji elektroenergetycznych PSE S.A.” ( link do pobrania ) Zaktualizowany dokument, obowiązujący w spółce, stanowi zbiór wymagań dot. wyboru sposoby uziemienia punktu neutralnego sieci, doboru i instalowania oraz...

Więcej...

12 lutego 2021, 12:14

Rekord zapotrzebowania na moc
W piątek 12 lutego 2021 r. o godz. 10:45 odnotowano rekordowe, najwyższe w historii zapotrzebowanie KSE na moc - 27 617 MW*. Poprzednie najwyższe zapotrzebowanie na moc odnotowano 18 stycznia 2021 roku. Wyniosło ono wówczas 27 380 MW. Na tak wysokie zapotrzebowanie wpłynęła przede wszystkim niska temperatura powietrza. Bardzo wysokie zapotrzebowanie utrzymywało...

Więcej...

10 lutego 2021, 15:55

Zaktualizowane standardy techniczne w PSE
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne. Linia kablowa do zasilania potrzeb własnych ( link do pobrania ) Zaktualizowany dokument, obowiązujący w spółce, obejmuje wymagania techniczne dla linii kablowej SN stosowaną do połączenia podstawowego oraz rezerwowego źródła zasilania dla układów zasilania potrzeb własnych...

Więcej...

10 lutego 2021, 10:22

Udane uruchomienie polskiego MNA dla rynków dnia następnego
9 lutego 2021 r. uruchomiono aukcje w ramach procesu jednolitego łączenia rynków dnia następnego z udziałem wielu Nominowanych Operatorów Rynku Energii (NEMO) w Polsce, tzw. Multi-NEMO Arrangements (MNA). Celem jednolitego łączenia rynków dnia następnego - Single Day-Ahead Coupling (SDAC) jest stworzenie jednego ogólnoeuropejskiego międzystrefowego rynku energii elektrycznej dnia następnego....

Więcej...

5 lutego 2021, 09:28

Interwencyjna Redukcja Poboru - 6 chętnych do świadczenia nowej usługi DSR
4 lutego 2020 r. otwarto oferty w postępowaniu na Interwencyjną ofertową redukcję poboru mocy przez odbiorców (Interwencyjna Redukcja Poboru). Oferty przedstawiło łącznie sześciu potencjalnych Wykonawców: Polenergia Obrót S.A., Enel X Polska Sp. z o.o., Enspirion Sp. z o.o., Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., CMC Poland Sp. z o.o. oraz Lerta SA. Udział w postępowaniu mogły wziąć podmioty, które posiadają...

Więcej...

4 lutego 2021, 09:28

Najdłuższa linia 400 kV na Dolnym Śląsku gotowa
Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchomiły 155-kilometrowy ciąg liniowy o napięciu 400 kV, który połączył stacje elektroenergetyczne Mikułowa przy zachodniej granicy kraju i Pasikurowice niedaleko Wrocławia. Koszt inwestycji to pół miliarda złotych. Dzięki połączeniu dwóch odcinków nowobudowanych linii 400 kV relacji Mikułowa – Czarna i Czarna – Pasikurowice ...

Więcej...

3 lutego 2021, 09:57

Rozpoczęły się badania dna morskiego pod kabel Harmony Link
Rozpoczęły się badania dna Morza Bałtyckiego w ramach budowy Harmony Link, nowego połączenia morskiego między Polską a Litwą. Projekt jest realizowany przez PSE i Litgrid, operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej w Polsce i na Litwie. Harmony Link to jedna z największych inwestycji w infrastrukturę przesyłową w naszej części Europy. Za przeprowadzenie badania planowanej trasy...

Więcej...

29 stycznia 2021, 16:03

Publikacja instrukcji dotyczącej wynagrodzeń z tytułu wykonania obowiązku mocowego
PSE S.A. opublikowały dokument pn.: "Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Proces rozliczeń rynku mocy – wynagrodzenia". Instrukcja przedstawia proces wypłaty wynagrodzenia, w tym w szczególności sposób przekazywania do OSP informacji dotyczącej środków otrzymanych w ramach systemów wsparcia innych niż rynek mocy oraz wystawienia faktury na podstawie informacji zawierającej wartość...

Więcej...

Strona 3 z 43
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 41 - 60 z 860 rezultatów.