Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

15 stycznia 2018, 13:15

Publiczne konsultacje opracowanej przez wszystkich OSP propozycji ram wdrażania europejskiej platformy dla procesu kompensowania niezbilansowań
Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) rozpoczęli konsultacje publiczne propozycji dotyczącej ram wdrażania europejskiej platformy dla procesu kompensowania niezbilansowań, zgodnie z art. 22 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 2 oraz art. 5 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (GLEB). Zakończenie konsultacji nastąpi w dniu 15 marca br. Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie niezbędne...

Więcej...

15 stycznia 2018, 12:14

PSE zwiększa bezpieczeństwo energetyczne centralnej i północnej Polski
15 stycznia 2018 r. w Kozienicach odbyła się uroczystość oddania do użytku nowo wybudowanej linii przesyłowej 400 kV relacji Kozienice – Siedlce Ujrzanów oraz dwóch stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć rozbudowanych w celu wyprowadzenia mocy z nowego, 1075-megawatowego bloku Elektrowni Kozienice. Inwestycje, zrealizowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, mają zapewnić bezpieczne dostawy energii...

Więcej...

10 stycznia 2018, 11:46

Kolejny krok w rozwoju usług DSR w Polsce: II Edycja Programów IP-DSR na okres 1 lipca 2018 r. - 30 czerwca 2019 r.
PSE S.A. uruchomiły postępowania publiczne sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi DSR w podziale na: Program Gwarantowany: Pakiet letni na okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. i od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. – wolumen mocy gwarantowanej 500 MW Pakiet zimowy na okres od 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r. - wolumen mocy gwarantowanej 500 MW 2. Program...

Więcej...

8 stycznia 2018, 15:10

Warsztaty dla interesariuszy w sprawie metody analizy kosztów i korzyści dot. czasu dostawy FCR w trakcie stanu alarmowego dla jednostek lub grup jednostek z ograniczonymi magazynami energii
Informujemy, że 15 stycznia 2018 r. w siedzibie ENTSO-E w Brukseli odbędą się warsztaty dla interesariuszy w sprawie metody analizy kosztów i korzyści (ang. Cost-Benefit Analysis), o której mowa w art. 156 ust. 11 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SO GL). Zgodnie z ww. art. SO GL - OSP obszaru synchronicznego Europy Kontynentalnej i nordyckiego obszaru synchronicznego proponują założenia i metodę dotyczące...

Więcej...

29 grudnia 2017, 18:23

Unijne dofinansowanie dla PSE na budowę ważnych dla bezpiecznej pracy KSE linii przesyłowych
29 grudnia 2017 r., z udziałem Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii, Piotra Naimskiego, Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Jerzego Kwiecińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Tadeusza Skobla, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii oraz Jarosława Brysiewicza i Jakuba Kozery – Wiceprezesów Polskich Sieci Elektroenergetycznych, odbyła się uroczystość podpisania dwóch umów na...

Więcej...

28 grudnia 2017, 15:57

Przedstawiciele PSE na Środkowoeuropejskim Dniu Energii w Brukseli
Zrównoważona transformacja energetyczna i inteligentne wykorzystanie zasobów energetycznych sprzyjające budowaniu konkurencyjności regionu tematami Środkowoeuropejskiego Dnia Energii, które odbyło się 11 grudnia br. w Brukseli. Wydarzenie, w którym udział wzięło ponad 100 przedstawicieli firm, z jedenastu krajów regionu zorganizowano po raz drugi. Jego głównymi organizatorami są: Stowarzyszenie...

Więcej...

27 grudnia 2017, 13:25

Warsztaty wprowadzające w tematykę wybranych projektów badawczych prowadzonych przez PSE S.A.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE S.A. wraz z Narodowym Centrum Analiz Energetycznych (NCAE) zapraszają na warsztaty wprowadzające w tematykę wybranych projektów PSE S.A. Warsztaty są elementem szerszej inicjatywy nastawionej na tworzenie ekosystemu innowacji, którego jednym z celów jest budowanie skutecznych kanałów komunikacji pomiędzy nauką i przemysłem. W ramach warsztatów zostanie przedstawiony pilotażowy program...

Więcej...

22 grudnia 2017, 14:28

Zaproszenie na drugie spotkanie informacyjne dotyczące wdrażania rozporządzeń Komisji Europejskiej ustanawiających Kodeksy Sieci i Wytyczne w obszarze energii elektrycznej
PSE S.A. zapraszają do udziału w drugim spotkaniu informacyjnym dotyczącym wdrażania Kodeksów Sieci i Wytycznych, będących Rozporządzeniami Komisji Europejskiej, mającymi na celu budowę jednolitego rynku energii elektrycznej w UE, poprzez harmonizację rynków i zasad funkcjonowania krajowych systemów elektroenergetycznych. W trakcie spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z aktualnym stanem prac nad wdrażaniem Kodeksów Sieci i Wytycznych w zakresie: Funkcjonowania rynku (obszar rynkowy). ...

Więcej...

22 grudnia 2017, 14:05

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 13 grudnia 2017 r. znak DRR.WRE.7128.21.2017.ŁW, zatwierdzającej metodę przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia wymaganych do ustanowienia wspólnego modelu sieci dla długoterminowych przedziałów czasowych (metoda GLDP)
W dniu 17 października 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (Dalej: Rozporządzenie 2016/1719). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1719&qid=1474980484856&from=PL . Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia 2015/1222 wszyscy OSP zostali wspólnie zobowiązani do przygotowania propozycji dotyczącej ustanowienia jednolitej metody dostarczania danych dotyczących wytwarzania i...

Więcej...

22 grudnia 2017, 12:55

PSE Laureatem Programu Dobry Pracodawca 2017!
Kapituła X - Jubileuszowego Ogólnopolskiego Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności, działająca pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, jednogłośnie przyznała Polskim Sieciom Elektroenergetycznym tytuł Laureata Programu Dobry Pracodawca 2017. Celem konkursu jest nagradzanie profesjonalnej polityki wobec pracowników, a także ponadstandardowych świadczeń i dbałości o...

Więcej...

21 grudnia 2017, 15:04

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 13 grudnia 2017 r. znak DRR.WRE.7128.1.2017.LK., zatwierdzającej procedury rezerwowe w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR) Hansa (procedury rezerwowe w CCR Hansa)
W dniu 14 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dalej: Rozporządzenie 2015/1222). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32015R1222 Na podstawie art. 44 ust. 1 Rozporządzenia 2015/1222 każdy OSP, we współpracy ze wszystkimi pozostałymi OSP z regionu wyznaczania zdolności przesyłowych, został zobowiązany...

Więcej...

21 grudnia 2017, 14:19

Nowy zintegrowany raport PSE – W trosce o bezpieczeństwo przyszłych pokoleń
pokoleń Opublikowany zintegrowany raport roczny za 2016 rok stanowi kompendium wiedzy o spółce, a przede wszystkim ukazuje jej znaczący wpływ na otoczenie. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), jako operator systemu przesyłowego, odpowiadają za bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów Polski, co wpływa na rozwój gospodarczy i społeczny naszego kraju. Raport w transparentny sposób przedstawia nową strategię...

Więcej...

20 grudnia 2017, 17:22

Andrzej Kaczmarek, Dyrektor Zarządzający CJI PSE oraz eksperci PSE w Polskim Komitecie Wielkich Sieci Elektrycznych
6 grudnia 2017 roku, Andrzej Kaczmarek, Dyrektor Zarządzający Centralną Jednostką Inwestycyjną PSE został powołany do Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych. Andrzej Kaczmarek jest Dyrektorem Zarządzającym Centralną Jednostką Inwestycyjną w PSE S.A. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie samorządu gospodarczego, dyplomacji, administracji publicznej oraz biznesu. Uprzednio Wiceprezes PAIZ, Radca Ambasady RP...

Więcej...

7 grudnia 2017, 16:17

XIII edycja konferencji POWER RING 2017 - 8 grudnia 2017 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
prof. Leszek Jesień - Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej PSE S.A. i Przewodniczący Central Europe Energy Partners, weźmie udział sesji „Polska energetyka po zmianach systemu ETS i Pakietu Zimowego”  Konferencja organizowana jest przez Procesy Inwestycyjne i Stowarzyszenie na rzecz Efektywności ETA. Główne tematy będą dotyczyć polskiego miksu energetycznego, kształtu rynku energii i rynku mocy w świetle regulacji Pakietu Zimowego,...

Więcej...

4 grudnia 2017, 15:35

Komunikat w sprawie opublikowania Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania
W dniu 28 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: „EB GL”, od angielskiej nazwy kodeksu – Electricity Balancing Guideline). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&from=EN Wytyczne EB GL stanowią jeden z aktów z grupy wytycznych i...

Więcej...

30 listopada 2017, 16:52

Publiczne konsultacje propozycji dotyczącej określania bloków regulacyjnych mocy i częstotliwości (bloków LFC - ang. load frequency control) zgodnie z art. 141 ust. 2 Wytycznych SO GL
Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) zrzeszeni w ENTSO-E rozpoczęli konsultacje publiczne propozycji dokumentów dotyczących określania bloków LFC w poszczególnych obszarach synchronicznych Europy Kontynentalnej, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Północnej Irlandii, zgodnie z art. 141 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Wytyczne SO GL). Zakończenie konsultacji nastąpi w dniu 29 grudnia br. ...

Więcej...

28 listopada 2017, 19:35

Projekt PICASSO – konsultacje wariantów rozwiązań dot. europejskiej platformy do aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR)
(aFRR) Projekt PICASSO (ang. The Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration and Stable System Operation) jest inicjatywą wynikającą z Wytycznych dotyczących bilansowania energii elektrycznej (ang. Guideline on Electricity Balancing), opublikowanych w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 28 listopada 2017 r. Wytyczne wejdą w życie w dniu 18 grudnia 2017 r. Inicjatywa ma na celu zaprojektowanie i wdrożenie europejskiej platformy do...

Więcej...

28 listopada 2017, 19:07

Komunikat w sprawie opublikowania Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych
W dniu 28 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (dalej: „NC ER”, od angielskiej nazwy kodeksu - network code on electricity emergency and restoration). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.312.01.0054.01.POL&toc=OJ:L:2017:312:TOC Kodeks NC ER...

Więcej...

24 listopada 2017, 15:13

Stanowiska PSE S.A. w sprawie najważniejszych propozycji Komisji Europejskiej zawarte w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”
Podsumowanie stanowiska Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie propozycji modelu rynku energii elektrycznej, zawartej w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” W opinii PSE do zachowania bezpieczeństwa i pewności dostaw energii oraz zapewnienia efektywności rynku energii elektrycznej niezbędne jest wprowadzenie w szczególności następujących zmian: Zastąpienia obecnej strefowej reprezentacji rynku (zonal market) reprezentacją węzłową...

Więcej...

24 listopada 2017, 13:02

Międzynarodowe organizacje doceniają ekspertów PSE!
Grzegorz Bojar, dyrektor Departamentu Teleinformatyki PSE został członkiem Komitetu ds. Cyfryzacji – Digital committee, w międzynarodowej organizacji zrzeszającej europejskich operatorów sieci przesyłowych ENTSO-E. 23 listopada 2017 r. Zarząd ENTSO-E zatwierdził nominacje przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz siedmiu członków Komitetu ds. cyfryzacji ENTSO-E - Digital...

Więcej...

Strona 11 z 32
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 201 - 220 z 628 rezultatów.