Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

29 stycznia 2021, 10:30

9 lutego na rynku dnia następnego zacznie działać mechanizm Multi-NEMO
Zakończyły się testy rozwiązań technicznych wdrażających mechanizm Multi-NEMO na rynku dnia następnego, umożliwiający operacyjny udział wielu giełd w rynku energii elektrycznej. Trwają ostatnie ustalenia między zaangażowanymi podmiotami, w związku z czym mechanizm zacznie działać 9 lutego 2021 roku. Komunikat w tej sprawie jest dostępny tutaj (jęz. ang.).

Więcej...

28 stycznia 2021, 13:49

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Testy SAT dla urządzeń i układów zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.”
W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Testy SAT dla urządzeń i układów zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych podmiotów o zgłaszanie uwag do przedmiotowego dokumentu. Standardowa Specyfikacja Techniczna zawiera zakres i wymagania dotyczące przeprowadzania testów SAT (Substation Acceptance Test) na stacjach elektroenergetycznych oraz szablony programów testów SAT dla różnych układów...

Więcej...

27 stycznia 2021, 14:07

Informacja dotycząca stawki kary za niewykonanie obowiązku mocowego w roku dostaw 2021
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że zgodnie z §16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym (dalej: Rozporządzenie), stawka kary za niewykonanie obowiązku mocowego obowiązująca w 2021 roku wynosi 4263,47 zł/MWh . Stawka została obliczona na podstawie danych...

Więcej...

27 stycznia 2021, 13:44

Strategiczna linia 400 kV relacji Kozienice - Miłosna z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Miłosna. Inwestycja jest realizowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Decyzja RDOŚ potwierdza, że PSE realizują inwestycję zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z dbałością o poszanowanie zasobów naturalnych. Na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu...

Więcej...

26 stycznia 2021, 08:03

Podział obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej 8 stycznia 2021 r. – aktualizacja
lizacja 8 stycznia 2021 roku o godz. 14.05 czasu środkowoeuropejskiego obszar synchroniczny Europy kontynentalnej podzielił się na dwie części. Było to spowodowane serią następujących po sobie wyłączeń elementów systemu przesyłowego, które wystąpiły w bardzo krótkim czasie. Stowarzyszenie europejskich operatorów systemów przesyłowych ENTSO-E, którego członkiem są PSE, opublikowało aktualizację informacji na temat wydarzeń z 8 stycznia. ...

Więcej...

25 stycznia 2021, 15:03

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Lokalizacja układów pomiarowych energii elektrycznej w obiektach elektroenergetycznych PSE S.A.”
W związku z opracowaniem Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Lokalizacja układów pomiarowych energii elektrycznej w obiektach elektroenergetycznych PSE S.A.”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. Standardowa Specyfikacja Techniczna określa zasady opomiarowania stacji elektroenergetycznych NN/110 kV i NN/SN, których właścicielem lub współwłaścicielem jest OSP oraz możliwości odczytu i udostępniania danych...

Więcej...

25 stycznia 2021, 10:31

Opiniowanie opracowania pn.: „Guideline of technical requirements for offshore transformer substation”
W związku z opracowywaniem przez PSE S.A. dokumentu pn.: „Guideline of technical requirements for offshore transformer substation”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego opracowania. W ww. dokumencie określone zostały szczegółowe wymagania techniczne, stawiane przez PSE S.A., dla morskich stacji (platform) transformatorowych. Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod...

Więcej...

18 stycznia 2021, 18:50

Rekord zapotrzebowania na moc
W poniedziałek 18 stycznia 2021 r. o godz. 10:45 odnotowano rekordowe, najwyższe w historii zapotrzebowanie KSE na moc - 27 380 MW. Poprzednie najwyższe zapotrzebowanie na moc odnotowano 10 grudnia 2020 roku. Wyniosło ono wówczas 26 817 MW. Na tak wysokie zapotrzebowanie wpłynęła przede wszystkim niska temperatura powietrza, przekraczająca na niektórych...

Więcej...

15 stycznia 2021, 18:21

Podział obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej 8 stycznia 2021 – aktualizacja
lizacja 8 stycznia 2021 roku o godz. 14.05 czasu środkowoeuropejskiego system synchroniczny Europy kontynentalnej podzielił się na dwie części. Było to spowodowane serią następujących po sobie wyłączeń elementów systemu przesyłowego, które wystąpiły w bardzo krótkim czasie. Publikujemy tłumaczenie komunikatu ENTSO-E na ten temat. Linię podziału systemu zaznaczono na mapie: Tuż po 14.05 częstotliwość w...

Więcej...

14 stycznia 2021, 13:47

Kluczowa inwestycja PSE na Dolnym Śląsku ukończona
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zakończyły rozbudowę stacji elektroenergetycznej Mikułowa niedaleko Zgorzelca. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie m.in. wyprowadzenie mocy z nowego bloku Elektrowni Turów. Na stacji zainstalowano nowoczesną aparaturę elektroenergetyczną m.in. komplet wyłączników, dwa komplety przekładników prądowych i napięciowych wraz z ogranicznikami przepięć...

Więcej...

12 stycznia 2021, 14:45

Informacja dotycząca pełnomocnictw przedkładanych w ramach procesów rynku mocy
Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmian Regulaminu rynku mocy (dalej: „Regulamin”) określonych w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu (dalej: „Karta aktualizacji”), zmianie uległ m.in. wzór pełnomocnictwa dla użytkownika rejestru (załącznik 4.3 do Regulaminu). Załącznik ten został doprecyzowany poprzez dodanie nowych zakresów upoważnień...

Więcej...

7 stycznia 2021, 14:08

Informacja o zmianie planowanego terminu uruchomienia polskiego projektu Multi-NEMO w ramach Jednolitego Łączenia Rynków Dnia Następnego
Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Wyznaczeni Operatorzy Rynku Energii Elektrycznej (NEMO), zaangażowani w polski projekt Multi-NEMO (MNA) w ramach Jednolitego Łączenia Rynków Dnia Następnego, informują o nowym terminie uruchomienia polskiego projektu MNA który został wyznaczony na dzień 2 lutego 2021r. Uruchomienie polskiego projektu MNA jest uzależnione od pomyślnego zakończenia testów symulacyjnych pomiędzy PSE a wyznaczonymi NEMO, które mają na celu...

Więcej...

5 stycznia 2021, 15:26

Ogłoszenie ostatecznych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2025
Działając na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2020 r. poz. 247, z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2025 przeprowadzonej w dniu 14 grudnia 2020 r. Ww. informacja dostępna jest pod adresem https://www.pse.pl/rynek-mocy-dokumenty-powiazane . ...

Więcej...

30 grudnia 2020, 14:09

Nowe linie na północy kraju zwiększą bezpieczeństwo energetyczne regionu
Nowym ciągiem linii elektroenergetycznych najwyższych napięć 400 kV relacji Bydgoszcz – Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń po raz pierwszy popłynęła energia elektryczna. Linia jest w ruchu próbnym. Nowoczesna infrastruktura przesyłowa Polskich Sieci Elektroenergetycznych to większe możliwości rozwojowe aglomeracji bydgoskiej i trójmiejskiej oraz Pomorza. Wzmocni ona bezpieczeństwo energetyczne regionu i...

Więcej...

30 grudnia 2020, 11:36

PSE ogłaszają przetarg na opracowanie, implementację i wdrożenie centralnego systemu informacji rynku energii elektrycznej wraz z usługami wspierającymi
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. rozpoczęły postępowanie publiczne w trybie negocjacji z ogłoszeniem na opracowanie, implementację i wdrożenie centralnego systemu informacji rynku energii elektrycznej wraz z usługami wspierającymi. Zainteresowani wykonawcy mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 29.01.2021 r. do godz. 10:00 (termin ten może ulec przesunięciu). Projekt nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne (opublikowany 4.12.2020 r. na stronach Sejmu...

Więcej...

30 grudnia 2020, 08:42

Informacja uzupełniająca dotycząca Portalu Partnera Biznesowego (PPB) i Portalu Wymiany Danych Planistycznych (PWDP)
W uzupełnieniu komunikatu o uruchomieniu od 29 grudnia 2020 r. Portalu Partnera Biznesowego (PPB) i Portalu Wymiany Danych Planistycznych (PWDP) OSP informuje, że od dnia 31 grudnia 2020 r. podmioty zobowiązane do przekazywania danych planistycznych do tych portali powinny przekazywać następujące informacje dotyczące modułów wytwarzania energii lub ich agregatów: plany generacji mocy czynnej na okres 9 dni kalendarzowych, tj. w dniu 31...

Więcej...

28 grudnia 2020, 15:52

Publikacja instrukcji dotyczącej subskrypcji informacji o okresach zagrożenia oraz powiadomień o testowym okresie zagrożenia
PSE S.A. opublikowały dokument pn.: "Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Subskrypcja informacji o okresach zagrożenia oraz powiadomień o testowym okresie zagrożenia". Poprzednio opublikowana instrukcja została zaktualizowana i rozszerzona. Przedstawia ona proces zapisania i wypisania się z subskrypcji informacji o ogłoszeniu okresu zagrożenia oraz zarządzania powiadomieniami o testowych okresach zagrożenia, przekazywanych...

Więcej...

28 grudnia 2020, 14:52

PSE ogłaszają przetarg na nową usługę DSR: Interwencyjną ofertową redukcję poboru mocy przez odbiorców (Interwencyjna Redukcja Poboru)
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. uruchomiły postępowanie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie nowej usługi z zakresu DSR na okres od 01.04.2021 r. do 31.03. 2022 r. Potencjalni Wykonawcy mogą składać oferty do 28.01.2021 r. do godz. 10:00 . Nowa usługa Interwencyjnej Redukcji Poboru została przygotowana na bazie najlepszych praktyk i rozwiązań wypracowanych podczas funkcjonowania dotychczasowych programów DSR. Z uwagi na swoją konstrukcję program ten jest...

Więcej...

23 grudnia 2020, 14:37

Uruchomienie produkcyjnej eksploatacji Portalu Partnera Biznesowego (PPB) i Portalu Wymiany Danych Planistycznych (PWDP)
W związku z rozpoczęciem od 1 stycznia 2021 r. wymiany danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE, OSP informuje o uruchomieniu od 29 grudnia 2020 r. produkcyjnej eksploatacji Portalu Partnera Biznesowego (PPB) i Portalu Wymiany Danych Planistycznych (PWDP). Korzystanie z portalu PWDP wymaga od podmiotów przekazujących dane do OSP zarejestrowania się jako partner biznesowy OSP w portalu PPB i uzyskania identyfikatora partnera biznesowego....

Więcej...

22 grudnia 2020, 15:20

Publikacja instrukcji dotyczącej subskrypcji informacji o okresach zagrożenia
PSE S.A. opublikowały dokument pn.: "Instrukcja dotycząca subskrypcji informacji o okresach zagrożenia". W instrukcji przedstawiono proces zapisania oraz wypisania się z subskrypcji informacji o ogłoszeniu okresu zagrożenia przekazywanych poprzez wiadomości e-mail i SMS. Dokument dostępny jest pod adresem: https://www.pse.pl/rynek-mocy-instrukcje-uzytkownika . Opisana w instrukcji...

Więcej...

Strona 4 z 43
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 61 - 80 z 860 rezultatów.