Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

25 września 2018, 14:29

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. ”AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE”
W związku z aktualizacją przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. Standardowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania, które muszą spełnić agregaty prądotwórcze stacjonarne i przewoźne o mocach min. 200 kVA zasilające urządzenia potrzeb...

Więcej...

24 września 2018, 13:31

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W związku z opracowaniem przez Biuro Pomiarów Energii PSE S.A., Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. Standardowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania, które powinny spełniać liczniki energii elektrycznej przeznaczone do pracy w układach pomiarowych energii elektrycznej...

Więcej...

19 września 2018, 12:16

Konsultacje społeczne opracowanej przez wszystkich OSP propozycji metody klasyfikacji celów aktywacji ofert energii bilansującej oraz propozycji metody wyceny energii bilansującej i międzyobszarowych zdolności przesyłowych wykorzystywanych do celów wymiany energii bilansującej lub obsługi procesu kompensowania niezbilansowań
PSE S.A. niniejszym zachęcają krajowych uczestników rynku do zapoznania się z opracowanymi przez OSP propozycjami oraz do wzięcia udziału w prowadzonym procesie konsultacji. Propozycja metody klasyfikacji celów aktywacji ofert energii bilansującej Wprowadzenie Zgodnie z art. 29 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (EB GL), wszyscy OSP zobowiązani są do opracowania propozycji zawierającej metodę klasyfikacji celów aktywacji ofert energii bilansującej. W związku z powyższym PSE S.A. informują, że wszyscy OSP opracowali wspólną propozycję ww. metody. ...

Więcej...

14 września 2018, 11:27

Ostatni dzień na zgłoszenie się do tegorocznych aukcji organizowanych w ramach rynku mocy
Tylko do godziny 23:59:59 w dniu dzisiejszym można składać wnioski dotyczące certyfikacji do aukcji mocy na lata 2021-2023. Złożenie wniosku i uzyskanie certyfikatu jest warunkiem uczestnictwa w aukcjach mocy planowanych na ten rok. Pierwsza aukcja mocy odbędzie się już 15 listopada 2018 r. Składanie wniosków jest możliwe za pośrednictwem Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Dostęp do portalu oraz dokumenty pomocnicze...

Więcej...

13 września 2018, 16:33

PSE zawarły z PGE umowę za ok. 410 mln zł
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zawarły z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółką z Grupy PGE, umowę sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w 2019 r. Wartość kontraktu wynosi ok. 410 mln zł. Podpisanie umowy nastąpiło w wyniku rozstrzygnięcia przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne przetargu nieograniczonego dotyczącego...

Więcej...

3 września 2018, 15:26

Pozwolenie na budowę dla strategicznej linii 400 kV na Mazowszu
31 sierpnia 2018 r. Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie na budowę linii elektroenergetycznej 2x400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami. Inwestor – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – dysponuje już kompletem pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlano-montażowych. Budowa strategicznej dla bezpieczeństwa...

Więcej...

3 września 2018, 12:35

Informacja OSP w sprawie zatwierdzenia zwolnienia dla polskiego obszaru geograficznego z obowiązku umożliwienia dostawcom usług bilansujących przekazania ich obowiązku dostarczenia mocy bilansującej
W dniu 7 sierpnia 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) zatwierdził propozycję PSE S.A. zwolnienia dla polskiego obszaru geograficznego z obowiązku umożliwienia dostawcom usług bilansujących przekazywania ich obowiązku dostarczenia mocy bilansującej zgodnie z art. 34 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6 z 28.11.2017, dalej: EB GL). Zgodnie z art. 34 ust. 1 EB GL, w ramach obszaru geograficznego, na którym...

Więcej...

28 sierpnia 2018, 15:30

Informacja OSP w sprawie publikacji propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów HVDC oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC)
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (Dz. U. UE L 241/1 z 08.09.2016) (dalej: „NC HVDC”), do dnia 28 września 2018 r. właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączony dany system wysokiego napięcia prądu stałego lub modułu park energii z połączeniem prądu stałego) oraz operatorzy systemów przesyłowych (OSP) zobowiązani są do opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia...

Więcej...

24 sierpnia 2018, 16:28

Publikacja instrukcji wypełniania wniosków o certyfikację do aukcji mocy
PSE S.A. opublikowały dokumenty pn.: "Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Proces certyfikacji do aukcji" oraz "Metodyka obliczeń wartości parametrów techniczno-ekonomicznych" Materiały dostępne są pod adresem: https://www.pse.pl/certyfikacja-do-aukcji

Więcej...

24 sierpnia 2018, 11:02

PSE przypominają o rejestracji na spotkanie 28.08 br. w sprawie opracowania propozycji zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE
W związku z opracowaniem propozycji zmian dotyczących propozycji zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE, PSE S.A. zapraszają na spotkanie informacyjne organizowane dla wszystkich zainteresowany podmiotów. Chęć udziału w spotkaniu można zgłaszać tylko do 24.08. br. pod adresem: kodeksy.operacyjne@pse.pl . W treści wiadomości należy podać: imię, nazwisko, organizację którą Państwo reprezentują oraz nr rejestracyjny i markę auta jeśli zamierzają...

Więcej...

22 sierpnia 2018, 13:38

Zapis spotkania informacyjnego dotyczącego Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie
Dokumenty do pobrania: Prezentacja ze spotkania informacyjnego dotyczącego Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie

Więcej...

17 sierpnia 2018, 08:08

Testy usługi DSR zakończone sukcesem!
W lipcu br. PSE S.A. przeprowadziły testy redukcji wszystkich zakontraktowanych w Programie Gwarantowanym produktów w pakiecie letnim. W odpowiedzi na wezwanie wszyscy wykonawcy złożyli propozycję sprzedaży i z wynikiem pozytywnym przeprowadzili obowiązkowy test redukcji. Tym samym została potwierdzona zdolność wykonawców do realizacji usługi o zakontraktowanych parametrach. ...

Więcej...

8 sierpnia 2018, 11:00

Deklaracja współpracy PSE i operatorów systemów dystrybucyjnych przy usuwaniu skutków awarii sieci elektroenergetycznej
Członkowie PTPiREE: Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych 8 sierpnia, w Ministerstwie Energii, podpisali deklarację o wzajemnej współpracy i pomocy przy usuwaniu skutków awarii sieci elektroenergetycznych na liniach napowietrznych i kablowych oraz przy odbudowie systemu elektroenergetycznego. Celem porozumienia jest przyspieszenie przywracania dostaw energii elektrycznej odbiorcom dotkniętym awariami, w...

Więcej...

7 sierpnia 2018, 15:30

Komunikat OSP w sprawie publikacji propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (NC DCC)
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dz. U. UE L 223/10 z 18.8.2016) (dalej: „NC DCC”), do dnia 7 września 2018 r. właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączony dany odbiór) oraz operatorzy systemów przesyłowych (OSP) zobowiązani są do opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wymogów dla przyłączania do sieci elektroenergetycznej odbiorów,...

Więcej...

6 sierpnia 2018, 15:35

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z dnia 16 lipca 2018 r. zatwierdzającej propozycję PSE S.A. wartości progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D dla Rzeczpospolitej Polskiej
W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dalej: Rozporządzenie 2016/631). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu Na podstawie art. 5 ust. 3 Rozporządzenia 2016/631 każdy OSP został zobowiązany do opracowania, we współpracy z OSD i sąsiednimi OSP, propozycji progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D (dalej: Propozycja). Progi...

Więcej...

3 sierpnia 2018, 14:30

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. ANALIZATORY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W związku z opracowaniem przez PSE S.A. Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. ANALIZATORY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. Standardowa Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania techniczne dotyczące Analizatorów Jakości Energii Elektrycznej instalowanych na stacjach elektroenergetycznych NN/WN należących do PSE S.A. W...

Więcej...

3 sierpnia 2018, 13:07

Nowe obowiązujące standardy techniczne w PSE
Komitet standaryzacyjny działający w naszej firmie zatwierdził do stosowania nowe/zaktualizowane standardy techniczne. Prosimy, aby wszystkie nowe dokumenty zawierające wymagania techniczne opracowywane na potrzeby PSE, w szczególności te stosowane przy postępowaniach przetargowych dla zadań inwestycyjnych, uwzględniały aktualne, poniższe specyfikacje. Nowe/zaktualizowane...

Więcej...

3 sierpnia 2018, 11:58

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE zatwierdzających metody tworzenia wspólnego modelu sieci (ang. Common Grid Model – CGM) na potrzeby wyznaczania długoterminowych zdolności przesyłowych oraz na potrzeby przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa pracy na następny rok oraz na dzień następny i na dzień bieżący
bieżący W dniu 17 października 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (dalej: Rozporządzenie 2016/1719), natomiast dnia 14 września 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej: Rozporządzenie 2017/1485). Teksty tych rozporządzeń dostępne są na stronach internetowych: Rozporządzenie 2016/1719: https://eur-lex.europa.eu/ Rozporządzenie 2017/1485: https://eur-lex.europa.eu/ ...

Więcej...

2 sierpnia 2018, 17:00

Informacja OSP w sprawie opracowania propozycji zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE
Informacja OSP w sprawie opracowania propozycji zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE zgodnie z art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Wytyczne SO GL) i rozpoczęcia procesu konsultacji powyższej propozycji PSE S.A. informują, że opracowały propozycję zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania...

Więcej...

1 sierpnia 2018, 15:44

Upały powodują, że PSE nadal korzystają ze środków zaradczych
Utrzymujące się upały nadal wpływają istotnie na pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Wyzwaniem dla Operatora Systemu Przesyłowego są występujące lokalnie trudności sieciowe wynikające ze zmniejszenia obciążalności niektórych linii oraz ograniczeń pracy bloków niektórych elektrowni. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznej pracy sieci PSE, jako Operator Systemu...

Więcej...

Strona 13 z 38
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 241 - 260 z 742 rezultatów.