Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

16 czerwca 2011, 00:00

Komunikat OSP dot. Karty aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2011 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej warunków korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „IRiESP - Korzystanie”), zakończył w dniu 8 czerwca 2011 r. proces konsultacji zmian IRiESP - Korzystanie, określonych w powołanym wyżej projekcie Karty aktualizacji. W...

Więcej...

25 maja 2011, 00:00

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. (dalej "IRiESP - Korzystanie"). W związku z powyższym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP - Korzystanie, który w dniu 25 maja 2011 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP. OSP publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty aktualizacji nr CK/1/2011 IRiESP - Korzystanie,...

Więcej...

11 marca 2011, 00:00

Umowa na współpracę w projekcie budowy trzeciego połączenia pomiędzy systemami przesyłowymi Polski i Niemiec podpisana
11 marca 2011 w Ministerstwie Gospodarki PSE Operator i 50Hertz Transmission podpisały umowę na współpracę w projekcie budowy trzeciego połączenia pomiędzy systemami przesyłowymi Polski i Niemiec. Ze strony niemieckiego operatora 50Hertz Transmission umowę podpisali prezes Boris Schucht i Wolfgang Neldner, techniczny dyrektor zarządzający, a ze strony polskiej - prezes PSE Operator Henryk Majchrzak oraz Jerzy Andruszkiewicz, członek zarządu. W uroczystym podpisaniu umowy, poza...

Więcej...

11 marca 2011, 00:00

Umowa o dofinansowanie projektu Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew podpisana
W Ministerstwie Gospodarki 11 marca 2011, PSE Operator (beneficjent) podpisał umowę z Instytutem Nafty i Gazu o dofinansowanie projektu Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew. Beneficjenta reprezentował prezes PSE Operator Henryk Majchrzak oraz członek zarządu Kazimierz Kułaga. Ze strony Instytutu umowę podpisała profesor Maria Migdał. Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce w obecności podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Rafała Baniaka....

Więcej...

11 lutego 2011, 00:00

Komunikat OSP dotyczący poszerzenia zakresu publikowanych informacji
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że został poszerzony zakres publikowanych informacji o pracy KSE oraz RB. Do dotychczas udostępnianego zbioru informacji zostały dodane wielkości określające stan pracy KSE w dobie realizacji dostaw energii, tj.: Krajowe zapotrzebowanie na moc; Suma zdolności wytwórczych JWCD; Suma zdolności wytwórczych nJWCD; Generacja JWCD; Generacja nJWCD; Krajowe saldo wymiany międzysystemowej równoległej;...

Więcej...

4 lutego 2011, 00:00

Prezes PSE Operator S.A. na X Szczycie Gospodarczym Polska - Ukraina
W dniach 3-4 lutego w Warszawie odbył się X Szczyt Gospodarczy Polska - Ukraina, zorganizowany przez Polsko - Ukraińską Izbę Gospodarczą oraz Klub Wschodni.Po sesji plenarnej w dniu 3 lutego, którą otworzył wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak, uczestnicy wzięli udział w pracach grup roboczych. W pracach grupy „Współpraca w dziedzinie energetyki”, której współprzewodniczyła wiceminister Joanna Strzelec - Łobodzińska z Ministerstwa...

Więcej...

4 stycznia 2011, 17:25

Połączenie PSE Operator S.A. ze spółką zależną PSE-Info Sp. z o.o.
W dniu 31 grudnia Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia PSE Operator S.A. ze spółką zależną PSE-Info Sp. z o.o. Połączenie nastąpiło w trybie połączenia poprzez przejęcie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne — INFO Sp. z o. o. przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. PSE...

Więcej...

3 stycznia 2011, 00:00

PSE Operator S.A. operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego na polskiej części podmorskiego połączenia stałoprądowego pomiędzy Polską i Szwecją
Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji wyznaczył PSE Operator S.A. operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego na polskiej części polsko-szwedzkiego połączenia SwePol Link na okres do dnia 1 lipca 2014 r.Zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U z 2010 r. Nr 21, poz. 104), która nadała nowe brzmienie m.in. przepisowi art. 9h ustawy określającemu tryb oraz kryteria...

Więcej...

31 grudnia 2010, 12:07

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) Decyzją z dnia 30 grudnia 2010 r. nr DPK-4320-1(16)/2010/LK (dalej „Decyzja z dnia 30 grudnia 2010 r.”) zatwierdził, opracowaną przez PSE Operator S.A., Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci , określającą szczegółowe warunki korzystania z sieci elektroenergetycznych przez...

Więcej...

22 grudnia 2010, 00:00

Instrukcja instalacji i konfiguracji klienta AppGate na stacjach z systemem operacyjnym Windows wersja 1.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że na stronie internetowej została opublikowana Instrukcja instalacji i konfiguracji klienta AppGate na stacjach z systemem operacyjnym Windows wersja 1.0.Jednocześnie Operator Systemu Przesyłowego informuje, że od dnia 1 stycznia 2011 r. będzie świadczył wsparcie w zakresie instalacji i konfiguracji klienta AppGate. Wszelkie problemy w tym zakresie powinny być zgłaszane do Centrum Informacyjno — Zgłoszeniowego: e-mail: ...

Więcej...

20 grudnia 2010, 00:00

Taryfa dla energii elektrycznej na rok 2011
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydał decyzję o znakach DTA-4211-45(19)/2010/4988/VII/BT-S zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2011 r. Decyzja ta została w dniu 17 grudnia 2010 r. opublikowana w Biuletynie URE Nr. 127/2010 (920).Stosownie do art. 47 ust. 4...

Więcej...

15 grudnia 2010, 00:00

Udostępnianie zdolności przesyłowych połączenia SwePol Link w ramach mechanizmu market coupling rozpoczęte
Z inicjatywy Affärsverket Svenska Kraftnät (operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Szwecji) i PSE Operator SA w dniu 9 marca 2010 r. w Sztokholmie została podpisana z deklaracja dotycząca woli doprowadzenia do udostępnienia transgranicznych zdolności przesyłowych połączenia SwePol Link na zasadach rynkowych wszystkim uczestnikom rynku energii elektrycznej, w najkrótszym z możliwych terminów.W dniu 14 grudnia 2010 r., po wielomiesięcznych pracach i negocjacjach z...

Więcej...

30 listopada 2010, 00:00

Informacja dotycząca rozpoczęcia świadczenia usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego z Kontrahentem OSP typu Operator Systemu Dystrybucyjnego nieposiadający bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową
Uwarunkowania Prawne. Zważywszy na wejście w życie z dniem 11 marca 2010 r. Ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 21, poz. 104) (dalej ustawa zmieniająca) zmieniony został tryb oraz kryteria wyznaczania operatorów systemów elektroenergetycznych. W świetle regulacji przyjętych w znowelizowanej ustawie — Prawo energetyczne operatorów systemów dystrybucyjnych, w tym operatorów systemów dystrybucyjnych, których sieć nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową (OSDn), wyznacza Prezes URE w drodze...

Więcej...

30 listopada 2010, 00:00

Komunikat OSP dotyczący opracowania Planu Koordynacyjnego Rocznego na 2011, 2012 i 2013 rok
PSE Operator S.A. jako operator systemu przesyłowego opracowuje Plany Koordynacyjne Roczne. Plany te są opracowywane zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej i są planami o charakterze technicznym i zawierają dane o bilansie mocy w KSE oraz dane dotyczące ograniczeń sieciowych. Harmonogramy remontów jednostek wytwórczych zostały w miarę możliwości skoordynowane z okresami ograniczeń sieciowych.Na stronie internetowej są...

Więcej...

22 listopada 2010, 15:20

Wykorzystanie kodów EIC do identyfikacji UWM w realizacji procesów wymiany międzysystemowej
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 grudnia 2010 r. zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, określonych w Karcie aktualizacji nr CB/1/2010, dotyczących w szczególności modyfikacji zasad dokonywania zgłoszeń Grafików Wymiany Międzysystemowej (GWM) dla rezerwacji Zdolności Przesyłowych, każdy Uczestnik Wymiany Międzysystemowej (UWM) w przekazywanych do OSP zgłoszeniach GWM będzie identyfikowany jednym,...

Więcej...

12 listopada 2010, 00:00

Informacja nt. zmiany okien czasowych przesyłania dokumentów
Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 15.11.2010, zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, określonych w Karcie aktualizacji nr CB/2/2010oraz z dniem 01.12.201, zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, określonych w Karcie aktualizacji nr CB/1/2010 zmianie ulegną ograniczenia czasowe przesyłania dokumentów w systemie WIRE. W tabeli poniżej zamieszczone są ograniczenia czasowe,...

Więcej...

12 listopada 2010, 00:00

Komunikat OSP z dnia 12 listopada 2010 r. dot. Karty aktualizacji nr CB/2/2010 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-4320-2(4)/2010/LK z dnia 10 listopada 2010 r. postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r. (uzupełnioną decyzją nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF z dnia 29 lipca 2010 r., oraz zmienioną decyzją nr DPK-4320-2(2)/2010/KS z dnia 20 września 2010 r.) poprzez wprowadzenie do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi,...

Więcej...

5 listopada 2010, 00:00

Konferencja Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej
W dniu 4 listopada br. odbyła się Konferencja Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej pt. „Ocena skutków ustanowienia celów głębokiej redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE do roku 2050, ze szczególnym uwzględnieniem skutków dekarbonizacji produkcji energii elektrycznej dla polski”.Wśród prelegentów w drugim panelu konferencji wystąpił m.in. przedstawiciel PSE Operator Cezary Szwed, dyrektor Departamentu Planowania...

Więcej...

5 listopada 2010, 00:00

Konferencja z okazji 60 jubileuszowej rocznicy Służb Dyspozytorskich w Polsce
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz PSE Operator przy współpracy Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie zorganizowały w dniach 4-5 listopada 2010 r. uroczystą konferencję z okazji 60 jubileuszowej rocznicy Służb Dyspozytorskich w Polsce. W konferencji udział wzięli Joanna Strzelec-Łobodzińska — Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Henryk Majchrzak - Prezes PSE Operator, Sławomir Krystek — Dyrektor Generalny...

Więcej...

3 listopada 2010, 10:08

Komunikat OSP dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 14 października 2010 r., zakończył w dniu 28 października 2010 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej "IRiESP - Bilansowanie"), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr CB/2/2010 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z...

Więcej...

Strona 33 z 44
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 641 - 660 z 878 rezultatów.