Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

16 maja 2007, 00:00

Komunikat OSP - 16 maja 2007r. dot. IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (wynikający z decyzji Prezesa URE dot. okresu obowiązywania tej części IRiESP)
Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 15 maja 2007 r. nr DPK-7102-14(10)/2007, po rozpatrzeniu wniosku PSE-Operator S.A., postanowił o zmianie swojej decyzji z dnia 10 lutego 2006 r nr DPK-7102-14(5)/2006 (zmienionej decyzją z dnia 22 grudnia 2006 r. nr DPK-7102-14(7)/2006 oraz decyzją z dnia 29 marca 2007 r. nr DPK-7102-14(8)/2007), zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, zwaną dalej...

Więcej...

20 kwietnia 2007, 00:00

Wersja robocza Standardów technicznych systemu SOWE wer.5.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 20.04.2007 na stronie internetowej http://www.pse.pl/ została opublikowana robocza wersja Standardów technicznych systemu SOWE wer. 5.0. Wersja ta zawiera zmiany związane z dostosowaniem systemu SOWE do aktualnie obowiązującej rekomendacji W3C (Word Wide Web Consortium), wprowadzeniem wersjonowania schematów XSD i dokumentów biznesowych. W porównaniu do wersji 4.0 Standardów...

Więcej...

16 kwietnia 2007, 00:00

Wersja robocza Standardów technicznych systemu WIRE wer. 8.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 16.04.2007 na stronie internetowej http://www.pse.pl została opublikowana robocza wersja Standardów technicznych systemu WIRE wer. 8.0. Wersja ta zawiera zmiany związane z dostosowaniem systemu WIRE do aktualnie obowiązującej rekomendacji W3C (Word Wide Web Consortium), wprowadzeniem wersjonowania schematów XSD i dokumentów biznesowych. W porównaniu do wersji 7.0 Standardów...

Więcej...

30 marca 2007, 00:00

Komunikat dotyczący Karty aktualizacji nr B/2/2007 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Operator systemu przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją o znakach DPK-7102-14(8)/2007 z dnia 29 marca 2007 r. postanowił: zmienić Decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r., zmienioną decyzją nr DPK-7102-14(7)/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r., poprzez wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi określonych w Karcie aktualizacji Instrukcji Ruchu i...

Więcej...

29 marca 2007, 00:00

Komunikat OSP - 29 marca 2007r. dot. IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 9 marca 2007 r., zakończył w dniu 23 marca 2007 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej — Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP—Bilansowanie\"), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/2/2007 IRiESP—Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników...

Więcej...

23 marca 2007, 00:00

Specyfikacja funkcjonalna budynków stacji elektroenergetycznych w zakresie architektoniczno-konstrukcyjnym
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie publikacji w ramach standardów stacji specyfikacji funkcjonalnej budynków stacji elektroenergetycznych w zakresie architektoniczno-konstrukcyjnym. Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 marca 2007 roku na stronie internetowej http:/www.pse.pl zostaną opublikowane w ramach standardów budowy stacji elektroenergetycznych wymienione poniżej dokumenty: \"Budynek technologiczny dla stacji...

Więcej...

12 marca 2007, 00:00

Informacja o modyfikacji treści komunikatów w procesie ofertowym
Uprzejmie informujemy, że w ramach modernizacji systemu SIRE została zweryfikowana treść komunikatów przesyłanych do Operatorów Rynku w ramach procesu zgłaszania danych handlowych i technicznych na Rynku Bilansującym. Zaprojektowane zmiany mają na celu poprawę spójności i czytelności komunikatów, utraconą częściowo w toku licznych modyfikacji zasad dokonywania zgłoszeń. Zmiany te będą obowiązywać poczynając od procesu ofertowego...

Więcej...

9 marca 2007, 00:00

Komunikat OSP - 9 marca 2007 dotyczący IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP-Bilansowanie”). Przedmiotem planowanych zmian jest korekta algorytmu wyznaczania ilości energii wytwarzanej z powodu ograniczeń elektrownianych.W związku z powyższym, OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr B/2/2007 IRiESP-Bilansowanie, który w dniu...

Więcej...

21 lutego 2007, 00:00

Komunikat PSE-Operator S.A. w sprawie raportu końcowego z badania awarii napięciowej w dniu 26 czerwca 2006 r. oraz programu działań, podejmowanych dla zapobieżenia stanom zagrożenia w przyszłości.
PSE-Operator informuje, że Zespół pod kierownictwem Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej opracował \"Raport końcowy z analizy awarii napięciowej w dniu 26 czerwca 2006 r.\". Raport dotyczy głównie zagadnień technicznych i zawiera opis warunków pracy systemu przed wystąpieniem awarii, ustalenia dotyczące przyczyn i przebieg awarii oraz ocenę doraźnych działań podjętych celem jej likwidacji. Ponadto, w raporcie przedstawiono wnioski i zalecenia, których realizacja jest zdaniem autorów niezbędna dla zminimalizowania ryzyka wystąpienia podobnej...

Więcej...

9 lutego 2007, 00:00

Uruchomienia rezerwowego systemu zgłoszeń danych handlowych i technicznych WIRE/RP z wykorzystaniem Internetu
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z postulatami zgłaszanymi przez uczestników rynku energii elektrycznej, OSP wdrożył rozwiązanie umożliwiające rezerwowe dokonywanie zgłoszeń danych handlowych i technicznych na Rynku Bilansującym z wykorzystaniem systemu WIRE/RP poprzez publiczny Internet. Jednocześnie OSP zwraca uwagę, że rozwiązanie polegające na wykorzystywaniu rezerwowego systemu zgłaszania danych handlowych i technicznych WIRE/RP z użyciem publicznego...

Więcej...

23 stycznia 2007, 00:00

Prognoza Wystarczalności Połączonych Systemów UCTE na lata 2007-2020 (System Adequacy Forecast)
UCTE opublikowało Prognozę Wystarczalności Połączonych Systemów UCTE na lata 2007-2020. Według prognozy, zatwierdzone plany inwestycyjne wydają się być wystarczające by, na obszarze UCTE, zapewnić właściwy poziom wystarczalności w zakresie dostępności wytwarzania do 2010 roku.Jeżeli jednak, w najbliższym czasie, nie zostaną podjęte dalsze decyzje inwestycyjne, wystarczalność dostępności wytwarzania może być zagrożona w latach 2014-2015. Ponadto analizy wykazują, że...

Więcej...

19 stycznia 2007, 00:00

Informacja o przewidywanych zagrożeniach w pracy KSE w dniu 19.01.2007
(raport z godz. 6:00) Ekstremalne warunki pogodowe (huraganowe wiatry trwające od godzin popołudniowych dnia wczorajszego oraz towarzyszące im w niektórych częściach kraju przejściowe gwałtowne burze i gradobicia) powodują znaczące utrudnienia w pracy systemu elektroenergetycznego (awaryjne wyłączenia elementów sieci przesyłowych i rozdzielczych). Od godzin wieczornych dnia wczorajszego miały miejsce 33 wyłączenia elementów sieci 400 kV i...

Więcej...

29 grudnia 2006, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej.
W związku z opracowaniem Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci przesyłowej (IRiESP) dostosowanej do postanowień wynikających z art. 9g ustawy-Prawo energetyczne, PSE-Operator S.A. (OSP) opracował nowe standardy umów o świadczenie usług przesyłania, dostosowane do postanowień wynikających z nowej IRiESP. Na bazie opracowanych dla poszczególnych rodzajów kontrahentów OSP i zatwierdzonych przez Zarząd PSE-Operator S.A. standardów zostały przygotowane...

Więcej...

27 grudnia 2006, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr B/1/2006 IRiESP
Operator systemu przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją o znakach DPK-7102-14(7)/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. postanowił: zmienić Decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r., poprzez wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP-Bilansowanie”) określonych w Karcie aktualizacji nr...

Więcej...

27 grudnia 2006, 00:00

Komunikat OSP dotyczący projektu Karty aktualizacji nr K/1/2006 IRiESP
Uprzejmie informujemy, że Zarząd PSE-Operator S.A. po zapoznaniu się z wynikami procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr K/1/2006 (zwanej dalej \"Kartą aktualizacji\") Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (zwanej dalej \"IRiESP-Korzystanie\"), a w szczególności z uwagami zgłoszonymi przez przedstawicieli sektora...

Więcej...

22 grudnia 2006, 00:00

Komunikat OSP dotyczący IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 1 grudnia 2006 r., zakończył w dniu 15 grudnia 2006 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP-Bilansowanie\") określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/1/2006 IRiESP-Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem OSP zwrócił się...

Więcej...

21 grudnia 2006, 00:00

Taryfa dla energii elektrycznej PSE-Operator S.A. na rok 2007
Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 grudnia 2006 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydał decyzję o znakach DTA-4211-25(27)/2006/4988/BT-S zatwierdzającą ustaloną przez PSE-Operator S.A. taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2007 r. Decyzja ta została w dniu 15 grudnia 2006 r. opublikowana w Biuletynie URE nr 52/2006 (518). Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo wprowadza...

Więcej...

7 grudnia 2006, 00:00

Informacja o współpracy PSE-Operator S.A. z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi
PSE-Operator S.A. informuje o istotnym rozszerzeniu zakresu współpracy z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi. Po zawarciu pierwszej umowy ramowej z Instytutem Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, o czym informowaliśmy w dniu 7 sierpnia br., podpisano kolejne umowy ramowe z Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej oraz Instytutem Energetyki oddział Gdańsk. W trakcie uzgodnień są podobne umowy z Politechniką Śląską, Katedrą...

Więcej...

1 grudnia 2006, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
Uprzejmie informujemy, że w związku z opublikowaniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ( www.ure.gov.pl ) Informacji w sprawie ceny wskaźnikowej istotnej dla procesu kształtowania taryf z dnia 27.11.2006 r., Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP-Bilansowanie\"). W związku z powyższym, Operator...

Więcej...

30 listopada 2006, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 30 listopada 2006 dotyczący opracowania Planu Koordynacyjnego Rocznego na 2007, 2008 i 2009r.
PSE-Operator S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego opracowuje Plany Koordynacyjne Roczne. Plany te są opracowywane zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej i są planami o charakterze technicznym i zawierają dane o bilansie mocy w KSE oraz dane dotyczące ograniczeń sieciowych. Harmonogramy remontów jednostek wytwórczych zostały w miarę możliwości skoordynowane z okresami ograniczeń sieciowych.Na stronie internetowej pod adresem www.pse.pl są...

Więcej...

Strona 37 z 41
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 721 - 740 z 814 rezultatów.