Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

3 stycznia 2011, 00:00

PSE Operator S.A. operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego na polskiej części podmorskiego połączenia stałoprądowego pomiędzy Polską i Szwecją
Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji wyznaczył PSE Operator S.A. operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego na polskiej części polsko-szwedzkiego połączenia SwePol Link na okres do dnia 1 lipca 2014 r.Zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U z 2010 r. Nr 21, poz. 104), która nadała nowe brzmienie m.in. przepisowi art. 9h ustawy określającemu tryb oraz kryteria...

Więcej...

31 grudnia 2010, 12:07

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) Decyzją z dnia 30 grudnia 2010 r. nr DPK-4320-1(16)/2010/LK (dalej „Decyzja z dnia 30 grudnia 2010 r.”) zatwierdził, opracowaną przez PSE Operator S.A., Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci , określającą szczegółowe warunki korzystania z sieci elektroenergetycznych przez...

Więcej...

22 grudnia 2010, 00:00

Instrukcja instalacji i konfiguracji klienta AppGate na stacjach z systemem operacyjnym Windows wersja 1.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że na stronie internetowej została opublikowana Instrukcja instalacji i konfiguracji klienta AppGate na stacjach z systemem operacyjnym Windows wersja 1.0.Jednocześnie Operator Systemu Przesyłowego informuje, że od dnia 1 stycznia 2011 r. będzie świadczył wsparcie w zakresie instalacji i konfiguracji klienta AppGate. Wszelkie problemy w tym zakresie powinny być zgłaszane do Centrum Informacyjno — Zgłoszeniowego: e-mail: ...

Więcej...

20 grudnia 2010, 00:00

Taryfa dla energii elektrycznej na rok 2011
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydał decyzję o znakach DTA-4211-45(19)/2010/4988/VII/BT-S zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2011 r. Decyzja ta została w dniu 17 grudnia 2010 r. opublikowana w Biuletynie URE Nr. 127/2010 (920).Stosownie do art. 47 ust. 4...

Więcej...

15 grudnia 2010, 00:00

Udostępnianie zdolności przesyłowych połączenia SwePol Link w ramach mechanizmu market coupling rozpoczęte
Z inicjatywy Affärsverket Svenska Kraftnät (operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Szwecji) i PSE Operator SA w dniu 9 marca 2010 r. w Sztokholmie została podpisana z deklaracja dotycząca woli doprowadzenia do udostępnienia transgranicznych zdolności przesyłowych połączenia SwePol Link na zasadach rynkowych wszystkim uczestnikom rynku energii elektrycznej, w najkrótszym z możliwych terminów.W dniu 14 grudnia 2010 r., po wielomiesięcznych pracach i negocjacjach z...

Więcej...

30 listopada 2010, 00:00

Informacja dotycząca rozpoczęcia świadczenia usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego z Kontrahentem OSP typu Operator Systemu Dystrybucyjnego nieposiadający bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową
Uwarunkowania Prawne. Zważywszy na wejście w życie z dniem 11 marca 2010 r. Ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 21, poz. 104) (dalej ustawa zmieniająca) zmieniony został tryb oraz kryteria wyznaczania operatorów systemów elektroenergetycznych. W świetle regulacji przyjętych w znowelizowanej ustawie — Prawo energetyczne operatorów systemów dystrybucyjnych, w tym operatorów systemów dystrybucyjnych, których sieć nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową (OSDn), wyznacza Prezes URE w drodze...

Więcej...

30 listopada 2010, 00:00

Komunikat OSP dotyczący opracowania Planu Koordynacyjnego Rocznego na 2011, 2012 i 2013 rok
PSE Operator S.A. jako operator systemu przesyłowego opracowuje Plany Koordynacyjne Roczne. Plany te są opracowywane zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej i są planami o charakterze technicznym i zawierają dane o bilansie mocy w KSE oraz dane dotyczące ograniczeń sieciowych. Harmonogramy remontów jednostek wytwórczych zostały w miarę możliwości skoordynowane z okresami ograniczeń sieciowych.Na stronie internetowej są...

Więcej...

22 listopada 2010, 15:20

Wykorzystanie kodów EIC do identyfikacji UWM w realizacji procesów wymiany międzysystemowej
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 grudnia 2010 r. zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, określonych w Karcie aktualizacji nr CB/1/2010, dotyczących w szczególności modyfikacji zasad dokonywania zgłoszeń Grafików Wymiany Międzysystemowej (GWM) dla rezerwacji Zdolności Przesyłowych, każdy Uczestnik Wymiany Międzysystemowej (UWM) w przekazywanych do OSP zgłoszeniach GWM będzie identyfikowany jednym,...

Więcej...

12 listopada 2010, 00:00

Informacja nt. zmiany okien czasowych przesyłania dokumentów
Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 15.11.2010, zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, określonych w Karcie aktualizacji nr CB/2/2010oraz z dniem 01.12.201, zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, określonych w Karcie aktualizacji nr CB/1/2010 zmianie ulegną ograniczenia czasowe przesyłania dokumentów w systemie WIRE. W tabeli poniżej zamieszczone są ograniczenia czasowe,...

Więcej...

12 listopada 2010, 00:00

Komunikat OSP z dnia 12 listopada 2010 r. dot. Karty aktualizacji nr CB/2/2010 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-4320-2(4)/2010/LK z dnia 10 listopada 2010 r. postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r. (uzupełnioną decyzją nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF z dnia 29 lipca 2010 r., oraz zmienioną decyzją nr DPK-4320-2(2)/2010/KS z dnia 20 września 2010 r.) poprzez wprowadzenie do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi,...

Więcej...

5 listopada 2010, 00:00

Konferencja Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej
W dniu 4 listopada br. odbyła się Konferencja Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej pt. „Ocena skutków ustanowienia celów głębokiej redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE do roku 2050, ze szczególnym uwzględnieniem skutków dekarbonizacji produkcji energii elektrycznej dla polski”.Wśród prelegentów w drugim panelu konferencji wystąpił m.in. przedstawiciel PSE Operator Cezary Szwed, dyrektor Departamentu Planowania...

Więcej...

5 listopada 2010, 00:00

Konferencja z okazji 60 jubileuszowej rocznicy Służb Dyspozytorskich w Polsce
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz PSE Operator przy współpracy Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie zorganizowały w dniach 4-5 listopada 2010 r. uroczystą konferencję z okazji 60 jubileuszowej rocznicy Służb Dyspozytorskich w Polsce. W konferencji udział wzięli Joanna Strzelec-Łobodzińska — Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Henryk Majchrzak - Prezes PSE Operator, Sławomir Krystek — Dyrektor Generalny...

Więcej...

3 listopada 2010, 10:08

Komunikat OSP dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 14 października 2010 r., zakończył w dniu 28 października 2010 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej "IRiESP - Bilansowanie"), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr CB/2/2010 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z...

Więcej...

14 października 2010, 00:00

Proces konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/2/2010 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej "IRiESP - Bilansowanie"). W związku z tym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/2/2010 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 14 października 2010 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP. OSP publikując na swojej stronie internetowej projekt...

Więcej...

30 września 2010, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CB/1/2010 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-4320-2(2)/2010/KS z dnia 20 września 2010 r. postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r., uzupełnioną decyzją nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF z dnia 29 lipca 2010 r., poprzez wprowadzenie do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, zmian określonych w opracowanej przez PSE Operator S.A. Karcie aktualizacji nr CB/1/2010...

Więcej...

16 września 2010, 00:00

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat przesyłowych
PSE Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. I. ZAMAWIAJĄCY nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów ...

Więcej...

2 września 2010, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 2 września 2010 r. dot. IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 5 sierpnia 2010 r., zakończył w dniu 23 sierpnia 2010 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr CB/1/2010 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie uwag...

Więcej...

13 sierpnia 2010, 00:00

Zmiany daty wejścia w życie Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że uległ zmianie termin wdrożenia zmian zawartych w Standardach technicznych systemu WIRE wer. 11.0. Nowy termin wprowadzenia zmian związanych z obsługą nowego procesu obsługi dokumentów Wymiany Międzysystemowej został ustalony na dobę handlową 01.10.2010 r. Zmiana terminu wdrożenia Standardów technicznych systemu WIRE wer.11.0 umożliwia wydłużenie terminów w następujących punktach Procedury wprowadzania...

Więcej...

5 sierpnia 2010, 00:00

Proces konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/1/2010 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej "IRiESP - Bilansowanie"). W związku z tym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/1/2010 IRiESP - Bilansowanie. OSP publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty aktualizacji nr CB/1/2010 IRiESP - Bilansowanie, niniejszym informuje o...

Więcej...

30 lipca 2010, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) Decyzją z dnia 23 lipca 2010 r. nr DPK-4320-1(6)/2010/KS oraz Decyzją uzupełniającą z dnia 29 lipca 2010 r. nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF (dalej „Decyzja z dnia 23 lipca 2010 r.”) zatwierdził, opracowaną przez PSE Operator S.A., Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Część ogólna oraz Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej...

Więcej...

Strona 26 z 37
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 501 - 520 z 731 rezultatów.