Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

6 grudnia 2005, 00:00

Instalacja nowej wersji Archiwum SOWE
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 07.12.2005, w związku z prowadzonymi modyfikacjami systemu SIRE po stronie OSP, zainstalowana zostanie nowa wersja SOWE-Archiwum. Począwszy od chwili instalacji obowiązywać będzie następujący adres: Archiwum SOWE - http://172.30.128.145/archiwum-sowe/index.html Szczegółowy opis zmian zawartych w aplikacji dostępny będzie w instrukcji użytkownika, którą...

Więcej...

1 grudnia 2005, 00:00

Komunikat w sprawie publikacji w języku angielskim aneksów do umów o świadczenie usług przesyłowych z Przedsiębiorstwami Obrotu
Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 grudnia 2005 r. na stronie internetowej OSP pod adresem /web/pse-eng/news/-/asset_publisher/3Fgvz5d5z4ax/content/announcement-of-the-publication-form-of-annex-to-the-standard-agreement-for-the-provision-of-transmission-services-for-the-trading-company-which-regulates-the-conditions-of-participation-in-cross-border-exchange-as-from-1-january-2006 , zostały opublikowane w języku angielskim następujące dokumenty: aneks do standardowej umowy o świadczenie usług...

Więcej...

30 listopada 2005, 00:00

Komunikat w sprawie opracowania Planu Koordynacyjnego Rocznego na 2006, 2007 i 2008r.
PSE-Operator S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego opracowuje Plany Koordynacyjne Roczne. Plany te są opracowywane zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej i są planami o charakterze technicznym. Plan ten zawiera następujące grupy danych: dane o bilansie mocy w KSE oraz dane dotyczące ograniczeń sieciowych. Okresy ograniczeń sieciowych zostały skoordynowane z harmonogramami remontów jednostek...

Więcej...

30 listopada 2005, 00:00

Komunikat w sprawie zatwierdzenia Karty aktualizacji IRiESP nr 2/2005
Uprzejmie informujemy, że Zarząd PSE-Operator S.A. po zapoznaniu się z wynikami procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 2/2005, zatwierdził Kartę aktualizacji nr 2/2005 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, opracowaną w związku z koniecznością aktualizacji od dnia 1 stycznia 2006r. wartości następujących parametrów cenowych, stosowanych w rozliczeniach na rynku bilansującym: ceny maksymalnej wytwarzania wymuszonego...

Więcej...

28 listopada 2005, 00:00

Instalacja nowej wersji Archiwum WIRE
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 30.11.2005, w związku z prowadzonymi modyfikacjami systemu SIRE po stronie OSP, zainstalowana zostanie nowa wersja WIRE-Archiwum. Począwszy od chwili instalacji obowiązywać będzie następujący adres: Archiwum WIRE - http://172.30.128.145/archiwum-wire/index.html Szczegółowy opis zmian zawartych w aplikacji dostępny będzie w instrukcji użytkownika, którą można...

Więcej...

28 listopada 2005, 00:00

Komunikat w sprawie aneksów umów o świadczenie usług przesyłowych z Przedsiębiorstwami Obrotu
Nawiązując do komunikatu Operatora Systemu Przesyłowego (dalej \"OSP\") z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie zasad skoordynowanych przetargów na rezerwację zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej uprzejmie informujemy, że wprowadzenie w życie dokumentu \"Rules for coordinated auctions of transmission capacity at the common borders of ČEPS, a.s., E.ON Netz GmbH, PSE-Operator S.A., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Vattenfall...

Więcej...

23 listopada 2005, 00:00

Komunikat w sprawie publikacji - Standardowych specyfikacji funkcjonalnych budowy stacji elektroenergetycznych
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą NR 334/80/2005 Zarządu PSE-Operator S.A. z dnia 14 listopada 2005 r. na stronie internetowej http:/www.pse.pl w dniu 23 listopada 2005 zostały opublikowane Standardowe specyfikacje funkcjonalne budowy stacji elektroenergetycznych wymienione poniżej: 1. „1. Standardowa specyfikacja funkcjonalna. Krajowy System Elektroenergetyczny”, 2. „2.1 Standardowa specyfikacja funkcjonalna. Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć”, 3. „2.3....

Więcej...

18 listopada 2005, 00:00

Komunikat dotyczący IRiESP - karta aktualizacji 2/2005
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2006 r. Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Regulaminie Rynku Bilansującego Energii Elektrycznej w Polsce, stanowiącym część szczegółową nr 1 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (zwanej dalej IRiESP).Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności aktualizacji od 1 stycznia 2006 r. wartości następujących parametrów stosowanych w rozliczeniach...

Więcej...

18 listopada 2005, 00:00

Możliwość zwolnienia z obowiązku przedkładania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o świadczenie usług przesyłowych.
Informujemy, że istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku przedkładania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o świadczenie usług przesyłowych, w przypadku posiadania przez dane przedsiębiorstwo ratingu na poziomie co najmniej BBB wydanego przez jedną z niżej wymienionych agencji ratingowych: Standard & Poor’s Moody’s Fitch ratings Dlatego też, przedsiębiorstwa legitymujące się ratingiem na poziomie co najmniej BBB oraz posiadające aktualnie obowiązującą Umowę o świadczenie usług...

Więcej...

16 listopada 2005, 00:00

Komunikat OSP w sprawie zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej oferowanych w przetargu rocznym na 2006 rok
PSE-Operator S.A. zgodnie z postanowieniami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1228/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w transgranicznej wymianie energii elektrycznej, określił dostępne zdolności przesyłowe wymiany międzysystemowej w roku 2006 dla łącznego przekroju granicznego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) z systemami elektroenergetycznymi Czech, Niemiec i Słowacji. Całkowite zdolności przesyłowe wymiany...

Więcej...

4 listopada 2005, 00:00

Komunikat OSP z dnia 4 listopada 2005r. dot. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
Operator systemu przesyłowego uprzejmie informuje, że Zarząd PSE-Operator S.A. po zapoznaniu się z wynikami procesu konsultacji projektu IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi przyjął nową wersję przedmiotowej części IRiESP i wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz ustawy — Prawo ochrony środowiska,...

Więcej...

26 października 2005, 00:00

Plany Koordynacyjne Miesięczne
PSE-Operator S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego opracowuje Plany Koordynacyjne Miesięczne. Plany te są opracowywane zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej i są planami o charakterze technicznym. Plan ten zawiera następujące grupy danych: dane o bilansie mocy w KSE oraz dane dotyczące ograniczeń sieciowych. Na stronie internetowej...

Więcej...

27 września 2005, 00:00

Prezentacja IRiESP - materiały ze spotkania
Publikujemy materiały ze spotkania dotyczącego IRiESP Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, które odbyło się w dniu 27 września 2005 r. w budynku Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

16 września 2005, 00:00

Projekt IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Opublikowano Komunikat OSP wraz z projektem Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

9 września 2005, 00:00

Projekt IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.
Opublikowano Komunikat OSP wraz z projektem Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

30 sierpnia 2005, 00:00

Komunikat dotyczący instalacji nowych wersji Archiwum SOWE i Archiwum WIRE
Operatorzy Rynku, Elektrownie, ODM-y dot.: instalacji nowych wersji Archiwum SOWE i Archiwum WIRE. Operator Systemu Przesyłowego informuje, ze w związku z prowadzonymi modyfikacjami systemu SIRE po stronie OSP, zainstalowane zostaną nowe wersje Archiwum WIRE i Archiwum SOWE. Instalacja nowej wersji Archiwum WIRE nastąpi 05.09.2005 między 17:00 a 19:00. Instalacja nowej wersji Archiwum SOWE nastąpi 06.09.2005 między 17:00 a 19:00. Podczas...

Więcej...

8 lipca 2005, 00:00

Zapraszamy do udziału w postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu
PSE-Operator S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. \"Remont w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Klecina\". Informacje szczegółowe można uzyskać klikając w poniższy link.

Więcej...

9 czerwca 2005, 13:32

Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE-Operator S.A.
Opublikowano „Raport z realizacji Programu Zgodności w PSE-Operator S.A.” Raport przyjęty został uchwałą Zarządu PSE-Operator S.A. i przesłany do URE. Urząd Regulacji Energetyki jak dotąd nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do dokumentu. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

11 kwietnia 2005, 13:40

Uruchomienia trybu dodatkowego zgłaszania grafików ZGWM
Opublikowano komunikat dotyczący uruchomienia trybu dodatkowego zgłaszania grafików ZGWM Dokumenty do pobrania: Komunikat OSP z dnia 11 kwietnia 2005r.

Więcej...

4 kwietnia 2005, 13:49

Raport z funkcjonowania Rynku Bilansującego od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.
Opublikowano raport z funkcjonowania Rynku Bilansującego od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Dokumenty do pobrania: Raport RB 2004

Więcej...

Strona 32 z 33
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 621 - 640 z 652 rezultatów.