Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

12 listopada 2014, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 10 listopada 2014 r. dotyczący Karty aktualizacji nr CB/12/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4320-2(48)/2010/2014/LK z dnia 6 listopada 2014 r. postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010...

Więcej...

9 października 2014, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 9 października 2014 r. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 19 września 2014 r., zakończył w dniu 3 października 2014 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie...

Więcej...

19 września 2014, 00:00

Komunikat w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi W toku postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CB/12/2014, Prezes URE wezwał OSP do zmodyfikowania przedmiotowej karty aktualizacji poprzez wprowadzenie...

Więcej...

3 września 2014, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 3 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na PAŹDZIERNIK 2014 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 3 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na PAŹDZIERNIK 2014 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów informują, że na swojej stronie internetowej opublikowały Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na PAŹDZIENIK 2014 r. ( Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 października 2014 r. i kończący się z dniem...

Więcej...

3 września 2014, 00:00

Komunikat PSE S.A. dotyczący realizacji projektu obejmującego swym zakresem pozyskiwanie danych od pierwotnych właścicieli danych i przekazywanie ich do publikacji na platformie informacyjnej ENTSO-E zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 543/2013
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE”) jako operator systemu przesyłowego (dalej „OSP”) zawiadamiają, że realizują projekt obejmujący swym zakresem pozyskiwanie danych od użytkowników systemu i przekazywanie ich do publikacji na centralnej platformie informacyjnej na rzecz przejrzystości, która będzie administrowana przez stowarzyszenie europejskich operatorów systemów przesyłowych ENTSO-E. Realizacja tego projektu wiąże się z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 543/2013 w sprawie dostarczania i publikowania danych na rynkach energii elektrycznej, zmieniającego załącznik I do...

Więcej...

29 sierpnia 2014, 00:00

Komunikat PSE S.A. w sprawie publikacji informacji dotyczących międzyoperatorskiej wymiany międzysystemowej
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zawiadamiają, że od dnia 29 sierpnia 2014 r. na stronie internetowej Operatora, w zakładce Dane Systemowe , publikowane są informacje dotyczące międzyoperatorskiej wymiany międzysystemowej.W ramach publikowanych danych podawane są godzinowe wolumeny dostaw energii elektrycznej z wyszczególnieniem kierunków przepływu energii oraz operatora systemu przesyłowego, z którym dostawy te są realizowane. W kolumnie „Suma” została zamieszczona...

Więcej...

20 sierpnia 2014, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 29 lipca 2014 r., zakończył w dniu 12 sierpnia 2014 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie uwag i propozycji...

Więcej...

5 sierpnia 2014, 00:00

Przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. za rok obrotowy 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii / pisemnych opinii wraz z raportem ...
PSE S.A. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. za rok obrotowy 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii / pisemnych opinii wraz z raportem / raportami o tym, czy sprawozdanie finansowe sporządzone zostało prawidłowo oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

4 sierpnia 2014, 08:16

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na WRZESIEŃ 2014 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na WRZESIEŃ 2014 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów informują, że na swojej stronie internetowej opublikowały Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na WRZESIEŃ 2014 r. ( Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 września 2014 r. i kończący się z dniem 30...

Więcej...

1 sierpnia 2014, 00:00

Komunikat OSP dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 1 sierpnia 2014 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Kart aktualizacji nr CO/1/2014 IRiESP - Część ogólna, CK/3/2014 IRiESP - Korzystanie i CB/11/2014 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR-4320-2(40)/2010/2014/LK z dnia 31 lipca 2014 r.,...

Więcej...

29 lipca 2014, 00:00

Komunikat OSP w sprawie konsultacji zmian w IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji CB/12/2014 IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymiPolskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci...

Więcej...

18 lipca 2014, 00:00

Komunikat OSP dot. zmian IRiESP wynikających z Kart aktualizacji nr CO/1/2014 IRiESP - Część Ogólna, CK/3/2014 IRiESP - Korzystanie i CB/11/2014 IRiESP - Bilansowanie
Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji: projektu Karty aktualizacji nr CO/1/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Część ogólna (dalej „Karta aktualizacji nr CO/1/2014 IRiESP - Część ogólna”), projektu Karty aktualizacji nr CK/3/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „Karta aktualizacji nr CK/3/2014...

Więcej...

20 czerwca 2014, 00:00

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Kart aktualizacji nr CO/1/2014 IRiESP - Część Ogólna, CK/3/2014 IRiESP - Korzystanie i CB/11/2014 IRiESP - Bilansowanie. PSE S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), planują...

Więcej...

17 czerwca 2014, 16:36

PSE wyznaczone operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego w Polsce — do końca 2030 r.
0 r. Prezes URE, decyzją z dnia 16 czerwca 2014 r., wyznaczył Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres od dnia 2 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2030 r. Dotychczas obowiązująca decyzja Prezesa URE z 2007 roku, na mocy której PSE pełnią obowiązki OSP, wygasa z dniem 1 lipca 2014 r. Decyzja Prezesa URE stanowi potwierdzenie, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne...

Więcej...

6 czerwca 2014, 00:00

PSE uzyskały pierwszy w Polsce certyfikat niezależności
Decyzją Prezesa URE z dnia 4 czerwca 2014 r., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. otrzymały certyfikat spełniania kryteriów niezależności określonych w art. 9d ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.). Proces certyfikacji został zapoczątkowany w październiku 2013 roku na wniosek PSE. Po wydaniu przez Komisję Europejską, w kwietniu br. pozytywnej opinii o...

Więcej...

30 maja 2014, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Kart aktualizacji IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji iplanowania rozwoju sieci oraz Karty aktualizacji nr CB/10/2013 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr...

Więcej...

24 kwietnia 2014, 00:00

Stacja 400/220/110 kV Ołtarzew - pierwsza zakończona inwestycja w strategicznym projekcie budowy Połączenia Elektroenergetycznego Polska — Litwa
itwa Uroczystość otwarcia stacji elektroenergetycznej Ołtarzew, z udziałem Janusza Piechocińskiego — wicepremiera i ministra gospodarki, Zarządu PSE oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji, odbyła się 24 kwietnia 2014 r. na terenie stacji, w miejscowości Pogroszew k. Ożarowa Mazowieckiego. Stacja 400/220/110 kV Ołtarzew to najnowocześniejsza obecnie stacja pracująca w polskim systemie przesyłu energii elektrycznej. Została wybudowana w ramach projektu budowy mostu...

Więcej...

25 lutego 2014, 09:56

Spółka PSE S.A. dokonała oceny zgłoszonych wniosków do postępowania na zakup usługi „Praca Interwencyjna: Redukcja Zapotrzebowania na polecenie OSP
OSP W dniu 31.01.2014 roku w związku z prowadzonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. postępowaniem na pozyskanie usług redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP do PSE S.A. wpłynęły wnioski następujących przedsiębiorców: ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. - pakiet IIA i IIB CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. - pakiet IVA i IVB CMC Poland Sp. z o. o. - pakiet IIIA i IIIB Enspirion Sp. z o.o. - pakiet IA i IB Orange Polska S.A. - pakiet IB PCC Rokita S.A. - pakiet IA WSEInfoEngine S.A. - pakiet IIIA i...

Więcej...

9 grudnia 2013, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne w gronie Wielkich Pereł Polskiej Gospodarki!
3 grudnia 2013 r. podczas Gali na Zamku Królewskim w Warszawie PSE SA zostały wyróżnione certyfikatem w rankingu polskich przedsiębiorstw i uzyskały tytuł PERŁA POLSKIEJ GOSPODARKI. Ranking „Perły Polskiej Gospodarki” jest organizowany przez miesięcznik Polish Market we współpracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Za "Perłę Polskiej Gospodarki" uznana zostaje firma, która spełnia z góry nadaną minimalną wartość...

Więcej...

28 listopada 2013, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Korzystanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 28 listopada 2013 r. dotyczący Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Uprzejmie informujemy, że PSE S.A. (dalej „OSP”), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 17 października 2013 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji...

Więcej...

Strona 27 z 44
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 521 - 540 z 864 rezultatów.