Komunikaty OSP
RSS (otwiera nowe okno)

27 czerwca 2008, 00:00

Wystąpienie Prezesa Zarządu PSE-Operator SA podczas uroczystości otwarcia nowej siedziby - Konstancin-Jeziorna, 26 czerwca 2008 r.
Szanowni Państwo, Dzień dzisiejszy jest dla nas pracowników spółki PSE-Operator dniem szczególnym. Część z nas już tutaj pracuje. Większość przeprowadzi się za kilka tygodni. Reszta pod koniec roku. Dzisiaj w sposób symboliczny dokonujemy oficjalnego otwarcia naszej nowej siedziby. Chcemy aby informacja o tym, że operator systemu przesyłowego rozpoczął wreszcie działalność w miejscu neutralnym, niezwiązanym z innym podmiotem funkcjonującym na rynku energii, dotarła szeroko do wszystkich...

Więcej...

18 czerwca 2008, 00:00

Projekt Karty aktualizacji nr B/6/2008 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP - Bilansowanie\"). W związku z tym, OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr B/6/2008 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 18 czerwca 2008 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP pod adresem http://www.pse.pl/ . OSP, publikując na...

Więcej...

26 maja 2008, 00:00

Wniosek o zawarcie Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z Kontrahentem OSP typu Przedsiębiorstwo Obrotu
Uprzejmie informujemy, że opublikowany został wzór wniosku o zawarcie Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z Kontrahentem OSP typu Przedsiębiorstwo Obrotu wraz z dokumentem opisującym proces rozpoczęcia świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej z Kontrahentem OSP typu Przedsiębiorstwo Obrotu.

Więcej...

19 maja 2008, 00:00

Standard aneksu do umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentem OSP typu przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną w wersji angielskojęzycznej
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 19 maja 2008 r. na stronie internetowej PSE-Operator S.A. pod adresem http://www.pse.pl , zostały opublikowane w wersji angielskojęzycznej następujące dokumenty: standardowy aneks do umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, opracowany w związku z podjętą przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7102-1(2)/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r., wprowadzającą do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i...

Więcej...

9 maja 2008, 00:00

Kolejny etap umajątkowienia PSE-Operator
Kolejnym krokiem w procesie wyposażenia PSE-Operator w zespół materialnych i niematerialnych składników majątkowych niezbędnych do realizacji zadań Operatora Systemu Przesyłowego, wynikającym z zapisów w \"Programie dla elektroenergetyki\" było nabycie w dniu 5 maja br. spółek Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Info Sp. z o.o. oraz EPC S.A. Transakcja odbyła się na zasadach rynkowych w oparciu o...

Więcej...

8 maja 2008, 12:05

Informacja prasowa PSE-Operator S.A. na temat podpisania listu intencyjnego zapowiadającego stworzenie Porozumienia dla powstania nowych rozwiązań prawnych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych
Z inicjatywy PSE-Operator S.A. zgłoszonej 8 kwietnia br. powstaje Porozumienie spółek i organizacji związanych z krajową energetyką, którego celem będzie doprowadzenie do zniesienia formalno-prawnych barier dla powstawania i eksploatacji inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu państwowym. List intencyjny o utworzeniu Porozumienia podpisały: GAZ-SYSTEM S.A., Izba Gospodarcza Gazownictwa, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, PSE-Operator S.A. oraz Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury ProLinea. „Porozumienie stawia sobie za cel uświadomienie...

Więcej...

8 maja 2008, 00:00

Komunikat OSP dotyczący umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z podjętą przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7102-1(2)/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r., wprowadzającą do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP-Bilansowanie”), zmiany określone w Karcie aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP-Bilansowanie (dalej „Karta aktualizacji nr B/5/2008”),...

Więcej...

30 kwietnia 2008, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Operator systemu przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7102-1(2)/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r., postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. (zmienioną decyzjami nr DPK-7102-14(7)/2006 z dnia 22 grudnia 2006r., nr DPK-7102-14(8)/2007 z dnia 29 marca 2007 r., nr DPK-7102-14(14)/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. oraz DPK-7102-14(17)/2007/RGa z dnia 30 października 2007 r.) poprzez wprowadzenie do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji...

Więcej...

11 kwietnia 2008, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 14 marca 2008 r. , zakończył w dniu 3 kwietnia 2008 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP-Bilansowanie\"), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP-Bilansowanie.Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o...

Więcej...

8 kwietnia 2008, 00:00

Komunikat PSE-Operator S.A w sprawie braku zasilaniana na terenie aglomeracji szczecińskiej
PSE-Operator S.A. informuje, że w nocy z dnia 7 na 8 kwietnia 2008 roku w okresie trwania katastrofalnych warunków atmosferycznych (intensywne opady mokrego śniegu oraz silny wiatr), w najbliższym rejonie aglomeracji szczecińskiej, doszło do trwałego wyłączenia kilkunastu linii energetycznych najwyższych i wysokich napięć, w tym dwóch linii 220 kV i 13 linii 110 kV. W wyniku tych wyłączeń nastąpiła przerwa w zasilaniu energią elektryczną na znacznym obszarze...

Więcej...

8 kwietnia 2008, 00:00

Komunikat PSE-Operator S.A w sprawie przywrócenia zasilania Szczecina
PSE-Operator S.A. informuje, że po usunięciu uszkodzeń, relacja 220 kV Krajnik-Police została przywrócona do pracy. Napięcie do stacji 220/110 kV Glinki zostało podane o godz. 17:05, a do stacji 220/110 kV Police - o godz. 17:08. Powyższe umożliwia pełną odbudowę zasilania na terenie Szczecina, w tym uruchomienie lokalnych elektrociepłowni i pracę Zakładów Chemicznych w Policach. PSE-Operator S.A. informuje jednocześnie, że ciągle nie...

Więcej...

1 kwietnia 2008, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący aneksów do umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dot. aneksów do umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentami typu operator systemu dystrybucyjnego posiadający miejsca dostarczania energii elektrycznej z sieci przesyłowej i odbiorca końcowy oraz umowy o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego z kontrahentem OSP typu operator systemu dystrybucyjnego nie posiadający miejsc dostarczania energii elektrycznej z sieci przesyłowej. Operator...

Więcej...

14 marca 2008, 00:00

Projekt Karty aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP-Bilansowanie”). W związku z tym, OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP-Bilansowanie, który w dniu 14.03.2008 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl . OSP, publikując na swojej stronie internetowej...

Więcej...

11 marca 2008, 00:00

Informacja dot. ograniczenia udostępnianych przez PSE-Operator S.A. zdolności przesyłowych w kierunku eksportu
PSE-Operator jako operator systemu przesyłowego (OSP) jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE). Dla skutecznej realizacji tego obowiązku, przy podejmowaniu decyzji o wielkościach zdolności przesyłowych udostępnianych uczestnikom rynku dla eksportu energii elektrycznej, musi brać pod uwagę obok warunków pracy sieci także prognozowany bilans krajowych zdolności wytwórczych, a w szczególności prognozowany poziom rezerw...

Więcej...

6 lutego 2008, 00:00

Bilans mocy KSE w dobowym szczycie obciążenia w dniu 29 stycznia 2008r.
Prezentujemy dane dotyczące bilansu mocy KSE w szczycie wieczornym w dniu 29.01.2008 roku. W dniu tym odnotowano najniższy poziom mocy dyspozycyjnej dostępnej dla OSP w okresie od 1 stycznia 2008r. do 5 lutego 2008r. Bilans mocy KSE w dobowym szczycie obciążenia w dniu 29 stycznia 2008r. Nieplanowe ubytki mocy JWCD w dobowym szczycie obciążenia w dniu 29 stycznia 2008r.

Więcej...

7 stycznia 2008, 13:36

Zmiany w Załącznikach B do Standardów technicznych systemów WIRE wer. 8.0. oraz do Standardów technicznych systemów SOWE wer. 5.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w wyniku przeprowadzonej szczegółowej analizy standardów ETSO, na których OSP bazował przy opracowywaniu standardów technicznych systemu WIRE wer.8.0 wymagane jest uaktualnienie schematu walidacji confirmation-xml.xsd. Zmiana wprowadzona po stronie węzła centralnego, w stosunku do wersji opublikowanej na stronie internetowej www.pse.pl w dniu 21.08.2007, polega na uopcjonalnieniu pól ConfirmedMessageIdentification i ConfirmedMessageVersion oraz sekcji...

Więcej...

2 stycznia 2008, 00:00

Decyzja Prezesa URE w sprawie wyznaczenia PSE-Operator S.A. na operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego
Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z 24 grudnia 2007r. DPE-47-58(5)/4988/2007/BT wyznaczył PSE-Operator S.A. - operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego na okres od 1 stycznia 2008r. do 1 lipca 2014r. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej...

21 grudnia 2007, 00:00

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat przesyłowych
PSE-Operator S.A. informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. I. ZAMAWIAJĄCY. nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów Nazwa PSE-Operator S.A. Adres siedziby ul. Mysia 2, 00-496...

Więcej...

17 grudnia 2007, 00:00

Komunikat dotyczący zawarcia nowych Umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej
Uprzejmie informujemy, że PSE-Operator S.A. zawarł nowe Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z czternastoma Operatorami Systemów Dystrybucyjnych (OSD) oraz Odbiorcami sieciowymi (URBSD).Podpisanie ww. Umów wynikało z obowiązku wyodrębnienia do dnia 1 lipca 2007 roku ze struktur Spółek Dystrybucyjnych działalności OSD, zgodnie z art. 9 d. - ustawy Prawo energetyczne. Powyższy fakt unormował zasady współpracy pomiędzy Operatorem Systemu...

Więcej...

12 listopada 2007, 00:00

Sprostowanie informacji o ogłoszeniu zamówienia niepublicznego
W dniu 12.11.2007 r., w dzienniku „Rzeczpospolita”, została opublikowana informacja o wszczęciu przez PSE-Operator S.A. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią. Jako termin realizacji zamówienia został omyłkowo wskazany okres od 1 stycznia 2008 roku do 30...

Więcej...

Strona 38 z 44
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 741 - 760 z 878 rezultatów.