Zasady korzystania z aplikacji oraz polityka prywatności

Zasady korzystania z aplikacji oraz polityka prywatności

Niniejszy dokument („Zasady”) wskazuje zasady działania oraz zasady ochrony danych osobowych użytkowników aplikacji mobilnej Energetyczny Kompas.  

Zasady korzystania z aplikacji

 1. Postanowienia ogólne
   
  1. Aplikacja mobilna: Energetyczny Kompas (dalej: Aplikacja), to oprogramowanie działające na urządzeniach końcowych posiadających dostęp do Internetu i pracujących w oparciu o system operacyjny Android takich jak np. smartfony czy tablety.
  2. Właścicielem Aplikacji jest spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, NIP 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596, (dalej: PSE S.A.)
  3. Przed pobraniem i zainstalowaniem Aplikacji, użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się oraz akceptacji treści niniejszego dokumentu.
    
 2. Rodzaj i zakres świadczonych usług
   
  1. PSE S.A. oferuje możliwość korzystania z Aplikacji na urządzeniach końcowych użytkowników.
  2. Aplikacja umożliwia wyświetlenie aktualnych informacji związanych z energetycznymi godzinami szczytu w Polsce i informacji o sposobach oszczędzania energii elektrycznej. Korzystanie z Aplikacji nie wymaga założenia konta.
  3. Aplikacja jest darmowa tzn. PSE S.A. nie pobiera opłat za pobranie, zainstalowanie oraz użytkowanie Aplikacji.
    
 3. Warunki świadczenia usługi – wymagania techniczne
   
  1. Aplikację można pobrać na urządzenia końcowe posiadające dostęp do Internetu i pracujące w oparciu o system operacyjny Android takie jak np. smartfony, tablety.
  2. Minimalne wymagania w zakresie dostępu do sieci Internet, to przepustowość łącza Internetowego 512kB/s.
  3. Minimalne wymagania w zakresie systemu operacyjnego, to Android od wersji Android 6.0 (API 23).
  4. W celu pobrania, zainstalowania, korzystania z Aplikacji, każdy użytkownik, który dysponuje urządzeniem końcowym wraz z dostępem do sieci Internet może pobrać Aplikację ze sklepu Google Play. 
    
 4. Warunki zawierania oraz rozwiązywania umowy
   
  1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony w momencie zainstalowania Aplikacji przez użytkownika na jego urządzeniu końcowym.
  2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia (odinstalowania) Aplikacji (automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń) lub w momencie zaprzestania wspierana Aplikacji przez PSE S.A.
    
 5. Postępowanie reklamacyjne
   
  1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności dotyczące nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Aplikacji, powinny być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail PSE S.A. energetycznykompas@pse.pl w terminie 30 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości.
  2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko reklamującego oraz opis i datę wystąpienia nieprawidłowości.
  3. PSE S.A. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej przesłania. Jeżeli PSE S.A. nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się, że reklamacja została uznana.
  4. PSE S.A. udzieli odpowiedzi na reklamację na adres e-mail, za pośrednictwem którego reklamujący przesłał reklamację, chyba że reklamujący zażąda innej dostępnej formy.
    
 6. Postanowienia końcowe:
   
  1. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, PSE S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub wadliwe działanie Aplikacji.
  2. Zasady mogą ulec zmianie wraz z kolejnymi wydaniami Aplikacji. Zmiana jest wiążąca dla użytkowników, którzy zainstalują takie wydanie (co wiąże się z akceptacją zmienionego brzmienia Zasad).
  3. Zasady określone powyżej obowiązują od dnia 30.08.2023 r.
  4. Zasady korzystania z Aplikacji dostępne w dedykowanym sklepie, z której została pobrana Aplikacja. 

 

Ochrona danych osobowych

 1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  1. listownie na adres: ul. Warszawska 165 05-520, Konstancin-Jeziorna;
  2. przez e-mail: daneosobowe@pse.pl;
  3. telefonicznie: +48 22 242 26 00.
    
 2. Inspektor ochrony danych

  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować za pomocą kanałów wskazanych powyżej.
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych
   
  1. Będziemy przetwarzać Twoje dane, aby umożliwić Ci wyświetlenie aktualnych informacji związanych z energetycznymi godzinami szczytu w kraju jak również informacji wskazujących jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej. Do tego celu będą przetwarzane dane związane z komunikacją w sieciach, w tym adres IP, nazwa DNS i numery portów oraz czas odwołania do serwera z informacjami związanymi z energetycznymi godzinami szczytu w Polsce. Podstawą prawną takiego przetwarzania Twoich danych jest jego niezbędność do wykonania umowy, którą zawarłeś, w momencie zainstalowania aplikacji na Twoje urządzenie końcowe, a także do podjęcia działań na Twoje żądanie.
  2. W przypadku, zgłoszenia przez Ciebie reklamacji w związku z działaniem Aplikacji, PSE S.A. będzie przetwarzać imię, nazwisko oraz Twój adres mail w celu rozpatrzenia Twojego zgłoszenia. Podstawą prawną takiego przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes PSE S.A. polegający na prawidłowym działaniu aplikacji oraz nieprzerwanym świadczeniu usług.
    
 2. Okres przetwarzania danych osobowych
   
  1. Dane przetwarzane w celu wskazanym w ust. 3 pkt 1 będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 24 miesięcy od daty ich zebrania;
  2. Dane przetwarzane w celu wskazanym w ust. 3 pkt 2 będą przetwarzane przez rok od momentu rozpatrzenia reklamacji.
    
 3. Twoje prawa

  Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:     
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,   
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,    
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,   
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które PSE S.A. przetwarza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w pkt 1 powyżej).

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane (przekazywane) poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej  „EOG” w związku z korzystaniem przez Aplikacje z usługi Firebase. Przekazywanie danych osobowych poza EOG odbywa się w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych (ang. standard contractual clauses, SCC) więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności Firebase dostępnej pod adresem https://firebase.google.com/terms/data-processing-terms - kopie SCC możesz uzyskać za pośrednictwem strony https://firebase.google.com/terms/firebase-sccs.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

Do Twoich danych osobowych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora - podmioty przetwarzające np. prawnicze, audytorskie, informatyczne, podmioty świadczące usługi, podmioty świadczące usługi serwisowe i konserwacyjne systemów informatycznych, w których mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe.

 1. Wymóg podania danych
   
  1. Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 pkt 1 jest niezbędne, abyśmy mogli umożliwić Ci korzystanie z Aplikacji.
  2. Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 pkt 2 jest niezbędne do rozpatrzenia Twojej reklamacji.