Komunikacja z akcjonariuszami


Podstawowe informacje o spółce

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa. Funkcję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wykonuje Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Statut spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (pobierz).

PSE. S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna,

NIP: 526 - 27 - 48 - 966
REGON: 015668195

Wysokość kapitału zakładowego PSE S.A.: 9.605.473.000,00 PLN,
kapitał zakładowy w całości wpłacony

Nr KRS 0000197596 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Sprawozdania finansowe PSE
 

Sprawozdanie finansowe PSE S.A. za rok 2021 - wersja online
Sprawozdanie finansowe PSE S.A. za rok 2020 - wersja online
Sprawozdanie finansowe PSE S.A. za rok 2019 - wersja online
Sprawozdanie finansowe PSE S.A. za rok 2018 - wersja online
Sprawozdanie finansowe PSE S.A. za rok 2017 - wersja online
Skrócone sprawozdanie finansowe PSE S.A. za rok 2017 - pdf
Skrócone sprawozdanie finansowe PSE S.A. za rok 2016 - wersja online

 

Data

Temat

Treść zawiadomienia

03.03.2023

Powołanie nowego Członka Zarządu PSE S.A.

PSE S.A. informują, że 28 lutego 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna powołało z dniem 1 marca 2023 roku Pana Jarosława Jaźwińskiego na Członka Zarządu i powierzyło mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

03.03.2023

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej PSE S.A.

PSE S.A. informują, że 28 lutego 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna podjęło uchwałę o powołaniu z dniem 1 marca 2023 roku Pana Przemysława Humięckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

20.02.2023 Zmiana w Statucie PSE W dniu 20 lutego 2023 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana w Statucie PSE S.A., wprowadzona Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2022 r. Zmiana dotyczy: § 5A; §10 ust. 2 pkt 1; §10 ust. 2 pkt 3, §10 ust. 2 pkt 7, §10 ust. 2 pkt 8; §15 ust. 1 pkt 9; §16; §22 ust. 1 pkt 3; §22 ust. 1 pkt 6; §22 ust. 1 pkt 7; §22 ust. 1 pkt 8; §22 ust. 1 pkt 14; §22 ust. 2 pkt 3; §23 ust. 4; §23 ust. 5; §23 ust. 6; §23 ust. 7; §23 ust. 8 ; §23 ust. 10; §23 ust. 11; §24 ust. 5; §25 ust. 1; §26 ust. 5; §26 ust. 6; §26 ust. 7; §27 ust. 3; §27 ust. 4; §28 ust. 3; §28 ust. 4; §28 ust. 5 ; §39 ust. 2 pkt 15; §39 ust. 2 pkt 21; §39 ust. 2 pkt 31 lit. G; §43 pkt 4
12.01.2023

Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu PSE S.A.

PSE S.A. informują, że 11 stycznia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z dniem 12 stycznia 2023 r. odwołało powierzenie Panu Tomaszowi Sikorskiemu funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz z dniem 13 stycznia 2023 r. powierzyło mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Zmiana została wpisana do KRS 20 lutego 2023 roku.

12.01.2023

Odwołanie Członka Zarządu PSE S.A.

PSE S.A. informują, że 11 stycznia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z dniem 12 stycznia 2023 r. odwołało ze składu Zarządu Spółki pana Eryka Kłossowskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Zmiana została wpisana do KRS 20 lutego 2023 roku.

15.12.2022 Ustanowienie prokurenta Spółki PSE S.A.

Zarząd PSE S.A. uchwałą nr 420/XXXI/22 z dnia 18 października 2022 roku ustanowił Pana Jarosław Jaźwińskiego prokurentem Spółki i udzielił mu prokury łącznej do działania wraz z Członkiem Zarządu. Zmiana została wpisana do KRS 14 grudnia 2022 r.

25.10.2022

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej PSE S.A.

PSE S.A. informują, że 24 października 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna podjęło uchwałę o powołaniu z dniem 25 października 2022 roku pani Magdaleny Przybysz na członka Rady Nadzorczej Spółki. Zmiana została wpisana do KRS 14 grudnia 2022 r.

25.10.2022

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej PSE S.A.

PSE S.A. informują, że 24 października 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna podjęło uchwałę o odwołaniu z dniem 25 października 2022 roku pana Andrzeja Toborowicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Zmiana została wpisana do KRS 14 grudnia 2022 r.

27.09.2022 Zmiana w Statucie PSE W dniu 14 września 2022 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana w Statucie PSE S.A., wprowadzona Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 sierpnia 2022 r. Zmiana dotyczy §17 ust. 1 i 4 oraz §24 ust.1.
20.09.2022 Odwołanie Członka Zarządu PSE S.A.

PSE S.A. informują, że 19 września 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z dniem 19 września 2022 r. odwołało ze składu Zarządu Spółki pana Jakuba Kozerę pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. Zmiana została wpisana do KRS 6 października 2022 r.

16.09.2022

Powołanie nowego Członka Zarządu PSE S.A.

PSE S.A. informują, że 15 września 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna powołało z dniem 16 września 2022 r. Pana Andrzeja Zienkiewicza na Członka Zarządu i powierzyło mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Zmiana została wpisana do KRS 6 października 2022 r.

09.09.2022 Uchylenie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PSE S.A. PSE S.A. informują, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna 8 września 2022 roku podjęło uchwałę w sprawie w uchylenia uchwały z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej PSE S.A.
17.08.2022 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej PSE S.A. PSE S.A. informują, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna 12 sierpnia 2022 roku powołało Pana Jarosława Jaźwińskiego w skład Rady Nadzorczej PSE S.A.
03.11.2021 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej PSE S.A. PSE S.A. informują, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna 1 listopada 2021 roku powołało Pana

Konrada Fischera w skład Rady Nadzorczej PSE S.A. 

Zmiana została wpisana do KRS 31 grudnia 2021 r.

06.08.2021 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej PSE S.A. PSE S.A. informują, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna 5 sierpnia 2021 roku powołało Pana

Andrzeja Jana Toborowicza w skład Rady Nadzorczej PSE S.A. 

Zmiana została wpisana do KRS 13 września 2021 r.

06.04.2021 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej PSE S.A.  PSE S.A. informują, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna 2 kwietnia 2021 roku powołało Pana

Michała Wierzchowskiego w skład Rady Nadzorczej PSE S.A. 

Zmiana została wpisana do KRS 30 kwietnia 2021 r.

11.01.2020

Piąte wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

Zarząd Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa jedynego akcjonariusza Spółki, tj. Skarb Państwa reprezentowany zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 oraz 843) przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, budynek W, Departament Zarządu, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 - 16:00.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Niniejsze wezwanie jest piątym - ostatnim, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

16.12.2020

Czwarte wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

Zarząd Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa jedynego akcjonariusza Spółki, tj. Skarb Państwa reprezentowany zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 oraz 843) przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, budynek W, Departament Zarządu, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 - 16:00.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

27.11.2020 Zmiana w Statucie PSE W dniu 26 listopada 2020 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana w Statucie PSE S.A., wprowadzona Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2020 r. Zmiana polega na dodaniu – po §5 Statutu – §5a dotyczącego umarzania dokumentów akcji.
19.11.2020 Trzecie wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

Zarząd Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa jedynego akcjonariusza Spółki, tj. Skarb Państwa reprezentowany zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 oraz 843) przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, budynek W, Departament Zarządu, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 - 16:00. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa. 

23.10.2020 Drugie wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

Zarząd Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa jedynego akcjonariusza Spółki, tj. Skarb Państwa reprezentowany zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 oraz 843) przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, budynek W, Departament Zarządu, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 - 16:00. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa. 

30.09.2020 Pierwsze wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji

Zarząd Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa jedynego akcjonariusza Spółki, tj. Skarb Państwa reprezentowany zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 oraz 843) przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, budynek W, Departament Zarządu, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 - 16:00.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

01.08.2020

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej PSE S.A.

PSE S.A. informują, że z dniem 1 sierpnia 2020 r., Pan Zbigniew Kochański złożył rezygnację z Członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna.

Zmiana została wpisana do KRS 26 sierpnia 2020 r.
05.06.2020

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej PSE S.A. 

PSE S.A. informują, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna 23 kwietnia 2020 roku powołało Pana Zbigniewa Kochańskiego w skład Rady Nadzorczej PSE S.A.

Zmiana została wpisana do KRS 1 czerwca 2020 r.

 27.03.2020

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej PSE S.A. 

PSE S.A. informują, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna 7 lutego 2020 roku powołało Pana Tadeusza Skobla w skład Rady Nadzorczej PSE S.A.

Zmiana została wpisana do KRS 3 marca 2020 r.