Ceramiczne wsporcze izolatory stacyjne do sieci o znamionowym napięciu 110 kV, 220 kV i 400 kV
Wprowadzenie Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Ceramiczne wsporcze izolatory stacyjne do sieci o znamionowym napięciu 110 kV, 220 kV i 400 kV”.
Opis konsultacji

W związku opracowaniem Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Ceramiczne wsporcze izolatory stacyjne do sieci o znamionowym napięciu 110 kV, 220 kV i 400 kV”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Standardowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania techniczne, które muszą spełniać ceramiczne wsporcze izolatory stacyjne, przeznaczone do napowietrznych stacji elektroenergetycznych o znamionowym napięciu przemiennym 110 kV, 220 kV lub 400 kV.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać na adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z kartą uwag oraz kwestionariuszem pytań. Uzupełnioną kartę uwag i odpowiedzi na kwestionariusz pytań prosimy przesłać najpóźniej do dnia 03.01.2022 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 13.12.2021
  • 03.01.2022
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów