Zaprojektowanie i wdrożenie europejskiej platformy do wymiany pomiędzy obszarami regulacyjnymi energii bilansującej z rezerwy wtórnej aktywowanej w trybie ręcznym (mFRR)
Publiczne konsultacje niewiążących wytycznych dotyczących wdrażania przyłączeniowych Kodeksów Sieci
Zaprojektowanie i wdrożenie europejskiej platformy aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR) w oparciu o kryteria ekonomiczne
Konsultacje ws. zmian w decyzji w sprawie CCR ze względu na powstawanie nowych połączeń międzyobszarowych.
Konsultacje ws. zmiany metody wyznaczania planowanych wymian wynikających z jednolitego łączenia rynków dnia następnego (Scheduled Exchange).
Konsultacje ws. propozycji metody tworzenia wspólnego modelu sieci na następny rok oraz na dzień następny i bieżący (CGM v3).
Publiczne konsultacje propozycji metody określającej kluczowe wymogi organizacyjne, funkcje i zakresy odpowiedzialności dotyczące wymiany danych (KORRR).
Konsultacje dot. zmiany metoda wyznaczania planowanych wymian wynikających z jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego (Scheduled Exchange).
Określanie bloków regulacyjnych mocy i częstotliwości (bloków LFC - ang. load frequency control)
W celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości oraz spełnienia wymogu konsultacji z właściwymi OSD (i uwzględnienia potencjalnych skutków dla ich systemów), PSE S.A. zaplanowały cykl spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających Wytwórców oraz OSD.

Celem spotkań jest przedstawienie opracowanej przez PSE S.A. propozycji wymogów dla modułów wytwarzania energii oraz pozyskanie opinii interesariuszy w celu wypracowania wymogów ogólnego stosowania, które zgodnie z zasadami Kodeksu Sieci RfG zostaną przedłożone do akceptacji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
PSE S.A. oraz pozostali Operatorzy Hansa CCR rozpoczynają konsultacje publiczne propozycji wspólnej metody koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa zgodnie z art. 35 Rozporządzenia CACM. Konsultacje odbędą się za pomocą platformy ENTSO-E i potrwają do 28 stycznia 2018r.
Proposal for the implementation framework for a European platform for the imbalance netting process (GLEB)
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9, dalej „ustawa”) oraz realizując obowiązek, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, rozpoczynają konsultacje publiczne Regulaminu rynku mocy.
Nazwa warsztatu Data Miejsce
Spotkanie konsultacyjne dotyczące Regulaminu rynku mocy 02.02.2018 PGE Narodowy w Warszawie
PSE S.A. pełniące, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), poddają pod konsultacje zainteresowanych stron projekt Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2018-2027 (dalej: PRSP). Zainteresowane strony, biorące udział w konsultacjach, zostały wymienione w pkt 3.1.5. w rozdziale 3 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) w części Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.
PSE S.A. oraz pozostali Operatorzy Baltic CCR rozpoczynają publiczne konsultacje propozycji wspólnej metody koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych w Baltic CCR, zgodnie z art. 35 Rozporządzenia CACM.
W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „TESTY SAT DLA URZĄDZEŃ I UKŁADÓW ZAINSTALOWANYCH W STACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH PSE S.A.”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Informacja OSP w sprawie rozpoczęcia publicznych konsultacji propozycji progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, typu C oraz typu D, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG).

Konsultacje dotyczą raportu końcowego z pierwszego etapu przeglądu Obszarów rynkowych (Bidding Zones).
Proposal of all TSOs performing the reserve replacement process for the implementation framework for a European Platform for the exchange of balancing energy from Replacement Reserves.
Amendments to the “Regional Specific Annex for CCR Core to the Harmonised Allocation Rules for long-term transmission rights”
W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Szklane izolatory kołpakowe” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Informal Workshop - Imbalance Settlement pursuant the GLEB Art. 52(2)
ENTSO-E Connection Network Codes Implementation Guidance Documents_HVDC related topics
W celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości, spełnienia wymogu konsultacji z właściwymi OSD (i uwzględnienia potencjalnych skutków dla ich systemów), PSE S.A. zaplanowały cykl spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających OSD oraz innych, potencjalnie zainteresowanych uczestników rynku energii. Celem spotkań jest przedstawienie opracowanej przez PSE S.A. propozycji wymogów dla systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz pozyskania opinii interesariuszy w celu wypracowania wymogów ogólnego stosowania, które zgodnie z zasadami Kodeksu Sieci HVDC zostaną przedłożone do akceptacji przez Prezesa URE.
Przedmiotem konsultacji są metody dotyczące wymagań odnośnie rezerw regulacyjnych oraz regulacji mocy i częstotliwości, które zostaną zawarte w Załączniku do Porozumienia Ruchowego Obszaru Synchronicznego Europy Kontynentalnej (ang. Synchronous Area Operational Agreement Policy 1 of Load Frequency Control and Reserves). W szczególności będą to propozycje poniższych metod: • określającej zasady wyznaczania wielkości FCR, opracowanej zgodnie z art. 118 ust. 1 lit. a SO GL; • dodatkowych właściwości FCR, opracowanej zgodnie z art. 118 ust. 1 lit. b SO GL; • określania limitów wielkości wymiany FRR pomiędzy obszarami synchronicznymi opracowanej zgodnie z art. 118 ust. 1 lit. z SO GL; • określania limitów wielkości wymiany RR pomiędzy obszarami synchronicznymi opracowanej zgodnie z art. 118 ust. 1 lit. aa SO GL.
Konsultacje publiczne dotyczą opracowanej przez wszystkich OSP propozycji ram wdrażania europejskiej platformy do wymiany energii bilansującej z rezerwy wtórnej aktywowanej w trybie ręcznym („mFRR”), zgodnie z Artykułem 20 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (GLEB).
Konsultacje dotyczą przygotowanej przez wszystkich operatorów systemów przesyłowych propozycji Ram wdrażania mechanizmu wymiany energii bilansującej z rezerw aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR Implementation Framemework), zgodnie z art. 21 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej (EBGL).
Nazwa warsztatu Data Miejsce
Balancing workshop 20.06.2018 Siedziba ENTSO-E, Bruksela, Belgia
W celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości oraz spełnienia wymogu konsultacji z właściwymi OSD (i uwzględnienia potencjalnych skutków dla ich systemów), PSE S.A. zaplanowały cykl spotkań z przedstawicielami OSD, odbiorców i innych potencjalnie zainteresowanych uczestników rynku energii. Celem spotkań jest przedstawienie opracowanej przez PSE S.A. propozycji wymogów dla przyłączania instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych oraz pozyskania opinii interesariuszy w celu wypracowania wymogów ogólnego stosowania, które zgodnie z zasadami Kodeksu Sieci DCC zostaną przedłożone do akceptacji przez Prezesa URE.
Konsultacje publiczne dotyczą opracowanej przez wszystkich OSP propozycji dotyczącej dalszego sprecyzowania i zharmonizowania rozliczania niezbilansowania, zgodnie z Artykułem 52(2) Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (EB GL).
Informacja OSP w sprawie opracowania propozycji zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE zgodnie z art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Wytyczne SO GL) i rozpoczęcia procesu konsultacji powyższej propozycji.
Zgodnie z art. 29 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (EB GL), wszyscy OSP zobowiązani są do opracowania propozycji zwierającej metodę klasyfikacji celów aktywacji ofert energii bilansującej.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (EB GL), wszyscy OSP są zobowiązani opracować odpowiednio wspólną propozycję dotyczącą metody wyceny energii bilansującej oraz metody wyceny transgranicznych zdolności przesyłowych wykorzystywanych w celu wymiany energii bilansującej lub w celu obsługi procesu kompensowania niezbilansowań.
W związku z opracowaniem przez Biuro Pomiarów Energii PSE S.A., Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Na podstawie art. 36 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące stanu zagrożenia (Dz.Urz.UE L 312/54 z 28 listopada 2017 r.), dalej „NC ER”, PSE S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązane zostały do opracowania zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych OSP (dalej: „Zasady”).
W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych projektu aktualizacji Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Standard profilu podłużnego napowietrznej linii elektroenergetycznej NN”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Zgodnie z art. 40 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: EB GL), wszyscy operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) są zobowiązani opracować propozycję metody procesu kooptymalizacji alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych do wymiany mocy bilansującej lub współdzielenia rezerw.
Nazwa warsztatu Data Miejsce
Warsztaty dla uczestników rynku - COCZCA 06.06.2019 Avenue de Cortenbergh 100, 1000 Bruxelles, Belgia
Zgodnie z art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: EB GL), wszyscy operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) są zobowiązani opracować propozycję dotyczącą wykazu produktów standardowych mocy bilansującej w odniesieniu do rezerw odbudowy częstotliwości i rezerw zastępczych.
Nazwa warsztatu Data Miejsce
Warsztaty dla uczestników rynku - SPBC 06.06.2019 Avenue de Cortenbergh 100, 1000 Bruxelles, Belgia
Opiniowanie Specyfikacji Technicznej, pt.: „Oznakowanie napowietrznych linii NN”
Proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/22/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Zgodnie z art. 19 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: EB GL), wszyscy operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych przeprowadzający proces zastępowania rezerw (dalej: RR OSP) są zobowiązani do wdrożenia i uruchomienia europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych (dalej: platformy RR) w terminie jednego roku od zatwierdzenia propozycji dotyczącej ram wdrażania dla platformy RR (dalej: RR IF). W związku z zatwierdzeniem RR IF przez właściwe organy regulacyjne i zbliżającym się terminem uruchomienia platformy RR, RR OSP organizują warsztaty dla uczestników rynku dotyczące projektu TERRE, w ramach którego jest wdrażania platforma RR.
W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych projektu aktualizacji Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Wymagania odnośnie zakresu i metodyki pomiarów parametrów elektrycznych linii elektroenergetycznych NN”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
W związku z aktualizacją przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. "Wyłączniki do sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV", zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/941 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylające dyrektywę 2005/89/WE (dalej: RPR), ENTSO-E zobowiązane jest opracować propozycję metody dokonywania ocen wystarczalności w perspektywie krótkoterminowej i sezonowej (dalej: SSAA)
Zgodnie z art. 5 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/941 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylające dyrektywę 2005/89/WE (dalej: RPR), ENTSO-E zobowiązane jest opracować propozycję metody ustalania najbardziej istotnych scenariuszy regionalnych kryzysów elektroenergetycznych(dalej: IRECS)
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/23/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.
W siedzibie PSE - 31 lipca 2019 r. - odbyło się spotkania z przedstawicielami Wytwórców posiadających jednostki wytwórcze o statusie JWCD
Propozycja planu testów została opracowana na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (NC ER)
Nazwa warsztatu Data Miejsce
Spotkanie informacyjne w sprawie opracowanego planu testów zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. g NC ER 09.08.2019 Aula im. Stefanii Kasprzyk w siedzibie PSE S.A., ul Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące aktualizacji strategii monitorowania rynku bilansującego w ramach wymagań Rozporządzenia REMIT.
W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych projektu aktualizacji Standardowych Specyfikacji Technicznych pt.:
Informacja OSP dotycząca rozpoczęcia drugiej tury konsultacji z zainteresowanymi stronami propozycji planu testów opracowanego na podstawie art. 43 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (dalej: Kodeks Sieci ER).
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zapraszają na spotkanie konsultacyjne zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego, planowanych do wdrożenia z początkiem 2021 roku. Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2019 r., w godzinach od 11.00 do 15.00, w siedzibie PSE w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165. Zapisy na spotkanie odbywają się poprzez formularz rejestracyjny załączony do niniejszego komunikatu w formie linku.
Nazwa warsztatu Data Miejsce
Spotkanie konsultacyjne dotyczące koncepcji zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego 07.11.2019 Siedziba PSE w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
W związku z aktualizacją przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. "Wyłączniki do sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV", zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie uwag do przedmiotowego dokumentu.
W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych PSE projektu aktualizacji Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Oznakowanie przeszkodowe”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.
Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „Realizacja testów Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN): FAT, SAT i Końcowych”.
Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej dla transformatorów potrzeb własnych 6/0,4kV, 10/0,4kV, 15/0,4kV, 20/0,4kV, 30/0,4kV w izolacji żywicznej.
W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: "Ograniczniki przepięć do sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV", zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.
PSE S.A., pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, poddają pod konsultacje zainteresowanych stron projekt planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030 (dalej: PRSP).
W związku z opracowaniem nowej Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: "Łańcuchy izolatorów 220 kV i 400 kV", zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.
W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych projektu nowej Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Linie kablowe 220 kV i 400 kV” i „Linie kablowe 220 kV i 400 kV Załącznik 1 Kable elektroenergetyczne i osprzęt kablowy 220 kV i 400 kV”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Początek konsultacji: 07.02.2020 r. Zakończenie konsultacji: 21.02.2020 r.
W związku z aktualizacją przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „Przewody rurowe”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.
Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. "Odłączniki i uziemniki do sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV"
W związku z aktualizacją przez Departament Standardów Technicznych Standardowych Specyfikacji Technicznych pn. ”Przekładniki prądowe 400 kV, 220 kV, 110 kV”, „Przekładniki napięciowe 400 kV, 220 kV, 110 kV, indukcyjne i pojemnościowe”, oraz „Przekładniki kombinowane 400 kV, 220 kV, 110 kV”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowych dokumentów.
Informujemy, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA przygotowały zmiany do przyszłych umów z firmami wykonawczymi, które dotyczą realizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, wprowadzające waloryzację wynagrodzenia oraz określające zasady jej dokonywania.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (IRiESP - Korzystanie).
PSE S.A. niniejszym zachęcają krajowych uczestników rynku do zapoznania się z opracowanymi przez OSP propozycjami oraz do wzięcia udziału w prowadzonym procesie konsultacji.
PSE S.A. niniejszym zachęcają krajowych uczestników rynku do zapoznania się z opracowanymi przez OSP propozycjami oraz do wzięcia udziału w prowadzonym procesie konsultacji.
Zgodnie z art. 19 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, operatorzy systemów przesyłowych (dalej: OSP) zobowiązani są do opracowania propozycji metody wykorzystania przychodów z udostępniania zdolności przesyłowych.
W związku z zamierzeniem inwestycyjnym pn. „Dostawy inwestorskie wyłączników 400 kV, 220 kV, 110 kV” dotyczącym zakupu urządzeń dla potrzeb inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych PSE S.A., opracowany został wewnętrznie projekt typowej listwy przyłączeniowej obwodów wtórnych w napędzie wyłącznika.
W związku z opracowaniem aktualizacji Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: "Osprzęt do linii napowietrznych 220 kV", zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.
Informujemy, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA przygotowały zmiany do przyszłych umów z firmami wykonawczymi. Dotyczą one rekompensowania wykonawcom ponoszonych przez nich dodatkowych kosztów finansowania realizacji Zamówienia, związanych z opóźnieniem w płatności wynagrodzenia za poszczególne etapy z powodu braku udzielenia przez PSE S.A. koniecznego wyłączenia w KSE.
W związku z opracowaniem aktualizacji Standardowych Specyfikacji Technicznych autotransformatorów zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.
Europejskie stowarzyszenie operatorów systemów przesyłowych ENTSO-E zaprasza na warsztaty na temat platform MARI i PICASSO, służących do wymiany energii bilansującej.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247, dalej „ustawa”), w dniu 2 lipca 2020 r. rozpoczęły konsultacje zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020.
W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Funkcjonalnej pn.: „Oświetlenie elektryczne na stacji elektroenergetycznej”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Funkcjonalnej pn.: „Standard budowy Stałych Urządzeń Gaśniczych Wodnych (SUGW) auto/transformatorów sieciowych, dławików kompensacyjnych i przesuwników fazowych”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej: „OSP”), planują wprowadzenie zmian do „Warunków Dotyczących Bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania” zatwierdzonych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak: WRR.WRE.744.35.2019.PSt z dnia 5 marca 2020 r. (dalej: „Warunki Dotyczące Bilansowania”). W tym celu OSP opracował Projekt Zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania (dalej „Projekt Zmian nr 1/2020 Warunków”), który został zamieszczony na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem.
W związku z opracowaniem Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Przewód OPGW” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.
W związku z prowadzoną przez Departament Standardów Technicznych aktualizacją Specyfikacji Technicznych, został opracowany dokument pn. „Standardowe rozwiązania w zakresie obwodów wtórnych stosowane w stacjach elektroenergetycznych NN i WN” (nr kodowy: PSE-ST.OW.NN.WN/2020).
W związku z prowadzoną przez Departament Standardów Technicznych aktualizacją Specyfikacji Technicznych, został opracowany dokument pn. „Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące, stosowane na stacjach elektroenergetycznych WN i NN” (nr kodowy: PSE-ST.EAZ.NN.WN/2020).
PSE S.A. planują wprowadzenie zmian do dokumentu „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”. W tym celu opracowany został projekt aktualizacji Dokumentu, który został zamieszczony na stronie internetowej PSE wraz z niniejszym komunikatem.
W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Linia kablowa 110 kV” wraz załącznikiem „Kable elektroenergetyczne i osprzęt kablowy 110 kV”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Linia kablowa SN do zasilania potrzeb własnych”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Konsultacje dotyczą opracowanej przez wszystkich operatorów systemów przesyłowych (OSP), którzy przeprowadzają proces zastępowania rezerw, zmienionej propozycji ram wdrażania dla europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych (RRIF), zgodnie z art. 19 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej (EB GL).
W związku z opracowaniem ogólnych wytycznych pn.: „Usytuowanie instalacji paneli fotowoltaicznych w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych NN” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.
W związku z prowadzoną przez Departament Standardów Technicznych aktualizacją Specyfikacji Technicznych, zostały opracowane kolejne typowe projekty ideowe obwodów wtórnych, stanowiące załączniki do Specyfikacji Technicznej pn. „Standardowe rozwiązania w zakresie obwodów wtórnych stosowane w stacjach elektroenergetycznych NN i WN” (nr kodowy: PSE-ST.OW.NN.WN/2020).
W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Zasady ochrony od przepięć i koordynacja izolacji linii i stacji elektroenergetycznych PSE S.A.”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
W związku z opracowaniem aktualizacji Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: "Osprzęt do linii napowietrznych 220 i 400 kV", zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.
W związku z opracowaniem Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Wymagania techniczne PSE S.A. dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji społecznych Projektu Zmian nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania.
W związku z prowadzoną przez Departament Standardów Technicznych aktualizacją Specyfikacji Technicznych, został opracowany dokument pn. „Interfejs użytkownika Systemu Sterowania i Nadzoru” (nr kodowy: PSE-ST.HMI_SSIN.PL/2020v1). Przedmiotowa Specyfikacja została przygotowana na podstawie dotychczas obowiązującej specyfikacji pn.: „Interfejs użytkownika Systemu Sterowania i Nadzoru” (nr kodowy: PSE-ST.HMI_SSIN.PL/2020v1).
W związku z prowadzoną przez Departament Standardów Technicznych aktualizacją Specyfikacji Technicznych, został opracowany dokument pn. „Standard budowy Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) w stacjach elektroenergetycznych” (nr kodowy: PSE-ST.SSIN.PL/2020v1). Przedmiotowa Specyfikacja została przygotowana na podstawie dotychczas obowiązującej specyfikacji pn.: „Standard budowy Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) w stacjach elektroenergetycznych” (nr kodowy: PSE-ST.SSIN.PL/2020v1).
W związku z prowadzoną przez Departament Standardów Technicznych aktualizacją Specyfikacji Technicznych, został opracowany dokument pn. „Panele sterowania rezerwowego” (nr kodowy: PSE-ST.PSR_SSIN.PL/2020v1). Przedmiotowa Specyfikacja została przygotowana na podstawie dotychczas obowiązującej specyfikacji pn.: „Panele sterowania rezerwowego” (nr kodowy: PSE-ST.PSR_SSIN.PL/2020v1).
PSE S.A. zapraszają OSDp, podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu D oraz pozostałych SGU zainteresowanych wymianą danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE do udziału w spotkaniu, podczas którego zostaną przedstawione podstawowe informacje oraz wymagania, jakie powinni spełniać partnerzy biznesowi OSP zobowiązani do przekazywania danych do OSP dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE za pośrednictwem PPB oraz PWDP.
W związku z opracowywaniem przez PSE S.A. dokumentu pn.: „Guideline of technical requirements for offshore transformer substation”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego opracowania.
W związku z opracowywaniem dokumentu pn.: „HVAC Export Cables – Technical expert report” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego opracowania.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące II etapu reformy rynku bilansującego.
Nazwa warsztatu Data Miejsce
Spotkanie informacyjne dotyczące II etapu reformy rynku bilansującego 09.03.2021 online
W dniu 15.04.2021 ACER („Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki”) ogłosił publiczne konsultacje dotyczące zmian wprowadzanych do Rozporządzenia CACM.
W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Układy zasilania potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych NN” oraz „Aparatura rozdzielcza SN”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Stowarzyszenie Europejskich Operatorów Systemów Przesyłowych ENTSO-E rozpoczęło konsultacje dokumentu „Options for the design of European Electricity Markets in 2030”. W opracowaniu przedstawiono wstępne wyniki analizy rozpoczętej w 2018 r., koncentrującej się na koniecznych, w opinii ENTSO-E, usprawnieniach w konstrukcji europejskich rynków energii elektrycznej, mających na celu osiągnięcie celów klimatycznych do 2030 r.
W związku z aktualizacją Standardowych Specyfikacji Technicznych PSE, dotyczących telekomunikacji, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowych dokumentów.
W związku z aktualizacją Standardowych Specyfikacji Funkcjonalnych pn.: „Krajowy System Elektroenergetyczny” oraz „Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowych dokumentów.
W związku opracowaniem Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Transformatorowe izolatory przepustowe”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
W związku z prowadzoną przez Departament Standardów Technicznych aktualizacją Specyfikacji Technicznych, zostały opracowane kolejne typowe projekty ideowe obwodów wtórnych, stanowiące załączniki do Specyfikacji Technicznej pn. „Standardowe rozwiązania w zakresie obwodów wtórnych stosowane w stacjach elektroenergetycznych NN i WN” (nr kodowy: PSE-ST.OW.NN.WN/2021).
10 czerwca w godz. 9.30-12.30 odbędzie się webinar podsumowujący konsultacje dotyczące sposobu funkcjonowania rynku energii elektrycznej w perspektywie do 2030 roku. Organizatorem spotkania jest europejskie stowarzyszenie operatorów systemów przesyłowych ENTSO-E.
W związku z opracowaniem aktualizacji Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: "Ceramiczne długopniowe izolatory wiszące do sieci o znamionowym napięciu 110 kV", zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.
Konsultacje publiczne TCM: "Zasady określania wielkości FRR" (art. 157 ust. 1 SO GL) oraz "Identyfikacja środków mających na celu ograniczenie FRCE oraz koordynacja działań zmierzających do zmniejszenia FRCE" (art. 152 ust. 14 i 16 SO GL)
W związku z opracowaniem Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Ceramiczne długopniowe izolatory wiszące do sieci 220kV i 400kV” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.
Zgodnie z art. 59 ust. 9 Rozporządzenia (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, Komisja Europejska zwróciła się do ENTSO-E o przedstawienie projektu kodeksu sieci dotyczącego aspektów cyberbezpieczeństwa transgranicznych przepływów energii elektrycznej.
W związku z aktualizacją Standardowych Specyfikacji Technicznych pn.: „Systemy zasilania urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych” oraz „Zasilanie bezprzerwowe 230/400 V AC”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Zasady funkcjonowania mechanizmu Flow-Based Market Coupling w regionie Core.
Nazwa warsztatu Data Miejsce
Warsztat na temat projektu Core Flow-Based Market Coupling 22.11.2021 on-line
Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Ceramiczne wsporcze izolatory stacyjne do sieci o znamionowym napięciu 110 kV, 220 kV i 400 kV”.
21 kwietnia odbędzie się warsztat ws. kolejnego przeglądu obszarów rynkowych w Europie (ang. Bidding Zone Review).
W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Agregaty Prądotwórcze” oraz „Rozdzielnica prądu przemiennego 0,4 kV”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowych dokumentów.
PSE S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) i działające jako Operator Systemu Informacji Rynku Energii (OIRE) poddają pod konsultacje projekt „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii” (dalej „IRiESP-OIRE”). Konsultacje będą trwały do 21 czerwca 2022 r.
PSE S.A., pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) i działające jako Operator Informacji Rynku Energii (OIRE) poddają pod konsultacje projekt Technicznych standardów komunikacji biznesowej. Konsultacje trwają do 31 sierpnia 2022 r.
W związku z opracowaniem aktualizacji Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: "Standard profilu podłużnego oraz wykazu montażowego napowietrznej linii elektroenergetycznej NN", zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.
W związku z opracowaniem Standardowych Specyfikacji Technicznych pn. „Sygnały przesyłane między Elektrownią a Stacją" oraz „Sygnały przesyłane między Farmą Wiatrową, Farmą Fotowoltaiczną, Magazynem Energii a PSE S.A.”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Funkcjonalnej pn.: „Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowych dokumentów.
W związku z opracowaniem nowych szablonów programów Testów SAT dla różnych typów rozdzielni uwzgledniające projekty typowe obwodów wtórnych, będące załącznikami do Specyfikacji Technicznej pn.: „Testy SAT dla urządzeń i układów zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/19/2022 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji społecznych projektu nowych Warunków Dotyczących Bilansowania
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 16.03.2023 r. na stronie internetowej http://www.pse.pl została opublikowana wersja robocza standardów technicznych systemu WIRE wer.14.0.
Operator systemu przesyłowego informuje, że w dniu 27.03.2023 r. na stronie internetowej http://www.pse.pl została opublikowana wersja robocza standardów technicznych systemu SOWE wer.9.0.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie procesu konsultacji projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.
W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Kompozytowe wiszące izolatory liniowe do sieci o znamionowym napięciu 220 kV i 400 kV” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Komunikat OSP działającego jako OIRE w sprawie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii dotyczący procesu wstępnych konsultacji zmian w Załączniku 5. do IRiESP-OIRE – Wymagania techniczne, jakie spełniają systemy informacyjne współpracujące z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do: Warunków Dotyczących Bilansowania, na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania.
OIRE publikuje projekt schematów XSD, stanowiący element Technicznych Standardów Komunikacji Biznesowej – Załącznik nr 3 – Schematy XSD, dla komunikatów, które będą wymieniane za pośrednictwem CSIRE. Jednocześnie OIRE informuje, że ze względu na toczące się obecnie prace projektowe po stronie Wykonawcy CSIRE, przewiduje się potrzebę zmian oraz aktualizacji SWI i TSKB. Zgodnie z Planem wdrożenia CSIRE, OIRE planuje opublikować nowe wersje tych dokumentów oraz rozpocząć proces ich konsultacji na przełomie III i IV kwartału 2023 r. Biorąc powyższe pod uwagę, OIRE podjął decyzję o publikacji tych schematów w trybie prekonsultacji. Ewentualne uwagi do projektu schematów XSD prosimy przesyłać pod adres: oire@pse.pl w terminie do 27.07.2023 r.
W związku z opracowaniem przez PSE S.A. suplementu do Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Przekładniki – suplement”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
W związku z planowaną Reformą Rynku Bilansującego został przygotowany przez Biuro Pomiarów Energii dokument pt. „ZASADY OZNACZANIA FIZYCZNYCH REJESTRÓW POMIAROWYCH ”. Data obowiązywania zapisów powyższego dokumentu będzie skorelowana z data wejścia w życie nowych Warunków Dotyczących Bilansowania. Zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
W związku z planowaną Reformą Rynku Bilansującego został przygotowany przez Biuro Pomiarów Energii dokument pt. „ZASADY KODOWANIA FIZYCZNYCH MIEJSC DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RYNKU BILANSUJĄCEGO (FMB)”.
W związku z opracowaniem przez PSE S.A. Suplementu do Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Suplement do specyfikacji - Ograniczniki przepięć do sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych Suplementu do Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Linia napowietrzna 400 kV Załącznik 4 Przewód fazowy” PSE-SF.Linia400kV.4/2022v1 zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
W związku z opracowaniem przez Departament Administracji i Zakupów materiału technicznego pn.: „Zbiór Dobrych Praktyk w obiektach kubaturowych PSE S.A. - HVAC” dedykowanego dla obiektów kubaturowych zwracamy się do Państwa z prośbą o weryfikację oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.
W związku z opracowaniem przez PSE Suplementu do specyfikacji technicznej „WYŁĄCZNIKI DO SIECI 110 kV, 220 kV i 400 kV”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu, obejmującego doprecyzowania wymagań zawartych ww. specyfikacji technicznej (nr kodowy PSE-ST.Wyłączniki_110_220_400kV/2019).
W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych projektu Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Szklane izolatory kołpakowe” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z tym projektem i zgłaszanie ewentualnych uwag do jego treści.
W związku z opracowaniem przez PSE S.A. Suplementu do Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Suplement do specyfikacji - ODŁĄCZNIKI I UZIEMNIKI DO SIECI 110 kV, 220 kV i 400 kV”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
W związku z opracowaniem przez PSE S.A. Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Linie kablowe 110 kV”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych projektu Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Instrukcja wykonywania napraw oraz ochrony powierzchniowej fundamentów konstrukcji wsporczych elektroenergetycznych linii najwyższych napięć” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z tym projektem i zgłaszanie ewentualnych uwag do jego treści.
Nazwa warsztatu Data Miejsce
Umowa CSIRE - spotkanie informacyjne 17.01.2024 online