Konsultacje dokumentu „Options for the design of European Electricity Markets in 2030”.
Wprowadzenie Stowarzyszenie Europejskich Operatorów Systemów Przesyłowych ENTSO-E rozpoczęło konsultacje dokumentu „Options for the design of European Electricity Markets in 2030”. W opracowaniu przedstawiono wstępne wyniki analizy rozpoczętej w 2018 r., koncentrującej się na koniecznych, w opinii ENTSO-E, usprawnieniach w konstrukcji europejskich rynków energii elektrycznej, mających na celu osiągnięcie celów klimatycznych do 2030 r.
Opis konsultacji

Niniejsze opracowanie jest oparte na dokumencie ENTSO-E Vision 2030. Podsumowanie zostało już przedstawione podczas publicznego seminarium internetowego, które odbyło się 12 października 2020 r. w ramach tygodnia ENTSO-E Vision 2030.

Rosnący udział zmiennych odnawialnych źródeł energii, cyfryzacja i większa decentralizacja znacząco zmienią kształt systemu elektroenergetycznego. Rynki europejskie muszą odpowiednio ewoluować, aby pomóc sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami zachodzącymi w systemie elektroenergetycznym, jednocześnie maksymalnie wykorzystując możliwości oferowane przez rozwój nowych technologii oraz wyłonienie się nowych uczestników rynku, zarówno po stronie popytu, jak i podaży.

Celem dokumentu „Options for the design of European Electricity Markets in 2030” jest wywołanie otwartej debaty politycznej na temat szerokiego zakresu możliwych zmian struktury rynku z udziałem najważniejszych europejskich interesariuszy. W tym celu ENTSO-E rozpoczyna konsultacje w sprawie dokumentu, które będą trwały od 1 kwietnia do 14 maja. Wyniki zostaną omówione podczas specjalnych warsztatów w dniu 10 czerwca 2021 r.

Należy zauważyć, że możliwe zmiany struktury rynku przedstawione w dokumencie są alternatywnymi opcjami rozwoju rynku energii, które zostały poddane analizom i nie mają na celu reprezentowania pozycji ENTSO-E ani poglądów OSP.

Uwagi należy zgłaszać w języku angielskim.

Link do dokumentu: https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/Publications/Market%20Committee%20publications/210331_Market_design%202030.pdf

Udział w konsultacjach: https://consultations.entsoe.eu/markets/options-for-the-design-of-european-electricity-mar/

Link do komunikatu na stronie ENTSO-E: https://www.entsoe.eu/news/2021/04/01/entso-e-consults-stakeholders-on-options-for-possible-market-design-evolutions-in-2030/

Harmonogram konsultacji
  • 28.04.2021
  • 14.05.2021
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów