Konsultacje projektu Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2018-2027
Wprowadzenie PSE S.A. pełniące, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), poddają pod konsultacje zainteresowanych stron projekt Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2018-2027 (dalej: PRSP). Zainteresowane strony, biorące udział w konsultacjach, zostały wymienione w pkt 3.1.5. w rozdziale 3 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) w części Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.
Opis konsultacji

Projekt dokumentu, o którym mowa powyżej, w dniu 23 stycznia 2018 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP (www.pse.pl) wraz z niniejszym Komunikatem w zakładce „Dokumenty”. Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 16 ust. 15 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 wraz z późniejszymi zmianami), zapewniając publiczny dostęp do projektu PRSP, pragnie poinformować, iż:

  • nieprzekraczalny termin na składanie uwag został wyznaczony do dnia 13 lutego 2018 r.;
  • uwagi i wnioski należy przekazać na adres poczty elektronicznej: konsultacje-PRSP@pse.pl lub złożyć w siedzibie PSE S.A. w Departamencie Rozwoju Systemu, przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna lub przesłać listownie na ww. adres siedziby PSE S.A. (Departament Rozwoju Systemu). W zależności od wybranej formy komunikacji w tytule wiadomości lub na kopercie należy dopisać: „Konsultacje projektu Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2018-2027”.

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2018-2027 na formularzu zgłoszeniowym uwag i wniosków dołączonym do niniejszego Komunikatu i dostępnym w zakładce „Dokumenty”.

Dane kontaktowe konsultacje-PRSP@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 23.01.2018
  • 13.02.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów