Konsultacje propozycji metody ustalania regionalnych scenariuszy kryzysu elektroenergetycznego (IRECS)
Wprowadzenie Zgodnie z art. 5 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/941 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylające dyrektywę 2005/89/WE (dalej: RPR), ENTSO-E zobowiązane jest opracować propozycję metody ustalania najbardziej istotnych scenariuszy regionalnych kryzysów elektroenergetycznych(dalej: IRECS)
Opis konsultacji

Na podstawie IRECS ustalane będą scenariusze kryzysu elektroenergetycznego w odniesieniu do wystarczalności systemu, jego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa paliwowego w oparciu o co najmniej następujące rodzaje ryzyka:
a) rzadkie i ekstremalne zagrożenia naturalne;
b) zagrożenia awariami wykraczające poza kryterium bezpieczeństwa N-1 oraz wyjątkowe zdarzenia awaryjne;
c) zagrożenia wtórne, w tym konsekwencje celowych ataków i niedoborów paliwa.

 

PSE S.A. informują, że ENTSO-E opracowało propozycję IRECS, która obejmuje m.in.:
a) uwzględnienie odpowiednich okoliczności/scenariuszy krajowych i regionalnych;
b) wzajemne oddziaływanie i korelację ryzyka transgranicznego;
c) symulacje scenariuszy jednoczesnych kryzysów elektroenergetycznych;
d) klasyfikację ryzyka według jego oddziaływania i prawdopodobieństwa;
e) zasady dotyczące sposobu przetwarzania informacji szczególnie chronionych w sposób, który zapewnia przejrzystość względem opinii publicznej.

 

ENTSO-E będzie wykorzystywało IRECS do określenia najbardziej istotnych scenariuszy kryzysu energetycznego na poziomie regionalnym. Będą one aktualizowane co najmniej co cztery lata zgodnie z wymogami art. 6 ust. 3 RPR. Następnie uznane za najbardziej istotne scenariusze regionalne kryzysu energetycznego (oraz scenariusze krajowe ustalone zgodnie z art. 6 i 7 ww. rozporządzenia), są podstawą by właściwy organ każdego państwa członkowskiego sporządził plan gotowości na wypadek zagrożeń.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 5 RPR, ENTSO-E jest zobowiązane do przeprowadzenia konsultacji społecznych. Uwzględniając powyższe, ENTSO-E organizuje konsultacje społeczne dotyczące propozycji, które mają na celu spełnienie obowiązków nałożonych na ENTSO-E przez RPR oraz uzyskanie opinii zainteresowanych stron i uczestników rynku w zakresie opracowywanej propozycji.
PSE S.A. niniejszym zachęcają krajowych uczestników rynku do zapoznania się z propozycją oraz do wzięcia udziału w prowadzonym procesie konsultacji z wykorzystaniem przewidzianych narzędzi:
https://consultations.entsoe.eu/system-operations/risk-preparedness-regulation-methodology-for-ident/

 

PSE S.A. informują ponadto o możliwości udziału w organizowanym przez ENTSO-E w ramach procesu konsultacji webinarze, podczas którego zostanie zaprezentowana i omówiona przedmiotowa metoda. Webinar odbędzie się w dniu 5 września 2019, w godzinach od 10:00 do 12:00. Szczegóły dotyczące webinaru będą zamieszczone na ww. stronie www:
https://register.gotowebinar.com/register/8961855794792823052

 

Początek konsultacji: 08.07.2019 r.
Zakończenie konsultacji: 08.10.2019 r.

Harmonogram konsultacji
  • 15.07.2019
  • 08.10.2019
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów