Konsultacje publiczne dotyczące propozycji dalszego sprecyzowania i zharmonizowania rozliczania niezbilansowania
Wprowadzenie PSE S.A. niniejszym zachęcają krajowych uczestników rynku do zapoznania się z opracowanymi przez OSP propozycjami oraz do wzięcia udziału w prowadzonym procesie konsultacji.
Opis konsultacji

Zgodnie z art. 52 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (EBGL), wszyscy operatorzy systemów przesyłowych zobowiązani są do opracowania propozycji dalszego sprecyzowania i zharmonizowania rozliczania niezbilansowania.

W związku z powyższym PSE S.A. informują, że w listopadzie 2019 r. OSP przekazali krajowym organom regulacyjnym kolejną wersję ww. propozycji, która uwzględniała zmiany wskazane przez krajowe organy regulacyjne. Zmieniona propozycja została przedłożona do zatwierdzenia w drodze decyzji przez Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

Opracowywana metoda zawiera:

·         obliczenie korekty niezbilansowania,

·         stosowanie jednej ceny dla wszystkich niezbilansowań, która określa jedną cenę dla niezbilansowań dodatnich i dla niezbilansowań ujemnych dla każdego obszaru obowiązywania ceny niezbilansowania w ramach okresu rozliczania niezbilansowania.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 EB GL przed zatwierdzeniem ww. dokumentu przeprowadza się społeczne konsultacje opracowanej propozycji. Konsultacje te przeprowadzane są na szczeblu europejskim i mają na celu uzyskanie opinii zainteresowanych stron i uczestników rynku w zakresie opracowanej przez OSP propozycji.

Konsultacje potrwają do dnia 29 marca 2020 r.

Więcej informacji na temat procesu konsultacji propozycji dalszego sprecyzowania i zharmonizowania rozliczania niezbilansowania zgodnie z art. 52 ust. 2 EBGL jest dostępnych na stronie ACER pod linkiem:

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2020_E_07.aspx

 

Harmonogram konsultacji
  • 13.03.2020
  • 29.03.2020
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów