Konsultacje publiczne dotyczące propozycji metody klasyfikowania na potrzeby określania celu aktywacji ofert na energię bilansującą
Wprowadzenie PSE S.A. niniejszym zachęcają krajowych uczestników rynku do zapoznania się z opracowanymi przez OSP propozycjami oraz do wzięcia udziału w prowadzonym procesie konsultacji.
Opis konsultacji

Zgodnie z art. 29 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (EBGL), wszyscy operatorzy systemów przesyłowych zobowiązani są do opracowania propozycji metody klasyfikowania na potrzeby określania celu aktywacji ofert na energię bilansującą.

W związku z powyższym PSE S.A. informują, że w listopadzie 2019 r. OSP przekazali krajowym organom regulacyjnym kolejną wersję ww. propozycji, która uwzględniała zmiany wskazane przez krajowe organy regulacyjne. Zmieniona propozycja została przedłożona do zatwierdzenia w drodze decyzji przez Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

Opracowywana metoda zawiera:

·         opis wszystkich możliwych celów aktywacji ofert energii bilansującej na europejskich platformach wymiany energii bilansującej,

·         określenie kryteriów klasyfikacji w odniesieniu do każdego możliwego celu aktywacji.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 EB GL przed zatwierdzeniem ww. metody przeprowadza się społeczne konsultacje opracowanej propozycji. Konsultacje te przeprowadzane są na szczeblu europejskim i mają na celu uzyskanie opinii zainteresowanych stron i uczestników rynku w zakresie opracowanej przez OSP propozycji.

Konsultacje potrwają do dnia 29 marca 2020 r.

Więcej informacji na temat procesu konsultacji propozycji metody klasyfikowania na potrzeby określania celu aktywacji ofert na energię bilansującą zgodnie z art. 29 ust. 3 EBGL jest dostępnych na stronie ACER pod linkiem:

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2020_E_06.aspx

 

Harmonogram konsultacji
  • 13.03.2020
  • 29.03.2020
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów