Konsultacje społeczne propozycji metody procesu kooptymalizacji alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych do wymiany mocy bilansującej lub współdzielenia rezerw
Wprowadzenie Zgodnie z art. 40 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: EB GL), wszyscy operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) są zobowiązani opracować propozycję metody procesu kooptymalizacji alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych do wymiany mocy bilansującej lub współdzielenia rezerw.
Opis konsultacji

PSE S.A. informują, że wszyscy OSP opracowali przedmiotową propozycję która obejmuje:
• proces powiadamiania o zastosowaniu procesu kooptymalizacji alokacji,
• ramy czasowe dla procesu kooptymalizacji alokacji,
• proces definiowania maksymalnego wolumenu międzyobszarowych zdolności przesyłowych alokowanego do wymiany mocy bilansującej lub współdzielenia rezerw,
• sposób obliczania wartości rynkowej międzyobszarowych zdolności przesyłowych do celów wymiany energii,
• sposób obliczania wartości rynkowej międzyobszarowych zdolności przesyłowych do celów wymiany mocy bilansującej lub współdzielenia rezerw,
• sposób wyznaczania ilości międzyobszarowych zdolności przesyłowych alokowanych do wymiany mocy bilansującej lub współdzielenia rezerw,
• system gwarantowania praw przesyłowych,
• metodę wyceny międzyobszarowych zdolności przesyłowych alokowanych do celów wymiany mocy bilansującej lub współdzielenia rezerw,
• sposób dzielenia się dochodami z ograniczeń w przypadku międzyobszarowych zdolności przesyłowych, które zostały alokowane do wymiany mocy bilansującej lub współdzielenia rezerw.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 EB GL, OSP są zobowiązani do przeprowadzenia konsultacji społecznych. Uwzględniając powyższe, OSP organizują konsultacje społeczne dotyczące propozycji, które mają na celu spełnienie obowiązków nałożonych na OSP przez EB GL oraz uzyskanie opinii zainteresowanych stron i uczestników rynku w zakresie opracowywanej propozycji.
PSE S.A. niniejszym zachęcają krajowych uczestników rynku do zapoznania się z propozycją oraz do wzięcia udziału w prowadzonym procesie konsultacji z wykorzystaniem przewidzianych narzędzi (informacja poniżej).

Termin konsultacji:
15.05.2019 r. – 31.07.2019 r.


Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie niezbędne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E pod adresem:

https://consultations.entsoe.eu/markets/ebgl-art40-co_czca/
 

 

Harmonogram konsultacji
  • 24.05.2019
  • 31.07.2019
Warsztaty w ramach tej konsultacji