Opiniowanie aktualizacji specyfikacji technicznych pn. „Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące, stosowane na stacjach elektroenergetycznych WN i NN”
Opis konsultacji

W związku z prowadzoną przez Departament Standardów Technicznych aktualizacją Specyfikacji Technicznych, został opracowany dokument pn. „Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące, stosowane na stacjach elektroenergetycznych WN i NN” (nr kodowy: PSE-ST.EAZ.NN.WN/2021).

Przedmiotowa Specyfikacja została przygotowana na podstawie dotychczas obowiązującej specyfikacji pn.: „Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące, stosowane na stacjach elektroenergetycznych WN i NN” (nr kodowy: PSE-ST.EAZ.NN.WN/2020).

W związku z powyższym, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa opracowany projekt Specyfikacji Technicznej. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 11 czerwca 2021 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A., celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

 

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 19.05.2021
  • 11.06.2021
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów