Opiniowanie aktualizacji specyfikacji technicznych SSiN
Opis konsultacji

W związku z prowadzoną przez Departament Standardów Technicznych aktualizacją Specyfikacji Technicznych, zostały opracowane dokumenty pn.:

 • Standard budowy Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) w stacjach elektroenergetycznych” (nr kodowy: PSE-ST.SSIN.PL/2020v1).
 • „Interfejs użytkownika Systemu Sterowania i Nadzoru (nr kodowy: PSE-ST.HMI_SSIN.PL/2020v1).
 • „Panele sterowania rezerwowego” (nr kodowy: PSE-ST.PSR_SSIN.PL/2020v1).

Powyższe dokumenty zostały przygotowane na podstawie dotychczas obowiązujących specyfikacji, uzupełnione o zapisy wypracowane w oparciu o uwagi zgłoszone w trakcie poprzedniego opiniowania oraz o zapisy uwzględniające proces segmentacji.

Główne bloki tematyczne, których dotyczą zmiany to:

 • UZDA,
 • Segmentacja,
 • Serwer czasu,
 • Zabezpieczenia systemu i urządzeń (z ang. „Hardening”),
 • Dostęp do urządzeń,
 • Połączenia kaskadowe,
 • Schematy

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o weryfikację wprowadzonych uwag i zapisów do przedmiotowych dokumentów.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostaną przesłane do Państwa opracowane projekty Specyfikacji Technicznych.

Uzupełnione Karty uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 22 marca 2021 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
 • 08.03.2021
 • 22.03.2021
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów