Opiniowanie programów testów SAT dla projektów typowych stanowiących załączniki do Specyfikacji Technicznej „Testy SAT dla urządzeń i układów zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.”
Wprowadzenie W związku z opracowaniem nowych szablonów programów Testów SAT dla różnych typów rozdzielni uwzgledniające projekty typowe obwodów wtórnych, będące załącznikami do Specyfikacji Technicznej pn.: „Testy SAT dla urządzeń i układów zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Opis konsultacji

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl i do wiadomości: mariusz.wierzbowski@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa opracowane szablony programów Testów SAT dla pól typowych wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 2 września 2022 r. na wskazane powyżej adresy e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 11.08.2022
  • 02.09.2022
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów