Opiniowanie specyfikacji technicznej dla transformatorów potrzeb własnych
Wprowadzenie Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej dla transformatorów potrzeb własnych 6/0,4kV, 10/0,4kV, 15/0,4kV, 20/0,4kV, 30/0,4kV w izolacji żywicznej.
Opis konsultacji

W związku z aktualizacją specyfikacji technicznej, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.

Standardowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania techniczne, które muszą spełniać transformatory potrzeb własnych instalowane na stacjach PSE S.A. Specyfikacja zawiera wymagania techniczne stawiane transformatorom, ich wyposażeniu oraz obwodom pomocniczym.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna.

Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 6 grudnia 2019 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 26.11.2019
  • 06.12.2019
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów