Opiniowanie Specyfikacji Technicznej dotyczącej kompozytowych wiszących izolatorów liniowych do sieci o znamionowym napięciu 220 kV i 400 kV
Wprowadzenie W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Kompozytowe wiszące izolatory liniowe do sieci o znamionowym napięciu 220 kV i 400 kV” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Opis konsultacji

Standardowa Specyfikacja Techniczna pt. "Kompozytowe wiszące izolatory liniowe do sieci o znamionowym napięciu 220 kV i 400 kV" została opracowana w wyniku weryfikacji dotychczasowej Standardowej Specyfikacji Technicznej.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 28 maja 2023 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 05.05.2023
  • 28.05.2023
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów