Opiniowanie Specyfikacji Technicznej dotyczącej odległości turbin wiatrowych od linii elektroenergetycznych NN
Opis konsultacji

W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Odległość turbin wiatrowych od linii elektroenergetycznych NN” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Standardowa Specyfikacja Techniczna pt. „Odległość turbin wiatrowych od linii elektroenergetycznych NN” została opracowana w wyniku weryfikacji dotychczasowej Standardowej Specyfikacji Technicznej.

W stosunku do dotychczasowej Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Odległość turbin wiatrowych od linii elektroenergetycznych NN” dodano wymaganie dotyczące ochrony przeciwdrganiowej przęseł linii elektroenergetycznej w zakresie przewodów odgromowych.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 28 listopada 2018 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 09.11.2018
  • 28.11.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów