Opiniowanie Specyfikacji Technicznej „Linie kablowe 220 kV i 400 kV”
Opis konsultacji

W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych projektu Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Linie kablowe 220 kV i 400 kV” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z tym projektem i zgłaszanie ewentualnych uwag do jego treści.

Standardowa Specyfikacja Techniczna pt. „Linie kablowe 220 kV i 400 kV” została opracowana w wyniku weryfikacji dotychczasowej Standardowej Specyfikacji Technicznej.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 16.06.2023
  • 31.07.2023
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów