Opiniowanie specyfikacji technicznej pn. „Standardowe rozwiązania w zakresie obwodów wtórnych stosowane w stacjach elektroenergetycznych NN i WN”
Wprowadzenie W związku z prowadzoną przez Departament Standardów Technicznych aktualizacją Specyfikacji Technicznych, został opracowany dokument pn. „Standardowe rozwiązania w zakresie obwodów wtórnych stosowane w stacjach elektroenergetycznych NN i WN” (nr kodowy: PSE-ST.OW.NN.WN/2020).
Opis konsultacji

Przedmiotowa Specyfikacja została przygotowana na podstawie dotychczas obowiązujących specyfikacji pn.:

 1. Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa, pomiary i układy obwodów wtórnych” (nr kodowy: PSE-SF.KSE 2.3/2012v1),
 2. „2.3.1 Katalog pól – obwody wtórne” (nr kodowy: PSE-SF.KSE 2.3.1/2005v1),
 3. „Obwody wtórne – rysunki od 1 do 39”,
 4. „Zasady organizacji obwodów wtórnych” (nr kodowy: PSE-ST.EAZ.ORGANIZACJA NN/2010v2).

Załącznikami do tej Specyfikacji Technicznej są typowe projekty ideowe obwodów wtórnych dla następujących rodzajów pól dla układu rozdzielni 2S:

 • Linia przesyłowa NN,
 • Auto(transformator) 400/110 kV,
 • Pomiar napięcia i uziemników szynowych,
 • Łącznik szyn poprzeczno-podłużny NN,
 • Łącznik szyn poprzeczny NN.

Powyższe załączniki będą sukcesywnie uzupełniane o kolejne typy pól i układy sieciowe.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa opracowany projekt Specyfikacji Technicznej.

Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 4 września 2020 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
 • 07.08.2020
 • 04.09.2020
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów