Opiniowanie Specyfikacji Technicznej, pt.: „Linie kablowe 220 kV i 400 kV” i „Linie kablowe 220 kV i 400 kV Załącznik 1 Kable elektroenergetyczne i osprzęt kablowy 220 kV i 400 kV”
Wprowadzenie W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych projektu nowej Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Linie kablowe 220 kV i 400 kV” i „Linie kablowe 220 kV i 400 kV Załącznik 1 Kable elektroenergetyczne i osprzęt kablowy 220 kV i 400 kV”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Opis konsultacji

Standardowa Specyfikacja Techniczna pt. „Linie kablowe 220 kV i 400 kV” i „Linie kablowe 220 kV i 400 kV Załącznik 1 Kable elektroenergetyczne i osprzęt kablowy 220 kV i 400 kV” zastąpi dotychczasowe Standardowe Specyfikacje Techniczne pt.:

  • „LINIA KABLOWA 220 KV (NA SE NN) DLA WYPROWADZEŃ LINIOWYCH”
  • „LINIA KABLOWA 220 KV (NA SE NN) DLA POŁACZEŃ Z TRANSFORMATOREM”
  • „LINIA KABLOWA 400 KV (NA SE NN) DLA WYPROWADZEŃ LINIOWYCH”
  • „LINIA KABLOWA 400 KV (NA SE NN) DLA POŁACZEŃ Z TRANSFORMATOREM”.

 

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa opracowany projekt Standardowej Specyfikacji Technicznej wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 24 stycznia 2020 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 31.12.2019
  • 24.01.2020
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów