Opiniowanie specyfikacji technicznej "Standard profilu podłużnego oraz wykazu montażowego napowietrznej linii elektroenergetycznej NN:
Wprowadzenie W związku z opracowaniem aktualizacji Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: "Standard profilu podłużnego oraz wykazu montażowego napowietrznej linii elektroenergetycznej NN", zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.
Opis konsultacji

Zaktualizowana specyfikacja techniczna, została rozszerzona o wymagania dotyczące opracowania wykazu montażowego, a także doprecyzowano wymagania w zakresie profilu podłużnego.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa opracowany projekt specyfikacji technicznej wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 24.06.2022 r. na wskazany powyżej adres e-mail. Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

 

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Pliki powiązane
Pliki Rozmiar
Oswiadczenie_o_poufnosci_01062022.docx 75 kB
Harmonogram konsultacji
  • 01.06.2022
  • 24.06.2022
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów