Opiniowanie Specyfikacji Technicznych dla nowych autotransformatorów
Opis konsultacji

W związku z aktualizacją przez Departament Standardów Technicznych następujących Specyfikacji Technicznych:

  • PSE-ST.ATR.220.160.PWT_2018,
  • PSE-ST.ATR.220.275.PWT_2018,
  • PSE-ST.ATR.400.330.PWT_2018,
  • PSE-ST.ATR.400.450.PWT_2018,
  • PSE-ST.ATR.400.500.PWT_2018,
  • PSE-ST.ATR.KEP_2018,

zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowych dokumentów.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostaną przesłane do Państwa Specyfikacje Techniczne wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 23 marca 2018 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 09.03.2018
  • 23.03.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów