Opiniowanie Specyfikacji Technicznych: Kompensacyjny dławik regulowany 150 Mvar, 400 kV oraz Autotransformator rezerwowy 500/500/5 MVA, 410 kV / 245 kV ± 10%/ 15,75 kV
Opis konsultacji

W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych Standardowych Specyfikacji Technicznych pn. Kompensacyjny dławik regulowany 150 Mvar, 400 kV”,  „Autotransformator rezerwowy 500/500/5 MVA, 410 kV / 245 kV ± 10%/ 15,75 kV – Podstawowe wymagania techniczne”, „Autotransformator rezerwowy 500/500/5 MVA, 410 kV / 245 kV ± 10%/ 15,75 kV – Wymagania konstrukcyjne, eksploatacyjne, próby”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowych dokumentów.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl  poprzez nadesłanie podpisanych klauzul poufności, które zobowiązują recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostaną przesłane do Państwa opracowane Specyfikacje Techniczne wraz z kartą uwag oraz kwestionariuszami pytań. Uzupełnioną kartę uwag i odpowiedzi na kwestionariusze pytań prosimy przesłać najpóźniej do dnia 5.07.2021r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 18.06.2021
  • 05.07.2021
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów