Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Funkcjonalnej „Oświetlenie elektryczne na stacji elektroenergetycznej”
Wprowadzenie W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Funkcjonalnej pn.: „Oświetlenie elektryczne na stacji elektroenergetycznej”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Opis konsultacji

Standardowa Specyfikacja Funkcjonalna określa wymagania techniczne i funkcjonalne, dotyczące oświetlenia elektrycznego miejsc pracy we wnętrzach budynków technologicznych i w przestrzeniach zewnętrznych stacji elektroenergetycznych: projektowanych, budowanych, rozbudowywanych i modernizowanych przez PSE S.A.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Funkcjonalna, wraz z kartą uwag oraz kwestionariuszem pytań. Uzupełnioną kartę uwag i odpowiedzi na kwestionariusz pytań prosimy przesłać najpóźniej do dnia 22 lipca 2020 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 06.07.2020
  • 22.07.2020
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów