Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Agregaty Prądotwórcze” oraz „Rozdzielnica prądu przemiennego 0,4 kV”
Wprowadzenie W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Agregaty Prądotwórcze” oraz „Rozdzielnica prądu przemiennego 0,4 kV”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowych dokumentów.
Opis konsultacji

Standardowe Specyfikacje Techniczne określają odpowiednio wymagania techniczne, które muszą spełniać:

  • agregaty prądotwórcze stacjonarne zasilające urządzenia potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych,
  • rozdzielnice prądu przemiennego 0,4 kV AC w izolacji powietrznej stosowane w układach zasilania potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych PSE S.A.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostaną przesłane do Państwa opracowane Standardowe Specyfikacje Techniczne wraz z kartą uwag oraz kwestionariuszem pytań. Uzupełnioną kartę uwag i odpowiedzi na kwestionariusz pytań prosimy przesłać najpóźniej do dnia 17 maja 2021 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 29.04.2022
  • 17.05.2022
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów