Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. "Budynek technologiczny. Część architektoniczno - konstrukcyjna oraz instalacyjna"
Opis konsultacji

W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „Budynek technologiczny. Część architektoniczno - konstrukcyjna oraz instalacyjna”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Standardowa Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania dla budynku technologicznego przewidywanego do zlokalizowania na stacjach elektroenergetycznych 110 kV, 220 kV i 400 kV oraz dla budynków modernizowanych. Standard będzie zastępował wymagania zawarte w obecnie obowiązujących standardach o numerach kodowych: PSE-SF.budynki1PL/2007v2, PSE-SF.budynki2PL/2007v2 oraz PSE-SF.budynki3PL/2007v2.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 7 grudnia 2018 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 16.11.2018
  • 07.12.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów