Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. ”Budynek technologiczny. Część architektoniczno - konstrukcyjna oraz instalacyjna”
Opis konsultacji

W związku z opracowaniem przez PSE S.A. aktualizacji Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Budynek technologiczny. Część architektoniczno - konstrukcyjna oraz instalacyjna”,  zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Aktualizowana Standardowa Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania dla budynku technologicznego przewidywanego do zlokalizowania na stacjach elektroenergetycznych 110 kV, 220 kV i 400 kV oraz dla budynków modernizowanych. Standard będzie zastępował wymagania zawarte w obecnie obowiązującej specyfikacji o numerze kodowym:. PSE-SF.budynek_technologiczny/2019.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 29 czerwca 2023r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacyjnym PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 16.06.2023
  • 29.06.2023
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów