Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „Przekładniki – suplement” nr kodowy: PSE-ST.Przekładniki_Suplement/2023
Wprowadzenie W związku z opracowaniem przez PSE S.A. suplementu do Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Przekładniki – suplement”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Opis konsultacji

Suplement do Standardowej Specyfikacji Technicznej obejmuje doprecyzowania wymagań zawartych w specyfikacjach na przekładniki: prądowe i napięciowe oraz kombinowane, które będą instalowane na stacjach elektroenergetycznych 110 kV, 220 kV i 400 kV.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa opracowany Suplement wraz z Kartą uwag oraz Kwestionariuszem pytań. Uzupełnioną Kartę uwag oraz Kwestionariusz pytań prosimy przesłać najpóźniej do dnia 11 września 2023r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacyjnym PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 20.07.2023
  • 11.09.2023
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów