Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Suplement do specyfikacji - ODŁĄCZNIKI I UZIEMNIKI DO SIECI 110 kV, 220 kV i 400 kV” nr kodowy PSE-ST.Odłączniki_uziemniki/2020_Suplement/2023
Wprowadzenie W związku z opracowaniem przez PSE S.A. Suplementu do Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Suplement do specyfikacji - ODŁĄCZNIKI I UZIEMNIKI DO SIECI 110 kV, 220 kV i 400 kV”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Opis konsultacji

Suplement do Standardowej Specyfikacji Technicznej zawiera uzupełnienia, korekty i zmiany wymagań jakie muszą spełniać odłączniki/ odłączniki z nożami uziemiającymi i uziemniki przeznaczone do pracy w stacjach elektroenergetycznych krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE)  o znamionowym napięciu 110 kV, 220 kV i 400 kV.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać na adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa opracowany Suplement wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 17.10.2023 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 03.10.2023
  • 17.10.2023
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów