Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „Testy SAT dla urządzeń i układów zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.”
Wprowadzenie W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „TESTY SAT DLA URZĄDZEŃ I UKŁADÓW ZAINSTALOWANYCH W STACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH PSE S.A.”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Opis konsultacji

Standardowa Specyfikacja Techniczna określa zasady prowadzenia sprawdzeń podczas testów SAT (ang. Site Acceptance Tests) dla:

  • urządzeń i aparatury obwodów pierwotnych,
  • urządzeń i aparatury potrzeb własnych,
  • urządzeń Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej (EAZ) oraz pozostałych urządzeń powiązanych z tą automatyką, instalowanych w obwodach wtórnych,
  • urządzeń i systemów teleinformatycznych,
  • układów SOT,
  • układów pomiarowych energii i jakości energii elektrycznej,

instalowanych na stacjach elektroenergetycznych, w miejscu docelowej pracy powyższych urządzeń, w tym współpracy z zainstalowanym na stacji SSiN i innymi układami ogólnostacyjnymi.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: przemyslaw.wroblewski@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 9 lutego 2018 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Harmonogram konsultacji
  • 25.01.2018
  • 09.02.2018
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów