Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: "Zasilacz buforowy 220 V DC"
Opis konsultacji

W związku z opracowaniem/aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Zasilacz buforowy 220 V DC”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Standardowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania techniczne, jakie powinny spełniać zasilacze buforowe o napięciu znamionowym 220 V DC stosowane do pracy ze stacjonarnymi bateriami kwasowo-ołowiowymi w układzie centralnym..

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna.

Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2019 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 19.07.2019
  • 12.08.2019
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów