Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej „Projekty typowe konstrukcji przewodów OPGW”
Opis konsultacji

W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych dokumentacji „Projekty typowych konstrukcji przewodów OPGW” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 23 czerwca 2023 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 23.05.2023
  • 23.06.2023
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów