Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. Linia napowietrzna 400 kV PSE-SF.- Linia 400kV.0 PL/2022v1 wraz z załącznikiem 1 - Słupy oraz załącznikiem 2 - Fundamenty
Opis konsultacji

W związku z aktualizacją specyfikacji technicznej pt. Linia napowietrzna 400 kV (PSE-SF.- Linia 400kV.0 PL/2022v1) łącznie z załącznikiem 1 – Słupy (PSE-SF.Linia 400kV.1 PL/2022v1 - Słupy) oraz załącznikiem 2 - Fundamenty (PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2022v1 – Fundamenty) zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowych dokumentów.

Standardowa Specyfikacja Techniczna zawiera podstawowe wymagania techniczne, które powinny spełniać nowobudowane elektroenergetyczne dwutorowe (tj. prowadzone na wspólnych konstrukcjach dwutorowych) linie napowietrzne 400 kV, przewidziane do pracy w krajowym systemie elektroenergetycznym własności PSE.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z kartą uwag. Uzupełnioną kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 28 października 2022 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacyjnym PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 10.10.2022
  • 28.10.2022
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów