Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej systemu ochrony technicznej na obiektach PSE S.A.
Opis konsultacji

W związku z opracowaniem Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „System sygnalizacji pożaru (SSP) oraz stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUGG) instalowane na terenie stacji elektroenergetycznych” stanowiącej zeszyt IV Standardowej Specyfikacji Technicznej systemu ochrony technicznej na obiektach PSE S.A., zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłany do Państwa opracowany projekt Standardowej Specyfikacji Technicznej wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 19 listopada 2021 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 21.10.2021
  • 19.11.2021
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów