Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej „Załącznik 10 Oznakowanie Przeszkodowe”
Opis konsultacji

W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych projektu Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Załącznik 10 Oznakowanie Przeszkodowe” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z tym projektem i zgłaszanie ewentualnych uwag do jego treści.

Standardowa Specyfikacja Techniczna pt. „Załącznik 10 Oznakowanie Przeszkodowe” została zaktualizowana w zakresie sposobu komunikacji systemu oznakowania świetlnego z Jednostką nadzorującą jego pracę tj. za pomocą realizacji pakietowej transmisji Access Point Name (APN) oraz wykonano rewizję i aktualizację pozostałych wymagań.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2024 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 03.04.2024
  • 30.04.2024
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów