Opiniowanie standardowych specyfikacji technicznych dla ograniczników przepięć do ochrony osłon kabli elektroenergetycznych
Opis konsultacji

W związku z aktualizacją Standardowych Specyfikacji Technicznych pn.:

  • „Wytyczne projektowe dla doboru ograniczników przepięć instalowanych na żyłach powrotnych kabli elektroenergetycznych – wskazówki dla projektantów”
  • „Ograniczniki przepięć do ochrony osłon kabli elektroenergetycznych”,

zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowych dokumentów.

Powyższe Standardowe Specyfikacje Techniczne zawierają niezbędne informacje umożliwiające dobór ograniczników przepięć służących do ochrony osłon kabli stosowanych w sieci przesyłowej PSE S.A. oraz wymagania techniczne jakim powinny odpowiadać nowe ograniczniki przepięć stosowane do ochrony osłon kabli elektroenergetycznych stosowanych w sieci przesyłowej PSE S.A.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostaną przesłane do Państwa opracowane Standardowe Specyfikacje Techniczne wraz z kartą uwag. Uzupełnioną kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 22.09.2020 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.

Dane kontaktowe standard@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 07.09.2020
  • 22.09.2020
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów